Odboráři z ÚSTR kontaktovali senátory

Mlčení Rady ÚSTR pomáhá porušování zákonů

19. 4. 2011

tisková zpráva

Praha - Středeční veřejné slyšení senátního výboru nad otevřeným dopisem Stanislava Pence doplní i informace odborářů z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Obrátili se na členy výboru dopisem, kde popisují další nedostatky ve fungování ÚSTR. Týkají se podle nich nejen činnosti ředitele Daniela Hermana, ale i celé Rady ÚSTR.

"Doložili jsme porušování zákonů v ÚSTR, pravděpodobnost značného poklesu kvality práce a reálné velké finanční ohrožení, do kterého vedení Ústavu a Archivu obě instituce dostalo. Řadu z těch informací jsme poskytli již dříve radním ÚSTR, kteří ze zákona mají na činnost ředitele dohlížet, a chtěli jsme, aby se tím Rada zabývala," uvedla předsedkyně odborové organizace ZO ÚSTR Kateřina Volná. Radní ale opakovaně odmítli vyslechnout stížnosti odborářů při svých jednáních a spokojili se pouze s přímým stanoviskem vedení, které vše bagatelizovalo. K nápravě situace radní nepřistoupili. Odboráři doufají, že senátoři k jejich sdělení zvolí jiný přístup a vezmou je vážně. "Informace byly rozeslány všem členům výboru," potvrdila tajemnice senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu a lidská práva Marta Hubová.

Volná připomněla, že porušení zákona a kolektivní smlouvy při rozdání řady výpovědí v listopadu 2010 zkonstatovala letos koncem února i Inspekce práce, kterou odbory oslovily. "Nechápu, proč Rada nezasáhla proti tomu, že ředitel ÚSTR porušuje platné zákony. Vždyť to není ani rok, co právě tato Rada, ve stejném složení, vytrvale projednávala výrazně dávnější a pouze údajná pochybení někdejšího ředitele Jiřího Pernese, ze kterých vyvozovala zásadní důsledky pro jeho působení v pozici ředitele. Dnešní prokázané překračování zákona a smluv ovšem Rada přehlíží, což by měli senátoři vědět - a zohlednit," říká Volná.

Plné znění dopisu ZO ÚSTR pro členy senátního výboru:

Vážený pane předsedo,

vážení členové senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice,

naše odborová organizace se na své schůzi dne 14. dubna 2011 dohodla, že by bylo vhodné informovat Vás o skutečnostech, které mohou být relevantní k chystanému bodu Vašeho jednání o Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Obracím se k Vám tedy se stručnou informací, která se týká jak činnosti ředitele ÚSTR Daniela Hermana (I), tak činnosti (resp. nečinnosti) Rady ÚSTR (II).

I.

Ředitel Daniel Herman nastoupil v srpnu 2010 s tím, že se nepřišel s nikým loučit. Od té doby z ÚSTR odešlo nebo bylo odejito šest historiků (Zdeněk Hazdra, Marek Junek, Jan Vajskebr, Lukáš Cvrček, Lukáš Vlček, Jan Michl), dále v roce 2010 odešlo nebo bylo odejito nejméně devět dalších osob; řada výpovědí padla počátkem roku také v Archivu bezpečnostních složek.

Zásadní problém vidím v osmi výpovědích, které vedení ÚSTR připravilo na konci listopadu 2010: tyto výpovědi neprojednalo s odbory tak, jak ukládá zákon i platná kolektivní smlouva, a přes výslovné emailové i listinné upozornění na tuto skutečnost z naší strany již v listopadu 2010 nezjednalo nápravu. Porušení zákona a kolektivní smlouvy konstatoval v únoru 2011 rovněž Oblastní inspektorát práce pro Prahu, na který se naše organizace obrátila; ani to nepřimělo vedení ÚSTR k žádnému činu směrem k poškozeným (podrobněji viz přiložená tisková zpráva z minulého měsíce).

II.

Opakovaně jsme o porušování zákona ředitelem ÚSTR informovali členy Rady ÚSTR s výslovným poukázáním na skutečnost, že Rada ÚSTR je nejvyšším orgánem ÚSTR, jehož povinností danou ustanovením §9 odst. 1b) zákona č. 181/2007 Sb. směrem k řediteli ÚSTR je "dohlížet na jeho činnost".

Po základní informaci o porušování zákona v lednu 2011 jsme v únoru 2011 a následně v březnu 2011 požádali členy Rady ÚSTR, aby umožnili vystoupení zástupců naší organizace na jednání Rady ÚSTR. To nám nebylo umožněno. Rada ÚSTR rovněž žádným způsobem nezasáhla proti poškozování členů naší organizace i dalších zaměstnanců ÚSTR a ABS a proti tomu, že ředitel ÚSTR porušuje platné zákony a smlouvy -- na rozdíl od několik let až desetiletí starých (údajných) pochybení někdejšího ředitele Jiřího Pernese, kterým se před rokem právě tato Rada věnovala a vyvozovala z nich zásadní důsledky pro jeho působení v pozici ředitele.

Závěrem shrnuji, že problémy způsobené vedením ÚSTR, včetně Rady ÚSTR, spočívají:

  • v rovině kvality práce ÚSTR, kterou některé odchody sníží (odborná úroveň nutně nezůstane s odchodem šesti historiků stejná, bez vlivu na kvalitu není ani vynucený odchod schopných pracovníků jako byla např. vedoucí knihovny Jána Langoše)
  • v rovině porušování a relativizace platných zákonných norem, kterých se vedení ÚSTR (za mlčení Rady ÚSTR) dopouští, přičemž svévole v nakládání se zákonem vytváří podivný paradox: instituce mající za úkol bezpráví dokumentovat, se jej sama dopouští; zde lze připojit ještě další nezákonné či právně značně diskutabilní praktiky, o kterých jsme Radu ÚSTR rovněž informovali (např. místa v ÚSTR jsou rušena pro nadbytečnost, ale zároveň jsou přijímáni noví lidé právě na uvolňované pozice atp.)
  • v rovině finančního rizika u případných soudních sporů o neplatnost výpovědi, do kterého se jak ÚSTR, tak ABS dostal; vzhledem k tomu, že ABS již ve své krátké minulosti jeden soudní spor tohoto druhu prohrál, lze dovodit, jak finančně náročné (respektive likvidační) toto riziko je; a žaloby, zdá se, existují.
Vážený pane předsedo,

vážení členové senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice,

děkuji Vám za pozornost, kterou jste v loňském i letošním roce věnovali problémům Ústavu pro studium totalitních režimů. Budu velmi ráda, pokud situaci, představenou Stanislavem Pencem a doplněnou tímto vyjádřením, posoudíte co nejuvážlivěji a pokud následným rozhodnutím napomůžete tomu, aby ÚSTR a ABS pracovaly v budoucnu v souladu se zákonem, nikoliv v rozporu s ním, a aby činnost Rady ÚSTR byla více transparentní a konečně také v souladu s působností, kterou jí vymezuje zákon.

Dovoluji si rovněž dát Vám k uvážení, zda není v souvislosti s aktuálně projednávanými záležitostmi žádoucí posoudit právě nyní působení jednotlivých členů Rady ÚSTR s přihlédnutím k §7 odst. 9 zákona č. 181/2007 Sb., tedy posoudit, zda všichni členky a členové Rady ÚSTR vykonávají řádně svou funkci; pokud by tomu tak nebylo, je v pravomoci Senátu PČR přistoupit k odvolání tohoto člena/této členky a i tím napomoci zlepšení fungování ÚSTR.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Volná, předsedkyně ZO ÚSTR

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 19.4. 2011