13. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 7. 2007

Proč Rusko ustoupilo od Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě

Ruský stát se rozhodl pozastavit účinnost Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE) a smluv s ní souvisejících. Učinil tak dekretem presidenta Putina, vydaným v sobotu 14. července 2007. Dekret sám se odvolává na "výjimečné okolnosti, týkající se obsahu uvedené Smlouvy z 19. listopadu 1990, dotýkající bezpečnost ruského státu a vyžadující bezodkladná opatření".

První bod dekretu pozastavuje účinnost uvedené smlouvy a smluv navazujících, tedy Dohody o maximálních úrovních počtů konvenčních zbraní BLR, Maďarské republiky, Polské republiky, Rumunska, SSSR a ČSFR, podepsané v Budapešti 3. listopadu 1990, jakož i navazujícího Dokumentu dohodnutého 19. listopadu 1990 účastníky Smlouvy -- přílohy k Závěrečnému aktu první konference věnující se účinnosti Smlouvy a Závěrečného aktu rozhovorů o počtech vojenského personálu ve Vídni 15.-31. května 1996, a to za 150 dnů ode dne doručení tohoto sdělení depozitářům a účastníkům uvedených smluv.

Plný text dekretu v ruštině ZDE

Důvodová zpráva k dekretu v ruštině ZDE
Důvodová zpráva k dekretu v angličtině ZDE

Důvodová zpráva k dekretu shrnuje důvody a okolnosti uzavření Smlouvy CFE a dohod navazujících, účinné od 9. listopadu 1992.

Byl to v té době dostatečné účinný nástroj upevnění evropské bezpečnosti. Zakládal rovnováhu sil států -- účastníků dvou vojensko-politických svazků -- Organizace Varšavské smlouvy a Organizace Severoatlantické smlouvy -- na snížených úrovních a omezoval možnosti rozmístění jejich konvenčních zbraní podél linie dotyku; odstraňoval nerovnosti, poškozujícící stabilitu a bezpečnost; likvidoval potenciál provedení překvapivého útoku a zahájení rozměrných útočných aktivit v Evropě.

Základem CFE je systém kvantitativních omezení pěti základních kategorií konvenčních zbraní a bojové techniky států -- účastníků v oblasti působnosti smlouvy: tanků, obrněných vozidel, dělostřelectva, útočných vrtulníků a letadel.

Ústředními jsou ustanovení o maximální úrovni zbraní a techniky pro každou ze skupin států ve vymezené oblasti i v jejích jednotlivých částech. V současnosti země NATO v důsledku rozšíření aliance překračují tyto úrovně, konstatuje důvodová zpráva.

Smlouva CFE je uzavřena na dobu neomezenou, každý stát -- účastník v souvislosti s prosazováním své národní suverenity má právo odstoupit od Smlouvy pod podmínkou, že o tomto rozhodnutí včas (nejméně 150 dnů předem) uvědomí všechny ostatní účastníky.

V období přípravy Smlouvy CFE i poté bylo jejími účastníky přijato několik desítek souvisejících dokumentů, jejichž cílem bylo normální uplatňování Smlouvy a podpora její životaschopnosti v měnící se vojenskopolitické situaci v Evropě. Čtyři z nich jsou mezinárodními smlouvami:

(1) Dohoda o maximálních úrovních počtu konvenčních zbraní a techniky BLR, Maďarské republiky, Polské republiky, Rumunska, SSSR a ČSFR, podepsaná v Budapešti 3. listopadu 1990 a účinná současně se Smlouvou (Budapešťská dohoda);

(2) Dohoda o zásadách a způsobu naplňování Smlouvy, podepsaná v Taškentu 15. května 1992, byla Ruskem ratifikovaná v roce 1992, ale nenabyla právní moci. Tato dohoda upravuje rozdělení práv a povinností bývalého SSSR, plynoucí ze Smlouvy, mezi Rusko a sedm dalších států -- účastníků Smlouvy (Ázerbájdžán, Arménii, Bělorusko, Gruzii, Kazachstán, Moldávii a Ukrajinu). Byť Ázerbájdžán a Gruzie zatím neratifikovaly tuto dohodu, jeho účastníci dlouhodobě vcelku dodržovali jeho ustanovení;

(3) Dokument dohodnutý státy -- účastníky Smlouvy (tzv. Bokový -- flanks - dokument), který je přílohou k Závěrečnému aktu první konference věnující se účinnosti Smlouvy a Závěrečného aktu rozhovorů o počtech vojenského personálu ve Vídni 15.-31. května 1996, účinný od 15. května 1997.

