17. 8. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 8. 2007

A co etika??

Provedené výkony nejsou ze zdravotního pojištění plně hrazeny?

Jste-li cizinec, předem zaplaťte, anebo v ČR si můžete umřít! Koho by to zajímalo...

reakce na vyjádření ředitele Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy - územního střediska záchranné služby MUDr. Zdeňka Schwarze pod titulkem "Provedené výkony nejsou ze zdravotního pojištění plně hrazeny"

Redakce oceňuje, že MUDr. Schwarz přistoupil ke komunikaci otevřeným způsobem a vítá, že dostala jeho vyjádření jen několik hodin po zveřejnění článků Fabiana Golga a Štěpána Kotrby. Odpověď sama nás potěšila méně, neboť ukazuje na úskalí, které přináší částečná či úplná privatizace zdravotnictví a outsourcing služeb státu a obcí. Ústavou halasně proklamovaná a zákony tiše omezená péče státu o zdraví se netýká kupodivu všech stejně a zákonodárci ponechali mnohdy hodně velkou volnost ve výkladu té péče, na kterou má nárok a která je poskytnuta každému z titulu humanitárního (k tíži všech ostatních) a té péče, na kterou má nárok pouze pojištěnec či občan toho kterého státu. Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi. Ředitel záchranky přiznává (a opakoval to i telefonicky), že výběr poplatků v hotovosti za ošetření či příjezd záchranky k cizincům se děje. Poukazuje na to, že stát nehradí záchrance všechny výkony - ani ty, které garantuje český právní řád všem, tedy i těm, kteří jsou nepojištěni či dokonce i těm, kteří nejsou občany ČR a nemají zde povolení k pobytu nad 90 dnů.

Obecná pravidla

Vstupem České republiky do Evropské unie získaly půl miliardy obyvatel zemí EU nárok na neodkladnou zdravotní péči při pobytu v Česku. Současně však může uplatnit tento nárok i deset milionů českých občanů v zemích Unie. Neodkladná zdravotní péče je ve všech státech EU poskytována všem občanům EU za stejných podmínek. K tomu, aby to takto fungovalo, stačí vyplnit a nechat si potvrdit příslušný formulář. Poskytování a úhrada zdravotní péče mezi státy Evropské unie je upraveno Nařízeními Rady EHS č. 1408/71 a 574/72. O zaplacení léčby a léků se pak dohodnou zdravotní pojišťovny mezi sebou a klienta tím nijak zvlášť neobtěžují. Vlastní úhrada nákladů za poskytnutou zdravotní péči se ve státech Evropské unie řídí přesnými pravidly. Proto byla zřízena instituce, která zastupuje český veřejný pojišťovací systém . Právě prostřednictvím takové instituce se pak uskutečňují v dohodnutých intervalech hromadné platby za zdravotní péči poskytnutou občanovi jednoho státu na území druhého státu a naopak. V České republice vniklo koncem roku 2001 Centrum mezistátních úhrad (CMU). To od 1. ledna 2002 na základě pověření ministerstva zdravotnictví zprostředkovává platby mezi českými zdravotními pojišťovnami a zdravotními pojišťovnami smluvních států, a to prostřednictvím styčného místa v těchto státech.

Centrum mezistátních úhrad ZDE

V případě cizinců ze zemí, s nimiž nemá ČR uzavřeny dohody o bezplatném poskytování zdravotní péče, je tato péče poskytována v souladu s právními předpisy platnými pro tuto oblast, zejména zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a řadou dalších navazujících prováděcích předpisů. Brrr. Všechny jsou v češtině. Nejspíše jenom v češtině.

Cizinec, který má území ČR trvalý pobyt, nebo je zaměstnán u zaměstnavatele se sídlem v ČR, je ze zákona pojištěncem a má zajištěna stejná práva a povinnosti spojené s poskytováním a úhradou zdravotní péče jako občan ČR. V ČR platí zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ze kterého vyplývá, že pojištění všech těchto osob začíná narozením a končí smrtí. V případě akutní potřeby ošetření nesmí být pacient odmítnut žádným zdravotnickým zařízením a musí být ošetřen bez požadování jakékoliv úhrady. Ze zákona musí být zdravotnickému zařízení poskytnuta náhrada za ošetření takového pacienta v případech

  • úrazu
  • vzniku akutního onemocnění
  • akutního zhoršení zdravotního stavu
  • při neodkladném porodu

Z toho vyplývá, že přístup k neodkladné péči v ČR je zákonem umožněn i bezdomovci, i nelegálnímu migrantovi, i turistovi z Bangladéše. V ostatních případech je zdravotnická péče hrazena ze zdravotního pojištění či je úhrada vymáhána po samoplátci. Pojištěncem s právy pojištěnce zůstává i ten, který si neplní povinnost hradit pojištění. V každém případě zákon upřednostňuje základní a neodkladnou péči před ekonomikou a chrání právo všech na tuto - takto omezenou - péči.

