DOKUMENT

Důvodová zpráva k odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu Ing. Václava Kasíka

23. 7. 2009

Rok 2008 byl v činnosti generálního ředitele ČRo Ing. Václava Kasíka předznamenán už v listopadu 2007 jmenováním paní Barbory Tachecí do funkce ředitelky ČRo1 Radiožurnál. Generální ředitel nedbal dobře míněné rady, aby od zamýšleného jmenování upustil, protože jde o naprosto rizikové rozhodnutí. Radě ČRo nezbylo, než jeho návrh vzít na vědomí, neboť Rada nemá pravomoc takový návrh vetovat. B. Tachecí sice Radě předvedla svou vizi, ale nikdo netušil, že ji spustí najednou od 1. ledna 2008, jako naprosto nepřipravenou k vlastní realizaci. Zvedla se nebývalá vlna nevole v mediích i na straně posluchačů.

Rok 2008 byl v činnosti generálního ředitele ČRo Ing. Václava Kasíka předznamenán už v listopadu 2007 jmenováním paní Barbory Tachecí do funkce ředitelky ČRo1 Radiožurnál. Generální ředitel nedbal dobře míněné rady, aby od zamýšleného jmenování upustil, protože jde o naprosto rizikové rozhodnutí. Radě ČRo nezbylo, než jeho návrh vzít na vědomí, neboť Rada nemá pravomoc takový návrh vetovat. B. Tachecí sice Radě předvedla svou vizi, ale nikdo netušil, že ji spustí najednou od 1. ledna 2008, jako naprosto nepřipravenou k vlastní realizaci. Zvedla se nebývalá vlna nevole v mediích i na straně posluchačů.

Vznikla iniciativa „I - protest „. Petenti této iniciativy začali obviňovat Radu ČRo z nekompetentnosti. Rada byla zasypána stížnostmi, ale přesto v mediích i na veřejných schůzích generálního ředitele podržela, i když nedbal předešlého varování. Na Radu se pak protestující obraceli několik měsíců a bylo vyřízeno nespočetné množství stížností. Je třeba zdůraznit, že Rada na vzniklém problému neměla žádnou vinu.

Dne 5. 2. 2008 byl generální ředitel nucen pod tlakem neudržitelné situace B. Tachecí odvolat.

Přesto, že došlo k aféře nebývalého dopadu, nedokázal generální ředitel do konce kalendářního roku místo ředitele ČRo 1 Radiožurnálu obsadit. Bezvládí tak trvalo 11 měsíců.

To nebyl jediný personální problém na úrovni generálního ředitele. Regionální vysílání pro Prahu, stanice Regina má už bez mála dva a půl roku pouze pověřeného ředitele. Tento stav trvá od 1. února 2007 dodnes. V současné době byl funkcí ředitele opět pouze pověřen dr. Josef Havel. Jmenovat ředitele regionálního studia je v pravomoci Rady, ale generální ředitel musí učinit návrh. Ten žádný nedal a ani nesdělil, hodlá-li tak učinit.

Hodnotitel Rady, který sledoval stanici ČRo Rádio Wave, několikrát upozorňoval na nesrovnalosti ve vysílání, které byly dle jeho názoru v rozporu s Kodexem a Statutem Českého rozhlasu. Rada si nechala některé pořady vytočit z archívu a došla k neuvěřitelnému poznání. V pořadu pro mladé lidi byl hrubě uražen prezident republiky a první dáma. Byl zásadně porušen Kodex Českého rozhlasu. Rada ihned informovala generálního ředitele. Při vyšetřování se dospělo k poznatku, že na této stanici nebyl ve večerních hodinách přítomen nikdo z editorů, ani redaktorů, kdo by vůbec mohl něčemu podobnému zabránit. Generální ředitel po té navrhnul Radě odvolat ředitele této stanice pana Kylara. Rada tak ihned učinila na mimořádném zasedání. Řízením stanice byla pověřena tehdejší šéfredaktorka Edita Hrubešová a to přesto, že podle platného tiskového zákona měla za uvedenou situaci větší odpovědnost než ředitel. V této funkci Edita Hrubešová působí dodnes.

