19. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 1. 2004

Odbory podporují Petra Mareše v požadavku vypracovat zcela nový školský zákon

tisková zopráva ASO-UOK

Asociace školských odborů - Učitelský odborový klub podporuje požadavek Petra Mareše, aby ministerstvo školství vypracovalo zcela nový školský zákon. Zákon, který chce Petra Buzková předložit do vlády, je pouze horší variantou zákona, který již dvakrát neprošel parlamentem.

Jeho znění kromě AŠO-UOK odmítly v minulosti všechny školské asociace, včetně největší - CZESHA, která zastupuje většinu ředitelů škol i učitelů. Zcela negativní postoj k němu zaujala rovněž Asociace krajů, tedy zřizovatelé škol, na které zákon dopadne nejvíce. Zákon nebyl projednán se zástupci rodičů, kteří jsou hlavními zadavateli vzdělávání pro své děti, což je na jeho textu silně znát. Úředníky MŠMT nebylo akceptováno 40 zásadních připomínek, které vznesli různí sociální partneři. Ústy stínového ministra školství Waltera Bartoše ho také odmítla ODS. Pokud by se zákon podařilo prosadit v parlamentu pouze 101 hlasy koalice, nebo dokonce hlasy komunistů, svědčilo by to o "kvalitě" tohoto dokumentu nejlépe.

Věříme, že se do úterního jednání předsedů koaličních stran připojí k našemu názoru Asociace krajů i CZESHA a další školské asociace.

Podle AŠO-UOK musí vzniknout zcela nový zákon. Jeho teze by měla připravit pracovní skupina, ve které budou zástupci všech dotčených skupin - rodičů, žáků, učitelů, zaměstnanců, zaměstnavatelů, opozičních i koaličních stran, ředitelů a zřizovatelů. To se doposud nestalo MŠMT předkládá pouze hotové právní normy vybraným partnerům v rámci připomínkového řízení, přesto neakceptovalo ani nejzásadnější vznesené připomínky.

Zároveň si dovoluji vyjádřit naprostou nespokojenost s dosavadní prací ministryně Buzkové a navrhuji její nahrazení odborníkem, který by dokázal připravit nejen nový zákon, ale též velmi potřebnou reformu školství.

Mgr. Radek Sárközi

Předseda AŠO-UOK

Asociace školských odborů - Učitelský odborový klub

Michnova 1623/31

149 00 Praha 4 - Chodov

e-mail: uok@volny.cz

www.volny.cz/uok

Konkrétně školskému zákonu vytýkáme následující

§ 2

d) bezplatného základního, středního a vyššího odborného vzdělávání státních občanů České republiky ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí,

Nejsme přesvědčeni, že vzdělávání musí být zcela bezplatné. Bezplatný musí být vzdělávací standard, každá škola by měla mít právo vybírat poplatky za nadstandardní služby (nižší počet žáků ve třídách, volitelné předměty nad rámec standardu, dva učitelé ve třídě atd.). Nikdo ale nesmí být nucen tyto služby konzumovat a platiti! Tato připomínka je zásadní!

§ 3 a 4

Nedávné problémy waldorfských škol otevřely otázku závaznosti rámcových vzdělávacích programů. V zákoně musí být umožněno fungování alternativních vzdělávacích programů, které většinou nejsou zcela kompatibilní s RVP, přestože vznikly dávno před RVP. Navrhujeme, aby se tyto programy akreditovaly zvlášť. Pokud v zahraničí fungují už několik let (často i řadu desetiletí), není důvod, aby se jim české školství uzavíralo, unifikovalo se a znemožňovalo rodičům svobodnou volbu formy vzdělávání pro své děti. Už dnes působí v Čechách zahraniční školy se vzdělávacími programy, které nejsou v souladu s RVP! Tato připomínka je zcela zásadní!

§ 9

(1) Ministerstvo zpracovává dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, projednává jej s příslušnými ústředními odborovými orgány a příslušnými organizacemi zaměstnavatelů, předkládá vládě k projednání a zveřejňuje v elektronické podobě.

Navrhujeme ustanovení doplnit, o projednávání záměrů s organizacemi pedagogů a rodičů.

§ 15

Navrhujeme zcela vypustit celý paragraf, protože považujeme náboženství za volitelný předmět, jehož vyučování není nutné nijak ošetřovat. Pokud by mělo ustanovení v zákoně zůstat, nemělo by se týkat pouze náboženství, ale všech volitelných předmětů, které nejsou součástí standardu. Toto vzdělávání by pak mohlo být školou zpoplatněno (Předpokládáme, že církve by náboženství vyučovaly zdarma, protože jde o jejich propagaci). Náboženství by mělo mít přesně stanovený obsah specifikovaný v ŠVP nebo RVP. Tato připomínka je zcela zásadní!