Bokový dokument odráží mezitímní kompromisní řešení otázky vznesené Ruskem, jež vznikla po rozpadu SSSR, týkající se omezení Smlouvy na bocích (či křídlech);

(4) Dohoda o adaptaci Smlouvy CFE, podepsaná v Istanbulu 19. listopadu 1999, Ruskem ratifikovaná v roce 2004, ale dosud neúčinná.

Uzavření Dohody o adaptaci se stalo nezbytným, když v průběhu devadesátých let v důsledku rozměrných vojenskopolitických změn Smlouva jednak v mnohém zastarala a přestala odpovídat skutečnosti, jednak -- podle důvodové zprávy - řada ustanovení přestala odpovídat zájmům bezpečnosti Ruska.

Dohoda o adaptaci transformuje zonálně-skupinový základ Smlouvy (na základě členství ve vojensko-politických svazcích časů Studené války) do systému národních a teritoriálních (pro pozemní síly) úrovní pro každý účastnický stát.

Nový systém neutralizuje hrozbu vytvoření potenciálů pro velkorozměrné útočné operace a tím zvyšuje úroveň stability v Evropě. Adaptovaný režim Smlouvy má upevnit bezpečnost každého účastnického státu nezávisle na jeho příslušnosti k vojensko-politickým svazkům.

Podle důvodové zprávy k dekretu však hned po podpisu Dohody o adaptaci Smlouvy země NATO zvolily kurs na oddalování její účinnosti, zahájení ratifikace začaly spojovat s plněním vymyšlených podmínek, které nemají vztah ke Smlouvě, jako například splnění prvků dvoustranných dohod Ruska s Gruzií a Moldávií o vyvedení ruských vojsk z jejich území. Důvodová zpráva ale přiznává, že tyto dvoustranné dohody byly uzavřeny v Istanbulu (tzv. "istanbulské dohody") vpředvečer podepsání Dohody o adaptaci Smlouvy. Rusko však tvrdí, že plní všechny povinnosti vyplývající ze Smlouvy a odmítá spojování uvedených záležitostí.

Výjimečné okolnosti, které se vytvořily kolem Smlouvy CFE, podnítily Rusko, aby se zabývalo otázkou pozastavení účinnosti Smlouvy CFE do té doby, než země NATO ratifikují Dohodu o adaptaci a než začnou tento dokument v dobré víře naplňovat, konstatuje důvodová zpráva.

Nezbytnost pozastavení účinnosti Smlouvy CFE je podmíněna následujícími výjimečnými okolnostmi, ovlivňujícími bezpečnost Ruska:

(1) vyhýbání se úpravě změn ve složení skupin států -- účastníků Smlouvy CFE Bulharskem, Maďarskem, Polskem, Rumunskem, Slovenskem a Českem v souvislosti s jejich přistoupením k NATO;

(2) s tím související překročení skupinových omezení Smlouvy CFE;

(3) negativní vliv plánovaného rozmístění konvenčních zbraní USA na územích Bulharska a Rumunska na dodržování skupinových omezení Smlouvy CFE;

(4) nenaplňování politického závazku o urychlené ratifikaci Dohody o adaptaci Smlouvy, přijatého v Istanbulu, řadou účastnických států;

(5) nenaplňování závazků o korekci územních mezních úrovní, přijatých v Istanbulu, Maďarskem, Polskem, Slovenskem a Českem;

(6) negativní vztah neúčasti Lotyšska, Litvy a Estonska ve Smlouvě CFE (a v důsledku toho vznik území, kde není omezeno rozmisťování konvenčních zbraní, včetně zbraní dalších zemí) na dodržování ruských politických závazků o vojenské zdrženlivosti na severozápadu Ruska.

Na mimořádné konferenci účastnických států ve Vídni 12.-15. června 2007 Rusko zformulovalo podmínky, nezbytné pro obnovu životaschopnosti režimu Smlouvy CFE:

  • návrat Lotyšska, Litvy a Estonska do smluvního prostoru;
  • snížení součtu dovolených úrovní smluvních omezení zbraní a vojenské techniky zemí NATO s cílem kompenzace potenciálu, získaného aliancí díky jejímu rozšíření;
  • přijetí politického rozhodnutí o zrušení omezení na bokách (křídlech) pro území Ruska;
  • vypracování shody na obsahu termínu "podstatné bojové síly" a projevování odpovídající zdrženlivosti do jejího dosažení;
  • účinnost nebo alespoň dočasné uplatňování Dohody o adaptaci Smlouvy CFE nejpozději od 1. července 2008; rozpracování podmínek přistoupení nových účastnických státu a další modernizace Smlouvy.

