7. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 5. 2007

O něčem jiném:

Berme tělesnou výchovu vážně

Skoro se obávám poslat tyto své poznámky do Britských listů, kde se to jen hemží problémy týkající se americké základny u nás, ropného šoku, globálního oteplování, feminismu. Když se však na těchto stránkách tak usilovně diskutuje o kouření na zastávkách autobusu, nebo o chrapounství politických špiček ztrácím ostych, a chtěl bych něco sdělit o tom, co bylo vyprovokováno nedávným šotem v Televizních novinách na Nově. Pozorovatelům televize byla předvedena krátká ukázka z hodiny Tělesné výchovy na nějaké střední škole. Zdůrazňuji, že to byla zřejmě hodina gymnastiky. Divákům, kteří viděli sebemrzačící se dítka při jednoduchých pohybech, bylo učitelem sděleno, že nemůže s takovými studenty cvičit to, co by si přál. Co si měl normální občan, případně rodič z tohoto příspěvku vzít, bylo zřejmě na něm. Chci tedy uvést několik poznámek k tělesné výchově ve škole.

To, na co jsem se díval, nebylo vůbec překvapující. Ten, kdo sleduje vývoj v našem školství za posledních sedmnáct let a má zkušenosti s jeho dopadem do tělesné výchovy, je připraven ještě na horší věci. Přesto, že jsme se stali členy EU a toto naše členství je komentováno především využíváním dotačních fondů, jsem ani veřejně, a mezi svými kolegy už vůbec, jsem nezaznamenal hlas, který by se zabýval důsledky tohoto vstupu pro vzdělávací proces obecně a pro tělesnou výchov zvlášť. Budeme opisovat, nebo naše pojetí vzdělávacího procesu v tělesné výchově bude autonomní? Budeme schopni přinést něco, co je vhodné akceptovat také jinde, nebo budeme tupě zírat, jak se tělesná výchova postupně proměňuje v podivný konglomerát, kde vysokoškolsky graduovaný pedagog je příliš drahá kvalifikace? Při pohledu na televizní šot a komentář tělovýchovného pedagoga vedoucího hodinu už vím víc. Být rodičem, na kolenou bych prosil paní doktorku o potvrzení uvolnění z tělesné výchovy pro svoje dítko.

Budoucí společnost se v dokumentech EU nazývá learning society -- učící se společnost. Je tělesná výchova chápaná v posledních letech pouze jako předmět, kde snad nejdůležitějším momentem je pozitivní prožitek (nevím jak jej dosáhnou při cvičení v kleče na parketách -- snad jen zrušením tohoto cvičení) tím vyučovacím předmětem, který tento důležitý cíl naplňuje? Existuje nezanedbatelný počet lidí i ve školství, kteří díky své "dvojrozměrnosti"(to je pracovní název pro ploštíky), jsou schopni v rámci jejich lidové tvořivosti nezanedbatelně zasahovat do obsahu a forem tohoto vyučovacího předmětu z titulu svého postavení na škole. Někdy se jim říká "manažeři výskytu". Vím o čem mluvím. Před nedávnem jsem se zúčastnil spolupráce na tvorbě obsahové stránky Rámcových vzdělávacích programů pro tělesnou výchovu na středních odborných školách. Jako komentář k těmto dokumentům bylo také vyjádření expertní skupiny ředitelů středních odborných škol. Podotýkám, že se nevyjadřovali pouze k tělesné výchově, ale také k ostatním vyučovacím předmětů. Na středních školách se učí mnoho předmětů, ale expertní posudek k tělesné výchově byl nejobsáhlejší (Český jazyk - tři řádky, Tv - stránka) . Každý, kdo si po práci zahraje fotbálek a pak se jde dovypotit na pivo, je přece odborník. Takovým lidem a tomuto chápání předmětu nahrává celá řadu kolegů -- tělocvikářů, kteří tuto prožitkovou orientaci tělesné výchovy přijali, a svoji vysokoškolskou kvalifikaci zredukovali na dozírání při vybíjené a florbalu, a vůbec jim nedochází, že tímto způsobem vychovávají své budoucí "hrobaře". To jim ovšem umožňují v rámci svých kompetencí "manažeři výskytu".

