Jak se bránit proti rasistickým majitelům diskoték a restaurací

9. 3. 2010 / Jan Potměšil

K článku pana Čulíka "Ne, není to nepochopitelné, je to protizákonné" bych přidal ještě jednu poznámku -- dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v § 6 zakotven široce pojatý zákaz diskriminace spotřebitele , včetně diskriminace při poskytování služeb, píše Jan Potměšil.

Dle doktríny poskytovatel služby nesmí mj. odmítnout poskytnutí služby, které je v jeho provozních možnostech .

Pokud tedy přijde Rom či Romka do zábavního podniku, který není přeplněn k prasknutí, že již nelze vpustit ani jednu další osobu navíc, a odmítne vstup dle všeho jen z důvodu barvy pletí příchozí osoby, resp. jedná za stejných okolností jinak s Romem/Romkou a jinak s jinou ("bílou") osobou, jedná proti cit. zákonu.

Diskriminačním jednáním se poskytovatel služby dopouští správního deliktu dle § 24 odst. 7 písm. b) cit. zákona, za který lze uložit pokutu až do výše 3.000.000,- Kč (§ 24 odst. 9 písm. b) cit. zákona), na místě jej lze sankcionovat i příkazem, kde sankce může dosahovat max. 5.000,- Kč. Kontrola, dozor a sankcionování porušení cit. zákona je v kompetenci České obchodní inspekce.

Nelze dále vyloučit ani postih konkrétní fyzické osoby, která Roma/Romku jen z důvodu vzhledu (rasy), předsudků apod. do zábavního podniku nevpustila, a to podle § 49 odst. 1 písm. e) zákona o přestupcích (způsobení újmy pro příslušnost k národnostní menšině, rase, pro etnický původ...), byť se tato možnost v praxi příliš nevyužívá. Sankce je od 1.1.2010 až 20.000 Kč (viz § 49 odst. 2 cit. zákona). Příslušná k projednání přestupku je obec (městská část, městský obvod) dle místa spáchání přestupku.

Vyloučeno není ani řešení věci cestou soukromoprávní žaloby na ochranu osobnosti (viz § 11 a násl. občanského zákoníku), kde se lze domáhat zejména omluvy, příp. i finanční satisfakce.

Za nejefektivnější považuji podání oznámení o spáchání správního deliktu (nejlépe se všemi dostupnými důkazy, s označením svědků a osob, které se na porušení zákona podílely atd.) na ČOI, příp. ještě (ve vztahu ke konkrétní osobě vyhazovače či jiné osoby, která vstupu do podniku zamezila) podání oznámení o přestupku (viz výše) na obecní úřad; v případě dobrých nervů a trpělivosti lze přímo na místo spáchání deliktu volat ČOI a/nebo Policii ČR, která věc může a má na místě alespoň prošetřit.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 9.3. 2010