23. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 6. 2008

Co na to ekofašisté ??? aneb české názory na jedné dálnici

To že většina čtenářů vnímá realitu i mediální sdělení značně pokřiveně, jsem si zvykl. Ale kde se bere ona nesnášenlivá, sobecká agresivita a naprosté arogantní nepochopení problematiky, to mne dnes a denně zaráží.

Novinky.cz: Stavba dálnice D8 může pokračovat, soud povolil tunel přes Středohoří ZDE

Asi všichni tuší o problémech stavby dálnice skrze Středohoří, tedy skrze asi nejcennější lokalitu na sever od Prahy. Z našich daní podporují vládnoucí elity rozvoj individuální dopravy se vší ekologickou zátěží, hromadnou dopravu omezují a zdražují. Pokud se na to podíváme globálně, celé to je špatně. Nikoliv z pohledu jednotlivosti (bude konečně dálnice, tisíce vozů nebudou nadále projíždět přes vesnice) ale logikou přístupu. Pokud se někdo ohradí, je „ekofašista“.

Tenká kolečka salámu

Všimněme si, jak je salámová metoda dávkování změn aplikováno ve všech úrovních české společnosti. Vláda nám po malých dávkách podává různé zdánlivě spolu nesouvisející "reformy". Rozptýlené do tisíců paragrafů stovek zákonů a jejich novel. Zdánlivě pro naprostou většinu z nás bez viditelných souvislostí, bez přehledu. „Po kapkách“, postupně, relativně nenápadně, plíživě... Aby před volbami počala reformy mírně zmírňovat, okrášlovat a voliči ji zase zvolili. Mohlo by být i hůř.... A když bude hrozit, že se tak nestane, pomůže si jinak (když nemůžeš jít po míči, jdi po hráči), nějakou spekulací a bude. Kubice se najde.

Pokud by byly „reformy“ podány jako celek a řádně vysvětleny, lidé by se asi vztekali tak, že by to mohlo otřást nejen jednou vládou. "Oni" ale nejsou zas tak pitomí, jak jsme si mysleli. Každý krok je relativně malý, jenže stokrát nic umořilo osla a nakonec "oni" dojdou k tomu, co chtějí. Protože „to už nejde jinak“.

Dálnice

Nejlepším příkladem "salámové metody" je plánování a povolování dopravních staveb. Všichni nadávají na ekology. No málokdo kdo ví, co to slovo znamená, ale to mu nebrání, aby ke výrazu „osoby studující vztahy biotických a abiotických složek prostředí“ přiřadil slůvko terorista, či dokonce fašista. Prezident jde příkladem všem. V případě místních sporů se ale takřka výhradně jedná o ochránce životního prostředí, NAŠEHO životního prostředí, což vůbec nemusí být ekologové...

Všimněme si, jak jsou dálnice či skoro všechny strategické stavby budované. Jednotlivé úseky (poměrně krátké) podléhají dílčím schvalovacím procesům, stavba není konstruovaná jako celek, kdy zahájena by byla až poté, co by byla získána veškerá potřebná opatření, ale de facto ihned. Pokud se poté objeví problém, jako například změna společenského klimatu či odpor místních obyvatel, vzniká paradoxní situace. Před a po předmětném území již dílo stojí, jedná se jen o jeden úsek a i když by vše bylo proti stavbě, lobby stavbu nakonec protlačí. Automobilová doprava je zřejmě důležitější než prostředí, ve kterém žijeme, ale co hlavně, již prostavěné prostředky přeci nevyhodíme oknem. A v takové situaci je naivní si myslet, že může zvítězit něco tak nicotného. Všechny dopravní stavby lze do značné míry relativizovat podle jednoduchých a vlastně vždy porušovaných kritérií.

Biocentra/biokoridory

Základními prvky krajiny jsou biocentra, různě velké oblasti obsahující jeden či více biotopů umožňující přežívání několika víceméně přirozených ekosystémů. Oblast je často vytyčená geologicky (například pahorkatina) a často významně ovlivňuje i okolní krajinu. Je jednoznačně pravdou, že se musí jednat o poměrně výraznou oblast a také, že existují různé typy těchto biocenter (podle velikosti) s různou váhou v krajině (lokální, globální a pod).

V rámci biodiverzity je v civilizované krajině základní problém v migračních tocích. A to nejen v Jižní Africe, kde se parcelují pozemky a zamezuje se tak pohybu v krajině, tak na kótě 718, obehnané třemi kilometry žiletkového zátarasu, tak v Českém středohoří. Krajina již dávno nemá podobu spojitého heterogenního, ale přirozeně se prolínajícího, ekologicky stabilního prostředí. Je masivně narušena, tu více tu méně labilními, uměle udržovanými prvky.

Proto jsou udržovány, pokud to lze, mezi biocentry také koridory (opět definované podle velikosti od lokálních až po celoevropské), které pomáhají v přesunu „biologických“ prvků ekosystému a tím zvyšují stabilitu celého systému.

