18. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 1. 2008

Kosovo: výzva k solidaritě s Republikou Srbsko

zaslal Petr Schnur, Hannover

Mezinárodní právo a právní stát jsou dva základní výdobytky naší civilizace. Jakkoliv nedokonalé, jsou prozatím jedinou hrází omezující zvůli a schopnou minimalizovat zákony džungle v mezinárodních vztazích. Současná situace kolem jihosrbské provincie Kosovo je aktuálním příkladem jejich porušování.

JUGOSLÁVIE

Od počátku jugoslávské krize byla evidentní snaha stigmatizovat Srby jako původce všeho zla. Tato manipulace šla ruku v ruce se systematickou démonizací osoby Slobodana Miloševiče, zatímco ostatním, nesrbským, předákům byla udělena demokratická nálepka. Jednostranná podpora západních států ve věci odtržení Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny od federálního svazku Svazové republiky Jugoslávie bez kontrolních mechanizmů a záruk pro práva menšin znamenala hrubé porušení platných mezinárodních dohod vůči státu s plnou mezinárodněprávní legitimitou (SRJ byla členem nejrůznějších mezinárodních organizací, OSN počínaje a Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OBSE konče). Tyto secesionistické sily porušily, bez ohledu na kalkulovatelná politická rizika, otevřeně federální ústavu SR Jugoslávie. Zcela právem upozornil Stephen John Stedman v roce 1993 v měsíčníku Foreigin Affairs na skutečnost, že „..na začátku války nebylo Slovinsko a Srbsko, nýbrž stát jménem Jugoslávie“, který musel být pokládán podle platných národních i mezinárodních pravidel za výchozí bod dalších jednání a událostí. Nelze přitom zapomenout, že jiné evropské státy jako např. Španělsko či Francie se vší samozřejmostí používají represivních prostředků státu včetně armády (Velká Británie / Severní Irsko) na ochranu územní celistvosti státu a platné ústavy. Případ Kosova představuje z tohoto hlediska současný vrchol destrukce jugoslávské státnosti.

 

SRBSKO / KOSOVO a METOCHIE

Politicky motivované násilí, obecně definované jako terorismus, vycházelo od paravojenských oddílů UCK. Tato organizace byla ještě na přelomu let 1998/99 klasifikována důležitými národními i mezinárodními institucemi (včetně amerických) jako teroristická organizace napojená na organizovaný zločin.

Údajné masové srbské zločiny na albánském obyvatelstvu Kosova a Metochije, které se uváděly jako důvod ozbrojeného útoku NATO na SR Jugoslávii, se naopak ukázaly být nepravdivé (údajné masakry na civilním obyvatelstvu ve vesnicích Račak a Rugovo, údajný koncentrační tábor v prostorách fotbalového stadiónu v Prištině, údajná' operace Podkova jejímž účelem mělo být etnické vyčištění Kosova od jeho albánských obyvatel).

Jedním z prvních „důkazů“ srbského „útisku“ albánských obyvatel byl kosovský projev Sobodana Miloševiče z 28. června 1989 a úprava srbské ústavy z téhož roku, kterou masové sdělovací prostředky vydávaly za 'zrušení autonomie Kosova‘. Příznačné pro celou manipulační kampaň byla a je skutečnost, že se hovořilo o věcech, jejichž reálný obsah, resp. intence, historicko-politické pozadí a právní analýzy byly systematicky zamlčovány anebo překrucovány. Obojí totiž probíhalo na pozadí sílícího albánského nacionalismu a množících se útoků na spoluobčany jiných národností. Zatímco západní politici a zglajchšaltovaná mainstreamová media neustále označovala Miloševičovu řeč za důkaz srbského šovinismu, jeho text dokazuje pravý opak: jde v něm o jednoznačnou výzvu k udržení multikulturního charakteru Srbska a zachování mnohonárodnostní Jugoslávie. V případě kosovské autonomie nešlo o její celkové zrušení, nýbrž o odstranění státoprávní asymetrie mezi Srbskou republikou a jugoslávskou federací. Ta byla produktem nové federální ústavy z roku 1974, která umožnila této srbské provincii vlastní zastoupení ve federálním parlamentu. Kosovo tedy bylo historickou součástí Srbska, de facto však vystupovalo v rámci Jugoslávie jako samostatná republika. V praxi to znamenalo, že mohlo spolurozhodovat o srbských záležitostech, zatímco Srbsko nemělo vliv na to, co se v jeho provinciích Kosovu / Metochii děje.

