Vy nechápete rozdíl mezi policejní diktaturou a demokracií?

5. 8. 2010 / Jiří Drašnar

Musím s politováním říct, že série článků odsuzujících skupinu bratří Mašínů a potažmo přítomnost současných vládních představitelů na pohřbu Milana Paumera, které jste nedávno na BL zveřejnili, je ukázka tak neuvěřitelné a nic neříkající demagogie a hlouposti, že by se jeden doslova rozplakal. Ať už si o Mašínech myslí cokoliv.

Co chcete říct na tvrzení jako: "Pane Nečasi... Budu já hrdinou, když se dopustím stejného odboje v současnosti, protože nesouhlasím s vašimi názory a stylem vašeho vládnutí?" (Vladimír Hejnic), nebo "Jestliže podřezání pokladníka vyhlásíme za "hrdinský" čin, pak se zajisté lze stát "hrdinou" třeba podpálením banky uvalující na dlužníky exekuce - taková je logika, před kterou není úniku." (Karel Dolejší) vyjma snad:

Pánové, nevím jaké hodiny logiky jste navštěvovali, ale odpověď je ne, hrdiny se ani v jednom případe nestanete a nebudete, protože současný režim, ať už je jakkoliv prolhaný a zkorumpovaný, zatím neposílá své politické odpůrce ani dlužníky na popraviště, nebrání jim se vystěhovat ze země a stále vám (zatím) dovoluje, abyste své názory vyjádřili veřejně, popřípadě se odvolali k soudu či přístě zvolili někoho jiného. Jestliže nechápete rozdíl mezi policejní diktaturou a demokracií, byť nefunkční, tak prosím přestaňte užívat omamné substance. Škodí mozku.

Možná, že by taky, v tom celém pohoršeném dovolávání se odporu v rámci platných zákonů, ať už jsou jakékoliv, taky stálo za to připomenout čtenářům a autorům BL, že v ČR existuje Zákon c. 198/1993 Sb. z 9. července 1993 o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

Toto jsou první čtyři paragrafy, zdroj ZDE ZDE

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vědom si povinnosti svobodné zvoleného parlamentu vyrovnat se s komunistickým režimem, Parlament

konstatuje, že Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědní za způsob vlády v naší zemí v letech 1948 - 1989, a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názoru, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody, a prohlašuje, že ve své další činnosti bude vycházet z tohoto zákona.

§ 1

(1) Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali,

a) upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci ve státe a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči ním samotným, jejich rodinám a blízkým,

b) systematicky a trvale porušoval lidská práva, přičemž zvlášť závažným způsobem utlačoval některé politické, sociální a náboženské skupiny občanů,

c) porušoval základní zásady demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy i své vlastní zákony a prakticky tím postavil vůli a zájmy komunistické strany a jejích představitelů nad zákon,

d) používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména:

popravoval, vraždil je a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči ním používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám,

zbavoval je svévolně majetku a porušoval jejich vlastnická práva,

znemožňoval jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosazení vyššího nebo odborného vzdělání,

zabraňoval jim svobodné vycestovat do zahraničí či vrátit se svobodně zpět,

povolával je k výkonu vojenské služby v Pomocných technických praporech a Technických praporech na neomezenou dobu,

e) pro dosažení svých cílů neváhal páchat zločiny, umožňoval jejich beztrestné páchání a poskytoval neoprávněné výhody těm, kteří se na zločinech a perzekucích podíleli,

f) spojil se s cizí mocností a od roku 1968 udržoval uvedený stav pomocí jejích okupačních vojsk.

(2) Za spáchané zločiny a další skutečnosti, uvedené v odstavci 1, jsou plně spoluodpovědni ti, kteří komunistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v politické i ideologické oblasti.

§ 2

(1) Zejména pro skutečnosti uvedené v § 1 odst. 1 tohoto zákona byl režim založený na komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů v Československu od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný.

(2) Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému.

§ 3

Odpor občanů proti tomuto režimu, který ať již jednotlivé či ve skupině na základě demokratického přesvedčení politického, náboženského či mravního projevovali odbojem nebo jinou činností nebo vědomě a veřejné vyjadřovali, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty.

§ 4

Každý, kdo byl komunistickým režimem nespravedlivé postižen a perzekuován a nepodílel se na skutečnostech uvedených v § 1 odst. 1 tohoto zákona, si zaslouží účast a morální zadostiučinění.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 5.8. 2010