4. 10. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 10. 2007

ČR chce být papežštější než papež

Bude Česká republika protiprávně utajovat jinde přístupné informace?

Sněmovní Výbor pro obranu začal jednat o novele zákona, která chce utajovat pod odvoláním na NATO a EU (které tento typ informací ovšem neutajují) celý balík informací, které dnes spadají pod zákon o svobodném přístupu k informacím. Návrh zákona je na webu psp.cz jako tisk č. 280.

Níže publikujeme rozbor organizace Iuridicum Remedium, proč je tento návrh, papežštější než papež, z demokratického hlediska nepřípustný:

Připomínky k návrhu

zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

sněmovní tisk č. 280

Problematická část návrhu -- část druhá a třetí

Úvodem nutno zdůraznit, že ačkoli bylo zpravodajem k zákonu řečeno, že jde o "čistě technickou novelu" , není tomu tak. Návrh v části, která omezuje svobodný přístup k informacím razantně zasahuje do práva každého na svobodný přístup k informacím veřejné moci zakotveného

  • v čl. 17 odst. 1 a 4 Listiny základních práva a svobod (vyhlášena usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb.)
  • a mezinárodními smlouvami, zejména pak článkem 10 Úmluvy o ochraně základních práv a svobod (sdělení FMZV č. 209/1992 Sb.),
  • článkem 19 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech
  • a v čl. 4 Aarhuské úmluvy (vyhlášena pod č. 124/2004 Sb.m.s.).

Jedná se o informace kategorie NATO UNCLASSIFIED v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy a informace typu LIMITE v rámci Evropské unie. Návrh v části třetí mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tak, že přímo zakazuje poskytovat informace NATO UNCLASSIFIED a LIMITE, a to bezvýjimečně. Návrh úpravy je doplněn v části druhé novelou zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě tak, že v rámci spisové služby stanoví nakládajícím osobám povinnost zajistit, aby se s informací resp. dokumentem neseznámila "neoprávněná osoba". Tou je každý, kdo nezbytně nepotřebuje dokument k výkonu své funkce či pracovní činnosti.

"Specifické" informace typu NATO UNCLASSIFIED a LIMITE jsou tak v zákoně o svobodném přístupu k informacím postaveny na roveň informacím utajovaným, a to aniž by bylo v právním předpise stanoveno či alespoň odkázáno na podmínky vzniku těchto informací, pravomoc tyto informace za takové označovat a podobně.

Tato úprava nesplňuje podmínky dovolených výjimek z práva na svobodný přístup k informacím podle výše uvedených nadzákonných předpisů, který je stát povinen dodržovat.

I. Absence právního závazku utajovat informace NATO UNCLASSIFIED a LIMITE

Povinnost utajovat informace NATO UNCLASSIFIED (případně je neposkytovat veřejnosti) není založena žádným mezinárodním závazkem.

Dohoda mezi smluvními stranami NATO o bezpečnosti informací, vyhlášená pod č. 75/2001 Sb. (nikoli 75/2000 Sb., jak je chybně uvedeno v důvodové zprávě) zavazuje k ochraně a utajování informací, které vymezuje jako "informace, které jsou takto označeny a mají původ v NATO". Neobsahuje názvy označení; z povahy označení NATO UNCLASSIFIED je však zřejmé, že o nejde o označení informace jako utajované či důvěrné, nýbrž právě naopak. Výše uvedená dohoda nijak neodkazuje na Bezpečnostní standardy NATO, které nejsou mezinárodněprávním závazkem ČR, nebyly vyhlášeny ve sbírkách ČR, nejsou běžně dostupné a jde tedy prakticky o interní organizační instrukci. Jako taková nemůže v žádném případě být důvodem pro omezení přístupu práva na svobodný přístup k informacím.

Kategorie informací LIMITE není uvedena v klasifikaci utajovaných informací podle právních předpisů Evropských společenství, konkrétně rozhodnutí Rady EU 2001/264/EC, rozhodnutí Komise 2001/844/EC a nařízení Rady č. 1958/3 Euratom, které samy stanoví, že kromě definovaných typů utajovaných informací (TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, RESTRICTED) není utajování jiných dokumentů přípustné. Odkaz na výše uvedené předpisy v důvodové zprávě s tím, že obsahují závazky k utajování daných informací, je tedy přinejlepším nesprávný. Jako taková nemůže v žádném případě být informace označená LIMITE důvodem pro omezení přístupu práva na svobodný přístup k informacím.