Etnická čistka v této jihosrbské provincii ve skutečnosti proběhla po ukončení bombardování Srbska a Černé Hory. Od okupace Kosova vojsky NATO bylo z této oblasti vyhnáno na 350 tisíc nealbánských obyvatel spolu s kosovskými Albánci, kteří se v minulosti stavěli proti aktivitám UCK. Další bilance „osvobození“ Kosova představuje na 40 000 zbořených či zabavených srbských domů, na 1000 až 2000 (oficiální statistiky neexistují) zabitých civilistů, o zničených srbských církevních zařízeních a kulturních památkách (ca. 150) ani nemluvě. Současně stále ještě trvá nikým nekontrolovaný příliv Albánců z Albánie do Kosova. Obzvláště markantním příkladem je etnická situace v hlavním městě kosovské provincie Prištině. Před vpádem Severoatlantické aliance do Kosova v něm žilo ca. 150 000 Srbů, nyní jich tam zůstává jen asi 140! Podobná situace je i v ostatních částech Kosova, kde bylo nealbánské obyvatelstvo buď vyvražděno (jako například kosovští Židé), anebo přinuceno žít v „ghettech“. Až na několik málo výjimek byla tedy etnická čistka „úspěšně“ dokončena. Avšak poněkud jinak, než jak nám ji sugerovala mediální politická propaganda.Výsledkem a odměnou za toto nebývalé barbarství by měla být státní nezávislost Kosova. Pokud by k tomu došlo, byl by to zcela bezprecedentní příklad mezinárodní loupeže části území suverénního státu od dob druhé světové války.

1.       Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 z roku 1999 definuje Kosovo jako autonomní území v rámci SR Jugoslávie a zaručuje tedy, podle našeho názoru, také územní celistvost a teritoriální integritu nástupnického státu Republiky Srbsko. Smlouva o příměří, resp. ukončení válečných aktivit, ratifikovaná parlamentem SRJ dokonce hovoří o návratu určitého počtu srbských bezpečnostních a vojenských sil na území Kosova.

2.       Je evidentní, že USA a EU uplatňují dvojí morálku: na jedné straně vůči Srbsku, na straně druhé vůči nynějšímu Kosovu, Chorvatsku (vyhnání srbského obyvatelstva ze Slavonie a z Krajiny) anebo Turecku a jeho boji proti tzv. „kurdskému separatismu“, v jehož důsledku byly do roku 2000 zbaveny domova asi 3 miliony tureckých občanů kurdské národnosti a na 3 500 kurdských vesnic bylo srovnáno se zemí.

Po osmileté okupaci Kosova se tzv. „mezinárodní společenství“ rozhodlo schválením tzv. „Ahtisaariho plánu“ přiznat konečně barvu. Podle něj se má Srbsko vzdát patnácti procent svého území. Tím se jen potvrdilo, že od počátku nešlo o hájení lidských práv a demokratizaci, nýbrž pouze o vytvoření nového balkánského satelitu zcela závislého na zahraničních protektorech. Jediná skutečně „albánská“ perspektiva směřuje k vytvoření „Velké Albánie“, což bylo a je více či méně otevřeně přiznáváno separatistickými vůdci nejen v Kosovu, ale také v sousední Makedonii. Tato situace silně připomíná mnichovské události z roku 1938.

Srbský návrh budoucího statutu Kosova představuje naopak jediné možné řešení situace v rámci obecně uznávaných zásad morálky a práva. Jeho koncept kosovské autonomie je postaven na vyváženosti mezi politickou realitou dneška a legitimními zájmy Srbska. Bude-li naopak akceptováno odtržení Kosova, půjde o do očí bijící pošlapání civilizačních výdobytků moderní Evropy, principů mezinárodního práva a o obrat k  růstu projevů barbarství ve vztazích mezi národy. Násilné a mezinárodně legitimizované odtržení tohoto historického území od Republiky Srbsko by bylo nebezpečným precedentem do budoucnosti pro postavení malých států v Evropě i mimo ni.

 

VÝZVA

Vyjadřujeme v této věci plnou podporu vládě Republiky Srbsko, která je nucena za nedůstojných a nerovných podmínek jednat na mezinárodní úrovni o budoucím statutu Kosova.

Provolání dáváme na vědomí občanské iniciativě NE ZÁKLADNÁM, Jiřímu Dienstbierovi, který byl v době bombardování SR Jugoslávie zvláštním zplnomocněncem OSN pro tuto zemi, a velvyslanectví Republiky Srbsko v ČR. Dále sdružení Res publica, iniciativě ProReferendum2007 a dalším nezávislým občanským iniciativám. Zároveň vyzýváme všechny ty, kterým osud práva a demokracie není lhostejný a kteří chápou, že problém americké základny v České republice a přístupu k problému Kosova jsou dvě strany jedné a téže mince, aby veřejně odmítli další hrubé pošlapávání mezinárodního práva a zásad demokracie.

Raquel de Almeida Moraes
Lubomír Brožek
Milan Daniel
Ladislav Fanta
Myriam Gobin
Antonín Hošťálek
Jan Keller
Vladimíra Levá
Jan Majíček
Josef Míkovec
Miloš Mráz
Milan Nápravník
Josef Pokštefl
Vlastimil Polák
Miroslav Polreich
Jan Příbaň
Jana Ridvanová
Petr Schnur
Štěpán Steiger
Jan Tesař
Josef Vít
Václav Hořejší
Marie Švábová
Rudolf Převrátil
Jakub Rolčík
Leoš Jeleček

