Také to září bývá běžně nadprůměrné

2. 10. 2009 / Miloš Dokulil

Mají se nám stále připomínat stíny minulých událostí? Září je jimi nemálo poznamenáno. To letošní nám nejen na další vzpomínky také "zadělalo"...

Začněme neutrálně. Máme letos rok astronomie. Zrovna před 163 lety, dne 23. 9. 1846, na základě pozorování nepravidelností v pohybech planety Uran propočítal Francouz Le Verrier možnou pozici tehdy ještě neznámé další planety. A hned téže noci Němec J. F. Galle objevil planetu, která dnes nese jméno Neptun. (Obecně snad k dalším otázkám astronomie poslouží: ZDE.) --- Letos v září, po dva týdny, nedávno do kosmu vypuštěný "Planck" zachycoval záběry mikrovlnného pozadí z doby 380 tisíc let po tzv. velkém třesku.

Už jen nejstarší generaci v ČR může měsíc září každoročně připomínat ony dny roku 1938, jež předcházely mnichovské dohodě. 22. 9. 1938 Hitler požadoval okamžité odstoupení "Sudet". Ještě den nato se zdálo, že ČSR se bude bránit dalšímu nátlaku mobilizací. Jenže pak se sešli zástupci čtyř mocností v Mnichově, kde 30. 9. 1938 došlo k podpisům dohody "o nás bez nás". Údajně byl takto zachráněn v Evropě mír. (Neuplynulo ani půl roku, a přestala ČSR existovat. O dalších pět měsíců později byl Hitler připraven k další agresi, do Polska.)

Hned 1. září je historicky a politicky citlivým datem. V Gdaňsku se toho dne letos sešli k připomenutí počátku druhé světové války kromě polských a dalších představitelů za Německo premiérka Merkelová a za nynější Rusko premiér Putin. Putin odkazoval mj. na to, že před těmi osudnými sedmdesáti lety sice došlo k napadení Polska hitlerovským Německem, ale rok předtím také Polsko využilo "mnichovské krize" k územním nárokům vůči ČSR. Že podle vzájemné úmluvy s Hitlerem Polsko bylo 17. září 1939 napadeno rovněž Sovětským svazem z východu, Putin Polákům zřejmě ani přiměřeně nevysvětlil, ani se za to neomluvil. (28. 9. 1939 se vzdala Varšava a bylo po válce. Ta ovšem byla Britanií a Francií vyhlášena již 3. 9. 1939, ale na západní frontě byl zatím klid.) Následně došlo ke čtvrtému dělení Polska v moderních dějinách. --- Možná bychom si tu měli také připomenout, že jiná tajná schůzka proběhla již v červenci 1939 mezi Německem a Slovenským štátem. Tři slovenské divize byly nasazeny proti Polsku hned od 1. září 1939. Byla to armádní skupina "Bernolák". Slovensko se tehdy stalo na dobu té takřka šestileté války spolehlivým spojencem Německa. (Bližší viz mj.: ZDE)

Pokud se týká samotného Putina, už teď se vedou úvahy, zda se nebude chtít stát znovu prezidentem Ruska. Přitom jak Medvěděv, tak Putin zrovna teď překvapivě využili ke své prezentaci médií považovaných za kritické (vůči stávajícímu režimu nebo dřívějším velmocenským -- stalinským -- tradicím). S Putinovým požehnáním mají teď ruské děti v povinné školní četbě Solženicův "Archipel Gulag". (Také stojí za čtení: ZDE. Stať Medvěděvova je k dispozici na: ZDE. S Medvěděvovým požehnáním dojde v ruských školách k alternativní obnově výuky náboženství nebo etiky.)

Dvě další zářijová data k válečným událostem, navozujícím nejdřív spoustu nadějí pro útočnou stranu: Již 8. 9. 1941, tedy po dvou a půl měsících po vpádu do SSSR, začalo obléhání Leningradu německými vojsky. (Trvalo dva a půl roku, 872 dní.) Už 19. 9. 1941 dobyla tato vojska Kyjev. Hned pouhých deset dní nato začaly speciální jednotky SS s masakrováním židovského obyvatelstva v Babím Jaru. (Během dvou dní 34 000 obětí.) --- Jiný čas a podobně zlověstný mrak: 14. 9. 1812 triumfálně vtáhl do Moskvy císař Napoleon. (Dvacet let předtím, také v září, padla ve Francii monarchie: Bylo to 21. 9. 1792.)

