15. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 11. 2007

České ovzduší má problém -- topení uhlím a automobilovou dopravu

Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí ČR

Emise znečišťujících látek ze spalování tuhých fosilních paliv v lokálních topeništích, které vznikají při vytápění zhruba půl milionu bytů jsou v mnoha krajích hlavní příčinou špatné kvality ovzduší v České republice. Důvodem jsou zastaralá spalovací zařízení v domácnostech (kamna nebo kotle ústředního topení), ve kterých se mnohdy spaluje nevhodné a nekvalitní palivo, které nevyhovuje požadavkům kotle. V řadě případů dochází dokonce ke spalování komunálního odpadu. Zdravotní rizika plynoucí ze znečištění ovzduší z těchto spalovacích zdrojů jsou vysoká. Dnes se na toto téma v Brně sešli odborníci z celé republiky spolu s představiteli českých obcí a měst.

Největším problémem kvality ovzduší v České republice jsou vysoké úrovně znečištění ovzduší prachovými částicemi. Stanovené imisní limity pro prachové částice PM10, které platí od 1. ledna 2005, byly překročeny v roce 2005 i 2006 a to nejen lokálně, ale i plošně, a to i mimo území měst a hustě osídlených oblastí. K překročení denního imisního limitu pro PM10 došlo v roce 2005 plošně po celém území České republiky, a to i v lokalitách, které byly doposud považovány z pohledu kvality ovzduší za spíše bezproblémové. K překročení této přípustné úrovně znečištění ovzduší došlo na 35 % území. Znamená to, že přibližně 66 % populace ČR bylo vystaveno nadlimitním úrovním znečištění ovzduší prachem. V roce 2006 byl denní imisní limit překročen na 29 % území, což zasáhlo 62 % populace. Roční imisní limit byl překročen na 2,3 % území, což znamená zhoršení oproti loňskému roku (kdy se to týkalo 1,5 % území).

V kvalitě ovzduší se ČR řadí k nejhorším státům EU -- prachové znečištění u nás dosahuje zhruba 150 % průměru EU-25.

"Příčinou překračování imisních limitů jsou především skupiny obtížně regulovatelných zdrojů znečišťování ovzduší -- tedy domácnosti, vytápěné tuhými fosilními palivy a automobilová doprava," říká ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP Jan Kužel.

"MŽP předložilo vládě v červnu Národní program snižování emisí, který obsahuje soubor konkrétních úkolů pro MŽP i další ministerstva," pokračuje ředitel Kužel. Program se zaměřuje především na snižování emisí těch látek, které mají přímý negativní vliv na lidské zdraví, vegetaci a ekosystémy -- tedy především jemných prachových částic (PM10 a PM2.5) a polycyklických aromatických uhlovodíků. Součástí programu je například novela zákona o ochraně ovzduší, která bude připravena do konce roku 2008 a bude mj. obsahovat emisní limity pro malé zdroje znečištění -- tedy i pro domácí kotle. MŽP vydá také vyhlášku o požadavcích na kvalitu paliv, která postupně z trhu vytlačí nekvalitní druhy uhlí. Součástí programu jsou ale i opatření v dopravě -- náhrada čtvrtiny vozového parku státní správy "čistými" vozidly do roku 2014 či daňové zvýhodnění těchto vozidel. "Ke zlepšení kvality ovzduší by měla přispět i ekologická daňová reforma, která zvýhodňuje nulovou spotřební daní obnovitelné zdroje a zemní plyn pro vytápění domácností především oproti uhlí," dodává Jan Kužel [1].

Sledováním kvality ovzduší v menších obcích se zabýval mj. výzkumný projekt, který pro MŽP v roce 2005 provedl Státní zdravotní ústav. Výzkum proběhl ve třech menších obcích v různých regionech a s různým typem vytápění domácností. "Analýzy prokázaly, že kvalita ovzduší v obcích závisí především na palivu, které používají domácnosti," konstatuje vedoucí Národní referenční laboratoře pro venkovní ovzduší SZÚ Bohumil Kotlík. Nejhorší kvalita ovzduší byla jednoznačně v obci, kde se dosud ve významné míře spaluje hnědé uhlí. Roční průměrné úrovně znečištění ovzduší v takové obci se plně vyrovnají úrovním v silně průmyslově zatížených lokalitách. To má své, bohužel velmi jednoznačné, negativní důsledky.

Prachové částice (PM10 a PM2.5) jsou významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Velikost i složení částic jsou ovlivněny zdrojem, ze kterého pochází. Vždy jde o směs látek s různými účinky. Řada z nich současně působí i jako nosič některých dalších škodlivin. Účinek částic závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Velikost částic je rozhodující pro průnik a ukládání v dýchacím traktu. Větší částice (PM10) jsou zachyceny v horních partiích dýchacího ústrojí. Jemnější částice (PM2.5) pronikají až do plicních sklípků.

