3. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 6. 2008

Rakousko a Pražské jaro 1968

Mezi jiným nám jubilea poskytují příležitost pohlédnout na přítomnost z jiné perspektivy. To je obzvláště užitečné, když se srovnání ukáže pro přítomnost jako více než nelichotivé. Může to vést i k jejich ignorování a zamlčování. V připomenutí Pražského jara můžeme sledovat dva vyhraněné přístupy: okázalý nezájem až bagatelizaci na české straně a intenzívní zájem v ostatních evropských zemích, snad nesilnější v Rakousku. Oba mají své dobré důvody.

Vývoj šedesátých let, hnutí proti vietnamské válce a Flower Power, studentské revolty a mimoparlamentní opozice až po Pražské jaro byly po celém světě projevem stejné základní paradigmatické změny: odklonu od dosavadního pasivního podřizování se autoritám a akceptování mocenských struktur směrem k aktivní účasti, spolurozhodování a spoluzodpovědnosti sebevědomých občanů. Napříč politickými systémy vzniká v šedesátých letech moderní občanská společnost.

Pražské jaro 1968 - více než třistastránková čítanka nejdůležitějších dobových textů v BL ZDE

V ČSSR se v reakci na dusivou atmosféru a hospodářský rozvrat padesátých let emancipovala obzvláště energicky. Pražským jarem vrcholí dlouhodobý proces vnitřní obnovy společnosti, jehož důležitým aspektem po letech izolace a antikapitalistické propagandy bylo znovuobjevení vlastní evropské a západní identity.

K tomu se jako moderátor ideálně hodilo právě Rakousko. Bylo blízké, důvěrně známé, nezatížené válečnými resentimenty, jako nečlen NATO politicky nepodezřelé. Rakouský rozhlas a televize patřily v rozsáhlých oblastech k pravidelným informačním zdrojům. Autofahrer unterwegs byl nejoblíbenější pořad mé budějovické babičky, zatímco já jsem si v časopise Věda a technika mládeži čítal nadšenou sérii reportáží o Rakousku pod názvem Na jihu je Západ.

Do novinových rubrik postupně opět začaly pronikat zprávy z vídeňského kulturního života a polostátní rakouská ekonomika byla pro socialistické Československo důležitým referenčním modelem. Rakousko můžem do tří let dohonit, slibovali ekonomičtí reformátoři poté, když v polovině 60. let československou předběhla.

Zájem byl oboustranný. Také Rakušané měli domácí antikomunistické propagandy po krk a jejich zájem budila především nová vlna české kultury. Vedle hudby, reprezentované jak Československou filharmonií, tak i Karlem Gottem a celou plejádou mladých umělců zde byla například Nová vlna československého filmu. Když jsem počátkem osmdesátých let měl co do činění s vyučovacími prostředky, nalézal jsem mezi rakouskými výukovými filmy řadu titulů Miloše Formana, Karla Zemana, Pavla Kohouta a dalších. Last but not least, divadlo. 1965 měly ve vídeňském Volkstheateru premiéru Zahradní slavnost a 1967 Vyrozumění Václava Havla, 1968 obdržel Havel Rakouskou cenu za evropskou literaturu.

Vzájemný zájem dal vzniknout rovněž ojedinělé koprodukce mezi socialistickou a kapitalistickou státní televizí. 1963 vznikl společný seriál ČsT s Jiřím Pelikánem a ORF s Helmuthem Zilkem Telemosty/Stadtgespräche, ve kterém vždy po pětadvaceti občanech z obou zemí diskutovalo různá témata a který se vysílal až do roku 1967. V ČSSR to bylo vůbec první necenzurované televizní live vysílání, skutečné okno do svobodného světa, ve kterém jsou kladeny neslýchaně otevřené otázky a zároveň jeden z důležitých faktorů utvářejících obnovujícího se československého demokratické povědomí. I pro Rakušany byly Telemosty vzácná příležitost ponadzvednout železnou oponu, konfrontovat předkládané stereotypy s reálnými lidmi, prohovořit řadu utevřených otázek a znovuobjevovat společné kultrurní kořeny.

Jako vedlejší produkt Telemostů vznikla síť osobních kontaktů mezi novináři a intelektuály obou zemí. Někteří z nich, jako Ernst Fischer či Franz Marek z KPÖ se později podíleli i na koncepci socialismu s lidskou tváří, neboť obě strany společně hledaly, jak se zbavit zátěže stalinismu, jak to později vyjádřil Jean Margulies.

