28. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 7. 2008

DOKUMENT - VÝZVA

Francouzská levice proti neoliberálnímu Lisabonu: Budujme nyní jinou Evropu!

Irské  "ne" Lisabonské smlouvě je po francouzském a holandském "ne" již třetí vážný nezdar, který utrpěla neoliberální Evropa, která byla posílena dvěma v podstatě stejnými smlouvami. To je třeba vzít na vědomí.

Předpokládá to respektovat irské rozhodnutí a minimální demokratický požadavek: evropská smlouva ztrácí legální existenci a je prohlášena za mrtvou, jakmile ji nějaká země odmítne. To ostatně výslovně předpokládá zesnulá Lisabonská smlouva. Nemůže tedy být uvedena v platnost. Chtít pokračovat v ratifikaci nemá žádnou oprávněnost. Představuje naopak nepřátelský akt vůči irskému lidu.

Chceme důrazně připomenout, že v případě, že by uspěl manévr s nějakým "irským" pozměňovacím návrhem, musí platit: "nový text, nova ratifikace,"  všude, i ve Francii. Nedopustíme, aby v takovém případě bylo referendum opět odmítnuto.

Chceme-li vzít na vědomí irské odmítnutí smlouvy, musíme uvážit, že jde v podstatě o lidové hnutí Je tedy nutno neprodleně začít pracovat na základním směřování alternativy, aby konečně Evropa byla Evropou lidu a pokroku, jak uvnitř Evropy tak mimo ni.

Sešli jsme se, nezávisle na tom, co si kdo z nás myslí o odmítnutých smlouvách, protože jsme přesvědčeni, že chtít dělat Evropu daleko od lidu, mimo lid a proti němu, je ztraceno předem a že lidovou neúčastí je zasazena samotná myšlenka Evropy.

Chceme v hlavních rysech formulovat alternativy k dnešní Evropě, která musí vyústit do nové smlouvy, sdružující lid a jeho představitele v novém procesu demokratické její výstavby. Máme v úmyslu neprodleně začít.

Jsme přesvědčeni, že Evropa bude buď sociální, nebo nebude vůbec. Domníváme se, že pouze sociální harmonizace od shora má smysl a může povzbudit lidový souhlas. Žádná klauzule se žádným způsobem proti tomu nesmí stavět. Evropa musí být prostorem pokroku a rovnosti, musí chránit před neoliberální globalizací, která vrhla lid do násilné konkurence.

Jsme přesvědčeni, že se Evropa bude buď odprostí od neoliberálního dogmatu, nebo nebude vůbec. Domníváme se, že na rozdíl od dnešní reality, Evropská centrální banka a ekonomická politika musí být dány do služeb lidu. Jsme přesvědčeni, že všechno nemůže být a nesmi být zbožím, a že veřejné služby musí hrát rozhodující a čím dál důležitější úlohu tak, aby obecný zájem zajišťující trvalý rozvoj hrál prim. Jedině tak bude skutečně možné zvolit trvalý ekonomický růst ekologicky respektující přírodu.

Jsme přesvědčeni, že Evropa bude buď prostorem míru a solidarity, nebo nebude vůbec. Evropa podřízená Spojeným státům nezaručuje naší bezpečnost ani nemůže zmírnit zbrojení, nemůže ani v žádném případě ustavit evropskou identitu ve světě, který potřebuje mír, rovnováhu a spravedlnost. Stejně tak Evropa pod neoliberální nadvládou vede k drancování Jihu a k tragickým "hladovým bouřím". Je třeba udržovat spravedlivé, přednostní a solidární vztahy s Jihem, který tolik trpí, že už nemůže ani dál naříkat.

Jsme přesvědčeni, že Evropa bude buď demokratická, nebo nebude vůbec. V moderním světě je nepřípustné, aby pouze 27 osob spolu s nadmírou technokratů, rozhodovalo o osudu 480

milionů Evropanů. To, že smlouvy, napsané ve skrytu kabinetů, byly odmítnuty, dokazuje, že tato koncepce vede do slepé uličky. Je záhodno posílit úlohu Evropského parlamentu a národních parlamentů v řízení evropských záležitostí. Je záhodno připustit konečně, že se evropští občané musí zcela stát účastníky rozhodnutí, která se jich týkají.

