26. 4. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 4. 2007

Prohlášení k hrozící změně zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu

Připravila Poradna pro občanství, občanská a lidská práva a Multikulturní centrum Praha

Do Poslanecké sněmovny dorazila v dubnu 2007 další rozsáhlá novela zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu (Sněmovní tisk 191, ZDE. V desítkách stránek textu této novely je i řada změn, které by měly velice negativní dopad na život cizinců a jejich českých rodinných příslušníků, jakož i na standard lidských práv v ČR.

Jedná se zejména o následující tři navržené změny zákonů:

1) Dramatické zhoršení zacházení s cizinci, kteří jsou manžely českých občanů

a) Navrhovaná změna cizineckého zákona má cizincům, kteří jsou manžely českých občanů, odejmout právo na získání trvalého pobytu (§ 87h). Nově by manželé českých občanů měli možnost získat pouze pobyt přechodný (tedy nižší pobytový status, který v současnosti mají manželé občanů jiných států EU -- např. ruská manželka Slováka pracujícího v ČR) a až po dvou letech by měli možnost získat pobyt trvalý.

O kolik manželství se vlastně jedná?

V průměru uzavírali v letech 1996 až 2005 čeští občané s cizinci cca 4600 manželství každý rok což představuje téměř 9% všech uzavřených sňatků v ČR. Nejčastěji šlo o občany Slovenska, Ukrajiny, Vietnamu a USA. Za toto desetileté období uzavřeli čeští občané celkem 45 959 smíšených manželství (Český statistický úřad, 2006).

Tato novela by měla pro smíšená (binacionální) manželství mj. následující negativní právní důsledky:

 • smíšená manželství v prvním roce svého většinou ztratí nárok na dávky státní sociální podpory jako je přídavek na dítě, sociální příplatek nebo příspěvek na bydlení. Pokud se tedy do smíšeného manželského páru v prvním roce pobytu cizince v ČR narodí dítě, nebudou mít rodiče nárok získat porodné ani rodičovský příspěvek na dítě;
 • mnoho manželů českých občanů nebude zdravotně pojištěno (např. cizinky-ženy v domácnosti budou odkázány jen na komerční zdravotní pojištění, které s nimi ale pojišťovna nemusí uzavřít, což je obvyklé zvláště tehdy, je-li pojištěnec opravdu nemocný). Je tedy možné, že nejedna cizinka si bude muset svůj porod, tedy narození českého občana, platit sama (viz § 2 zákona č. 48/1997Sb. o veřejném zdravotním pojištění);

Co by tedy čekalo například Američanku, která by v prvním roce od svého manželství s českým občanem porodila v Praze dítě?

 • zaplatit za porod zhruba 15 000 Kč (pro cizince z EU 10 000 Kč)
 • před porodem složit zálohu 100 000 Kč (pro cizince z EU 50 000 Kč), ze které se pak uhradí předporodní i poporodní péče, porod a případné nadstandardní služby

 • manželé nebudou mít nárok na stavební spoření (§ 4 zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření);
 • nebudou moci nakupovat nemovitosti (§ 17 devizového zákona);
 • manželé českých občanů nebudou smět být zaměstnáni bez pracovního povolení -- vydání tohoto povolení trvá přinejmenším 2 měsíce a stojí nejméně 2 500 Kč, při změně zaměstnání budou muset vyřizovat nové pracovní povolení (viz § 3 a § 85 násl. zákona č. 435/2004Sb. o zaměstnanosti);
 • o 2 roky se prodlouží i jejich čekací doba na možné získání státního občanství.

Tato novela je ze strany cizinecké policie a Ministerstva vnitra odůvodněna tím, že je třeba bojovat proti tzv. fingovaným manželstvím. S tímto argumentem ovšem nelze souhlasit, a to z těchto důvodů:

 • zneužívá-li někdo určitý institut, nesmí to být důvodem, aby za to byli potrestáni všichni;
 • cizinecká policie má již nyní právo i povinnost fingovaná manželství odhalovat a rušit povolení k pobytu, která byla na základě takových manželství udělena. Toto prošetřování "fingovanosti" sňatku zajisté stojí určitou energii a čas: je třeba manžele odděleně vyslechnout, prověřit jejich tvrzení, popř. se i dotázat sousedů, známých a nakonec zdůvodnit zamítavé rozhodnutí. Lze se domnívat, že policisté si touto změnou zákona, která zásadně ovlivní životy nejen cizinců, ale i jejich českých partnerů, chtějí především usnadnit svou práci;
 • tato změna zákona sama o sobě k odhalení fingovaných sňatků nikterak nepřispěje, pouze je na dva roky zkomplikuje. Pokud si policie nedá s odhalováním fingovaných manželství práci, tak i fingovaní manželé získají po dvou letech trvalý pobyt bez problémů.
Skutečným cílem a důsledkem novely je tedy zřejmě usnadnění práce pracovníkům cizinecké policie a posílení jejich moci nad cizinci a nad jejich českými manžely. Podřazení povolování pobytu manželům pod formulaci humanitární důvody může posílit netransparentnost práce cizinecké policie a nebezpečí úplatkářství.