II. Absence úpravy označování "specifických" informací

V textu návrhu je bez jakéhokoli odkazu stanoveno, že informace označené NATO UNCLASSIFIED a LIMITE nebudou poskytovány, což prakticky umožňuje i svévolné označení dokumentu jakéhokoli typu výše uvedenými názvy a jejich vyvedení z režimu svobodného přístupu k informacím. S ohledem na stále se vyskytující případy nezákonného a často vynalézavého odpírání přístupu k informacím není v žádném případě podobné zneužití tohoto označení pouhou teoretickou možností.

III. Materiální povaha informací NATO UNCLASSIFIED

Informace NATO UNCLASSIFIED jsou například Podmínky zaměstnávání civilních zaměstnanců, běžně dostupné online v síti internet, z jejichž textu je zřejmé, že zjevně neobsahují sebeméně citlivou, důvěrnou či potenciálně bezpečnostně problematickou informaci.

Shrnutí:

Občané jsou absolutně omezeni ve svobodě požadovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb ohledně kategorie informací, které nejsou vymezeny v právním pořádku ČR, není znám proces jejich vzniku, což je jednak samo o sobě protiústavní a jednak to vytváří prostor pro zneužívání institutu .

Děje se tak, aniž by byly tyto informace zařazeny mezi utajované a aniž by byly splněny či prokázáno splnění přísných podmínek pro výjimky připuštěné Listinou a mezinárodními úmluvami z povinnosti státu zpřístupňovat komukoli informace o své činnosti. Není zřejmé, kdo, v jakém rozsahu, z jakých důvodů, na jak dlouhou dobu rozhoduje o označení informací výše uvedeným způsobem.

Ústavní stížnost proti neposkytnutí informace typu NATO UNCLASSIFIED či LIMITE by tedy byla velmi pravděpodobně úspěšná, stejně jako domáhání se ochrany práv u nadnárodních institucí (Výbor pro lidská práva, Evropský soud pro lidská práva) se všemi důsledky v podobě odpovědnosti za škodu, případně nemajetkovou újmu ad.

Paradoxem je, že zatímco ve skutečně technické části novely se pro výlučnou skupinu osob v rámci orgánů veřejné správy i soukromého sektoru (osoby oprávněné nakládat s utajovanými informacemi typu Vyhrazené) zavádí benevolentnější režim při nakládání s těmito informacemi (což není předmětem našich výhrad), na druhou stranu se všem ostatním občanům zamezuje přístup k informacím typu NATO UNCLASSIFIED a LIMITE.

DOPORUČENÍ:

Doporučujeme tedy vznést k tisku č. 280

p o z m ě ň o v a c í n á v r h,

kterým by byla vypuštěna část druhá a část třetí navrhované novely.

Poznámky:

i) Návrh byl původně předložen vládě bez změny zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (současná část třetí), omezení přístupu k informacím LIMITE a NATO UNCLASSIFIED se mělo zřejmě dosáhnout pouze novelizací zákona č. 499/2004 Sb., o spisové a archivní službě, kde se stanovila povinnost neposkytovat tyto informace úředníkům. Poté, co byli konzultováno odborníci na svobodný přístup k informacím, kteří vyjádřili názor, že úprava neodpovídá závazkům v oblasti ochrany informací, došlo k doplnění o výslovnou restrikci v novele zákona o svobodném přístupu k informacím. Rozpor s ústavním pořádkem a mezinárodními úmluvami tím ovšem (samozřejmě) odstraněn nebyl.

ii) Návrh postrádá v rozporu s Legislativními pravidly vlády 19.3.1998 č. 188 část s vyznačením stávající právní úpravy s vyznačením navrhovaných změn.