Když se nashromážděný potenciál nevole v lednu 1968 prosadil výměnou Novotného za Dubčeka a následným demokratizačním procesem, dostali rakouští novináři příležitost své dosavadní kontakty bohatě zúročit. Díky zasvěcenému vhledu a bezprostřednímu přístupu k osobnostem i informacím se stali pro světová média nejkompetentnějším zdrojem. Všeobecně pozitivní obraz Pražského jara, který přes svou socialistickou zátěž oslovoval i evropskou pravici byl z velké části právě výsledkem zprostředkování rakouskou žurnalistikou.

Ještě důležitějšími se tyto kontakty ukázaly v průběhu srpnové invaze. V kritickém týdnu v ČSSR operovaly hned čtyři reportážní vozy ORF, které se mohly volně pohybovat po celé zemi a průběžně dodávat aktuální informace a obrazový materiál do celého světa. Prostřednictvím ORF dostávali do zahraničí informace a obrazový materiál rovněž v úkrytech fungující legální Československý rozhlas a televize i samostatní čeští reportéři, fotografové, novináři. Týden po 21. srpnu je nejen nejslavnějším obdobím ORF coby světové informační agentury, ale zároveň i jeho klíčovou zásluhou na mediálním vítězství československé strany a na trvalé ztrátě prestiže SSSR a Varšavské smlouvy.

Podíl Rakušanů na československém odporu se ovšem neomezoval pouze na pasivní zpravodajství. ORF zařadil do svého vysílání informační relace v českém jazyce a přebíral dokonce vysílání československého rozhlasu a televize a svými vysílači je šířil zpět do ČSSR. Jednoznačný postoj rakouských médií na československé straně vyvolal hned 22. srpna intervenci sovětského velvyslance ve Vídni Borise Podzeroba, kterou však kancléř Josef Klaus rozhodně odmítl. Svým dílem přispívala i rakouská pošta, která operativně spolu s československou vždy na právě volném přechodu odbavovala celý československý zahraniční poštovní styk a pomáhala tak udržet navzdory okupaci plynulou komunikaci se světem. Invaze ovšem nepřinesla jen pasivní odpor, ale také statisíce uprchlíků. Rakouský velvyslanec v Praze dr. Rudolf Kirchschläger, pozdější prezident, uděloval z vlastní vůle a proti instrukci ministra zahraničí Kurta Waldheima žadatelům víza bez omezení, průměrně 3000, ve špičkých až 5000 denně, takže hlavní proud československých uprchlíků procházel přes Rakousko. Rakouská vláda se rozhodla příjmout všechny bez ohledu na to, zda se později rozhodnou pro návrat. V tom si byly rakouští socialisté i lidovci zajedno a Bruno Kreisky se přitom odvolával na československou pomoc rakouským uprchlíkům v roce 1934. Do konce října přišlo do Rakouska 162 000 Čechoslováků, zčásti přímo z ČSSR, zčásti na zpáteční cestě z Jugoslávie a dalších zemí. Nápor mohl být zvládnut jedině díky obětavé podpoře prostých rakouských občanů, kteří si československé bratrance, jak je nazývali, brali spontánně domů a zaopatřovali je, i díky mimořádně flexibilnímu a nebyrokratickému jednání rakouských úředníků.

Většina uprchlíků se po několika týdnech vrátila, další část jich pokračovala do USA, Kanady, Austrálie, Jihoafrické republiky. Do konce roku zažádalo v Rakousku o asyl asi 12 000 osob a vytvořili zde vedle rozdělené staré české menšiny třetí československé seskupení.

Srpnová invaze zanechala stopy i v Rakousku samém. Rakouská levice se rozštěpila, od KPÖ se oddělilo její intelektuální křídlo a osamostatnilo se kolem Franze Marka a časopisu Wiener Tagebuch. 1970 založil další odpadlík z KPÖ Georg Breuer Výbor solidarity s ČSSR (ČSSR-Solidaritätskomitee) , ke kterému se připojil široký a reprezentativní okruh osobností rakouského veřejného života a který až do konce 80. let podporoval československé disidenty celkově částkou více než milionu šilinků.