Protože

Stabilita systému je závislá na biodiverzitě. Nemůžeme mít přírodní krajinu, tak musíme zajistit alespoň přirozené toky (výměnu "dat") mezi jednotlivými krajinnými prvky.

Biocentrum je skutečně závislé na své velikosti a je dokázáno (exaktním měřením a testováním), že jeho celková biodiverzita/stabilita se zvyšuje s velikostí. Kvadraticky. Rozdělení cenného území na dvě části snižuje cenu takového území – také kvadraticky. Pro množství organismů to může mít i z hlediska celých populací fatální následek (příkladem budiž obojživelníci a jejich migrace za vodou v období páření).

Měli bychom si uvědomit, že ony „žáby“ jsou z našeho pohledu jen indikátorem. Kam až může vést nevhodné zacházení s krajinou, můžeme sledovat v různých částech světa. Sem tam se objeví zpráva o velkých deštích a masivní erozi, často s fatálními následky. Vznikají potíže s retencí vody v krajině, což je základní otázka dneška. Platí totiž stále, že čím nižší biodiverzita, tím vyšší labilita systému. Příkladem mohou být přestárlé jehličnaté monokultury a lýkožrout: při vyhubení porostu se masivně zvyšuje eroze a snižuje retence vody, jakkoliv je smrk v tomto smyslu málo účinnou dřevinou... Dalším příkladem mohou být zemědělské plodiny: při velké ploše se vzájemnou dobrou dostupností (vlastně nežádoucí koridory) se snadno přemnožují škůdci těchto plodin. Jednoduše řečeno, mozaikovitě barvitý, ale vzájemně prostupný ekosystém (vysoká biodiverzita – rozličnost živočišných i rostlinných druhů) zamezuje katastrofickým scénářům masivních disturbancí s velkým dosahem.

Mimo to, pokud k těmto distrurbancím dojde, probíhá (v případě vhodně strukturované krajiny) k relativně rychlé sukcesi daného prostoru až do relativně stabilní podoby právě na základě přenosu a osídlení ze sousedících prostor. Biocentra jsou tedy také „databankou“ naší krajiny s nedocenitelnou hodnotou.

A dálnice?

Pro jednotlivce zapomínáme na celek. Jakkoliv je pravdou, že automobilová přeprava zásadně zatěžuje krajinu (zejména tranzitní nákladní), přesto je masivně subvencována státem. Přesto, že existuje již vybudovaná železniční síť. Určitě lze minimálně 70% zboží převážet železnicí, protože se nejedná o zboží rychlé spotřeby. Automobilová přeprava by mohla plnit jen úlohu místní distribuce. Ale neplní. Důvodem je cenové znevýhodnění přepravního parametru kilogram/kilometr železnice, rezignace na skrytý deficit opotřebení přepravních cest a mostních konstrukcí (většinou vybudovaných ještě za starého režimu a tudíž nezahrnutých do nákladů "dnešní doby") a požadavek na mnohdy nesmyslnou flexibilitu přepravy.

Z pohledu obcí dotčených nadměrnou a na místních komunikacích nikdy neprojektovanou dopravní zátěží je možná dálnice vysvobození. Starostové si ale neuvědomují, že takto lokální uvažování sice pomůže krátkodobě, ale je špatné z důvodů širších. Je asi dobře, aby byli od zátěže transitní přepravy místní komunikace osvobozeny. Když už ale mají vyrůst dálniční a podobné stavby, tak by měly vždy vyrůstat v již narušené části krajiny, která není z pohledu našeho přežití až tak významná. Ostatně to samé se týká obchvatu Prahy skrze Suchdol, přetínající biokoridor vltavského kaňonu. Ten je tuším evropského významu a jestli se nepletu, ochranné pásmo je asi 2 km na obě strany... Fakticky se v ochranných pásmech dotýká dalších, poměrně cenných celků, jako je Lysolajské údolí a Tichá Šárka. Praha pohlcuje svá "venkovská" předměstí intenzivní urbanizací dříve "odpočivných zelených koridorů", v současné době má už 1,9 milionu obyvatel a malebné vilkové či venkovské čtvrti jsou zatěžovány vícepatrovou zástavbou nových "rezidencí". Ti, kdo stavěli vilky před dvaceti lety v klidných zónách, ocitli se u víceproudých komunikací, svážejících sídlištní obyvatele nikoliv městskou hromadnou dopravou, ale auty. Počet obyvatel Prahy narostl za osmnáct let o osmdesát procent... Salámová metoda se uplatňuje i zde. Stokrát nic umořilo osla...

