Squatteři z ulice Na Slupi zproštěni obžaloby!

20. 4. 2011 / Petr Kužvart

Po asi třičtvrtěhodinovém veřejném odvolacím zasedání trestní senát Městského soudu v Praze za předsednictví Dr. Cihláře vynesl usnesení, kterým zprostil všechny obžalované obžaloby a rozhodl předat věc Úřadu Městské části Praha 2 k dalšímu řízení, v němž by mělo být rozhodováno, zda obžalovaní nespáchali přestupek.

Přeseda senátu ve stručném přednesu odůvodnění usnesení vysvětlil, že soud nezastává názor, že by obžalovaní jednali po právu, ve skutečnosti naplnili po formální stánce všechny znaky skutkové podstaty trestného činu "neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru" ve smyslu § 249b odst. 1 starého trestního zákona, ovšem shledal pochybení v úvaze prvostupňového soudu v tom směru, že se nedostatečně vypořádal s materiální stránkou činu, tedy s tím, nakolik svým jednáním obžalovaní opravdu reálně zasáhli do práv a do skutečného výkonu práv vlastníka domu č.p. 434 v ulici Na Slupi.

Soud zdůraznil, že má za prokázané, že vlastník se o dům po řadu let řádně nestará, neužívá jej, nepronajímá, prostě nijak s ním nezachází jako se svým majetkem, nechává jej chátrat. Dr. Cihlář výslovně zmínil, že i členové trestního senátu okolo domu jezdí a vidí jeho dlouhodobý setrvalý stav. Konstatoval, že vlastník se sám vyjádřil v tom smyslu, že nemá peníze na rekonstrukci či opravu domu. Věc je v patové situaci, když úřady odmítají povolit demolici a vlastník se o zachování domu nestará a ten dále chátrá.

Pokud obžalovaní do domu vnikli a tam setrvali, pak vzhledem k okolnostem případu do vlastníkových práv reálně prakticky nezasáhli, ani jej ve výkonu jeho práv nijak nerušili nebo jinak neomezovali. Společenská nebezpečnost či škodlivost takového skutku nedosáhla proto intenzity a úrovně, kdy by mělo jít o trestný čin. Proto rozhodl odvolací soud rozsudek prvé instance v celém rozsahu zrušit a věc postoupit příslušnému uřadu ke správnímu řízení a rozhodnutí, zda byl obžalovanými spáchán přestupek proti majetku, kde je maximální možná pokuta do 15.000,- Kč.

Proti odvolacímu usnesení Městského soudu v Praze již nejsou řádné opravné prostředky přípustné, možné je pouze dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Soud tedy dopadl nakonec pro obžalované jednoznačným úspěchem, za což vděčí především kvalitní obhajobě mladých, nicméně excelentních advokátů Mgr. Čižinského a Dr. Uhla.

Soud byl hojně navštíven veřejností, a to nejen lidmi z anarchistických a sqatterských či jinak alternativních kruhů, přítomni byli např. rovněž environmentalističtí aktivisté a další představitelé veřejnosti. Proto se zasedání soudu muselo konat v největším sále justičního paláce ve Spálené ulici v Praze.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 20.4. 2011