26. 11. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 11. 2001

Magistrátu HMP: Proč jsem se neúčastnil sčítání lidu

Tomáš Pecina byl znovu předvolán na pražský magistrát kvůli "přestupku, spáchanému neúčastí na sčítání lidu". Autor vysvětluje Ivaně Odarčenkové z pražského magistrátu, proč považuje své nové předvolání za nedůvodné, proč se sčítání lidu neúčastnil a že své chování nepovažuje za přestupek.

Vážená paní
PhDr. Ivana Odarčenková
Magistrát hlavního města Prahy
odbor občanskosprávních agend
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

V Praze dne 24. listopadu 2001

Re: Vyjádření k obvinění z přestupku

Obdržel jsem Váš dopis č. j. 115426/2001 ze dne 19. 11. 2001, nazvaný "Předvolání obviněného", z něhož jsem vyrozuměl, že jsem byl obviněn z přestupku podle ustanovení § 15, odst. 1, zákona č. 158/1999 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. Zároveň bylo ve věci nařízeno ústní jednání.

Vzhledem k tomu, že jsem dne 7. 11. 2001 k této věci podal vysvětlení, přičemž jsem uvedl všechny relevantní skutečnosti a ke skutkům, které jsou mi kladeny za vinu, jsem se v plném rozsahu doznal, mám za to, že nařízení ústního jednání je nadbytečné a odporuje ustanovení § 3, odst. 3, správního řádu, které vyžaduje, aby řízení probíhalo hospodárně a bez zbytečného zatěžování občanů a organizací. Navrhuji, aby od uskutečnění ústního jednání správní orgán upustil a rozhodl na podkladě spisu, jenž tímto podáním podstatně doplňuji.

K obvinění uvádím:

  1. Nezúčastnil jsem se sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 (dále jen "sčítání lidu"), protože se domnívám, že sčítání lidu představovalo neoprávněný a nepřiměřený zásah do mých základních práv zaručených ústavním pořádkem České republiky, v daném případě ustanovením čl. 10, odst. 3, Listiny základních práv a svobod.
  2. Proti sčítání lidu jsem dne 8. 2. 2001 podal ústavní stížnost (viz příloha). V ní jsem své výhrady ke sčítání lidu zevrubně zdůvodnil, proto žádám, aby správní orgán tento dokument prostudoval a vzal v úvahu jako součást argumentace obviněného v probíhajícím správním řízení.
  3. Ústavní soud tuto stížnost svým usnesením III. ÚS 95/01 ze dne 15. 3. 2001 (viz příloha) zamítl s tím, že napadený zásah orgánu veřejné moci do práv stěžovatele dosud neproběhl a Ústavní soud není proto příslušný stížnost proti takovému zásahu projednat. S tímto právním názorem nesouhlasím, nicméně jsem jím vázán.
  4. Přestože zákon o sčítání lidu (č. 158/1999 Sb.) nepředpokládá využití osobních údajů poskytnutých fyzickými osobami pro jiné než statistické účely, příklad z evropské historie, uvedený v ústavní stížnosti, jakož i podobný případ, kdy byly údaje ze sčítání lidu využívány československými orgány při tzv. "odsunu" sudetských Němců v letech 1945-46, svědčí o tom, že státy obecně nejsou schopny zaručit, aby osobní údaje získané v censech nebyly využity pro jiný než zamýšlený a zákonem garantovaný účel, nehledě na to, že oprávněný zájem občanů na ochraně poskytovaných osobních údajů časový rámec existence státu a jeho demokratického zřízení nezřídka přesahuje.
  5. Jak vyplývá novely azylového zákona (sněmovní tisk č. 921), která byl schválena PSP ČR, vrácena Senátem a nyní je zařazena k dalšímu projednání na 43. schůzi Sněmovny, osobní údaje poskytované při sčítání lidu mají být zpřístupněny zpravodajským službám, což rovněž představuje jiné než původním zákonem předpokládané zpracování osobních údajů. K obdobnému zásahu došlo novelou § 8, odst. 2, trestního řádu (č. 265/2001 Sb.).
  6. Ustanovení § 2, odst. 2, písm. b), zákona o přestupcích stanoví, že "přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak." Neboť zájem na ochraně osobních údajů je dán ustanovením čl. 10, odst. 3, Listiny základních práv a svobod, dovozuji, že jsem se nedopustil přestupku, z něhož jsem obviněn. Tím, že jsem ještě před odmítnutím účasti ve sčítání lidu podal ústavní stížnost, jsem učinil vše, co bylo v mé moci, abych nežádoucímu zásahu do chráněného zájmu předešel.
  7. K materiální stránce předmětného skutku uvádím, že Český statistický úřad získal některé údaje o osobách, které se sčítání nezúčastnily, z registrů evidence obyvatel, tudíž bez ohledu na výše uvedené je společenská nebezpečnost mého jednání nízká, naopak jednání směřující k ochraně zájmu státu na zajištění bezpečnosti osobních údajů jeho občanů je zřejmě společensky prospěšné.
  8. Přestupkem, z něhož jsem obviněn, se necítím vinen a svého činu nelituji.