Stojí za zmínku, že 6. září 1915 Britové ukončili prototyp prvního tanku. Vážil 14 tun, a valil se vpřed rychlostí 5 km/hod. Především ve druhé světové válce ty teď připomínané tanky (kromě letectva) sehrály závažnou úlohu. --- Během počínající "studené války" SSSR doháněl náskok USA v atomovém vyzbrojování. Již 29. srpna 1949 testoval SSSR svou první atomovou bombu. Měla název "První blesk". (První atomová exploze americká měla kódový název "Trinity", tedy "Trojice".) --- Kupodivu na to navazuje další, byť nemálo vzdálenější výročí, se zcela odlišným ideovým zázemím: 25. 8. 325 po Kr. končil Nikajský ("Nicejský") církevní koncil. Na něm bylo schváleno dogma o Boží Trojici.

Samozřejmě může připadat nadbytečným připomínat i začátek školního roku (i v ČR). Jenže s tím také souvisí, že v ČR dochází k dalšímu odkladu chystaných celostátně jednotných maturit. --- A pokud jsme zamířili do Česka, trvají tam rozmanité přemety na politické scéně, které zájemce dozajista s překvapením sledoval. Nejdřív nedošlo k další přípravě již uchystaných předčasných voleb. Tzv. "Janotův balíček" s úspornými opatřeními ve státních financích má zajistit nejen příznivější deficit státního rozpočtu, ale také se 17. září časně zrána ozval telefonicky prezident Obama se zprávou, že v ČR radar v Brdech nebude. (Totéž obdobně chtěl vzkázat -- pokud mělo jít o plánovanou raketovou základnu -- Polákům, kteří nejdřív zprávu nechtěli přijmout. Následně ji spojovali s hořkým historickým podtextem z doby přesně před 70 lety; jako kdyby tu byla paralela z opačné strany s tím, co se stalo na den přesně 17. 9. 1939 z vpádem Polsku do zad z východu.)

Když byl prezident Klaus v USA, 22. 9. v rozhovoru pro média reagoval nejen na pro-blematiku oteplování klimatu, ale také charakterizoval vzájemné vztahy ČR -- USA. (Zájemce najde na webu i videový záznam: ZDE.) --- Určitě stojí za připomenutí návštěva papeže Benedikta XVI. v ČR, načasovaná k výročí úmrtí sv. Václava, patrona české státnosti. (Byla by to jubilejní událost, podle dřívějších představ, že k té bratrovraždě došlo již roku 929. Takto byla velkolepě připomínána ještě roku 1929. Nyní se tato událost datuje až pro rok 935.) --- A abychom nezapomínali na SR, do mezinárodní mediální registrace se dostal v září zatím nezacelený problém mezi Maďarskem a SR; kvůli tomu, že nebyl vpuštěn maďarský prezident na slovenskou půdu, aby tam slavnostně mohl odhalit pomník sv. Štěpána ("Štefana"; "Szent István"), patrona maďarské státnosti.

Pokud jde o klimatické poměry, stále zůstávají protikladná hodnocení situace v popředí pozornosti. (Celosvětově se na toto téma jednalo koncem září v New Yorku.) Pokud permafrost intenzivně teď přes léto taje, pak kromě CO2 také se uvolňuje metan, s nesrovnatelně větším oteplovacím potenciálem. (Viz mj.: ZDE.) Letos v prosinci dojde k závažným jednáním o klimatických poměrech v Kodani. --- Jak málo někdy záleží jen na činnosti lidí, dokládá jedno výročí těsně na prahu září, z 28. 8. 1883, kdy došlo k nebývale silné erupci na ostrově Krakatoa, se silným znečištěním ovzduší a s desetitisíci lidských obětí. Také erupce Vesuvu je tomuto údaji blízko nejen kalendářově, ale i krutými následky pro obyvatele tří měst v okolí. (Výbuch nastal 24. 8. 79 naší éry.)