Však se nic moc neděje

Ono se ale „něco děje“: se včelstvy. Je málo ptáků - dříve hojný vrabec prakticky zmizel, jiřičky taktéž. Obojživelníci jsou v CŘ často na pokraji vyhubení. Je poměrně dost obtížného hmyzu. Je - a to i ve městech - velká půdní eroze způsobená mimo jiné pěstováním nevhodných průmyslových plodin na nevhodných stanovištích (např. kukuřice), která zatěžuje chemickými látkami vodní toky...) Našly bychom desítky příkladů, že naše chování v naší krajině není zrovna v pořádku. A ty dálnice vedené přes ta nejméně vhodná místa, to je už jen taková rána do vazu. Narozdíl od prezidenta Klause snad dokážeme sledovat, co se kolem nás děje...

Na závěr názor lidu obecného: Tak dobře, budeme ekologičktí, rozoráme silnice, zrecyklujeme auta, vypneme elektrárny a budeme si ekožít jak v době kamenné. fakt super vyhlídky.. děkuji NECHCI

Kde se stala chyba?

Na základní škole a nebo v přílišném akcentování hmotného bohatství, pohodlí a konzumního přepychu jako jediných normotvorných hodnot "nové", "lepší", "porevoluční" společnosti? Konkurenci jsme upřednostnili před kooperací. Sobectví a agresivitu individuí před harmonickým soužitím všech. Jakékoliv koncepční snahy které se logicky dotýkají jednotlivců jsou označované jako neospraveditelné vměšování do osobního vlastnictví.

Je to tak správně?

                 
Obsah vydání       23. 6. 2008
23. 6. 2008 Postavte šéfy ropných společností před soud, požaduje čelný klimatolog
23. 6. 2008 Anglická nemoc
23. 6. 2008 Stávkokazi: Paroubek a jeho žirafa
23. 6. 2008 Dvanáct vzpomínek na "Gustu" proti gustu intelektuálního establišmentu Michael  Volný
23. 6. 2008 Kterak dva Římani pili jed Michal  Šanda
22. 6. 2008 Zveme vás na večer poezie
23. 6. 2008 Přeběhlíci Boris  Cvek
23. 6. 2008 Pohrdám islamismem
21. 6. 2008 Zdánlivě banální příběh: zemřela Alexandra Berková Irena  Ryšánková
23. 6. 2008 Většina britské veřejnosti pochybuje, že globální oteplování způsobuje člověk
22. 6. 2008 Hutton: Budeme-li se spoléhat na volný trh, dojde ke katastrofě
21. 6. 2008 Británie neratifikovala Lisabonskou smlouvu
21. 6. 2008 Británie se rozhodla realizovat ekologickou revoluci
21. 6. 2008 Nejchudší kuřáci dostanou peníze, pokud přestanou kouřit
21. 6. 2008 Lisabonská smlouva jako test dospělosti Evropy i test odpovědnosti českých politiků Štěpán  Kotrba
23. 6. 2008 Lisabonská smlouva není test, oni to myslí vážně Jan  Zeman
20. 6. 2008 Co na to ekofašisté ??? aneb české názory na jedné dálnici Pavel  Zoch
23. 6. 2008 Má věda v regionech právo na existenci? Michal  Giboda
23. 6. 2008 Anketa Eurobaromètre Gallupova ústavu hlásí výsledky irskeho hlasování Karel  Košťál
23. 6. 2008 Francie by dnes Lisabonskou smlouvu odmítla Karel  Košťál
23. 6. 2008 Relativita inflace
18. 6. 2008 Sedm pražských dnů v srpnu 1968 a další klíčové dokumenty
18. 6. 2008 O co šlo v roce 1968: Další dokumenty Vilém  Prečan
23. 6. 2008 Motorový hovadismus František  Řezáč
23. 6. 2008 Chudoba v blahobytné společnosti, aneb O nutnosti osvětově výchovné práce Uwe  Ladwig
22. 6. 2008 Vox populi Ladislav  Žák
23. 6. 2008 Rodina a víra, věci podezřelé
22. 6. 2008 Pohádky a mýty jsou stále s námi Jana  Ridvanová
23. 6. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. června 2008
23. 6. 2008 Válečný zločinec Ašner se objevil mezi chorvatskými fanoušky Richard  Seemann
21. 6. 2008 Mareš skončil s extremismem
20. 6. 2008 LN: Nalézání jednoduchých antisemitských receptů, aneb jaké otázky kladl redaktor Orientace Petr Zídek Alexandra  Štefanová
21. 6. 2008 Immanuel Wallerstein: Obamovo vítězství? Jak bude velké? Jak dalekosáhlé? Immanuel  Wallerstein
21. 6. 2008 Na úsvitu nové doby Ladislav  Žák
20. 6. 2008 Nová tvorba Jaroslava Hutky
20. 6. 2008 Požadavky Gordona Browna, aby byla zvýšena těžba ropy, jsou "iracionální"
20. 6. 2008 ČR schválí zákon o nebezpečném pronásledování (stalking)
20. 6. 2008 Otevřený dopis Ondřeji Neffovi Jakub  Rolčík
20. 6. 2008 Meteorit z Murchisonu není kontaminován blízkou farmou
20. 6. 2008 "Poslední fáze" boje proti rakovině?
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008