17. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 5. 2005

Snahy řešit konflikty ve straně Zelených

Dobrý den,

v příloze naleznete dva způsoby, jakými lze informovat o jedné události, konkrétně o včerejším jednání Republikové rady Strany zelených. Slovník Jany Ulbrychové je jako vystřižený z propagandistických projevů let sedmdesátých, napsal nám jeden člen strany Zelených.

V Havlíčkově Brodě jednala republiková rada

Dana Kuchtová

Vážené členky, vážení členové,

v Havlíčkově Brodě jednala včera republiková rada (RR). Jednání RR bylo zahájeno volbou pracovních orgánů a schválením programu RR. To trvalo velmi krátce, předkládaný návrh programu byl totiž konsensem, předsednictvo ho připravilo na jednání v Pardubicích. Z programu byl vyřazen bod Směrnice o zpracování osobních údajů -- o směrnici bude předsednictvo teprve jednat a předloží ji na příští republikové radě. Byl přijat návrh M.Daniela na diskusi o koncentračním táboře v Letech, dále návrh projednat Program soudržnosti, který připravil p. O. Lukáš.

Jednání republikové rady navštívil senátor, pan J. Štětina. Vystoupení pana senátora a diskuse s ním znamenaly zásadní změnu programu jednání RR. O diskusi s panem senátorem byl totiž velký zájem, trvala asi dvě hodiny, mnozí členové RR ho pozvali do regionů.

Senátor Štětina se ve svém vystoupení vyjádřil mj. i k vnitrostranické situaci ve Straně zelených a k otázce svolání mimořádného sjezdu Strany zelených. O tématu sjezdu se pak široce diskutovalo a bylo přijato usnesení, že předsednictvo má o složité vnitrostranické situaci jednat a hledat řešení, kterým může být i návrh svolat mimořádný sjezd. Podmínkou svolání sjezdu musí být předchozí projednání předkládaných materiálů.

E. Tylová, členka ÚRK, informovala o stanovisku ÚRK k otázce platnosti mandátu D. Matějkové v RR. ÚRK si vyžádala dodání dalších podkladů k rozhodování. Mandátová komise RR však tentokrát mandát členky RR D. Matějkové uznala.

Volba předsednictva RR -- byly vzneseny některé návrhy na funkci předsedy a místopředsedů (D. Stehlíková, E. Holubová, J. Čejka...) . J. Patočka a D. Matějková navrhli formou dvou následných usnesení model, v němž by se předsedou a místopředsedy RR stali předseda a dva místopředsedové (místopředsedkyně) SZ zvolení sjezdem, tedy nyní J. Beránek, Dana Kuchtová, J. Ulbrychová. Návrhová komise označila tento návrh za nehlasovatelný, protože dle Jednacího a volebního řádu nelze volbu provádět usnesením. Rozpoutala se bouřlivá diskuse.

Návrhem na řešení patové situace bylo provést volbu J. Beránka, D. Kuchtové a J. Ulbrychové aklamací. To však navrhovaní J. Beránek a J. Ulbrychová neakceptovali, protože původní návrhy usnesení dle jejich názoru lépe řešily problém kompetence a konkrétní náplně činnosti funkcionářů RR .

V průběhu volby předsedy a místopředsedů padl další kompromisní návrh na přesunutí volby předsedy a místopředsedů RR na příští jednání RR. To však neakceptovala návrhová komise a D. Kuchtová jako členka pracovního předsednictva, protože volba již probíhala a dle jejich názoru ji nebylo možné zrušit.

Část členů RR poté jednání opustila, RR se stala neusnáš eníschopnou.

