14. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 10. 2008

Hořké propasti konzumní slasti

"Opilý heilót v roli ideálu. Čeho jsme se to dožili!"

Lev Šestov: Apoteóza vykořeněnosti. Herrmann & é, Praha 1995. S. 128. Překlad M. a L. Zadražilovi

"Příčí se mi rozkazování, povinnost a nucení. Jestliže si něco, co jinak dělám snadno a přirozeně, uložím dělat na výslovný povel a předpis, nesvedu to již. Na mém vlastním těle mi dokonce údy, které požívají poměrné svobody a zvláštní vlády nad sebou samými, občas odmítnou poslušnost, když jim předepíšu a dám povel, aby mi k jistému účelu a v danou hodinu povinně posloužily."

Michel de Montaigne: Eseje. ERM, Praha 1995. Jak vypadám a jaký jsem. S. 28. Překlad Václav Černý

Psal se rok 1985 a já končil základní školu v jistém okresním městě. Jedna ze spolužaček, tehdy ještě v obličeji pubertálně poďobaná, s mírnou vadou řeči a víceméně na okraji zájmu vrstevníků, byla příbuznými ze SRN bohatě zásobena časopisy pro mládež. Pod jejich vlivem se rozhodla vylepšit svou sociální pozici spektakulárním vstupem do hry na velké holky a velké kluky.

Vnutila se tedy zaměstnanci Pohřební služby, který ji v "černé sanitce" vyvezl za město a tam - podle lidového podání na rakvi - přivedl do jiného stavu. Poprask to byl náramný: Učitelstvo viditelně znervóznělo, vyhaslé matróny zasedající v interrupční komisi zuřily a mám dojem, že se věc řešila až na úrovni okresní stranické gerontokracie. Dotyčná hráčka si však patnáct minut slávy zjevně užívala, aniž jevila sebemenší obavy o další osud svůj či příležitostného partnera. Ten, jak mi brzy došlo, sehrál při marketingové operaci "celebrity" v zásadě stejně instrumentální roli jako řasenka nebo sada očních stínů.

Neplodné spory o samce Alfa

Tolik mé vůbec první setkání s konzumní společností. V jeho světle se mi opakované debaty Britských listů nad sférou života politických špiček, která je ze setrvačnosti nazývána soukromou či intimní, jeví poněkud odtržené od reality. Otřepaná průpovídka, která -- pro změnu -- po brněnsku zní "Z fišle de rigól vod dózny", totiž tentokrát není na místě. V české společnosti, která z období reálsocialismu vyšla prakticky destratifikována, se již na konci minulého režimu prosazovala jediná univerzální norma sexuálního chování, nikoliv normy dvě -- totiž první, navenek "konzervativnější", pro "elitu" a druhá, volnější, pro "prostý lid", jak je tomu dosud (přinejmenším z části) v třídní společnosti Velké Británie. Základní obrys nepsané normy rozvinuté konzumní společnosti je pro všechny týž a výjimky se tedy připouštějí. Rozhodnutí nepodílet se na tom, co kdysi Walter Benjamin ve všeobecném výměru označil za proviňující kult, by pak bylo vnímáno coby vymknutí se "rozumu" vůbec. Situace dospěla až ke stavu, kdy se ještě i od skutečných "domácích putěk" (natura ipsa valere) očekává veřejné předvádění sexuálního drajvu. Vyčítat tedy vrcholným politikům, že ve stejném stylu vystavují na odiv, jak jen dovedou, předpokládá nepochopení situace.

K vysvětlení závažné změny, která znamená faktický ústup od tradiční tolerance k různým sexuálním strategiím, nezbude než nahlédnout do starší expozitorní literatury. Deleuze a Guattari počátkem 70. let v Anti-Oidipovi navrhovali přetvoření společnosti, jež prý přece měla být dávno společností nadlidí a nomádské distribuce, přesto však její podstatnou část dosud tvořily byrokraticky spravované "rabské" elementy ovládané resentimentem. Autoři přitom odmítli Oidipovský komplex ustalující v klasické buržoazní kultuře identitu individua a reinterpretovali psychoanalýzu - tj. deteritorializovali libido a naroubovali je vůlí k moci. Udělat z domácí puťky toužící stroj-nadčlověka, to se ovšem pouhé teorii nikdy nezdaří; podle Anti-Oidipa může při přestrukturování mysli pomoci například mescalin. Co na tom, že Nietzsche velmi zřetelně vyjádřil poznatek, podle nějž je nepřetržité sexuální ukájení dlouhodobě neslučitelné s duchovní tvorbou, a co na tom, že opakovaně upozornil na méněcennost uměle navozovaných extatických stavů. Byl zkonzumován jako kus buřta - a ze sexuality se prostě ve jménu nadčlověka stal další v řadě bezohledně exploatovaných přírodních zdrojů. Přitom ustoupila do pozadí i autentická mnohotvárnost touhy předpokládaná původně Deleuzem jako výsledek transformace. Vzácný statek kreativní touhy se zkrátka nepodařilo "demokratizovat" o nic lépe než předtím vysokou kulturu klasické buržoazní epochy.

