Role empatie v nepravidelném konfliktu

13. 7. 2009

KD│Všeobecný řád 3-0, Joint Operations, připojil k devíti principům války uznávaným doktrínou před rokem 1949 "zdrženlivost", "houževnatost" a "legitimitu". Z těchto tří dodatků je legitimita v nepravidelném konfliktu tím nejdůležitějším. Polní manuál 3-24, Counterinsurgency, konstatuje: "Politická moc je v povstaleckém a protipovstaleckém boji tím centrálním; každá ze stran se snaží dosáhnout toho, aby lid přijal její vládu nebo autoritu jako legitimní." Manuál užívá výrazu "legitimita" (legitimacy) celkem 83krát a tvrdí: "Legitimita je hlavním cílem". Pro protipovstalecký boj a v širším kontextu pro nepravidelný konflikt je získání a udržení legitimity hlavní otázkou, konstatuje v čerstvém vydání dvouměsíčníku Military Review major John Bauer, absolvent Command and General Staff College, Fort Leavenworth.

Abychom pochopili, co je legitimita, musíme si uvědomit její protiklad. Hlavní příčinou chybějící legitimity vlád je všeobecný útlak a nespravedlnost. Někdejší vůdci úspěšných povstání využívali nespravedlnosti k získání lidové podpory. Například Mao Ce-tung říká: "Guerillové operace... jsou nevyhnutelným výsledkem střetu mezi utlačitelem a utlačovaným, když ten druhý dosáhne mezí své trpělivosti." Mao revolucionáře nabádal, aby si zajistili důvěru lidu, a formuloval tři pravidla války:

  • veškeré akce podléhají velení;
  • neokrádat lid;
  • nebýt ani sobecký, ani nespravedlivý

Ho Či Min se při vyhlášení vietnamské nezávislosti na Francii v roce 1945 odvolal na americké Prohlášení nezávislosti a na Práva člověka a občana vyhlášená Francouzskou revolucí. Tvrdil, že se "francouzští imperialisté" více než osmdesát let zpronevěřovali ideálům volnosti, rovnosti a bratrství.

Všeobecný řád 3-0 charakterizuje legitimitu následovně: "Legitimita je založena na legalitě, mravních zásadách a spravedlnosti provedených akcí." Pochopení perspektivy, z níž lid hodnotí soulad akcí s mravními zásadami a spravedlností, je pro správný operační rozvrh a plánování postupu v nepravidelném konfliktu naprosto fundamentální.

Pochopení je neúplné, dokud nedojde k úplnému uznání percepce druhé strany, což vyžaduje empatickou projekci. Dosáhnout plného a pravdivého pochopení druhého lze dosáhnout jedině osvojením danosti osoby druhého. Tyto imperativy jsou obsaženy v takzvaném zlatém pravidle: "Chovej se k druhým tak, jak by sis přál, aby se oni chovali k tobě." Na rozdíl od Kantova kategorického imperativu umožňuje zlaté pravidlo zahrnout respekt k autentické jinakosti druhého.

Polní manuál 6-22, Army Leadership definuje empatii jako "schopnost vidět něco z pohledu druhé osoby, ztotožnit se s tím a zaznamenat cizí pocity a emoce." Avšak aby vojáci dosáhli skutečné empatie, musí nejprve přijmout obyvatele coby lidské bytosti se stejnou důstojností. V nepravidelném boji jsou "spravedlivé" akce vlastně pragmatické, protože umožňují získat důvěru obyvatelstva. Úspěch v nepravidelném válčení tedy závisí na empatické reflexi.

Celý článek v angličtině:ZDE

Děti jako lidské štíty -- žádné "incidenty", ale zločinný systémZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 13.7. 2009