Chceme tyto základní, nikoliv omezující, alternativní směřování prosadit, proto se odvoláváme na ty, kteří Evropě věří, na ty, kteří chtějí z Evropy vytvořit prostor pro novou lidskou civilizaci, kterou svět tolik potřebuje. V žádném případě nesmí být Evropa pouhým "kopírovat – vložit" USA.

Slavnostně vyzýváme, dejme dohromady všechny myšlenky a energii, aby konečně Evropa byla Evropou lidu, volným, dýchatelným a svobodným prostorem pro nový svět. Přijmeme nutné iniciativy ve Francii a v Evropě společně se všemi, kdo tuto demokratickou koncepci podporuji.

První podpisy: François Asensi, poslanec, starosta; René Balme, starosta; Robert Bret, senátor; Jean-Paul Boré, náměstek presidenta regionální rady; člen Výboru evropských regionu; Daniel Brunel, náměstek presidenta regionální rady; Éric Coquerel, předseda Mars-republikanská levice; Jean Combasteil, bývalý poslanec, starosta; Claude Debons, odborář; François Delapierre, delegát PRS; Jean Desessard, senátor, Marc Dolez, poslanec; Bernard Frédérick, novinář; Jean-Claude Gayssot, bývalý ministr, radní; Daniel Geneste, odborář; Jacqueline Fraysse, poslankyně; Dominique Grador, regionální radní; André Laignel, evropský poslanec; Jean-Claude Lefort, poslanec; Isabelle Lorand, chirurgyně; Marie-Noëlle Lienemann, evropská poslankyně, regionální radní; Pierre Mansat, zástupce starosty Paříže; Roger Martelli, ředitel časopisu Regards ; Jean-Luc Mélenchon, senátor, předseda PRS; Jean-Claude Sandrier, poslanec; Catherine Tricot, architekta; Marie-Pierre Vieu, regionální radní; Paul Quilès, bývalý ministr.

18. 07. 2008

Přeložil Karel Košťál

Maintenant construisons une autre Europe !

vendredi 18 juillet 2008.

Le "non" irlandais au traité de Lisbonne constitue, après les "non" français et hollandais, le troisième revers sérieux subi par l’Europe libérale telle qu’accentuée par ces deux traités identiques sur le fond. Il faut en prendre acte.

Cela suppose de respecter le choix des Irlandais mais aussi cette exigence démocratique minimale : dès lors qu’un pays rejette un traité européen il n’a plus d’existence légale et doit être déclaré éteint. C’est ce que prévoit d’ailleurs expressément feu le traité de Lisbonne. Il ne peut donc pas être mis en oeuvre. La volonté affirmée de poursuivre les ratifications n’a donc aucune légitimité. Elle constitue par contre un acte hostile insensé dirigé contre le peuple irlandais.

De même nous tenons à préciser hautement que si une manoeuvre aboutissait à ajouter au traité de Lisbonne un quelconque amendement "irlandais", alors s’appliquerait : "à texte, nouvelle ratification" partout, inclus en France. Dans ce cas nous n’accepterions pas d’être à nouveau privés de référendum.

Prendre acte de ces rejets, c’est aussi considérer qu’en Europe un courant populaire de fond en est à l’origine. Il faut donc travailler sans plus attendre, sous peine de paralysie et d’implosion, aux grandes orientations d’une alternative nécessaire pour que l’Europe soit enfin celle des peuples et du progrès, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Rassemblés indépendamment de nos appréciations sur ces traités rejetés, nous considérons que désormais la preuve incontestable est apportée : à vouloir faire l’Europe loin des peuples, hors les peuples et contre eux, c’est l’échec assuré et c’est l’idée même d’Europe qui est atteinte par manque d’adhésion populaire.

Nous voulons formuler les grandes lignes alternatives à l’Europe actuelle qui doit déboucher sur un autre traité réalisé en associant les peuples et leurs représentants dans un processus inédit de construction démocratique. Nous entendons commencer sans attendre.