Velkovýroba "nadlidí" - karikatura sebe samé

Případnou námitku, že výše popsaný příklad "sexuální emancipace" byl ojedinělou patologickou výjimkou z konce "komunismu" rozhodně nebudu moci přijmout. Aniž jsem o to sebeméně stál, nasbíral jsem podobných příběhů celou řadu. Od slečny, která doufá svou cenu na trhu zvýšit historkou, jak "to" poprvé dělala v šestnácti s tělocvikářem na záchodě (sublimní, věru; jistě to opsala z d'), přes vyprávění o znásilnění flegmatického spolužáka či reportážní popisy vlakových dobrodružství s Afričany až po středoškolské "důkazy dospělosti" provedené komerčním sexem se slintavými dědky na nádraží. Vystavování na odiv bylo pokaždé podstatnou kvalitou popisovaných událostí, a kdo ví, jestli ne kvalitou hlavní. K dovršení všeho už schází patrně jen incident Lizavety Smrduté s Fjodorem Karamazovem. Ať žije vůle k moci!

V květnovém vydání časopisu Vesmír zveřejnila psychoterapeutka Helena Klímová pod titulkem "Hádala se mysl s tělem" (Vesmír 2008/5, s. 323-326) výsledky dlouholetých klinických pozorování. Upozornila na specifický způsob, jímž se v české společnosti transgeneračně předávané důsledky předčasné kolektivní péče o děti od devadesátých let kombinují s tlaky novými, zcela již "kapitalistickými". V této souvislosti lze nad rámec autorčiny analýzy připojit poznámku, že kulturní jevy rozvinuté masové společnosti vznikající na evropském Západě od 60. let (v USA již od let 40.) ve svých rodištích procházely a dosud procházejí konfrontací s tradičním buržoazním individualismem, zčásti dokonce ještě i s normami feudálními, což zabezpečilo možnost zaujmout jistý kritický odstup (tím ovšem nemyslím extrémní neokonzervativní reakci Bushovy éry). Taková možnost české společnosti, která se v 90. letech v kulturním ohledu stala de facto kolonií bez legitimní tradice, prakticky úplně chybí. Plně se na ni naopak vztahuje letitá Adornova formulace zdůrazňující "an inordinate respect for all that is established, accepted, aknowledged", jímž se kdysi vyznačovali studenti z neevropských zemí na britských univerzitách. Není zřejmě úplnou náhodou, že přímý útok na Já, který v euroamerickém prostoru dlouho visel ve vzduchu - také díky konfrontaci s asijskými kulturami - vzešel nakonec právě z české půdy; s ohledem na Lacanovo schéma sexuace není náhodou, že jej vedla žena; a není konečně náhodou ani to, že česká autorka zatím nedoceněného spisu ve svých rozborech Heideggera úplně ignoruje kategorii dějinnosti zahrnující mj. převzetí zděděného. Kde mělo být Já, tam je prý dynamismus alternace záležitostí a figur. (Blíže viz Kliková, A.: Mimo princip identity. Filosofia, Praha 2007.)

Ale vraťme se ke Klímové. Ta uvádí, že nejčastější potíže klientů se dnes již netýkají mezilidských vztahů, ale záležitostí mimo jazyk - somatizovaných averzí a zábran v sexuální oblasti, které vznikají nedostatečným respektem k vlastním bytostným potřebám.

"Opakují se bolestivá stažení a neprůchodnost, různé záněty např. močového měchýře, které často zchroničtí a příliš se nelepší při léčbě pouze somatické. V očekávání plánovaného milostného styku dívky někdy zvracejí nebo nemohou jíst. Přitom dotyčná dívka o toho jistého muže často promyšleně usiluje, říká, že ho má ráda a stojí o vztah s ním, její potíže však připomínají obranu ohroženého němého těla. Jako by tělo chtělo něco jiného, než zamýšlí racionalita."