Když jsme se teď dostali do doby antického Říma, spadá sem několik pro tento kalen-dářový čas zajímavých a důležitých dat: Po bitvě u Aktia (z 2. 9. 31 př. Kr.) a po smrti egyptské královny Kleopatry (30. 8. 30 př. Kr.) antický Řím ještě žil pět století. Jako Říše západořímská zanikl právě 4. září 476 již naší éry. --- Letos v září se také nemálo připomínalo dvoutisící výročí Arminiova vítězství nad Římem v Teutoburském lese (z roku 9 naší éry). --- Na září také připadá poslední úspěšná invaze do Anglie, k níž došlo normanským vpádem málem před tisícem let, 28. září 1066 (Vilémem Dobyvatelem).

O dva odstavce výše padla zmínka o začátku školního roku. Už pět let uplynulo od krvavé lázně v Beslanu. Bylo tehdy napočítáno přes tři stovky mrtvých v té nešťastné škole "č. 1", přepadené hned 1. září na zahájení školního roku čečenským komandem. Ruské bezpečnostní síly pravděpodobně tehdy nezvládly nabízející se tehdy možnost dále vyjednávat.

S nastávajícím podzimem na severní polokouli nejen zdravotníci očekávají možný příchod epidemie tzv. prasečí chřipky. (Mohl by zřejmě zaujmout příspěvek: ZDE . V ČR budou injekce pro vybrané kategorie občanů v listopadu.)

Mezi stálice veřejného zájmu patří rok po pádu významné americké banky Lehman (14. 9. 2008) jak probíhající stabilizace bankovnictví, tak postupné ujišťování veřejnosti, že se ekonomicky významné státy už dostávají z recese. (Viz: ZDE .) Také některé znalce překvapovalo, že zůstal v čele Americké ústřední banky ("Fed") Ben Bernanke, i když je politicky republikán. Ten již 15. 9. prohlásil, že recese skončila. Přitom měl prezident Obama čas do ledna k jeho případnému opětnému jmenování. Učinil tak ale již 25. 8. 2009. (Viz: ZDE .) --- Prezident Obama pozval představitele G20 k jednání tentokráte do Pittsburghu (24. -- 25. 9.).

Už jsme zase v USA. Takže znovu a z jiného úhlu: O vojenských zařízeních, plánovaných pro ČR a Polsko, vyšla předběžná zpráva již 31. 8. 2009. Hned den po 17. 9. 2009 americká administrativa vydala prohlášení, že s instalací modernějších obranných zařízení v ČR a Polsku se nadále počítá. --- Vnitropolitickým námětem USA číslo jedna je ovšem reforma zdravotnictví. (ZDE; nebo: ZDE .) Jiným nemálo významným (a také prvořadým) problémem je v USA rekordní stamiliardová výše státního deficitu. (Senát se teď tímto problémem znovu začal zabývat 16. 8.) --- Nejen USA si 11. září připomněly teroristický útok z roku 2001.

Jednou z trvalek světové politiky jsou stále nestabilizované vztahy Izraele k dosud ne-existujícímu palestinskému státu. Koncem září si sice pod Obamovou patronací Netanjahu podal ruku s Abbásem, ale reálně zatím nic přiměřeně nenaznačuje, že už by se ledy hnuly. Izrael nezastavil budování dalších příbytků na Západním břehu a stěží bude chtít souhlasit s tím, aby se Jeruzalém stal společným hlavním městem pro příští Palestinský stát.

Zahraničně-politicky se stále nemalý zájem věnuje Afghánistánu. Byly tam 20. srpna prezidentské volby, zčásti zřejmě provázené podvody. Prezidentem tam zůstává Karzai (kmenově Paštun z jihu). V Afghánistánu velící americký generál McChrystal poslal do USA detailní rozbor vojenské situace pro boj s hnutím Taliban. Je si jist, že bez dalších vojenských posil pacifikační úkol nemůže zvládnout. (Viz: ZDE. Rovněž: ZDE.) --- Obdobné problémy, jako jsou s korektním průběhem prezidentských voleb v Afghánistátu, zůstaly také po volbách v Íránu. Okázalý proces s odpůrci prezidenta Ahmadinežáda tam dosud trvá.