16.5. 2005

Informace o jednání republikové rady SZ, Havlíčkův Brod, 15.května 2005

Strana zelených je nadále bolestně rozdělena, Bursík a Štěpánek zatím nechtějí jednat o smíru

Jana Ulbrychová

Původní návrh programu jednání republikové rady se ani tentokrát bohužel nepodařilo dodržet. Republiková rada se sešla v počtu osmadvaceti členů a již z volby pracovního předsednictva, kde mezi Janou Ulbrychovou a Jiřím Čejkou, kteří oba nejprve dostali čtrnáct a ve druhém hlasování třináct hlasů a musel mezi nimi nakonec rozhodnout los, bylo zřejmé, že situace je patová.

Skutečně projednán byl nakonec pouze jediný bod, vystoupení senátora Jaromíra Štětiny, který se účastnil republikové rady na pozvání předsedy Jana Beránka jako host.

Už jeho vystoupení a na ně navazující diskuse se týkala nejdůležitější současně otázky ve Straně zelených, kterou je ochromující vnitřní spor a hledání cest jako jej zvládnout. Jaromír Štětina se zmínil o své nabídce Janu Beránkovi a Martinu Bursíkovi, že bude zprostředkovatelem vyjednávání, která by vedla ke smírnému řešení problémů uvnitř Strany zelených. Současně nabídl svou pomoc s předvolební kampaní a navrhl, aby se energie Strany zelených upřela už k volbám a přestala se utápět ve vnitřních svárech. Jaromír Štětina rovněž zdůraznil, že případný mimořádný sjezd by jen dále vysílil členy Strany zelených vnitřními konflikty a přitom není naděje, že by mohl řešení problému přinést.

V návaznosti na vystoupení Jaromíra Štětiny navrhlo deset přítomných členů Strany zelených, pět žen a pět mužů, usnesení nazvané Místo sjezdu smír:

Strana zelených potřebuje místo sjezdu smír. Republiková rada Strany zelených podporuje veškeré iniciativy směřující k dosažení smíru ve Straně zelených, například Zelení zeleným, Výzva ke smíru ve Straně zelených, Program soudržnosti, Přestaňme prát špinavé prádlo na veřejnosti a podobně.

Republiková rada Strany zelených vítá nabídku senátora Jaromíra Štětiny ke zprostředkování jednání o smíru uvnitř Strany zelených i na pomoc v předvolební kampani.

Vyzývá PSZ k organizaci neformálních jednání pod záštitou Jaromíra Štětiny, Martina Bursíka a Jana Beránka s cílem:

 • Vyřešit sporné otázky ve Straně zelených konsensuálně
 • Vytvořit pracovní skupinu k přípravě voleb
 • Rozpracovat politická témata vhodná k oslovení občanů
 • Pracovat k větší míře veřejného vystupování členů předsednictva i dalších představitelů Strany zelených na základě politického programu a výstupů odborných sekcí.

 • Jakub Patočka Miroslav Ryba
  Oldřich Lukáš
  Pavel Stojar
  Daniela Matějková
  Josef Sedláček
  Jana Drápalová
  Jitka Lukášková
  Daniela Fialová
  Jitka Dosoudilová (ta jako jediná z předkladatelů není členkou republikové rady, a proto její jméno čistě z formálních důvodů nebude v zápise z jednání uvedeno).

  Petr Štěpánek jako předseda návrhové komise a Džamila Stehlíková jako předkladatelka jiného návrhu se snažili procedurálně hlasování zmanipulovat tak, aby se hlasovalo o návrhu Džamily Stehlíkové jako o protinávrhu, takže by se v případě jeho schválení o výzvě ke smíru vůbec nehlasovalo. Teprve po opakovaném zdůrazňování skutečnosti, že na předchozí republikové radě Jakub Patočka jako tehdejší předseda návrhové komise Martinu Bursíkovi vyšel v obdobném případě vstříc, se mohlo o návrhu hlasovat samostatně.

  Návrh nakonec nebyl schválen poměrem hlasů 13 pro,8 se zdrželo a 7 proti.

  Pro usnesení hlasovali: Čihák, Kropáček, Fialová, Lukášková, Drápalová, Sedláček, Matějková, Stojar, Lukáš, Ryba, Patočka, Ulbrychová, Beránek. Proti usnesení hlasovali Bursík, Štěpánek, Wohlráb, Johnová, Burian, Stráský, Panská.