Nous considérons que l’Europe sera sociale ou ne sera pas. Nous estimons que seule l’harmonisation sociale par le haut a du sens et qu’elle est seule de nature à susciter l’adhésion populaire. Aucune clause, d’aucune sorte, ne doit s’y opposer. L’Europe doit être un espace de progrès et d’égalité, elle doit être protectrice contre la mondialisation libérale qui met violemment les peuples en concurrence.

Nous considérons que l’Europe sera dégagée du dogme libéral ou ne sera pas. Nous estimons que la Banque centrale européenne et les politiques économiques doivent être mises au service du peuple à l’inverse des réalités d’aujourd’hui. Nous considérons que tout ne peut ni ne doit être marchandise et que les services publics doivent jouer un rôle majeur et accru afin de faire primer l’intérêt général et permettre un développement durable. De la sorte il sera possible de faire le choix effectif d’une croissance durable et écologiquement respectueuse de la nature.

Nous considérons que l’Europe sera un espace de paix et de solidarité ou elle ne sera pas. Pas plus que l’alignement sur les États-Unis ne garantit notre sécurité et le recul des armements, il ne peut aucunement constituer l’identité européenne dans un monde qui a besoin de paix, d’équilibre et de justice. De même, l’Europe sous emprise libérale conduit à la spoliation du Sud et à ces tragiques "émeutes de la faim". Il faut entretenir des relations équitables, préférentielles et solidaires avec le Sud qui souffre à n’en plus pouvoir gémir.

Nous considérons que l’Europe sera démocratique ou bien ne sera pas. Il n’est pas acceptable, dans le monde moderne, que 27 personnes seulement, entourées d’une pléthore de technocrates, dictent le sort de 450 millions d’Européens. Ces traités rejetés, rédigés dans d’obscurs cénacles, démontrent que cette conception conduit à une impasse. Il convient de donner un rôle accru au Parlement européen et aux parlements nationaux dans la conduite des affaires de l’Europe. Et il convient d’accepter enfin que les citoyens européens deviennent pleinement acteurs des décisions qui les concernent.

Pour faire valoir ces grandes orientations alternatives, non limitatives, nous en appelons à toutes et tous qui croient en l’Europe et qui veulent en faire un espace porteur d’une nouvelle civilisation humaine en son sein comme dans le monde qui en a tant besoin. L’Europe, en aucun cas, ne peut être un simple "copier-coller" des USA.

Nous en appelons aujourd’hui, et solennellement, à la mise en commun de toutes les idées et énergies pour qu’enfin l’Europe soit bien celle des peuples et cet espace aéré, respirable et libre agissant pour un monde nouveau. Ensemble, avec toutes celles et tous ceux qui soutiennent cette démarche démocratique, nous prendrons des initiatives appropriées en France et en Europe.

Premiers signataires : François Asensi, député maire ; René Balme, maire de Grigny ; Robert Bret, sénateur ; Jean-Paul Boré, vice-président de conseil régional, membre du Comité des régions d’Europe ; Daniel Brunel, vice-président de conseil régional ; Éric Coquerel, président de Mars-gauche républicaine ; Jean Combasteil, ancien député maire ; Claude Debons, syndicaliste ; François Delapierre, délégué général de PRS ; Jean Desessard, sénateur ; Marc Dolez, député ; Bernard Frédérick, journaliste ; Jean-Claude Gayssot, ancien ministre, conseiller régional ; Daniel Geneste, syndicaliste ; Jacqueline Fraysse, députée ; Dominique Grador, conseillère régionale ; André Laignel, député européen ; Jean-Claude Lefort, député honoraire ; Isabelle Lorand, chirurgienne ; Marie-Noëlle Lienemann, députée européenne, conseillère régionale ; Pierre Mansat, adjoint au maire de Paris ; Roger Martelli, directeur de Regards ; Jean-Luc Mélenchon, sénateur, président de PRS ; Jean-Claude Sandrier, député ; Catherine Tricot, architecte ; Marie-Pierre Vieu, conseillère régionale ; Paul Quilès, ancien ministre.