Za autenticitu signatářů ručí Petr Schnur, Hannover, SRN

                 
Obsah vydání       18. 1. 2008
20. 1. 2008 Ošuntělá Česká republika Jan  Čulík
20. 1. 2008 Komunistické řeči, které jsme mladé generaci nevymlátili z palic
20. 1. 2008 Velmi kvalitní text Jan  Čulík
20. 1. 2008 Zuřivost, vzhledem k tomu, že energetická chudoba dosáhla desetiletého rekordu
19. 1. 2008 Proč z nás dělají Topolánek a Obering takové blbce? Jan  Neoral
19. 1. 2008 Kdo mohl vědět, že britský důstojník má v počítači tajná data? Profesionál.
19. 1. 2008 Americko -- čínský námořní incident v Tchajwanském průlivu
19. 1. 2008 Neonacisté sjednocují politickou scénu v Plzni
19. 1. 2008 Čtěte "disidentskou" knihu Jana Čulíka o současném českém filmu Jan  Čulík
19. 1. 2008 Milan Kohout, oprátky v Americe a ekonomické vzdělání Jiří  Jírovec
19. 1. 2008 Jsme svobodní, už nemusíme myslet
19. 1. 2008 Student Agency nemá spolehlivé wifi v autobusech Jan  Čulík
19. 1. 2008 Jsem v šoku
18. 1. 2008 Former US Deputy Defence Secretary admits that US missiles in Poland will be capable of carrying nuclear warheads
19. 1. 2008 Coyle hat angegeben, dass die amerikanischen Raketen in Poland auch Atomgefechtsköpfe tragen können Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Coyle a admis que les fusées américaines en Pologne sont capables de porter aussi des missiles nucléaires
18. 1. 2008 Coyle připustil, že americké rakety v Polsku jsou schopné nést i jaderné střely Štěpán  Kotrba
19. 1. 2008 Protiraketová obrana "z druhé strany" Boris  Valníček
18. 1. 2008 Americký radar v České republice? Logiku v tom nehledejte Jakub  Rolčík
18. 1. 2008 Kosovo: výzva k solidaritě s Republikou Srbsko
18. 1. 2008 Ničení země prostřednictvím golfu Rudolf  Ševětínský
20. 1. 2008 Radio Wave spouští jako první v Česku vizualizaci rozhlasového vysílání v mobilech
18. 1. 2008 BBC: Češi zuří kvůli reportáži BBC
18. 1. 2008 Svět kolem rádia František  Řezáč
18. 1. 2008 Zpravodajské služby ve válce Pavel  Kopecký
18. 1. 2008 Večer Lukáš  Weishäupl
18. 1. 2008 Poslanecké kluby ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, PA a PVP Zastupitelstva města Plzně
18. 1. 2008 Už vaše články nebudu číst, pane Cveku!
17. 1. 2008 Janeček: nevidím důvod, aby Burian nemohl naplnit své záměry Jiří  Janeček
17. 1. 2008 Coyle: "Systém je v reálných operačních podmínkách neúčinný. Českou republiku neochrání, ale učiní ji naopak zranitelnější."
17. 1. 2008 Založen Přípravný výbor Společnosti přátel Památníku národního písemnictví
17. 1. 2008 Barbora Tachecí: 4000 lidí nepokládám za mnoho
19. 1. 2008 Chyby v Rázlově článku František  Řezáč
18. 1. 2008 Smrt demokracie Lukáš  Rázl
17. 1. 2008 Feminismus a možnosti systémové změny katolické církve Mirek  Vodrážka
18. 1. 2008 Na semináři se Zelenými byla i poslankyně Jakubková ! Jan  Rovenský
17. 1. 2008 Coyle přednášel Zeleným o radaru - přišla jen exministryně Kuchtová Štěpán  Kotrba
19. 1. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. ledna 2008
17. 1. 2008 Jako lékař MUSÍM pacienta ošetřit Petr  Wagner
17. 1. 2008 Vlaky a wifi Lukáš  Zádrapa
17. 1. 2008 Karel Burian má odstoupit z funkce brněnského studia ČT Štěpán  Kotrba
17. 1. 2008 Prezident jako (ne)morální autorita Adam  Votruba
17. 1. 2008 Hejna supů nad českými luhy a háji Radovan  Baroš
17. 1. 2008 Je v prezidentských primárkách USA přítomen Bůh? Miloš  Dokulil
17. 1. 2008 Muslimové: Nevěříme ve válku civilizací Lukáš  Lhoťan
17. 1. 2008 Hájíte-li americkou politiku v Iráku, předložte argumenty Petr  Wagner
17. 1. 2008 Je dobře, že nutíte pana Novotného přemýšlet
17. 1. 2008 Ochuzená hlava ochuzeného státu, ale hrubý domácí produkt roste...:) Bohumil  Kartous
17. 1. 2008 Pane premiére, podruhé... Jan  Neoral
17. 1. 2008 V Praze přibývá vážných nehod. Úpravy nebezpečných křižovatek jdou pomalu.
17. 1. 2008 Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo Evropu za potenciálního nepřítele ve "válce proti terorismu"
17. 1. 2008 Milan Kohout se dostal v Americe před soud
17. 1. 2008 MRSA - nový AIDS? Fabiano  Golgo
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007