tělesná výchova však musí zůstat vyučovacím předmětem v plném významu tohoto slova. Musí vzdělávat! Jinak.... Ten tělocvikář z televizního šotu sděloval: "Podívejte jací jsou. S nimi nemohu tyto věci dělat". Bohužel nic neříkal jaké má podmínky pro učení (vzdělávání v Tev.), kolik mu odpadá hodin, na co se státem zaplacený čas v tělesné výchově redukuje, kdo sabotuje naplňování cílů v tělesné výchově, tak pěkně stanovených v jejich, podotýkám značně otevřených osnovách, ve kterých je ústředním pojme učení a ne cvičení! Pokud se však naplní futuristické vize amerického ekonoma a futurologa Roberta B. Reicha (Dílo národů, 1991) o růstu nákladů na vzdělání, zdravotní péči a infrastrukturu, a poklesu ochoty menšiny výkonných obyvatel toto břemeno nést, hrozí omezování nákladů na vzdělání pro ty, kteří jsou na této výkonné skupině závislí, a to se pochopitelně dotkne tělesné výchovy, a její existence jako vyučovacího předmětu je ohrožena. To že jsme v Evropě a ne v USA, je díky globalizaci malá útěcha. Ví to učitelé tělesné výchovy? Jsou schopni to aspoň tušit? Ti co jsou vedle mně, tento instinkt postrádají. Dalším signálem o postupujícím trendu v tomto směru je další očesání financí na tělesnou výchovu a sport, jak se vynořuje z dílny nové ministryně školství.

Při tom je v hodinách tělesné výchovy možnost setkat se s mnoha problémy formulovanými studenty, kteří reagují na praktickou situaci ze života, a na které není k dispozici jednoduchá, a především rychlá odpověď. Namátkou jmenuji: Stačí cvičení v hodinách tělesné výchovy k udržování správné tělesné váhy? Potřebuji poznat hlavní vlivy na mé zdraví při působení v dívčím košíkářském družstvu. Jaký vliv má moje sportování na obratnost a rychlost? Co je sportovní etika a chuligánství? Odpovídat na ně v hodině, která má tak zoufale málo času, je nemožné. To, co postrádáme, je možnost mít k dispozici učebnici, ve které by byla explicitně formulována obsahová stránka tělovýchovného vzdělání, umožňující tyto otázky zodpovědět. To by prospělo jak studentům a učitelům, tak tělesné výchově jako vyučovacímu předmětu. Umím si také představit, že studenti na konci roku vytvoří práci - esej z tělesné výchovy, tak jak je to běžné v celé řadě jiných předmětů především v zemích, kde písemná forma prezentace studijních výsledků má jinou tradici než zatím u nás. Podotýkám, že práce z Tv. jsou běžné ve VelkéBritánii (ZDE). Mám pochopitelně na mysli středoškoláky.

Dnes se očekává, že si školy budou tvořit pro každý předmět, tedy i tělesnou výchovu výukové programy. Chce se mi věřit (i když hrozba reálně existuje!), že tvorba těchto programů se nebude opírat o více či méně úspěšné kutilství, respektive nebude možnosti jejich tvorby zneužíváno na degradaci některých předmětů omezenými demagogy. V dokumentech k tomuto vydaných jsem nenašel ani náznak toho, jak se to dá kvalitně a hlavně nezávisle zajistit. Jak může ředitel školy, profesí učitel dějepisu, který v době své školní docházky byl zcela uvolněn z tělesné výchovy, u kterého se dá předpokládat když ne vědomé, tak podvědomé psychické trauma z této okolnosti, zajišťovat rovnost podmínek všech vyučovacích předmětů.

Obsahová stránka tělovýchovného vzdělání se týká hodnot. To je problematika v posledních létech málo diskutovaná, a silně relativizovaná. Relativistický postoj, tak často spojovaný s postmodernismem je pro náš vzdělávací předmět zhoubný. Běžná praxe praktické argumentace se skládá ze spousty údajů. Problematické zpravidla nejsou jenom hodnoty, třebaže dnes je možné skoro všechno, ale praktický problém, jak je nejlepším způsobem uskutečnit. A zase je řeč o penězích! Ale nejen o nich. Ideál kalokaghatie bez kvalitní tělesné výchovy si neumím představit. A má se vůbec tělesná výchova opírat o nějaký ideál?