JUDr. ing. Helena Svatošová je právničkou Iuridicum Remedium

                 
Obsah vydání       4. 10. 2007
4. 10. 2007 Topolánkova vláda ruší Divadelní ústav a chce zrušit Památník národního písemnictví
4. 10. 2007 Co asi měli na mysli autoři petice o vzdělanosti
4. 10. 2007 Bude Česká republika protiprávně utajovat jinde přístupné informace? Helena  Svatošová
4. 10. 2007 Je slušnost a civilizovanost "protikapitalistická"? Bohumil  Kartous
4. 10. 2007 Co ve zprávě vládní komise o radaru vůbec není Jaroslav  BRDSKÝ
4. 10. 2007 Obě Koreje uzavřely mírový pakt o prosperitě
4. 10. 2007 Ivan Hoffman chce ústavně zakázat reklamu
4. 10. 2007 Žadatelé o azyl z Darfuru byli po deportacích biti a mučeni
4. 10. 2007 Scotland Yard před soudem za zabití brazilského elektrikáře, policisté se možná vyhnou stíhání
4. 10. 2007 Padesát let od vypuštění sovětského Sputniku
4. 10. 2007 Bush vetoval návrh zákona o zdravotnické péči pro děti
4. 10. 2007 Česká národní flagelace aneb Jak moc velkou ostudu dělají Češi ve finských národních parcích Michal  Straka
4. 10. 2007 Strach z propouštění, aneb stále víc lidí pracuje v nemoci Uwe  Ladwig
4. 10. 2007 Severní Korea zlikviduje svůj jaderný reaktor
4. 10. 2007 Korelace indikátorů důvěry v ekonomiku a skutečného HDP
4. 10. 2007 Zelené linky Praha-Brusel Pavel  Pečínka
4. 10. 2007 Ukrajinskej lavici prepadlo jeden a pol milióna hlasov Ivan  Hopta
4. 10. 2007 Zatracená pedofilie Wenzel  Lischka
3. 10. 2007 Jak rovné jsou rovné příležitosti? Michaela  Appeltová
3. 10. 2007 Čurdová: ČSSD je na straně samoživitelů a samoživitelek Anna  Čurdová
4. 10. 2007 Evropa jako nová hranice Miloslav  Ransdorf
4. 10. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. září 2007
3. 10. 2007 Vládní "posouzení zdravotních dopadů" radaru v Brdech: Podhodnocené výkonové parametry plus triviální výpočet
2. 10. 2007 Aféra jménem Andula (III. část) Josef  Brož
3. 10. 2007 Velký náčelník šéfinspektor Jacques Clouseau Jan  Stern
3. 10. 2007 Jak vidí "obyčejní" Američané válku v Iráku? Simone  Radačičová
3. 10. 2007 Tejc: NBÚ prokázal, že Langer nemluvil pravdu Jeroným  Tejc
3. 10. 2007 Soumrak utopií (třetí část) Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
3. 10. 2007 Minimální mantinely pro jednání české vlády s americkou o zřízení radarové základny USA v ČR Václav  Drbohlav
3. 10. 2007 Republikánský monarcha, prozatím Štěpán  Drahokoupil

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
4. 10. 2007 Bude Česká republika protiprávně utajovat jinde přístupné informace? Helena  Svatošová
26. 7. 2007 Trestní oznámení pro pomluvu   
20. 6. 2007 Diplomatická kontroverze kolem spisovatele Rushdieho se zostřuje   
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
6. 3. 2007 Svoboda slova v ČR neexistuje Tomáš  Stýblo
16. 1. 2007 Německo chce zakázat nacistické symboly v celé EU   
22. 12. 2006 Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat Jozef Bohumil Ftorek
21. 12. 2006 Čtyři občané "neurazili tureckou národní totožnost" překladem Chomského knihy   
21. 12. 2006 David Irving bude před Vánocemi propuštěn z vězení   
4. 12. 2006 Írán zablokoval přístup k Wikipedii, k Amazonu a YouTube   
24. 10. 2006 I slova jsou nebezpečná Petr  Hušek
23. 10. 2006 Bude nám stát určovat, co si máme myslet? Jan  Čulík
23. 10. 2006 Stát právem trestá navádění k trestnému činu   
20. 10. 2006 Myšlenková policie a svoboda projevu   
20. 10. 2006 KSM je nebezpečná organizace