Fórum s mottem : Je čas přejít od slov k činům!

26. 1. 2011

Poměrně málo známé občanské sdružení Reforma Společnosti (RS) a známější Alternativa Zdola (AZ), s podporou Českého sociálního fóra, svolávají, respektive vyzývají k setkání organizací, spolků a sdružení k debatě nad příčinami krize ve společnosti a jejich řešením. Toto setkání se bude konat jako

1.fórum Ekonomických a společenských alternativ 2011

v Praze dne 12. února (místo bude dodatečně a včas upřesněno).

Celodenní setkání cca 10:00 - 20:00.

Na fóru budou představeny alternativní pohledy na situaci v ekonomice, politice a společnosti vyjadřované širokým spektrem různých nezávislých spolků, organizací a sdružení.

Fórum si dává za cíl vytvořit prostor pro spolupráci mezi roztříštěnými iniciativami a společnou platformu pro prosazování sdílených idejí, pro vstup do skutečné politiky a pro oslovení široké veřejnosti.

Podrobnější informace na : alternativniforum.cz@atlas.cz.

V české kotlině se již delší dobu projevují jisté roztříštěné tendence společenského hnutí s cílem dosáhnout změny ve společnosti. Vznikly a snad i stále vznikají různé spolky, společnosti, iniciativy, alternativy, kluby a podobné subjekty, které však svou činnost staví na vlastním programu, bez možnosti konzultací, spolupráce a průniku na veřejnost. Některé ojedinělé pokusy na spolupráci nebo sjednocení (fůzi) se ne vždy setkali s pochopením, případně aktivním přístupem a tyto skupiny i přes vnitřní úsilí stagnují.

Proto je velmi záslužná iniciativa výše zmíněných subjektů, tj. Reformy Společnosti a Alternativy Zdola, že veřejně, celorepublikově iniciují výzvu k setkání všech subjektů se shodnou platformou a programem, které by mělo řešit celou řadu akutních otázek a problémů, které dosud stojí v uskutečňování společného cíle -- změny ve společnosti. Je tedy na nich samotných,zda toto setkání využijí jako možnost k realizaci svých cílů ve spolupráci s jinými subjekty, protože ke společnému cíli se lze dopracovat jenom se společným úsilím!

V této souvislosti je vhodné připomenout aktuální celospolečenskou aktivitu skupiny Iniciativa za spravedlivé obecné referendum, jejíž Výzva za spravedlivé referendum koluje ve veřejnosti v rámci podpisové akce na podporu této Výzvy. Spravedlivé obecné referendum je jedno ze základních práv občana České republiky, které není jako ústavní právo dosud respektováno. Obecné referendum je rovněž jeden ze základních stimulů v souvislosti se snahou o změnu společnosti a podpořit by jej měl každý, kdo o změnu usiluje, nebo si ji aspoň přeje. Lze očekávat, že i Výzva za spravedlivé obecné referendum bude jedním se stěžejních bodů jednání na zmíněném Fóru v Praze 12.února 2011.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 26.1. 2011