Cizincům s vízem k pobytu nad 90 dnů na území ČR je poskytována nutná a neodkladná zdravotní péče v rozsahu zakotveném v platných mezistátních dohodách o poskytování bezplatné zdravotní péče uzavřených před rokem 1989. Zdravotní péče poskytnutá cizincům v rámci těchto dohod je hrazena ministerstvem zdravotnictví. Každý, kdo není pojištěn na základě veřejného zdravotního pojištění, nebo se na něj nevztahují příslušná ustanovení mezinárodních smluvních dokumentů, je povinen uhradit zdravotní péči hotově v tzv. smluvních cenách. Nemůže mu být péče odepřena, pouze její úhrada může být posléze vymáhána prostřednictvím soudu či konzulární cestou přes zastupitelství jeho země.

Pokud cizinec nevyužije možnosti komerčního zdravotního pojištění, musí zdravotnickému zařízení uhradit poskytnutou zdravotní péči hotově. Zdravotnická zařízení ovšem často účtují cizincům vysoké smluvní ceny, neboť podle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění je limitace ceny poskytnuté zdravotní péče stanovená pouze ve vztahu k úhradě této péče orgánem státní správy.

Zdravotní péče - analýza MV ČR ZDE

Pokud jde o cizince, který se pro pobyt na území České republiky zaregistroval u některé z českých zdravotních pojišťoven, pohlíží se na něj jako na pojištěnce, pokud se prokáže potvrzením o registraci vydaným jednou z českých zdravotních pojišťoven. Pokud nemá výše uvedené potvrzení, požaduje se po něm hotovostní úhrada a vynaloženou částku si potom cizí pojištěnec může zpětně refundovat v zemi pojištění.

Konkrétní aplikace obecných pravidel

Humanita velí nepřekročit žebráka svíjejícího se na ulici bolestí. Humanita velí nenechat zemřít člověka jen proto, že u sebe nemá kartičku VZP či dva tisíce. Ale pravidla, kterými se řídí tato "demokracie", hovoří mnohdy jinak. Zdraví jsme učinili předmětem obchodu, účetnictví, zisku a ztrát. Předmětem vydírání a represí, pokut a penále. Předmětem kalkulace a rozpočtových licitací. Politických diskuzí a nesmiřitelných ideologických sporů. A když půjdete po ulici, dávejte pozor, máte li v kapse svou průkazku zdravotní pojišťovny. Protože pokud ne a upadnete na ulici do bezvědomí, záchranář ještě dříve, než vás ošetří, vás prošacuje, máte-li čím zaplatit. A jakmile se sami dříve proberete, jeho první otázka bude: máš prachy?

Poplatky za návštěvu lékaře, které chce zavést zdravotnická reforma (ODS a její vlády - poznámka redakce BL) , budou povinné nejen pro pacienty, ale také pro zdravotnická zařízení. Podle návrhu zákona, který poplatky řeší, je lékař vždy povinen poplatek od pacienta vybrat. Kdyby tuto povinnost neplnil "opakovaně a soustavně", může mu zdravotní pojišťovna uložit pokutu. .... Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek chce pokutami lékaře donutit, aby regulační poplatky vybírali.

Jakub Antoš, Aktuálně: Reforma: Lékař musí vybrat poplatek, jinak přijde trest ZDE

Až příliš konkrétní Golgo

Případ brazilského novináře Fabiana Golga, 11 let už žijícího a pracujícího v České republice, je poučný v tom, že pojištěný je , česky to sdělil zdravotnickému personálu a přesto se s ním zacházelo, jako kdyby pojištěný nebyl. Namísto citlivé aplikace zásad, uvedených v odpovědi ředitele záchranky, s ním nejdříve záchranáři diskutovali o jeho pojistce namísto převozu do nemocnice. Jen proto, že u sebe neměl ve chvíli, kdy byl v bezvědomí, o svém pojištění doklad. A protože nemluví dokonale česky, stal se obětí šikany, nejspíše běžně uplatňované xenofobním a jazykově nevybaveným zdravotním personálem vůči všem cizincům, kteří se chovají jinak, mluví jinak, vypadají jinak a přesto se dožadují SLUŽBY - ošetření - i v situaci, kdy u sebe nemají tu správnou českou kartičku...

Řediteli záchranné služby jsme poskytli všechny základní údaje o jménu pacienta, datumu a hodině výjezdu sanitky, včetně jména nemocnice, kam byl pacient převezen, už včera během dne. Zvláštní je, že se záznam o výjezdu nenašel. Golga v databázi na záchrance nikde nemají. Což je divné, neboť jméno muselo zaznít v nahrávané komunikaci dispečinku. A co je nejdivnější, nemají tam ani záznam o mimořádné události - vypadnutém zdravotníkovi ze sanitky za jízdy, kterého převezla tatáž sanitka na ošetření do téže nemocnice. Jako kdyby se událost nestala... Temné podezření, které v tuto chvíli mám, si ještě nechám pro sebe. Zveřejňujeme prozatím kompletní fakturu - účetní doklad č. 80-009774 o "neodkladné přednemocniční péči" v místě zásahu Sokolovská 79 pro pacienta Fabiana Golga, ze dne 1. 6. 2007 11:55, z vozidla 156, ID 053214, podepsaný Radkem Strnadem a vystavený na částku 2000 Kč. Očekáváme otevřenou reakci na incident od vedení pražské záchranné služby, stejně jako vysvětlení, které z výkonů neodkladné přednemocniční péče pro pacienta Fabiana Golga nebyly hrazeny ze zdravotního pojištění tak, jak ukádá zákon a zda nebyl v tomto případě naplněn skutek pokusu o neposkytnutí péče či útisku...