Okupace a následná normalizace kontakty obou občanských společností z velké části ochromily. Avšak přes svou politiku dobrých sousedských vztahů vymáhal Bruno Kreisky důsledně dodržování lidských práv v ČSSR a při každém ze svých častých rozhovorů s československými vůdci také intervenoval ve prospěch pronásledovaných kritiků režimu. Když normalizační režim zahájil štvanici proti Chartě 77, nabídl -- opět s poukazem na předválečnou pomoc rakouským uprchlíkům -- pronásledovaným signatářům Charty 77 v Rakousku politický asyl, čehož kolem 400 osob využilo.

Ještě k 10. výročí invaze v létě 1978 se ve Vídni vytvořila jedinečná koalice, ve které zástupci obou hlavních stran, církví, odborů a řady politických seskupení až po maoisty a revoluční marxisty spolupracovali na organizaci několik týdnů trvajících vzpomínkových akcí po celé zemi.

Mýtus za demokracii a svobodu bojující československé občanské společnosti znovu oživila Charta 77 a vyvolala novou vlnu solidarity. Vedle vlády Bruna Kreiského či zmíněného Výboru solidarity s ČSSR se projevila tradičně především na kulturní scéně. Rakouský Burgtheater pod vedením Achima Benninga angažoval vyhnané signatáře Charty 77 režiséra Pavla Kohouta a herce Pavla Landovského a pravidelně uváděl hry Václava Havla. Když měl Burgtheater v roce 1980 odjet na pohostinské představení do Moskvy a Pavel Landovský neobdržel vízum, vrátil se celý soubor doslova z letiště zpět a představení odvolal. Návštěvu v Moskvě odřekl i ministr kultury Fred Sinowatz.

Také rakouská publicistika si nadále udržela svou pověst odborníka na československou občanskou společnost. Vídeň se opět, tentokrát za přispění československých exulantů, stala nejdůležitějším dispečinkem informací z československého disentu a významně spoluurčovala obraz československého normalizačního režimu ve světových médiích. Připočteme-li k tomu činnost rakouské Amnesty International, četné osobní kontakty rakouských politiků s československými disidenty i nejrůznější další projevy solidarity, lze shrnout, že československá občanská společnost nalezla v Rakousku 70. a 80. let mimořádně důležitého spojence, podobně jako rakouská demokratická společnost v ČSR 30. let.

Potřetí znovuožil rakouský zájem o československou občanskou společnost v listopadu 1989. Jestliže ještě koncem 80. let zaujímali Čechoslováci ve výzkumech veřejného mínění u Rakušanů spodní příčku oblíbenosti, tento obraz se doslova přes noc zcela převrátil. Masy lidí, které pouhým cinkáním klíčů svrhly komunistický režim znovu probudily stereotyp nenásilného a vytrvalého boje za svobodu a demokracii.

Vítáme vás (česky) byl název informační brožurky, kterou nechal vídeňský magistrát operativně vytisknout pro první návštěvníky a rakouský tisk se k němu připojil. Stali se nyní světoobčany. A my, staří světoobčané zdravíme ty nové. Vítáme vás! psal Kurier na titulní straně v prosinci. Město Vídeň pro československé návštěvníky organizovalo volný vstup do muzejí, dokonce i do divadel, pokud zbyly volné vstupenky, první víkend jezdila vídeňská doprava zdarma, na Stephansplatzu se rozdělovaly vánoční dárky pro československé děti, v Linci a dalších městech organizovaly obchodní domy sbírky pro chudé návštěvníky. Deníky srovnávaly oba prezidenty, Waldheima a Havla -- se zničujícími závěry pro prvního. Dokonce i téma podunajské konfederace se opět vynořilo a získalo nečekaně vysoký souhlas -- na rozdíl od německé opce. Teprve postupně byly nápisy Vítáme vás postupně nahrazeny nápisy Češi, nekraďte nám tady.

Československý pasívní odpor proti invazi Varšavské smlouvy zůstal v rakouském intelektuálním prostředí dodnes legendou a vzorem síly a moci občanské společnosti. Rakouská účast na Pražském jaru, na aktivitách Charty 77 i na Sametové revoluci dalece překračovala prostý projev sympatií k subversivním hnutím v znepřátelené zemi. Samotné Pražské jaro vyvolal v Rakousku hlubší naděje a zanechal trvalejší stopy, než kterékoli jiné hnutí 60. let včetně německé Mimoparlamentní opozice, francouzských studentských a dělnických bouří či Hippies v USA. Hlubší, než v ČSSR samotné.