§ 18

Na vyučování podle individuálního vzdělávacího plánu by měli mít nárok všichni žáci bez rozdílu. Tato připomínka je zcela zásadní!

§ 21

(2) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písm. a) a d) mají také osoby.

V tomto znění nelze písmeno d) vztáhnout na zákonné zástupce, citujeme: d) zakládat samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že stanoviskům a vyjádřením těchto samosprávných orgánů musí být věnována odpovídající pozornost,

§ 21, též § 36, § 51 a další

Zákonní zástupci by měli mít právo na svobodnou volbu způsobů a forem vzdělávání svých dětí. V zákoně toto ustanovení zcela chybí! Jde o otázku, zda má být povinná školní docházka, nebo vzdělávání. Myslíme si, že v zákoně by mělo být uvedeno vzdělávání, záleželo by na svobodném rozhodnutí rodičů, jakou formu vzdělávání pro své dítě vyberou (nabízí se domácí rodičovská škola, domácí učitel, docházka do školy atd.). Rodič by měl na požádání dostat výsledky žáka ve formě vysvědčení se známkami nebo slovního hodnocení (šlo by tedy o volbu rodiče, ne školy nebo učitele). Tato připomínka je zcela zásadní!

§ 28

Doporučujeme doplnit o evidenci stížností adresovaných školskému zařízení a způsob jejich vyřízení.

§ 32

Navrhujeme ve školách zakázat veškerou reklamu, která se netýká vzdělávání, výchovy a volnočasových aktivit. Tedy reklamu na výrobky a jiné služby!

§ 41

Celý paragraf je diskriminující a neodpovídá moderním tendencím vzdělávání. Individuální vzdělávání by mělo být regulérní formou vzdělávání pro všechny stupně škol. Rozhodovat by o něm měl rodič dítěte. Část (2) a (3) je nutno zcela vypustit. Tato připomínka je zcela zásadní!

§ 52

Propadat by se mělo z jednotlivých předmětů (žák by opakoval pouze daný předmět, ne celý ročník). Komisionální přezkoušení by mělo být zpoplatněno, protože pro školu i učitele znamená zvýšené nároky na čas. V současné době se množí neopodstatněné žádosti o komisionální přezkoušení.

§ 61

Vzhledem k přehnaným požadavkům střeních škol na přijímané žáky, proti kterým se nelze odvolat, doporučujeme neumožnit ředitelům tvořit přijímací texty samostatně, ale pouze společně se stejnými typy škol. Pokud by tedy gymnázia chtěla dát přijímaným žákům písemné testy, musela by se sdružit a vytvořit jednotné testy, které by byly v souladu s RVP základního vzdělávání. Výsledky by potom byly srovnatelné a zajistily by rovné šance žákům různých základních škol. Ústní a talentové zkoušky by zůstaly v kompetenci školy. Tato připomínka je zcela zásadní!

§ 78

Navrhujeme vypustit 3. (volitelnou) zkoušku, protože nemá žádný smysl. Nenabízí srovnání, protože každý žák dělá zkoušku jinou, navíc některým žákům se zužuje možnost výběru, protože se dané oblasti na škole vyučují méně než jiné, je tedy diskriminující (některým vyjmenovaným předmětům se nevyučuje vůbec). Navíc tento účel daleko lépe splňuje část profilová. Pokud by měla zůstat 3. zkouška, musela by být jednotná, tedy ze všech vyjmenovaných oblastí. Její obsah by bylo nejlepší stanovit formou cílových kompetencí převzatých z RVP. Upozorňujeme, že současná výuka cizích jazyků na středních školách je velmi nevyrovnaná (sehnat kvalifikovaného učitele je velmi obtížné). Žáci tedy nemají rovný přístup k úrovni vzdělávání a je velice pravděpodobné, že zkoušku neudělají, protože škola nebyla schopna zajistit kvalitní výuku cizího jazyka, ne protože se nepřipravovali. S touto skutečností je třeba počítat a je nutno zvážit, zda lze žáky plošně zkoušet z něčeho, co se neučí vůbec nebo se to učí nekvalitně! Nabízí se zcela jiná podoba společné části: zkouška, která ověří základní cílové kompetence a bude pouze zkouškou, která umožní žákovi maturitu (nyní dle zákona profilovou část) konat. Tato připomínka je zcela zásadní, protože znění v zákoně zakládá řadu problémů, které budou mít negativní dopad na žáky!