Message FR: Répondre à cet article

                 
Obsah vydání       28. 7. 2008
28. 7. 2008 Nejlepší sci-fi redaktor, aneb vyvolení mezi námi Štěpán  Kotrba
28. 7. 2008 18 měsíců lhala vláda, lhala a vymýšlela si i zdravotní vládní komise Jan  Neoral
28. 7. 2008 Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
28. 7. 2008 Sedm pohledů na české zdravotnictví
28. 7. 2008 Botanická zahrada: Na základě personálně-organizačního auditu půjdete na dlažbu
28. 7. 2008 Vážný problém: Podvržení webových stránek Petr  Nachtmann
28. 7. 2008 Překvapivě kvalitní filmy Pavla Kohouta Jan  Čulík
28. 7. 2008 Znovu o filmu Sedm zabitých Tereza  Chrástová
26. 7. 2008 Kohoutovy a Jasného Zářijové noci: pozoruhodně zralý a promyšlený film Jan  Čulík
28. 7. 2008 Děs a bezstarostnost poúnorové doby Hana  Tomšů
26. 7. 2008 Letošní Letní filmová škola jako sociologický materiál pro studium české společnosti Jan  Čulík
27. 7. 2008 LFŠ a Jiří Králík Boris  Cvek
28. 7. 2008 Festival nad řekou
28. 7. 2008 Michael  Marčák
28. 7. 2008 Čína ohrožuje rozhovory o volném obchodu
28. 7. 2008 Jak se vládne v Rusku
28. 7. 2008 Německo se stále historicky nevyrovnalo s katolickou církví Richard  Seemann
28. 7. 2008 Lidové noviny: Snaha zdiskreditovat "Ne základnám" stůj co stůj
28. 7. 2008 Kaplický: Chobotnice bude a bude... ...a bude Štěpán  Kotrba
28. 7. 2008 Přestaňme vydírat Hana  Mudrová
28. 7. 2008 Topolánkova cesta k oltáři Říše středu Miloslav  Štěrba
28. 7. 2008 Malé a neúplné porovnání mezi Prahou a Londýnem, kde žiji již čtvrtým rokem
28. 7. 2008 Drahota v ČR a láce v Evropě
26. 7. 2008 Výrok dne (včerejšího): Armáda USA chce napochodovat do Polska
25. 7. 2008 Krutý úsměv budoucnosti: mediální scénářování alternativ vývoje a možná realita Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Ministerstvo zahraničí připouští v odborném materálu umístění amerických raket v Česku, připouští i 13,5 km ochranné zóny Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Co by měla podle závěrů Pačesovy komise dělat vláda?
25. 7. 2008 RIA Novosti: Rusko může na protiraketovou obranu v Evropě odpovědět raketami na oběžné dráze Karel  Dolejší
25. 7. 2008 Výsledek policejního šetření a Vstupenka do bezdomoví Jan  Kadubec
25. 7. 2008 Občanskoprávní spor Věra  Říhová
25. 7. 2008 Mezi právem a spravedlností je stále větší propast Štěpán  Kotrba
28. 7. 2008 Poděkování panu režisérovi a velkému dramatikovi Wenzel  Lischka
28. 7. 2008 Ruse, kušuj Beno  Trávníček
26. 7. 2008 Zpráva dne: za ilegální přistěhovalectví vězení
28. 7. 2008 Naposledy o Blízkém východě Daniel  Veselý
26. 7. 2008 Baracku Obamovi o Íránu
28. 7. 2008 Francouzská levice proti neoliberálnímu Lisabonu: Budujme nyní jinou Evropu!
25. 7. 2008 Aktuální Nesmrtelnost Milana Kundery Hana  Tomšů
26. 7. 2008 Posilní sa závislosť EÚ od Gazpromu?
26. 7. 2008 Space War: Naše nynější krize William S. Lind
26. 7. 2008 Strašný let Ruska? Miloslav  Štěrba
26. 7. 2008 Platnost smlouvy o omezení strategických raket vyprší v příštím roce a USA ji nemají v úmyslu prodloužit
25. 7. 2008 Proč máme armádu, když vařit a zabíjet je rozdíl Miroslav  Polreich
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008