2. 1. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 1. 2002

Správní žaloba Britských listů na Český statistický úřad

Přinášíme plný text žaloby, kterou podává Tomáš Pecina na Český statistický úřad (ČSÚ) v souvislosti s tím, že ČSÚ odmítl poskytnout Britským listům jednu část své žaloby na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vrchní soud v Praze
nám. Kinských 5
150 00 Praha 5

V Praze dne 6. 1. 2002

Žalobce:
Tomáš Pecina
novinář
Slezská 56
120 00 Praha 2

Zastoupený: ...

Žalovaný:
Český statistický úřad
Sokolovská 142
186 04 Praha 8

Žaloba

proti rozhodnutí správního orgánu neposkytnout informace požadované na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
podaná podle ustanovení § 16, odst. 6, zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a § 244 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Dvojmo
Plná moc
Přílohy dle textu
Kolek 1.000,- Kč

I.

Žalobce je novinář a publicista podílející se na vydávání internetového deníku Britské listy, kde se věnoval mimo jiné problematice sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 (dále jen "sčítání lidu"). V rámci této činnosti požádal dopisem z 30. 11. 2001 žalovaného, aby mu na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zaslal text správní žaloby, kterou žalovaný podal proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů ohledně přípustnosti zpracování některých osobních údajů při sčítání lidu.

Žalovaný žádosti částečně vyhověl a jako přílohu dopisu č. j. IP 3210/9-106/2001 ze 4. 12. 2001 mu zaslal text požadovaného žalobního návrhu, z něhož však byl vyňat článek VII (námitka podjatosti) s tím, že tato část obsahuje osobní údaje osoby, jíž se námitka týká.

Žalobce dne 6. 12. 2001 podal proti tomuto rozhodnutí rozklad, v němž argumentoval, že odstranění celého článku není přiměřeným způsobem, jak osobní údaje příslušné osoby chránit, neboť k jejich ochraně by zcela postačilo odstranit příslušné osobní údaje, popř. i další informace schopné danou osobu konkrétně identifikovat.

Předsedkyně žalovaného Marie Bohatá tento rozklad svým rozhodnutím č. j. 1878/2001-1000 z 27. 12. 2001 zamítla. V odůvodnění přitom uvedla, že "požadovaný obsah článku VII žalobního návrhu Českého statistického úřadu proti Úřadu na ochranu osobních údajů není informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ale jedná se o stanovisko, resp. právní názor Českého statistického úřadu. Celý citovaný čl. VII žalobního návrhu obsahuje jak konkrétní údaje, tak další informace identifikující určitou osobu."

Žalobce se domnívá, že toto rozhodnutí žalovaného je v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb. a touto správní žalobou se domáhá jeho zrušení.

Důkaz:
- žádost žalobce z 30. 11. 2001
- rozhodnutí žalovaného č. j. IP 3210/9-106/2001 ze 4. 12. 2001
- příloha rozhodnutí žalovaného č. j. IP 3210/9-106/2001 ze 4. 12. 2001
- rozklad žalobce ze 6. 12. 2001
- rozhodnutí předsedkyně žalovaného č. j. 1878/2001-1000 z 27. 12. 2001

II.

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím neobsahuje ani kategorizaci, ani klasifikaci nebo jinou formu subsumpce informací, tudíž žalobce má za to, že formulace napadeného rozhodnutí, že požadované informace nejsou informacemi dle zákona č. 106/1999 Sb., je nejasná, nesrozumitelná a nepřezkoumatelná.

Ze znění § 14 zákona č. 106/1999 Sb. lze a contrario dovodit, že povinný subjekt musí žadateli poskytnout všechny informace, které se vztahují k jeho působnosti, s výjimkou těch, které jsou jako takové výslovně označeny exempčními ustanoveními § 7 a násl. zákona.

Jestliže se žalovaný domnívá, že požadované informace do některé z těchto kategorií patří, musí tak učinit odkazem na konkrétní ustanovení, o něž svou argumentaci opírá, nikoli obecným tvrzením, že požadované informace nejsou informacemi podle zákona č. 106/1999 Sb., ale jde o stanovisko, resp. právní názor žalovaného; tato formulace je neurčitá a nepřezkoumatelná a jako taková není přiměřeným odůvodněním zamítavého rozhodnutí správního orgánu.

Druhý důvod, který žalovaný uvádí, tj. že celý článek VII žalobního návrhu obsahuje údaje schopné identifikovat danou osobu, neobstojí s ohledem na ustanovení § 12 zákona č. 106/1999 Sb. Toto ustanovení určuje, že povinný subjekt poskytne informace s vyloučením těch informací, u nichž to stanovní zákon; odstranění textu žalobního návrhu o délce přibližně jedné strany strojopisu s odůvodněním, že se tak děje s ohledem na ochranu osobních údajů jediné osoby, jež je v textu zmíněna, je podle názoru žalobce zcela nepřiměřeným a účelovým použitím oprávnění odepřít informace.

III.

Český statistický úřad, tj. žalovaný, je ústředním orgánem státní správy (§ 2, odst. 1, bod 1, zákona č. 2/1969 Sb.), tudíž v souladu s ustanovením § 246, odst. 2, občanského soudního řádu žalobce svou žalobu podává k vrchnímu soudu.

IV.

Z výše uvedených důvodů má žalobce za to, že žalovaný byl povinen vyhovět rozkladu žalobce a poskytnout mu požadované informace s výjimkou osobních údajů dotčené osoby, a nebyl oprávněn zamítnout jeho rozklad způsobem, jak to učinil, a navrhuje proto, aby soud po projednání jeho žaloby vydal tento

rozsudek:

  1. Rozhodnutí žalovaného č. j. 1878/2001-1000 z 27. 12. 2001, jímž žalovaný zamítl rozklad žalobce a potvrdil své předchozí rozhodnutí č. j. IP 3210/9-106/2001 ze 4. 12. 2001, se zrušuje.
  2. Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady řízení, jak budou určeny soudem, včetně nákladů právního zastoupení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, bezhotovostním převodem na účet právního zástupce žalobce.

Tomáš Pecina

                 
Obsah vydání       2. 1. 2002
1. 1. 2002 T. Pecina prosazoval v rozhlase pluralismus, posluchači reagovali: "špatné" názory je nutno zakázat!
2. 1. 2002 Britský novinář John Simpson: symbol buržoazní nezávislosti, kritičnosti a slušnosti Jan  Čulík
2. 1. 2002 Případ Pavel Kohout - historie o tom, jak vás vyplivne stádo Jan  Čulík
31. 12. 2001 Dvanáct zemí EU přijalo s příchodem nového roku euro
21. 12. 2001 Vzpomínka: před 15 lety zemřel velký filmový režisér Andrej Tarkovskij (4.4.1932-29.12.1986) Andrej  Rogačevskij
21. 12. 2001 Petice za svobodu projevu Ilona  Bílková
2. 1. 2002 Pořad BBC obviňující Ariela Sharona z trestného činu získal novinářskou cenu
22. 12. 2001 Šéfredaktor deníku Guardian dostal cenu za "vynikající úsudek listu od 11. září" Jan  Čulík
27. 11. 2001 ÚOOÚ ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím Tomáš  Pecina
2. 1. 2002 Správní žaloba Britských listů na Český statistický úřad Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů
18. 12. 2001 Přispěji na práci Tomáše Peciny částkou 10 000 Kč Pavel  Trtík

Sčítání lidu aneb Nejsme ovce RSS 2.0      Historie >
2. 1. 2002 Správní žaloba Britských listů na Český statistický úřad Tomáš  Pecina
19. 12. 2001 U3: Omlouvám se za U1 a U2 Tomáš  Pecina
5. 12. 2001 Ivana Odarčenková: Potvrzuji pokutu "za zpupnost"! Tomáš  Pecina
25. 11. 2001 Magistrátu HMP: Proč jsem se neúčastnil sčítání lidu Tomáš  Pecina
15. 11. 2001 Malý český hrdina, jmenuje se Pecina   
13. 11. 2001 Proč byla Pecinova scénka na komunálním úřadě nesmírně významná Jan  Čulík
12. 11. 2001 Stížnost na pražský magistrát: Neumožnili jste mi podat vysvětlení Tomáš  Pecina
12. 11. 2001 BIS získala přístup k datům ze sčítání lidu Tomáš  Pecina
9. 11. 2001 Jak jsem podal vysvětlení aneb Rukověť odbojného občana Tomáš  Pecina
6. 10. 2001 Český statistický úřad stíhá odmítače Tomáš  Pecina