Návrh novely je v rozporu s následujícími zásadami a principy:

 • nediskriminace a rovného zacházení: manželé občanů jiných členských států EU (např. alžírská manželka Francouze pracujícího v ČR anebo ukrajinský manžel Slovenky studující v ČR) budou mít vyšší práva než manželé a manželky českých občanů, ačkoli pro to není ospravedlnitelný důvod -- jedná se tedy de facto o neodůvodněné zvýhodnění cizinců z EU oproti českým občanům;
 • podpora rodin českých občanů: stát na jedné straně vydává mnoho prostředků na podporu rodin, ovšem zde vláda navrhuje razantní snížení práv smíšených rodin (až 4600 rodin ročně), a to právě v prvních letech trvání manželství, kdy mladé rodiny potřebují největší podporu
 • stabilita právního řádu a právní jistota: zákon o pobytu cizinců je úředníky cizinecké policie a Ministerstva vnitra zcela účelově měněn a dále a dále znepřehledňován;
 • neodůvodněné vybočení z osvědčené tradice českého cizineckého práva: manželé českých občanů dostávali trvalý pobyt již od vzniku institutu trvalého pobytu v roce 1992. Podobně jako v německém a rakouském právu, byla jedním z mála pevných bodů českého cizineckého práva silná úcta k rodinným vazbám českých občanů
 • transparentnost fungování veřejné správy: novela by posílila nekontrolovatelnost práce cizinecké policie;
 • integrace cizinců: manželé českých občanů jsou ti cizinci, do nichž by se nejvíce měla investovat pomoc při jejich integraci do české společnosti, neboť je u nich největší pravděpodobnost, že se v ČR usadí natrvalo.

  b) Z navrhované změny § 87k plyne, že smíšená manželství českých občanů a cizinců budou muset policii nejen předkládat svůj oddací list, nýbrž ještě aktivně dokazovat, že jejich manželství není fingované! Místo toho, aby policie v podezřelých případech věc prošetřovala z vlastní iniciativy, tak stát nakládá na manžele povinnost, aby přinesli důkazy o povaze svého soužití.

  Každé manželství, tedy i manželství českých občanů a cizinců, by mělo být posuzováno jako opravdové manželství, pokud neexistuje důvodné podezření, že jde o manželství fingované. Novela zákona hodlá toto obrátit a nahlížet na každé smíšené manželství jako na podvod do chvíle, než manželé sami prokáží, že jejich soužití je opravdové.

  Jak je to se smíšenými páry jinde v Evropě?

  V porovnání se zeměmi EU je dosavadní česká úprava k cizincům vstupujícím do svazku s českými občany poměrně vstřícná. Byla by proto škoda tento trend nezachovat. Zvláště když neexistují důkazy o tom, že by dosavadní vstřícný zákon přinášel nějaké nepříznivé dopady pro českou společnost.

  Například v Německu ovšem mohou cizinci žádat o německé občanství již po třech letech manželství s německým občanem, zatímco v ČR by to bylo po nové úpravě možné až za sedm let!

  2) Změna zákona o azylu: Významný krok směrem k přeměně azylového systému v síť internačních táborů

  a) Navrhovaná změna § 73 azylového zákona posiluje právo Ministerstva vnitra zadržovat žadatele o azyl v táborech u mezinárodních letišť anebo v jiných táborech, kam budou tito cizinci převezeni. Nově se stanoví maximální lhůta tohoto věznění až na půl roku. Důvodem pro umístění do těchto zařízení je přitom pouze skutečnost, že dotyčný žadatel požádal o azyl na letišti a ne ve vnitrozemí.

  b) § 46a azylového zákona hodlá umožnit Ministerstvu vnitra, aby omezilo svobodu i ostatním žadatelům o azyl, tedy těm, kteří nejsou zadržováni na letištích. Jedním z důvodů pro omezení svobody má být skutečnost, že žadatel o azyl vstoupil do ČR nelegálně anebo se zde nelegálně zdržoval. Nutno poznamenat, že naprostá většina uprchlíků, kteří dnes přicházejí do Evropy hledat bezpečí, byli nuceni porušit pobytové předpisy cílových zemí; tak učinili často proto, že legálně by se do ČR dostat nemohli, a to bez ohledu na to, jaké jim v jejich zemi původu hrozí nebezpečí.