Možným vysvětlením je, že rakouská občanská společnost vnímala snahy československé o větší demokracii a občanskou participaci jako zástupné i pro ni samu. Z tohoto pohledu lze i současné vzájemné znechucení interpretovat jako důsledek zklamání nad výsledkem vkládaných nadějí. Také v tomto ohledu jsou si obě společnosti zajedno. Zároveň takové vysvětlení obsahuje i vyhlídku na budoucí vlnu solidarity, až se česká občanská společnost opět vzchopí k novému projevu. Pokud to tentokráte dříve neučiní rakouská.

                 
Obsah vydání       3. 6. 2008
3. 6. 2008 Cesta k politickému lobbingu ve vysílání nalinkovaná Radou Českého rozhlasu aneb kterak Sudeťák informuje vyváženě Štěpán  Kotrba
3. 6. 2008 Naše přímá cesta vpřed Karel  Dolejší
3. 6. 2008 Rakousko a Pražské jaro 1968 Přemysl  Janýr
2. 6. 2008 EXKLUZIVNÍ DOKUMENT: Vládní zdůvodnění smlouvy o radaru Štěpán  Kotrba
3. 6. 2008 Afghánistán: Čekání na strategii Karel  Dolejší
3. 6. 2008 "Volení zástupci volených poslanců" Štěpán  Kotrba
3. 6. 2008 Proč je Julínkova reforma špatná Petr  Wagner
3. 6. 2008 Čeští okupanti Anno Domini 2008 František  Řezáč
3. 6. 2008 Dokážeme jen kecat Jaroslav  Klíma
3. 6. 2008 Veřejnoprávní televize: Propagujme xenofobii!
3. 6. 2008 PR firma "zakazuje lidem použít výrazu, který si výlučně vyhradila pro sebe" Jan  Čulík
3. 6. 2008 Vědci: Děti starších otců umírají častěji
3. 6. 2008 Jaderná energie je jedinou možnou alternativou František  Hájek
3. 6. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. května 2008
3. 6. 2008 Štafeta osudů Ondřej  Blažek
2. 6. 2008 Hudba útěšná, hudba útočná II. Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
3. 6. 2008 ■ ■ ■ Jaroslav  Kovanda
3. 6. 2008 Protest v poslanecké sněmovně
3. 6. 2008 Diskuse: Dokážeme porazit reformy?
2. 6. 2008 Otevřený dopis tiskovému mluvčímu Ústavního soudu ČR Jan  Sýkora
2. 6. 2008 Černý den českého práva, ale autorita Ústavního soudu neutrpěla Stanislav  Křeček
2. 6. 2008 Spojené státy zadržují osoby bez soudu na vězeňských lodích
2. 6. 2008 Opravdu chytrá Liška? Anna  Čurdová
3. 6. 2008 Na nátlak Američanů Izraelci palestinské studenty do USA studovat pustí Štěpán  Steiger
2. 6. 2008 Eastern European Review: Poláci chtějí o základně jednat až s příští americkou administrativou
2. 6. 2008 Vláda nás naučí veřejně nesouhlasit, to bude také její jednoznačně největší přínos Jan  Sova
3. 6. 2008 Lidé neznají historii
2. 6. 2008 Prohlášení k přerušení hladovky
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
3. 6. 2008 Rakousko a Pražské jaro 1968 Přemysl  Janýr
9. 5. 2008 Turek a Pick: čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? Otakar  Turek, Miloš Pick
6. 9. 2007 MFD: "Žádný tisk v srpnu 1968 neprotestoval proti ruské okupaci!" František  Řezáč
23. 8. 2007 V zájmu osvěty Jan  Čulík
7. 3. 2007 Šanci uvést do praxe komunu vidím jako reálnou za stovky let Tomáš  Koloc
25. 11. 2006 Kudy a jak dále? Jiří  Paroubek
25. 8. 2006 Veselme se, radujme se, svět patří nám Václav  Dušek
24. 8. 2006 Spomienky Alexandera Dubčeka na 21. august   
24. 8. 2006 Slovensko: Hnus a hanba -- 21. august 2006 Jakub  Topol
21. 8. 2006 Nekulaté výročí invaze spojeneckých vojsk a Základna Vladislav  Černík
21. 8. 2006 Řím a SSSR Bohumír  Tichánek
10. 8. 2006 1968 Petr  Wagner
8. 8. 2006 Osmašedesátníci -- čest, nikoli cejch Lubomír  Novotný
7. 9. 2005 Některé skvrny na rudé košili jsou patrně neodstranitelné Karel  Dolejší