§ 123

Všechny školy bez rozdílu by měly mít možnost vybírat poplatky za nadstandardní služby (viz výše). Soukromé školy jsou v současné době zvýhodněny před ostatními, protože mohou vybírat školné i za standardní služby a častokrát ani žádný nadstandard nenabízejí. To se musí změnit! Tato připomínka je zcela zásadní!

§ 133

(2) Školská právnická osoba nesmí

a) použít zisk z doplňkové činnosti na mzdy a platy pro zaměstnance s výjimkou mezd zaměstnanců za tuto doplňkovou činnost a přídělu do fondu odměn,

Navrhujeme toto ustanovení zrušit. Naopak si myslíme, že zisky z doplňkové činnosti musejí zůstat zcela v kompetenci ředitele školy, který je vytvořil! Tato připomínka je zcela zásadní!

Závěrem

Navrhovaná podoba zákona neodpovídá požadavkům, které by měl splňovat kvalitní a moderní školský zákon. Velmi redukuje práva rodičů, kteří jsou hlavními zadavateli vzdělávání svých dětí a konzumenty této veřejné služby, na volbu forem a způsobů vzdělávání. Naopak velké pravomoci dává různým institucím, které rozhodují za ně. Rodič pouze žádá, ale nerozhoduje! Porušení jednotlivých ustanovení není nijak sankcionováno, a proto bude jejich vymáhání prakticky nemožné! Takový zákon nelze podpořit.

                 
Obsah vydání       19. 1. 2004
19. 1. 2004 Je potřebné umět číst s porozuměním Ondřej  Hausenblas
19. 1. 2004 Irák: 100 000 demonstrantů požadovalo volby
18. 1. 2004 Irák: Jak překladatelka odhalila protizákonné americké akce
19. 1. 2004 Potíže způsobené havárií serveru trvají
19. 1. 2004 Chybička se vloudila... Ivana  Picková
19. 1. 2004 Jaký význam má páně Hrbkovo mudrování? Jan  Červenka
19. 1. 2004 Česká televize versus sněmovna: ring volný! Jiří  Bejsta
19. 1. 2004 Výběr koncesionářských poplatků - fízlování není řešení Štěpán  Kotrba
19. 1. 2004 "Fízlování" sice není řešení, ale zákon o televizních poplatcích je vynutitelný Jan  Čulík
19. 1. 2004 Digitální televize: BBC slaví úspěch s Deníky Alana Clarka
19. 1. 2004 Švejk a sexuální obtěžování Anna  Čurdová
19. 1. 2004 Sexuální obtěžování mýtů zbavené, aneb kdy už budeme normální? Anna  Čurdová
19. 1. 2004 Model, který dobře padne ve Švédsku, nemusí padnout v Čechách Radmila  Dobešová
19. 1. 2004 Stávající volební období je šancí pro partnerské soužití osob téhož pohlaví Andrea  Cerqueirová
19. 1. 2004 Sexuální obtěžování a zcestná logika pana senátora Kubery Radmila  Dobešová
19. 1. 2004 Parlamentní harašení Petr  Jánský
19. 1. 2004 Odbory podporují Petra Mareše v požadavku vypracovat zcela nový školský zákon Radek  Sárközi
19. 1. 2004 O rasismu
19. 1. 2004 Rasismus v organizaci Greenpeace
19. 1. 2004 Lidé by se neměli stěhovat a mísit
19. 1. 2004 List Daily Telegraph kupují bratři Barclayové
19. 1. 2004 Město na obrazovce a rozštěpení Velkého bratra Ivo  Bystřičan
19. 1. 2004 "Totalitní poznámka" k článku o průmyslových kamerách Jan  Čulík
19. 1. 2004 Privatizace veřejného prostoru a "veřejné" násilí páchané na lidech Štěpán  Kotrba
19. 1. 2004 Americká armáda do "Nové" Evropy?
8. 1. 2004 Bohužel, nic není zadarmo
10. 1. 2004 Dáme to dohromady?
17. 1. 2004 Držet hubu a krok Zdeněk  Bárta
19. 1. 2004 Zastaveno stíhání za nevydařený atentát na Jiřího Pelikána Štěpán  Kotrba
16. 1. 2004 Velký ajatolláh al-Sistani chce v Iráku všeobecné volby
19. 1. 2004 Útěk před politikou Josef  Vít
16. 1. 2004 Pohádka o dvou zprávách Immanuel  Wallerstein
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech