12. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 1. 2002

Správní žaloba Britských listů na Úřad pro ochranu osobních údajů

Přinášíme plný text žaloby, kterou podává Tomáš Pecina na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) v souvislosti s tím, že ÚOOÚ odmítl poskytnout Britským listům text žaloby Českého statistického úřadu proti správnímu rozhodnutí o sčítání lidu.

Městský soud v Praze
Spálená 2
112 16 Praha 2

V Praze dne 12. 2. 2002

Žalobce:
Tomáš Pecina
novinář
Slezská 56
120 00 Praha 2

Zastoupený: ...

Žalovaný:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Havelkova 22
130 00 Praha 3

Žaloba

proti rozhodnutí správního orgánu neposkytnout informace požadované na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
podaná podle ustanovení § 16, odst. 6, zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a § 244 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Dvojmo
Plná moc
Přílohy dle textu
Kolek 1.000,- Kč

I.

Žalobce je novinář a publicista podílející se na vydávání internetového deníku Britské listy, kde se věnoval mimo jiné problematice sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. V rámci této činnosti požádal dopisem ze 23. 11. 2001 žalovaného, aby mu na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím poskytl text správní žaloby týkající se přípustnosti zpracování některých osobních údajů při sčítání lidu, kterou proti rozhodnutí žalovaného podal Český statistický úřad (žalovaný na tiskové konferenci v listopadu 2001 informoval o výsledku projednání této žaloby soudem).

Žalovaný odpověděl dopisem č. j. 12133/01/625/KON ze 26. 11. 2001 a uvedl, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti a žádost žalovaného tudíž v souladu s ustanovením § 14, odst. 3, písm. b), zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím odkládá.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 27. 11. 2001 odvolání, to však žalovaný dopisem č. j. 12227/01/625-02/KON z 28. 11. 2001 zamítl s tím, že vyrozumění o odložení není rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a odvolání žalobce tudíž nelze projednat.

Žalobce proto vyčkal marného uplynutí lhůty dle § 14, odst. 3, písm. c), zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a s využitím právní fikce dané ustanovením § 15, odst. 4, tohoto zákona podal dne 21. 12. 2001 další odvolání.

Toto odvolání již žalovaný projednal a svým rozhodnutím č. j. 12874/01/1015-OLP ze dne 8. 1. 2002 je zamítl. Žalovaný potvrdil předchozí argumentaci, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, a dále uvedl, že informace nelze poskytnout rovněž v souladu s ustanovením § 11, odst. 4, písm. b), zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Žalobce se domnívá, že obě rozhodnutí žalovaného jsou v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb. a touto správní žalobou se domáhá jejich zrušení.

Důkaz:
- žádost žalobce ze 23. 11. 2001
- odpověď žalovaného č. j. 12133/01/625/KON ze 26. 11. 2001
- odvolání žalobce ze 27. 11. 2001
- odpověď žalovaného č. j. 12227/01/625-02/KON z 28. 11. 2001
- odvolání žalobce z 21. 12. 2001
- rozhodnutí žalovaného č. j. 12874/01/1015-OLP z 8. 1. 2002

II.

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty povinny poskytovat žadatelům veškeré informace vztahující se k jejich působnosti, s výjimkou informací, které jsou zákonem z této povinnosti vyloučeny. Povinné subjekty přitom nemají povinnost postoupit podání žadatele jinému subjektu v případě, že požadované informace se nevztahují k jejich působnosti, zejména nejsou povinny zjišťovat, který povinný subjekt má tyto informace k dispozici a měl by je podle zákona poskytnout.

V předmětném případě se jedná o informace, které se zjevně vztahují k působnosti povinného subjektu (jde o podanou a projednanou správní žalobu směřující proti jeho rozhodnutí) a s ohledem na ustanovení § 79, odst. 3, občanského soudního řádu je evidentní, že žalovaný má požadovaný dokument k dispozici.

Argumentace žalovaného, že "požadovaná informace se netýká činnosti Úřadu [tj. žalovaného] v tom smyslu, že tento Úřad nebyl příslušný k podání předmětného návrhu u Městského soudu v Praze, ani k rozhodování o něm, stejně tak nebyl tímto návrhem vázán, tedy, že nelze konstatovat žádnou přímou souvislost mezi působností Úřadu a textem dokumentu, který odvolatel [tj. žalobce] požadoval", vychází z nepřiměřeně restriktivního výkladu pojmu "působnost". Podle názoru žalobce k tomu, aby se informace vztahovala k působnosti povinného subjektu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zcela postačuje, že informací je obsah žalobního návrhu směřujícího proti rozhodnutí povinného subjektu. Tím je dána přímá souvislost mezi textem požadovaného dokumentu a činností povinného subjektu.

Druhý argument žalovaného, tj. že jde o "dokument vztahující se k rozhodovací činnosti soudů a jako takový je z obecné povinnosti a práva k přístupu k informacím vyloučen", vychází z účelově nepřesné citace zákona. Ten v § 11, odst. 4, písm. b), totiž vylučuje informace o rozhodovací činnosti soudů, nikoli informace, které se k rozhodovací činnosti soudů pouze vztahují. Takto je z povinnosti poskytovat informace vyloučen např. text usnesení, jímž Městský soud v Praze o žalobě rozhodl, nikoli žaloba samotná, jelikož ta neinformuje o rozhodovací činnosti soudů, nýbrž o tom, čeho se domáhá jeden orgán veřejné správy vůči druhému.

Žádost žalobce je tedy v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zcela oprávněná a vzhledem k tomu, že se požadovaný žalobní návrh týká významného a mediálně široce traktovaného sporu mezi dvěma správními orgány o průběh sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, je poskytnutí a zveřejnění jejího textu i ve veřejném zájmu.

III.

Úřad pro ochranu osobních údajů, tj. žalovaný, není ústředním orgánem státní správy vyjmenovaným v zákoně č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, tudíž v souladu s ustanovením § 246, odst. 1 a 2, občanského soudního řádu a s ustálenou judikaturou (mj. Vrchní soud v Praze, Rc 40/94 6 A 98/93, Sb. s. r. 94, 3: 84; Vrchní soud v Praze, Rs 20 6 A 28/93-37) žalobce svou žalobu podává k Městskému soudu v Praze.

IV.

Z výše uvedených důvodů má žalobce za to, že žalovaný byl povinen vyhovět žádosti žalobce a poskytnout mu požadované informace a nebyl oprávněn jeho žádost odložit a odvolání zamítnout způsobem, jak to učinil, a navrhuje proto, aby soud po projednání jeho žaloby vydal tento

rozsudek:

  1. Rozhodnutí žalovaného č. j. 12874/01/1015-OLP z 8. 1. 2002, jímž žalovaný zamítl odvolání žalobce z 21. 12. 2001 a potvrdil své předchozí rozhodnutí č. j. 12133/01/625/KON ze 26. 11. 2001, se zrušuje.
  2. Rozhodnutí žalovaného č. j. 12133/01/625/KON ze 26. 11. 2001, jímž žalovaný odložil žádost žalobce o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze 23. 11. 2001, se zrušuje.
  3. Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady řízení, jak budou určeny soudem, včetně nákladů právního zastoupení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, bezhotovostním převodem na účet právního zástupce žalobce.

Tomáš Pecina

                 
Obsah vydání       12. 2. 2002
12. 2. 2002 Američané opět v Afghánistánu usmrtili a mučili spojence
13. 2. 2002 Thatcherová: radikální islám je nový bolševismus
11. 2. 2002 Jak jsem byl potrestán za neúčast ve sčítání lidu Tomáš  Pecina
12. 2. 2002 Olympiáda: tak už je to tady Eugen  Haičman
12. 2. 2002 Mein Kampf: Kdepak ses tu vzal, Adolfe? Radek  Mokrý
12. 2. 2002 O politice a o nezávislosti Jan  Čulík
12. 2. 2002 Olga Kopecká stále cenzuruje Jan  Čulík
11. 2. 2002 Projdou Sorosovi kandidáti do Sněmovny na kandidátce Koalice? Štěpán  Kotrba
11. 2. 2002 Proč museli nutně Jiří Balvín a další šéfové ČT cestovat do Salt Lake City? A kdo to platí? Pavel  Kořenský
11. 2. 2002 Straně ODA zlomil vaz podvod s dluhem Václav  Žák
12. 2. 2002 Superizolacionizmus prezidenta Bushe Miroslav  Polreich
11. 2. 2002 Wall Street Journal o zaujatých novinářích
11. 2. 2002 Anarchistická demonstrace proti NATO Tomáš  Pecina
11. 2. 2002 Svědectví z Argentiny: Martín Ogando přednášel v Praze Tomáš  Pecina, Štěpán  Kotrba
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
6. 1. 2002 Správní žaloba Britských listů na Úřad pro ochranu osobních údajů Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Sčítání lidu aneb Nejsme ovce RSS 2.0      Historie >
11. 2. 2002 Jak jsem byl potrestán za neúčast ve sčítání lidu Tomáš  Pecina
8. 2. 2002 Upozornění pražskému magistrátu: Tak co bude s tou pokutou? Tomáš  Pecina
10. 1. 2002 Důvěra ústavním institucím v letech 1999 - 2001: Posílení exekutivy Štěpán  Kotrba
6. 1. 2002 Správní žaloba Britských listů na Úřad pro ochranu osobních údajů Tomáš  Pecina
2. 1. 2002 Správní žaloba Britských listů na Český statistický úřad Tomáš  Pecina
19. 12. 2001 U3: Omlouvám se za U1 a U2 Tomáš  Pecina
5. 12. 2001 Ivana Odarčenková: Potvrzuji pokutu "za zpupnost"! Tomáš  Pecina
25. 11. 2001 Magistrátu HMP: Proč jsem se neúčastnil sčítání lidu Tomáš  Pecina
15. 11. 2001 Malý český hrdina, jmenuje se Pecina   
13. 11. 2001 Proč byla Pecinova scénka na komunálním úřadě nesmírně významná Jan  Čulík
12. 11. 2001 Stížnost na pražský magistrát: Neumožnili jste mi podat vysvětlení Tomáš  Pecina
12. 11. 2001 BIS získala přístup k datům ze sčítání lidu Tomáš  Pecina
9. 11. 2001 Jak jsem podal vysvětlení aneb Rukověť odbojného občana Tomáš  Pecina
6. 10. 2001 Český statistický úřad stíhá odmítače Tomáš  Pecina