S úctou,

Tomáš Pecina

Přílohy:
ústavní stížnost z 8. 2. 2001
usnesení ústavního soudu III. ÚS 95/01 z 15. 3. 2001

                 
Obsah vydání       26. 11. 2001
26. 11. 2001 Pět amerických vojáků vážně zranila americká bomba
27. 11. 2001 Američtí vojáci "zaútočili na kolonu vojáků Talibánu"
26. 11. 2001 V ČR není k dispozici - jako v jiných evropských zemích - ženám zdarma mamogram prsu
25. 11. 2001 Američanka zadržená vloni v Praze vyhrála spor s Ministerstvem vnitra Tomáš  Pecina
26. 11. 2001 O jedné zvláštní demonstraci Tomáš  Pecina
26. 11. 2001 Zahraniční bojovníci Talibánu zmasakrováni po vzbouření ve vězení
25. 11. 2001 Magistrátu HMP: Proč jsem se neúčastnil sčítání lidu Tomáš  Pecina
26. 11. 2001 Hrubé porušení Kodexu pro reklamu: Dobrý důvod, proč nepoužívat Paegas Jan  Paul
26. 11. 2001 Žalujme Český Telecom společně! Patrick  Janicadis
26. 11. 2001 Palestinské oběti obviňují Ariela Sharona u belgického soudu
26. 11. 2001 Výuka demokracie
26. 11. 2001 Občanská neposlušnost: Australští občané riskují vězení tím, že pomáhají azylantům
23. 11. 2001 Co dělá dobrého novináře?

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
26. 11. 2001 O jedné zvláštní demonstraci Tomáš  Pecina
26. 11. 2001 V ČR není k dispozici - jako v jiných evropských zemích - ženám zdarma mamogram prsu   
26. 11. 2001 Hrubé porušení Kodexu pro reklamu: Dobrý důvod, proč nepoužívat Paegas Jan  Paul
25. 11. 2001 Magistrátu HMP: Proč jsem se neúčastnil sčítání lidu Tomáš  Pecina
25. 11. 2001 Američanka zadržená vloni v Praze vyhrála spor s Ministerstvem vnitra Tomáš  Pecina
23. 11. 2001 Manželky: A další věc: ty nás, Osamo, nikdy nikam nevemeš... Jan  Čulík
23. 11. 2001 Světové obchodní středisko: Makléři pod dotekem smrti   
22. 11. 2001 Myslíte si, že se nová česká poezie nedá číst? Michal  Jareš
22. 11. 2001 Přikrášlování skutečnosti: Jak ČTK zmírnila kontroverzi mezi USA a Británii o Afghánistánu   
22. 11. 2001 Pochlebování "mocným" Jan  Čulík
22. 11. 2001 K důležitým věcem se někdy musí cestou plnou nechutností Ondřej  Hausenblas
22. 11. 2001 Temné stránky evropského rozumu Przemyslaw  Wielgosz
21. 11. 2001 Ministryně britské vlády obvinila USA, že blokují humanitární pomoc   
21. 11. 2001 Co kdybychom vyhráli válku, ale přišli o svobodu?   
21. 11. 2001 Lobbování za demokracii v České republice Štěpán  Kotrba

Sčítání lidu aneb Nejsme ovce RSS 2.0      Historie >
25. 11. 2001 Magistrátu HMP: Proč jsem se neúčastnil sčítání lidu Tomáš  Pecina
15. 11. 2001 Malý český hrdina, jmenuje se Pecina   
13. 11. 2001 Proč byla Pecinova scénka na komunálním úřadě nesmírně významná Jan  Čulík
12. 11. 2001 Stížnost na pražský magistrát: Neumožnili jste mi podat vysvětlení Tomáš  Pecina
12. 11. 2001 BIS získala přístup k datům ze sčítání lidu Tomáš  Pecina
9. 11. 2001 Jak jsem podal vysvětlení aneb Rukověť odbojného občana Tomáš  Pecina
6. 10. 2001 Český statistický úřad stíhá odmítače Tomáš  Pecina