účetní doklad ZZS HLMP č. 80-009774 ZDE

                 
Obsah vydání       17. 8. 2007
17. 8. 2007 Rusko obnovuje strategické lety svých vojenských bombardérů
17. 8. 2007 Rusko vykázalo ruské vysílání BBC ze svých domácích frekvencí na FM
18. 8. 2007 Zemřela "národní instituce", novinář "svědek století"
18. 8. 2007 Tisková zpráva ČSSD o tom, že se Paroubek nepo... Štěpán  Kotrba
18. 8. 2007 Paroubkova reakce je paranoidní a nepřiměřená, ale... Jan  Čulík
17. 8. 2007 Maksudov byl propuštěn z českého vězení
17. 8. 2007 Schwarz odmítá, že by Golga nechtěli odvézt, kdyby nezaplatil Štěpán  Kotrba
17. 8. 2007 Železářská firma dostala od Pentagonu milion dolarů za dvě podložky v ceně 19 centů
17. 8. 2007 Kořeny nelidského systému v českém zdravotnictví Petr  Wagner
17. 8. 2007 Herec a senátor Tomáš Töpfer je pro radar Jakub  Rolčík
17. 8. 2007 To fakt necháte ty lidi umřít? Jan  Čulík
17. 8. 2007 Provedené výkony nejsou ze zdravotního pojištění plně hrazeny
17. 8. 2007 Provedené výkony nejsou ze zdravotního pojištění plně hrazeny? Štěpán  Kotrba
16. 8. 2007 Záchranka pro cizince? Zaplaťte předem, ošetření bude později a lékaři a zdravotní sestry na vás budou sprostí Fabiano  Golgo
17. 8. 2007 Pasti života Bohumil  Kartous
17. 8. 2007 Cena pevných svazků s obyvateli České republiky Štěpán  Kotrba
17. 8. 2007 Nature Precedings Boris  Cvek
16. 8. 2007 Co je české, to je hezké? Jiří  Pehe
17. 8. 2007 Čechy Čechům aneb xenofobní Luboš Palata Štěpán  Kotrba
17. 8. 2007 ČT vybírá neobjektivně hospodářské "odborníky"
17. 8. 2007 Ztohoven České televize Štěpán  Kotrba
17. 8. 2007 Asymetrie mezi většinou a menšinou na příkladě Lužických Srbů Měrćin  Wałda
16. 8. 2007 S Klvaňou jednat nebudeme
16. 8. 2007 Život za dvě tisícovky Štěpán  Kotrba
15. 8. 2007 Německý tisk psal o německé boxerské mafii i dezerci Kubáců v uvozovkách, německý novinář byl falešný Štěpán  Kotrba
16. 8. 2007 Johann Cook: Svätá zem ako jedna krajina
16. 8. 2007 Ambulance for foreigners? Pay first, get treated later Fabiano  Golgo
16. 8. 2007 CIA rediguje Wikipedii
16. 8. 2007 NATO východu zahajuje diplomatickou ofenzívu Štěpán  Kotrba
17. 8. 2007 Praha očima Uwe Ladwiga Uwe  Ladwig

Léková politika, zdravotnictví RSS 2.0      Historie >
17. 8. 2007 Schwarz odmítá, že by Golga nechtěli odvézt, kdyby nezaplatil Štěpán  Kotrba
17. 8. 2007 Kořeny nelidského systému v českém zdravotnictví Petr  Wagner
17. 8. 2007 Provedené výkony nejsou ze zdravotního pojištění plně hrazeny   
17. 8. 2007 Provedené výkony nejsou ze zdravotního pojištění plně hrazeny? Štěpán  Kotrba
17. 8. 2007 To fakt necháte ty lidi umřít? Jan  Čulík
16. 8. 2007 Záchranka pro cizince? Zaplaťte předem, ošetření bude později a lékaři a zdravotní sestry na vás budou sprostí Fabiano  Golgo
16. 8. 2007 Trestný čin Petr  Wagner
3. 8. 2007 Zážitek ze zdravotnictví   
3. 8. 2007 Podřízení pracují tak, jak pracují nadřízení Petr  Wagner
2. 8. 2007 Praha chce od státu zdravotní službu, platit ale nehodlá Ivan  David
30. 7. 2007 České zdravotnictví: šetření na úkor pacientů   
27. 7. 2007 Euthanasií na bolesti českého zdravotnictví po jedenácti letech Jaroslav  Kuba
27. 7. 2007 Ještě jedno vysvětlení o zdravotnictví v Libyi Petr  Wagner
24. 7. 2007 Bush, zdraví a vzdělání Fidel Castro Ruz
16. 7. 2007 Žádní zdraví v psychiatrických léčebnách nejsou Ivan  David