Český rozhlas před časem zřídil čtyři digitální stanice : Radio Česko, Leonardo, D – dur a Radio Wave. Posledně jmenovanou však generální ředitel nechal vysílat současně také na analogu a to tak, že rozhodl z vysílače Praha Cukrák odpojit regionální vysílání Region určené pro Středočeský kraj a Radio Wave, určené výhradně mladým posluchačům, prohlásil za regionální studio a jeho vysílání začal šířit z vysílače Praha Cukrák. Na Radiu Wave se začaly vysílat dokonce regionální zprávy určené středočeským posluchačům. Radio Wave ovšem vysílalo také digitálně, a to z vysílačů v Praze, Brně, Ostravě,  Domažlicích a postupně z dalších, protože má být po dokončení digitalizace celoplošnou stanicí pro mladé posluchače. Tento stav shledala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jako nezákonný a svým rozhodnutím uložila Českému rozhlasu pokutu ve výši jeden milion korun. Poté se kauzou zabýval Městský soud Praze. Ten rozhodnutí o udělení pokuty zrušil, ale v odůvodnění rozsudku označil analogové vysílání z Prahy Cukráku za porušení zákona o Českém rozhlase. Stejný postoj zaujala i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a několikrát se písemně obrátila na Radu Českého rozhlasu s požadavkem, aby byla záležitost uvedena do zákonného stavu.

Rada Českého rozhlasu se ztotožnila s názorem Městského soudu v Praze a s názorem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a svým usnesením č. 62/08 ze dne 28.května 2008 ( viz příloha Důvodové zprávy) v kontextu svého volebního řádu udělila výtku generálnímu řediteli a usnesením č. 63/08 uložila generálnímu řediteli uvést záležitost vysílání Radia Wave do právního stavu.

V průběhu roku 2008, když byly zveřejněny další seznamy osob spolupracujících s StB se ukázalo, že ředitel kanceláře generálního ředitele Ing Václava Kasíka Ing. Libor Křivka byl agentem vojenské kontrarozvědky působící v rámci III. Správy StB. Pan Křivka byl ve funkci v Českém rozhlase osm let a jeho rukama procházely nejcitlivější údaje, včetně personálních. Tento muž musel vědět, že je pozitivně lustrován, přesto nikdy nepředložil lustrační osvědčení a generální ředitel ho ani nevyžadoval, i když měl tuto povinnost podle zákona. Po provalení aféry pouze prohlásil, že ho pan Křivka podvedl, když mu předložil své čestné prohlášení, že nikde evidován nebyl. Rada Českého rozhlasu si nechala postupně vypracovat tři právní posudky u tří advokátních kanceláří a nakonec čtvrtý u Parlamentního institutu. Všechny hovoří naprosto jasně: generální ředitel jako statutární zástupce Českého rozhlasu porušil lustrační zákon (viz usnesení č.152/08 v příloze této zprávy).

Rada Českého rozhlasu tuto kauzu uzavřela v březnu tohoto roku svým usnesením č. 37/09 ( viz  příloha této zprávy) a vyzvala generálního ředitele, aby zvážil své setrvání ve funkci. Ten výzvu nepřijal.

Ani dosavadní průběh rekonstrukce budovy ČRo na Vinohradské 12 není bezproblémový. Rozpočet na tuto stavbu byl plánován v částce 524 milionů korun s termínem dokončení celého komplexu k 30. 4. 2009. Po mnoha peripetiích a dohadování byly podepsány čtyři dodatky smlouvy, které prodloužily termíny dokončení a stavbu prodražily odhadem o sto milionů. Zatím je dokončena administrativní část a fasáda. Vnitřní fasáda je termínována, včetně dokončení tří studiových komplexů, které jsou pro Český rozhlas velmi důležité, předběžně na začátek roku 2010. I zde může nastat další navyšování finančních prostředků. A to v době, kdy od roku 2010 je prognózován pro ČRo nepříznivý finanční vývoj. Jako příklad, jak se navyšují finanční prostředky, lze uvést cenu uliční fasády. Cena těchto prací byla projektována na jeden milion korun. Skutečnost činí přibližně 13 milionů. I když došlo k slavnostnímu otevření administrativní části, celková rekonstrukce, zvláště ve vnitrobloku, skrytému zraku veřejnosti, není zdaleka hotova. Termín celkového dokončení, včetně studií, nelze dnes vůbec spolehlivě stanovit, stejně tak výslednou cenu, a z toho vyplývající výrazné překročení rozpočtu.

Rada s tímto stavem dlouhodobě a pravidelně vyjadřovala nespokojenost (viz usnesení č. 6/09, č.16/09, č.34/09, č.44/09, č.55/09, č. 67/09 v příloze této zprávy).

Posledním případem, který spadá do mozaiky pochybení generálního ředitele, je závažné porušení povinností při uzavření dvou mandátních smluv mezi ČRo a JUDr. Jiřím Kratochvílem. Jednalo se o enormní výdaje veřejných finančních prostředků, aniž bylo dosaženo žádoucího výsledku (viz usnesení č. 45/09 v příloze této zprávy).

Z výše zmíněných důvodů, opírajících se o přijatá usnesení Rady uvedená v příloze, navrhuje předsednictvo Rady Českého rozhlasu odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu ing.Václava Kasíka.

Příloha důvodové zprávy k odvolání generálního ředitele Ing. Václava Kasíka

Usnesení 62/08 - 28. 5. 08

Rada Českého rozhlasu se ztotožňuje s názorem RRTV a Městského soudu v Praze vyjádřeném v přípisu Rady pro RTV čj. 3254/0, že se analogovým vysíláním programu ČRo 4 - Radio Wave - jako regionálním vysíláním z vysílače Praha - Cukrák Český rozhlas dopustil a dopouští porušení ustanovení § 3, odst. 1, písm. a) zákona 484/1991 o Českém rozhlase. Rada Českého rozhlasu svůj názor shodný s názorem RRTV a Městského soudu v Praze formulovala už v únoru roku 2007 ve svém usnesení č. 24/07. Protože dodnes je program ČRo 4 - Radio Wave šířen beze změny v analogové podobě jako regionální vysílání ČRo - ČRo 4 Rádio Wave z vysílače Praha - Cukrák, uděluje Rada Českého rozhlasu generálnímu řediteli Českého rozhlasu Václavu Kasíkovi výtku za nenaplnění usnesení č. 24/07 a to v kontextu svého volebního řádu, čl. IV. A, bod 1.

Tajné hlasování:

Pro: 6

Proti: 1

Usnesení 152/08 – 17. 12. 08

Rada ČRo přijala následující usnesení k možnému porušení lustračního zákona u bývalého ředitele KGŘ ČRo Libora Křivky.
a) návrh L.Jíši:
Rada ČRo si, na základě okolností odchodu bývalého ředitele kanceláře GŘ ČRo Ing. Libora Křivky, který byl veden jako agent Vojenské kontrarozvědky začleněné v STB (VKR), nechala zpracovat tři nezávislé právní posudky a to od Mgr.Hrabovského, AK Hrudka, Řípa a partneři a AK Šváb, Zima a partneři se zadáním, zda v tomto případě nedošlo k porušení zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon). K tomu jim byly poskytnuty veškeré materiály.

Všechna tři právní stanoviska se shodují v tom, že jmenování Ing. Libora Křivky do funkce vedoucího a následně ředitele kanceláře GŘ ČRo nebylo v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon). Tato skutečnost, kdy Ing.Libor Křivka nepředložil lustrační osvědčení trvala od roku 2001 až do 29.7.2008, v rozporu se zněním zmíněného zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon), o to GŘ ČRo Ing.Václav Kasík, jako statutární orgán ČRo, nepožádal. Tato skutečnost se stala známou až po zveřejnění ve sdělovacích prostředcích.

Rada ČRo proto posoudila odpovědnost GŘ ČRo Ing. Václava Kasíka v této věci a konstatuje, že v jeho případě došlo k závažnému porušení povinností dané mu, jako statutárnímu orgánu ČRo, zákonem č.451/1991 Sb. (lustrační zákon). Rada ČRo se rozhodla požádat prostřednictvím předsedy Poslanecké směnovány Parlamentu ČR o konzultaci výše uvedených materiálů s legislativně-právním odborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a následně celou věc uzavřít.
Hlasování: 5-1-2
Pro: D.Jaklová, T. Ratiborský, L.Jíša, J.Florian, A.Zelenka
Proti: B.Zoubek
Zdržel se: M.Ptáčková, P.Hazuka

Usnesení 148/08 – 17. 12. 08

Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci o probíhající rekonstrukci historické budovy ČRo, Vinohradská 12, Praha 2 a znovu důrazně upozorňuje na závažnost situace, a to jak z hlediska vícenákladů, tak z hlediska termínu dokončení. Žádá proto generálního ředitele ČRo Ing. Václava Kasíka, aby vedení ČRo počítalo i s krizovými variantami v rámci rozpočtu ČRo na příští rok.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 6/09 - 28. 1. 09

Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci o probíhající rekonstrukci historické budovy ČRo, Vinohradská 12, Praha 2 s tím, že podtrhuje platnost svého usnesení č. 148/08.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 16/09 - 25. 2. 09

Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci o probíhající rekonstrukci historické budovy ČRo, Vinohradská 12, Praha 2. Rada ČRo je znepokojena prodlužováním termínů celkového dokončení rekonstrukce historické budovy na Vinohradské 12. Stanovení maximálně možné hranice 20% navýšení celkových nákladů, což činí téměř 100 mil. Kč oproti plánovanému rozpočtu stavby, které vyplývá z již uzavřených dodatků smluv se zhotovitelem a investorem, je pro Radu ČRo nepřijatelné. Z těchto důvodů vítá informaci generálního ředitele ing. Václava Kasíka o jednání s nezávislým arbitrem - Ústavem rozvoje stavebnictví - o uzavření smlouvy na prověření požadavkových listů zhotovitele rekonstrukce. Rada ČRo doporučuje generálnímu řediteli ČRo ing. Václavu Kasíkovi prověřit nezávislým arbitrem i činnost projektanta včetně kvality prováděcí projektové dokumentace této rekonstrukce.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení č. 34 - 25. 3. 09

Rada ČRo se dlouhodobě zabývá situací kolem rekonstrukce historické budovy ČRo v Praze 2, Vinohradská 12. Ve svých minulých usneseních vyjádřila nespokojenost jak s prodlužováním termínů dokončení rekonstrukce, tak s překračováním rozpočtu. Tato nespokojenost zesílila po projednání zprávy Dozorčí komise Rady ČRo k této věci datované 18.3.2009.
Poněvadž Rada ČRo nemá prostředky na prošetření této záležitosti, kterou považuje za velice vážnou, rozhodla se přijmout následné opatření:

  • pověřit předsedu Rady ČRo Jiřího Floriana, aby s touto věcí seznámil předsedu Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS Parlamentu ČR a předsedu Stálé komise pro sdělovací prostředky PS Parlamentu ČR.

Hlasování:
Pro: T.Ratiborský, L.Jíša, J.Florian, A.Zelenka, D.Jaklová, P. Hazuka
Proti: 0
Zdržel se: M.Ptáčková, B.Zoubek

Usnesení č. 37/09 - 25.3.09

Rada ČRo, v návaznosti na svá usnesení č.143/08 a č.152/08 a po posouzení stanoviska Parlamentního institutu ve věci pana Libora Křivky ze dne 30.1.2009, které bylo nahlas přečteno, konstatuje, že v případě generálního ředitele ČRo Václava Kasíka došlo k závažnému porušení povinností dané mu, jako statutárnímu orgánu ČRo, zákonem č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon). Rada ČRo byla také seznámena s materiálem, který předložil generální ředitel Václav Kasík a který zpracovala Advokátní kancelář JUDr. Michala Pacovského. I tento materiál byl nahlas přečten. Rada ČRo, na základě výše uvedeného, vyzývá generálního ředitele ČRo Ing. Václava Kasíka, aby zvážil své setrvání ve funkci.
Hlasování:
Pro: 5 hlasů
Proti: 3 hlasy