  Mezi členy republikové rady, kteří se hlasování zdrželi, byl i Jan Korytář. Ten se i na místě samém snažil o dosažení konsensuálních usnesení -- a obě, na jejichž návrhu se podílel, byla přesvědčivě schválena.

  Následující bod volba předsedy a místopředsedů republikové rady se už bohužel smírně vyřešit nepodařilo. Jakub Patočka na úvod označil tento bod stanov za zmatečný, a upozornil na vážné důsledky, které by mělo zvolení jiné sady předsedů a místopředsedů, a to jednak z hlediska veřejného obrazu o SZ a jednak z hlediska soudržnosti SZ. V tomto smyslu navrhl usnesení, aby republiková rada bez volby aklamací potvrdila jako předsedu a místopředsedy republikové rady předsedu a první dva místopředsedy tak, jak byli zvolení sjezdem.

  Současně spolu s Janou Drápalovou oznámili, že musí z vážných důvodů opustit jednání republikové rady ve tři hodiny, kdy se teprve tento bod začal projednávat.

  Ihned po odchodu těchto dvou členů Petr Štěpánek -- zřejmě s pocitem náhle získané převahy - začal jednání manipulovat: Patočkův návrh prohlásil za nehlasovatelný a nakonec z něj vykostil pouze návrh na volbu aklamací.

  Jana Ulbrychová deklarovala, že případná volba předsedy RR povede k dalšímu rozkolu ve straně, v chaosu v její prezentaci na veřejnost a že se takového hlasování odmítá účastnit a vyzývá k tomu i ostatní rozumné členy republikové rady, aby tak zabránili blamáži pro Stranu zelených, kterou chystala menšina členů republikové rady, těžící bezskrupulózně ze situační převahy.

  Jan Korytář po několikaminutové pauze nabídl možnost dohody: odložit bod na příště a projednat rozpočet a další body, protože hrozí, že republiková rada nebude už dále usnášeníschopná. Na to chtěla přistoupit Dana Kuchtová, ale další stoupenci Martina Bursíka již ne. V další debatě Ivo Kropáček nabídl, aby byl bod přesunut na závěr programu; Jana Ulbrychová vyzvala k tomu, aby RR jednala tak, jak vyzvala na svém minulém zasedání PSZ: se snahou o dohodu a tedy, aby se snažila dohodnout a nebazírovala na procedurálních formalitách. Petr Štěpánek to odmítl s tím, že již probíhá volba. Štěpánek v procedurálních věcech přijímal bezvýhradně svévolné výklady Petra Uhla, který seděl mezi hosty za ním.

  V této situaci bylo jasné, že čtrnáct delegátů jen proto, že shodou okolností náhle získali většinu hodlá bez ohledu na argumenty a bez zájmu o dohodu stůj co stůj prosadit svou s tím, že se odkazovali na procedurální formality.

  Protože bylo jasné, že volba se v této situaci stane fraškou s cílem dále vyostřit konflikt ve Straně zelených, část delegátů v čele s členy předsednictva Beránkem, Korytářem a Ulbrychovou opustila jednání republikové rady, která se tím stala neusnášeníschopnou.

  Je jasné, že situace vyostřeného vnitřního konfliktu je dále neúnosná. Přitom je zjevné a dokonce i senátor Štětina si toho na místě nemohl nevšimnout, že ochota k jednání a k dohodě je vyšší na straně Jana Beránka. Je nutné vyvinout na představitele obou znesvářených táborů tlak, bude-li toho zapotřebí, i tlak veřejný, aby Strana zelných přestala být ochromována způsobem, který předváděl Petr Štěpánek a jeho kolegové na této republikové radě a aby se ve straně prosadily smírčí iniciativy toho typu, jakou předložil deset členů Strany zelených na republikové radě, a konsensuální přístupy, jak je prezentoval Jan Korytář.