Analogické potíže se vyskytují i u některých mužů, kde mají většinou podobu prudké reakce na znejistění těla v jeho autonomii a integritě. Klímová v obou případech hovoří o příznacích nesouladu mezi vědomým přáním a skutečnými potřebami.

Z jedné totality do druhé

Neschopnost rozeznat vlastní skutečné potřeby není podle Klímové problémem školní výchovy, ale mateřské péče v raném dětství, která u nás z ideologických důvodů po dvě generace selhávala. Vyplývá to z mnohaleté práce autorky coby psychoterapeutky a z rozboru životních příběhů současných klientů, kde se opakovaně naráží na téma nedostatku matčiny empatie a času. <>"Co zlého se urodí v makrosocietě, to pak žvýkají a tráví uvnitř svých těl generace porouchaných rodin a jedinců."Vynucený předčasný nástup do jeslí především ochudil nebo zcela zničil mateřský rituál, při němž docházelo k iniciaci malého pudového tvora. Na tento rituál má později tvůrčím způsobem navázat rituál námluv - ten však dnes ve skutečnosti často zcela chybí. (Komu se zdá přístup Klímové k ranému dětství ve srovnání s psychoanalýzou příliš odsexualizovaný, toho lze odkázat na Jeana Laplanche a jeho "koperníkánský obrat v psychoanalýze" v podobě teorie (prvotního) svádění -- více ZDE. Laplanche v souvislosti s interpretací Freudova pojmu "Wahrnehmungszeichen" vyzvedává přednášku Margarethe Hilferdingové z roku 1911 nazvanou Zur Grundlage der Mutterliebe, která je zřejmě zatím v elektronické podobě nedostupná.)

Kompenzování nedostatečné iniciační péče na sebe nakonec bere formu nahrazování: Parta místo partnera, racionalizace místo emocí, namísto intimity výkon.

"Životní styl, který od počátku devadesátých let do určité míry přejímáme a vstřebáváme, obsahuje totalitní prvky zcela svébytného a u nás do té doby neznámého druhu, kdy impulzem už není ideologie, sociální, rasová, třídní ani náboženská... Člověk se ocitl v nesvobodě nové, tím, kdo jej nyní znesvobodňuje, je sexualita, která se stala normotvornou: bývá pojata jako výkon, jako povinné očekávání, jako měřítko společenského úspěchu. Co bývalo intimní věcí jedince, stalo se věcí manipulace ze strany společenské skupiny, médií, spotřebního průmyslu."

Východisko z popsaného stavu vidí Klímová v obnoveném důrazu na mateřskou péči, což je ovšem požadavek, jenž s ohledem na velikost působící protisíly vyhlíží opravdu heroicky. Co všechno by zaměstnané matky měly na svých bedrech ještě unést? A navíc: Mohou vůbec ženy, které samy plnohodnotný mateřský rituál nezažily, něco takového poskytnout potomstvu? Dokážeme chlazením rybí polévky obnovit akvárium?

Bylo by ovšem chybou chápat to, co Klímová popisuje, jednostranně jako maladaptaci. Například skupina klientek, které se obávají bytostného vztahu, dobře však zvládají příležitostné avantýry, je velmi dobře disponována ke kariéře ve velkých organizacích, jež tak jako tak aspirují na roli primárního centra loajality a vytlačují z uvedené pozice nukleární rodinu.

Je tomu již přes šedesát let, co Theodor W. Adorno provedl obrat levicového myšlení o sto osmdesát stupňů. Před troskami komercionalizované psychoanalýzy konstatoval, že se tradiční důraz na "zdravou smyslovost" v podmínkách, kdy psychologii zcela ovládl tlak na přizpůsobení jedince poměrům, stává kontraproduktivním. Adornovo "zdraví k smrti" představuje dnes již všeobecně rozšířenou chorobu, která spočívá v potlačení dokonce i samých symptomů psychických potíží vznikajících společenskou represí. Tato represe je ovšem racionalizována zájmem jedince na "zvýšení kapacity zažívat štěstí". Z jakých pekelných hlubin zmiňované "štěstí" nakonec vyrůstá ukazují klinická pozorování Heleny Klímové.