Usnesení č. 44/09 - 22.4.09

Rada ČRo vzala na vědomí informace o aktuálním zhodnocení rekonstrukce historické budovy ČRo, P 2 - Vinohradská 12, které přednesli zástupci vedení ČRo. Rada ČRo dále konstatuje, že byla seznámena s právním stanoviskem JUDr. Jaroslava Bursíka ze 6.4.2009, které předložil generální ředitel ČRo Ing.Václav Kasík a s dopisem představitelů OHL ŽS ze 7.4.2009, na který nebude reagovat, neboť jejím partnerem není zhotovitel, ale generální ředitel ČRo. Dále byla seznámena s Dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo z 30.3.2009, u kterého je zejména znepokojující, že se část prací, které měly být dle Dodatku č. 2 dokončeny do 30.4.2009, a to pod velkou sankcí, prodlužují až do 30.6.2009.
Rada ČRo na základě svého usnesení č. 34/09 informuje, že jsou zkompletovány materiály pro orgány Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které budou po této veřejné schůzi s průvodním dopisem předány.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení č. 45/09 - 22.4.09

Rada ČRo projednala materiál "Informace k objektům ČRo určeným k odprodeji" postoupený DK ČRo, který předložil Zdeněk Vodsloň, pověřený řízením Správního úseku.
Rada ČRo vyjadřuje značné znepokojení ze způsobu probíhajícího prodeje objektu ČRo v Peci pod Sněžkou, zejména s vynaloženými finančními částkami vyplývajícími z mandátních smluv mezi ČRo a JUDr. Jiřím Kratochvílem. Ty nepřinesly žádoucí výsledek a generální ředitel ČRo Ing. Václav Kasík nakonec výběrové řízení na prodej tohoto objektu zrušil. Rada ČRo také nesouhlasí se způsobem přípravy prodeje objektu ČRo Jeseniova ul., Praha 3.
Rada ČRo proto ukládá své Dozorčí komisi celou záležitost opět podrobně projednat s generálním ředitelem ČRo Ing. Václavem Kasíkem a předložit Radě ČRo do 13.5.2009 souhrnný materiál (rozbor mandátních smluv s JUDr. Jiřím Kratochvílem a termín promlčení), včetně návrhů na další postup, zahrnující i objekty ČRo v Přerově nad Labem a v Dykově ul., Praha 2. Rada ČRo dále požádala generálního ředitele ČRo Ing. Václava Kasíka o písemné vyjádření ohledně mandátních smluv s JUDr. Jiřím Kratochvílem v souvislosti s jednáním o prodeji objektu ČRo v Peci pod Sněžkou.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení č. 55/09 - 20. 5. 09

Rada ČRo vzala na vědomí informace o aktuálním zhodnocení rekonstrukce historické budovy ČRo, P 2 - Vinohradská 12, které přednesli zástupci vedení ČRo. Rada ČRo, na základě obdržených podkladů a po jednání se členy své Dozorčí komise, opět upozorňuje na závažnost situace a na skutečnost, že se stále znovu a znovu objevují další nedostatky, zejména v nárůstu víceprací a s tím spojených finančních nákladů a dodržování stanovených termínů.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 67/09 - 17. 6. 09

Rada ČRo vzala na vědomí informace o aktuálním zhodnocení rekonstrukce historické budovy ČRo, P 2 - Vinohradská 12, v souvislosti s kolaudací administrativní části dne 2.6.2009 a odstraňování vad a nedodělků k 15.6.2009. Vzhledem k tomu, že není dokončena vnitřní fasáda (termín 30.11.09) a tři studiové komplexy (termín ještě nedohodnut) a z toho plynoucí neuzávěrka finančního plnění, kde se očekává překročení rozpočtu, bude se Rada ČRo touto záležitostí dále intenzivně zabývat.
Hlasování: 8-0-0

zdroj Rada ČRo: Důvodová zpráva a příloha k odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu Ing. Václava Kasíka ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 23.7. 2009