Jemné částice PM2.5 vznikají spalováním fosilních paliv (tedy uhlí, topného oleje, nafty či benzinu). Obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky a kondenzované organické či kovové páry, z nichž některé mají mutagenní a rakovinotvorný účinek. Zatím se stále nepodařilo stanovit prahovou koncentraci, pod kterou by částice neměly prokazatelné účinky na lidské zdraví. Předpokládá se, že citlivost jedinců v populaci má tak velkou variabilitu, že ti nejcitlivější jsou v riziku účinků i při velmi nízkých koncentracích, přičemž citlivost kolísá v závislosti na věku a zdravotním stavu. Citlivou skupinou jsou děti, včetně kojenců a vyvíjejícího se plodu. Dále sem patří starší lidé a osoby s chronickým onemocněním dýchacího (astma, chronická obstrukční choroba plic) a oběhového ústrojí a také lidé jinak oslabení např. kombinací stresu, kouření, nevhodné výživy apod.

Nejčastěji popisované účinky působení prachových částic se týkají zvýšení celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na onemocnění srdce a cév, snížení plicních funkcí u dětí i dospělých, zvýšení spotřeby léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích -- zejména u astmatiků a zkrácení délky života hlavně z důvodu vyšší úmrtnosti na choroby srdce a cév a pravděpodobně i rakovinu plic a další.

Poznámky:

[1] Podrobnosti k Národnímu programu snižování emisí ČR najdete v tiskové zprávě MŽP z 11. 6. 2007 na www stránkách MŽP.

                 
Obsah vydání       15. 11. 2007
15. 11. 2007 Vědci: Dnes už žijí lidé, kteří se dožijí 150 let. Je jim pravděpodobně mezi 50 - 60 lety
15. 11. 2007 YouTube: Policie ČR v Panské ulici napadla demonstranty
15. 11. 2007 Profesor Zbyněk Raida k vládní zprávě o radaru: Konečně začátek věcné diskuse? Jakub  Rolčík
15. 11. 2007 Servilně - a ještě lajdácky? Jan  Neoral
15. 11. 2007 Pokračování ruského konfliktu PPF a Děripasky
15. 11. 2007 Ideály jako porucha duše Ondřej  Slačálek
15. 11. 2007 Paroubek: Posudek o škodlivosti radaru musí být přezkoumán Jiří  Paroubek
15. 11. 2007 Výjimečný stav v Gruzii bude v pátek zrušen
15. 11. 2007 Diskriminace romských dětí ve školách: jak změnit praxi po zdrcujícím rozsudku štrasburského soudu?
15. 11. 2007 České ovzduší má problém -- topení uhlím a automobilovou dopravu
14. 11. 2007 Blahoslavený Mejstřík chudý duchem Anna  Čurdová
14. 11. 2007 Jak Julínek naplánoval Klenerovo odvolání a hra se škatulemi Štěpán  Kotrba
15. 11. 2007 Nemáme dnes v naší ubohé zaplivané porevoluční "demokracii" dost problémů?
15. 11. 2007 Je nepochybně nejstatečnější zpytovat vlastní svědomí Václav  Žák
15. 11. 2007 Případ Nohavica ukazuje hlubší problémy: Josef  Švéda
15. 11. 2007 Případ Nohavica: Přes jeho selhání na něj plivat nebudu Jan  Potměšil
15. 11. 2007 Nohavica - Hutka
15. 11. 2007 Herec, kolaborant, písničkář, udavač.... Petr  Partyk
15. 11. 2007 Zabití bez výčitek svědomí Miloš  Kaláb
15. 11. 2007 Strašidlo komunismu v Čechách a na Moravě Adam  Votruba
15. 11. 2007 Normalizační vidění v Týdeníku rozhlas
15. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIV. část) Josef  Brož
15. 11. 2007 Manifest maturanta
15. 11. 2007 Červený kříž lituje nedostatečné aktivity zemí-účastníků Úmluvy o některých konvenčních zbraních
15. 11. 2007 ■ ■ ■ Viktor  Dyk
15. 11. 2007 Idea princezny a masová manipulace Sandra  Wain
15. 11. 2007 Britské vysoké školy, pro a proti Jan  Čulík
15. 11. 2007 Nemoc, způsobená Oxfordem? Ema  Čulík
15. 11. 2007 Církve a globální spravedlnost
14. 11. 2007 Dodržení zákona? Na svatýho Dyndy Štěpán  Kotrba
14. 11. 2007 Osobní priority Václava Moravce, aneb nejen 17. listopad v českých mainstreamových médiích
14. 11. 2007 Pro koho platí trestní zákon o šíření poplašných zpráv? Martin  Gřeš
14. 11. 2007 Jsme pobouřeni manipulací v České televizi
14. 11. 2007 Odkryl Hutka "palčivé místo českých dějin"? Milan  Daniel
14. 11. 2007 Případ Nohavica: Je to sporné Petr  Wagner
14. 11. 2007 Policie: Starého psa novým kouskům nenaučíš Vítězslav "Vitex" Dvořák
14. 11. 2007 Blokáda Židovského města ve fotografiích
11. 11. 2007 Princip moci na pozadí války Milan  Valach
13. 11. 2007 Problémy na pracovišti -- nemusíte být bezmocní
13. 11. 2007 Pedofilové všech zemí, spojte se! Štefan  Švec
14. 11. 2007 Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat? Jan  Makovička
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007