Z logiky Adornovy argumentace zase plyne, že kritické potenciály lze nakonec ukotvit už jen v oblasti askese. Avšak ani toto řešení koneckonců nepředstavuje nic jiného než vnitřní emigraci. Nejhorší pocity cizinec zažívá tam, kde je neustále konfrontován s očekáváním, že bude samozřejmě, organicky vnořen do přetrvávajících symbolických řádů. Jenomže "poměrům", které s tupou setrvačností nevědomé přírodní síly, bez vznětu a pod prázdnou maskou "rozumnosti" rezignují na rozhodnutí a pomalu pracují ke kolektivní katastrofě, není člověk povinován již vůbec ničím. Pokud nebude možné je změnit, zůstane už jen povinnost vůči sobě samému - totiž ukázat pandaemoniu záda, nejlépe po americku:

I'm just a'going over Jordan
I'm just a'going over home...

                 
Obsah vydání       14. 10. 2008
14. 10. 2008 Milan Kundera v zajetí imagologů Josef  Švéda
14. 10. 2008 Útok na Kunderu v Respektu je součástí reklamní kampaně ve snaze zvýšit náklad Jan  Čulík
14. 10. 2008 Otazníky nad jedním veřejným udáním Jaroslav  Kuba
14. 10. 2008 Jak to, že se nic nestalo té paní Militké?
13. 10. 2008 Kopnete-li si do Kundery, stanete se komickou postavou jeho románů Jan  Čulík
14. 10. 2008 "Kundera jezdí do ČR inkognito. Možná že z jiných důvodů, než jsme si dosud mysleli"
13. 10. 2008 Jak "naši historikové" pronásledují devětasedmdesátiletého autora
14. 10. 2008 Nelze nevolit Uwe  Ladwig
14. 10. 2008 NYT: Jak vytáhnout z rozpočtu na protiraketovou obranu 350 milionů dolarů
14. 10. 2008 Protiraketová obrana je dobrý obchod Boris  Valníček
14. 10. 2008 O vraždách a politice Bohumil  Kartous
14. 10. 2008 Boston Dynamics Big Dog Štěpán  Kotrba
10. 10. 2008 Prosím, pomozte jazykovému výzkumu
14. 10. 2008 Drahota Eduard  Bass
13. 10. 2008 Anální vesmíry. A co je za nimi? Bohumil  Kartous
14. 10. 2008 Hořké propasti konzumní slasti Karel  Dolejší
14. 10. 2008 Teologie osvobození slaví čtyřicátiny Štěpán  Steiger
14. 10. 2008 Hlas chudobných Peter  Nedoroščík
13. 10. 2008 Je to Škoda Beno  Trávníček
14. 10. 2008 Bankovní akcie poklesly navzdory tomu, že byly banky znárodněny
14. 10. 2008 Ohňostroj nad Ruskem
14. 10. 2008 Jak "české" jsou české banky?
14. 10. 2008 Jak je tomu s bankovní krizí
14. 10. 2008 Nezměřitelné veličiny Jan  Mertl
13. 10. 2008 Nevíte koho volit do Senátu? Nechte si napovědět na www.KohoVolit.eu Michal  Škop
13. 10. 2008 Volte voly, volte krávy, jen nevolte klerikály Štěpán  Kotrba
13. 10. 2008 Gazprom bude ruským velvyslanectvím v jižní Americe
13. 10. 2008 Budu volit ODS Boris  Cvek
13. 10. 2008 Lidská práva: občanská, sociální, politická, ekonomická, kulturní a environmentální
13. 10. 2008 Francie: Průzkum ukázal, že 54% občanů žádá "radikální a hlubokou přeměnu kapitalismu" Karel  Košťál
13. 10. 2008 Michael  Marčák
13. 10. 2008 Krumlov, Kleť a Ekofilm František  Řezáč
13. 10. 2008 Řekněte ve volbách NE výpovědi z práce bez udání důvodu! Jan  Sova
13. 10. 2008 Radar u Prahy Ivan  Větvička
13. 10. 2008 Ramstein, závisle pohodové městečko Jan  Neoral
13. 10. 2008 Není "jen" krajská politika Milan  Daniel
13. 10. 2008 1945: Češi popravovali snad nejvíc z Evropanů Jan  Čulík
13. 10. 2008 Kritický rok 1938 Jan  Máče
11. 10. 2008 Volby 17. a 18. října budou referendem o radaru Jan  Tamáš
13. 10. 2008 Írán chce trestat odpadlictví od víry smrtí, Západu je to jedno
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008