                   
  Obsah vydání       17. 5. 2005
  17. 5. 2005 Spojené státy "podporovaly ilegální prodej Saddámovy ropy"
  17. 5. 2005 Česká konsolidační agentura nevydala 69 procent akcií ABA Štěpán  Kotrba
  17. 5. 2005 Jak popisuje spor kvůli prodeji akcií společnosti ABA televize Prima? Štěpán  Kotrba
  17. 5. 2005 Lety Přemysl  Janýr
  17. 5. 2005 Mistrovství světa v hokeji skončilo, vyhrál ale kýč a bezohlednost k druhým Jan  Paul
  17. 5. 2005 Největší Čech Filip  Sklenář
  17. 5. 2005 Primář Silber nebude vyhozen
  17. 5. 2005 Neokonzervatici: muži za oponou Greg  Evans
  17. 5. 2005 Image Alex  Koenigsmark
  17. 5. 2005 Demokracie v akci
  17. 5. 2005 Američané přitvrzují v postoji vůči Uzbekistánu
  16. 5. 2005 Nepokoje v Uzbekistánu Roman  Staněk
  17. 5. 2005 Svatost jako delegovaná předloha lidských ctností Miloš  Dokulil
  16. 5. 2005 Snahy řešit konflikty ve straně Zelených
  17. 5. 2005 Získají domy nakonec polistopadoví zbohatlíci, kteří zasedají v městské radě? Stanislav A. Hošek
  17. 5. 2005 Londýnské metro je taky skoro soukromé - a lidé občas tráví rána stáním v tunelu
  16. 5. 2005 Blairova vláda spěšně prosazuje občanky a zákon proti "náboženské nenávisti"
  16. 5. 2005 Setkání hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla s novináři
  16. 5. 2005 Zastaví Paroubek zmanipulovaný prodej státního majetku? Štěpán  Kotrba
  16. 5. 2005 Proč Američané v Iráku nevyhráli
  16. 5. 2005 Newsweek a korán: Přiznává, že se spletl
  16. 5. 2005 S jakými myšlenkami si zahrává Václav Klaus? Ondřej  Slačálek
  16. 5. 2005 Modrá šance pro bezpečí země Josef  Vít
  16. 5. 2005 Ještě není pozdě Jindřich  Kalous
  16. 5. 2005 Zbavte se Microsoftu a ušetříte miliony
  6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
  22. 11. 2003 Adresy redakce

  Zelení RSS 2.0      Historie >
  17. 5. 2005 Získají domy nakonec polistopadoví zbohatlíci, kteří zasedají v městské radě? Stanislav A. Hošek
  16. 5. 2005 Snahy řešit konflikty ve straně Zelených   
  19. 4. 2005 Demokracie není apriori dobrá, nebo špatná Petr  Kuba
  29. 3. 2005 Pokusy na zvířatech nejsou nezbytné   
  11. 3. 2005 Konec Cirkulárních novin Jan  Machonin
  11. 3. 2005 Mají si slova uchovat svůj smysl? Ondřej  Slačálek
  10. 3. 2005 Jakub Patočka je odtržen od reality Ivan  Brezina
  9. 3. 2005 Literárky: respekt vůči politické kultuře Milan  Daniel
  8. 3. 2005 "Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"   
  4. 3. 2005 Patočka nedělá z Literárních novin stranický věstník Zelených Olga  Lomová
  1. 3. 2005 Stanou se Literárky věstníkem doktrinářského křídla Zelených kolem Jakuba Patočky?   
  7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
  27. 12. 2004 Strana zelených podala trestní oznámení na dva členy bývalého vedení Štěpán  Kotrba
  8. 12. 2004 Čtyři tváře Strany Zelených a Strany pro otevřenou společnost Pavel  Pečínka
  19. 10. 2004 Zelená Evropa: tmavozelený západ, světlezelený jih, šedozelený východ Pavel  Pečínka