V září se na první stránky tisku dostala také Libye. Především její vůdce Kaddáfi. Je nejdéle sloužícím šéfem státu v Africe nebo arabských zemích. Libye jen loni vyvezla ropu za 46 miliard dolarů. Je to stát s pouhými šesti miliony obyvatel. --- I zde se dostala přítomnost do průmětu s minulostí. Let PanAm 103 skončil tragickým pádem nad Lockerbie 21. 12. 1988. Bylo 270 obětí, z toho 189 Američanů. Jako terorista spoluzavinivší tuto tragédii byl soudně poslán na doživotí Abdelbaset al-Megrahi. Už letos v květnu Libye požádala o jeho propuštění. Byl propuštěn 20. 8. 2009, údajně z humánních důvodů. V Libyi byly propuštěnému uspořádány okaté ovace. Prosákly následně informace, že v pozadí za tímto ujednáním byly ekonomické zájmy (což Britové nepopřeli). --- Nemalou pozornost vyvolalo také Kaddáfiho nemálo teatrální vystoupení na Valném shromáždění OSN.

Až počátkem září se začalo více rozebírat, co nečekaně propuklo koncem srpna. V USA již také mají obdobu případu, jaký poměrně nedávno vzrušil především Rakousko. Všechno začalo 24. srpna 2009. Na veřejnosti se objevily na sklonku léta dvě naprosto nenormálně bílá děvčata, jež nazývaly svým otcem Phillipa Garrido-a. Ten před 18 lety unesl s pomocí své manželky Jaycee Dugard-ovou, když jí bylo 11 let a zůstala od té doby nezvětnou. S touto dívkou zplodil později děti, které ho svou pletí (protože je běžně skrýval) prozradily. Garrido v poslední době měl údajně nějaké vize "o Bohu". (Viz: ZDE.) --- Na nesrovnatelně brutálnější úrovni probíhají masově únosy žen a dívek např. v Sierra Leone, kde se mají stát "manželkami" mužů z buše, vedoucích odtamtud svou válku. (Je s tím spojen také nemalý sociální problém, pokud by se podařilo zbavit ty oběti násilí jejich údělu. Jako kdyby ty ženy i jejich děti měly už takto Kainovo znamení na celý další život.)

Připomeňme si pár jiných výročí: Na konci července (29. 7. 1981) se ženil princ Charles s Lady Dianou. Koncem srpna (28. 8. 1996) se tento manželský pár rozváděl. A zrovna tak koncem srpna (31. 8. 1997) princezna Diana tragicky zahynula. --- Koncem srpna (28. 8. 2009) na předávkování propofolem zemřel Michael Jackson. Ve stejnou dobu, před 90 lety, 30. 8. 1918 byl spáchán atentát na Lenina. --- 6. září 1522 byla s nesmírnými obětmi dovršena plavba kolem světa, spojena se jménem Magellanovým (i když ten se triumfu nedožil). --- 7. září před 400 lety si nejen židovská komunita vzpomněla na výročí úmrtí legendárního rabi Löwa, údajného tvůrce Golema. --- 8. 9. 1664 se New Amsterdam stal dnešním New Yorkem. --- 9. 9. 1976 zemřel Mao Dze Tung, zakladatel komunistické Číny. (1. 10. 1949 byla slavnostně vyhlášena. Dojde teď k okázalé oslavě 60. výročí.) --- 12. 9. 1940 byly objeveny pravěké malby v jeskyních v Lascaux. Téhož dne roku 1953 se stal sovětským vůdcem Nikita Chruščov. A téhož dne v USA slavili svou svatbu J. F. Kennedy a Jacqueline Bouvier(ová). --- 16. 9. 1620 vyplula z Anglie do Ameriky legendární loď Mayflower.

14. září 2009 podlehl rakovině slinivky populární herec Patrick Swayze (57-letý). 18. září rakovině plic podlehl Irving Kristol, vlivný propagátor "neokonzervatismu" (89-letý).

2. října proběhne irské hlasování o Lisabonské smlouvě, na které také čeká část české politické reprezentace, aby jeho výsledku přizpůsobila své další kalkulace.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 2.10. 2009