Výsledky mimořádné konference a konzultací po linii Rady Rusko -- NATO podle důvodové zprávy ukazují, že země NATO nadále podmiňují začátek ratifikace Dohody o adaptaci splněním tzv. "istanbulských dohod". Rovněž ignorují konkrétní ruské návrhy, předložené před mimořádnou konferencí s cílem vyvést Smlouvu VFE z krize, omezují se na sliby posoudit je později, až nabude adaptovaná Smlouva účinnosti. Pozastavení účinnosti Smlouvy CFE je podle tvrzení důvodové zprávy v souladu s mezinárodním právem.

Podle ruských zákonů je president, přijme-li podobné bezodkladné opatření ve věci mezinárodní smlouvy, povinen neprodleně informovat obě komory parlamentu a předložit návrh odpovídajícího zákona v této věci. Pozastavení účinnosti navazujících dohod (budapešťské a tzv. bokového dokumentu) pak je v působnosti presidenta.

Ke Smlouvě a k dohodě o její adaptaci, včetně nejnovějšího vývoje viz též anglický výklad

anglický výklad Treaty on Conventional Armed Forces in Europe ZDEZDE

Plné texty smluv a dohod o kontrole zbrojení - jazykové verze EN, FR, DE, IT, RU, ES ZDE
                 
Obsah vydání       13. 7. 2007
15. 7. 2007 Proč Rusko ustoupilo od Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě Pavel  Barák
14. 7. 2007 Rusko zrušilo svou účast na významné mezinárodní vojenské dohodě
14. 7. 2007 BBC: Svět se musí naučit žít s tvrdší ruskou zahraniční politikou
13. 7. 2007 Nelidské zacházení v policii a vězeňství: nekonečný příběh?
13. 7. 2007 CPT: Zdraví lidé jsou nuceni zůstávat v psychiatrických léčebnách
13. 7. 2007 Magnát Conrad Black shledán vinným
13. 7. 2007 Signál Gordona Browna Spojeným státům: Je načase tvořit, ne ničit
13. 7. 2007 Klid v České televizi Michal  Rusek
13. 7. 2007 Teherán jako hlavní město Iráku Robert  Jarkovský
13. 7. 2007 Biopaliva: za jakou cenu Daniel  Veselý
13. 7. 2007 Sněmovna reprezentantů hlasovala pro stažení amerických vojsk z Iráku
13. 7. 2007 Podvodný marketing s nekonečnou energií Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Kterak se Dvořáková Anděla do špinavé politiky zapletla - dala všanc i své dobré jméno Zdeněk  Bárta
13. 7. 2007 Jednání o Temelínu v mírně optimistickém tónu Richard  Seemann
13. 7. 2007 Co se stane, když protestanti nevěří katolíkům, aneb Proč vycházet z toho, že by bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry měl změnit své mínění? Uwe  Ladwig
13. 7. 2007 K.K.K. Ladislav  Žák
12. 7. 2007 Estébácké PR, aneb Jakou váhu má slovo profesionálního lháře? Miroslav  Šuta
12. 7. 2007 "Je pošetilé kádrovat názory lidí"
12. 7. 2007 Máme kádrovat autory? Jan  Čulík
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Propaganda profesionálních lhářů Miroslav  Šuta
13. 7. 2007 Britské listy a morální evaluace autorů Jan  Čulík
13. 7. 2007 Buď šťasten Ivan  Diviš
13. 7. 2007 Michael  Marčák
13. 7. 2007 MTV hledá výnosy u fanoušků remixů
13. 7. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
13. 7. 2007 Channel 4 dostane digitální rozhlasovou licenci
13. 7. 2007 Multimediální sdílení obav Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Strukturální násilí - neviditelné zdi Dorothee  Wilhelm
13. 7. 2007 Dozor jako kult kolem strachu a bezpečnosti Rolf  Bossart
13. 7. 2007 26. ledna 2008 – Globální den akcí
13. 7. 2007 Obhajoba proutníků Jindřich  Kalous
13. 7. 2007 Kuba a její zdravotnictví Petr  Wagner
13. 7. 2007 Castro rozhodně není Stalin nebo Hitler
13. 7. 2007 Věda nemá morálku Petr  Wagner
13. 7. 2007 V čem spočívá epochální význam kubánské revoluce a jejího vůdce Fidela Castra Mesfin  Gedlu
13. 7. 2007 Mimo pořadí mobilizací Václav  Dušek
12. 7. 2007 Ukrajina: Moskva sa vzdá dvoch protiraketových radarov
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
11. 7. 2007 Fanatik Pacner trvá na mediálních mýtech Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Mezi uklízečkou a Goeringem byl rozdíl Boris  Cvek
12. 7. 2007 Přepyšný Pacner mlží Zdeněk  Hrabica