Moje názory jsou formovány prostředím ve kterém žiji a pracuji, a také dobou, která je pomáhá utvářet. Vyvstává zde myšlenka jiných slovníků a způsobů organizování duševních reakcí na svět, a tím také možnosti jiných perspektiv. Z předpokladů a perspektiv se to, co zde píši může zdát primitivní, nebo mlhavé. Připouštím, že existuje možnost lepších způsobů pohledu na naši tělesnou výchovu. Ale tak jak věřím tomu, že existuje možnost zlepšování způsobů myšlení o ní, tak také existuje možnost zhoršování. Dodávám, že můj pohled se opírá více o humanismus a skepsi, než o lidská práva a prostou víru.

Na závěr mi dovolte příměr amerického filozofa Willarda van Ormara Quina: "..jsme jako námořníci odsouzeni k přestavbě svých lodí na moři. Žádná část není odolná vůči kritickému zkoumání a každá část se dá nahradit. Když to však provádíme, musíme stát na ostatních částech. Jediným racionálním procesem je objevit co funguje, a odchylovat se od našeho vědeckého dědictví co nejopatrněji, abychom byli schopni s to zdolat odchylné zkušenosti."

Ve školní tělesné výchově tak jak ji mám možnost vnímat, vidím však příliš diskontinuity. Nedávno mi kamarád, který v dětství nehrál kopanou ani za třídní družstvo, a se školou nemá nic společného, sdělil. Za každou hodinu Informačních technologií ve škole, by děcka měla mít dvě hodiny tělesné výchovy. Podotýkám, že jeho děti jsou už dávno mimo školu. Nevím jak na takový "nesmysl" přišel.

Asi považuje situaci za vážnou.

                 
Obsah vydání       7. 5. 2007
8. 5. 2007 Topolánek: VŠUDE UMÍRAJÍ LIDÉ. Někteří ve válkách, někteří při autonehodách, někteří jen tak. Jan  Neoral
8. 5. 2007 Czech Prime Minister Topolánek: People die everywhere. Some of them die in the wars, others during car crashes, some just die Jan  Neoral
8. 5. 2007 XBR radar v Brdech zřejmě nebude jediný Stanislav  Kaucký
8. 5. 2007 Jak zavléci Česko do samého středu Hvězdných válek Štěpán  Kotrba
8. 5. 2007 Bush zase udělal faux pas před anglickou královnou
8. 5. 2007 Rozpačité oslavy Michal  Mašín
8. 5. 2003 Osvobození ČSR
9. 5. 2006 Děň Pobědy Štěpán  Kotrba
7. 5. 2007 Premiér v brdském ringu Pavel  Čámský
8. 5. 2007 Další obce řekly NE výstavbě radaru
7. 5. 2007 Hodnota právnického titulu Vlasty Parkanové je nulová Bohumil  Kartous
7. 5. 2007 Americký raketový deštník v Evropě: Logika, nebo jen provokace?
7. 5. 2007 Nechoď, Vašku, s pány na led
7. 5. 2007 Ohlédnutí za bezvýsledným jednáním Petr  Pešek
7. 5. 2007 Sarkozyho velký úkol Boris  Cvek
7. 5. 2007 Mezinárodní konference proti militarizaci Evropy Štěpán  Kotrba, Jan  Berousek
6. 5. 2007 Prague Declaration
7. 5. 2007 Most Jan  Skácel
6. 5. 2007 Sarkozy vyhrál francouzské prezidentské volby
7. 5. 2007 Sarkozy ve Francii i v EU Michal  Petřík
7. 5. 2007 Fenomén Topolánek Ivo  Šebestík
7. 5. 2007 Slepá spravedlnost ministra nespravedlnosti Zdeněk  Jemelík
7. 5. 2007 Berme tělesnou výchovu vážně Alois  Michálek
7. 5. 2007 Jelcinův odkaz: Naprostý rozvrat Ruska Daniel  Veselý
7. 5. 2007 Radary včasné výstrahy Stanislav  Kaucký
7. 5. 2007 Zelení: O limitech těžby již rozhodla referenda v dotčených obcích
7. 5. 2007 Prznění mrtvol Radek  Mikula
7. 5. 2007 Proč mladí nechtějí volit sociální demokracii Adam  Rykala
7. 5. 2007 Žurnalista ve službě, o níž odborníci málokdy mluví, aneb Komu zpravodaj nemá poskytovat zprávy? Uwe  Ladwig
6. 5. 2007 Dělníci na vinici, aneb co za to? Zdeněk  Bárta
6. 5. 2007 Sněmovna pustila dál referendum o radaru Andrea  Cerqueirová
6. 5. 2007 Incident s politikou Egona Lánského na Světě knihy
5. 5. 2007 Vědci OSN: Není moc času
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007