  c) Novela v § 67 cizineckého zákona citelně omezuje právo odmítnutých žadatelů o azyl, kteří pobývají v ČR již déle než 4 roky a jsou často již velmi dobře integrování do společnosti, žádat o trvalý pobyt. Toto právo přitom měli odmítnutí žadatelé o azyl jen od roku 2003.

  d) Navrhované znění § 124b cizineckého zákona ukládá policii povinnost po skončení azylového řízení odmítnutého žadatele omezit na svobodě, a to zřejmě i tehdy, pokud se žadatel o skončení svého azylového řízení nedozvěděl.

  I přes určité ústupky ze strany Ministerstva vnitra oproti původním ještě restriktivnějším záměrům znamená předložená novela nebezpečný krok k tomu, aby:

  • -bylo se všemi žadateli o azyl jednáno principiálně jako se simulanty, kteří zneužívají azylový systém a jimž se má pobyt v ČR co nejvíce znepříjemnit, například vězeňskými podmínkami života;
  • -byli žadatelé o azyl považováni principiálně za nebezpečí, před kterým je třeba společnost chránit, byť k tomu současná situace nedává žádné pádné důvody;
  • se azylové řízení změnilo v pouť cizinců po různých internačních táborech a
  • vznikaly zóny, ve kterých platí nižší standardy práv než na zbytku území ČR a ve kterých jsou zadržováni ti, jejichž zbavení práv je zrovna politicky přípustné (pro srovnání lze zmínit plán USA internovat žadatele o azyl na nechvalně známé základně Guantanamo).

  Necelých 20 let poté, co Češi sami houfně plnili uprchlické tábory v západní Evropě, se bezpečnostní složky ČR snaží uprchlíky démonizovat a udělat z nich bezpečnostní problém. Přitom je nutno si uvědomit, že uvěznění žadatelů o azyl v azylových táborech zajistí těm, kdo toto prosazují, tedy Ministerstvu vnitra ČR, více peněz ze státního rozpočtu a tím i více pracovních míst. Ačkoli se počty žadatelů o azyl přicházejících ročně do ČR stále snižují (v průměru ročně o 26% již od roku 2004), neustále se zvyšuje počet pracovníků odboru azylové a migrační politiky MV a ještě jsou občané přesvědčováni, že je třeba současnou situaci zpřísnit.

  3) Zneplatňování průkazů cizinců

  Navrhovaná změna § 86, 87z a 87aa (sic!) cizineckého zákona hodlá zavést institut "zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince". Z řady důvodů, mj. i z podnětu člověka, který cizince ubytovává, bude cizinecká policie oprávněna zrušit přihlášení cizince na určité adrese a přihlásit ho/ji u sebe na adrese pracoviště cizinecké policie. Toto je zcela v pořádku. Nebezpečné je přitom ovšem ustanovení, že tímto rozhodnutím policie automaticky pozbude platnost cizincův průkaz o pobytu. Než si cizince nalezne nové ubytování, bude tak bez průkazu. Jedná se přitom o cizince s trvalým pobytem a o cizince ze zemí EU.

  K této změně je třeba poznamenat následující:

  • jedná se o klasickou byrokratickou komplikaci života cizinců. Evropská unie zakazuje, aby ČR těmto cizincům rušila pobyt pouze kvůli tomu, že ztratili adresu, na níž jsou hlášeni. Policie by je ale připravila o průkazy, kterými svůj pobyt prokazují;
  • čeští občané, kteří přijdou o svou adresu trvalého pobytu, jsou přihlášeni na adresách svých obecních a městských úřadů a tato adresa je jim i zapsána do občanských průkazů. Není žádný důvod, aby se stejný postup neuplatnil i u cizinců, kteří zde žijí trvale anebo jsou občany EU;
  • zneplatnění průkazů občanům EU je diskriminační a porušuje to také evropskou směrnici o volném pohybu občanů Unie (č. 2004/38/ES, čl. 10, 19, 20).
  Během doby neplatnosti průkazu o pobytu mohou mít cizinci problém prokazovat skutečnost, že mají povolen pobyt v ČR (např. pro přístup k úřadům, při hledání zaměstnání, přebírání pošty či pobírání sociálních dávek) a mohou mít i problém se vstupem na území ČR.

                 
Obsah vydání       26. 4. 2007
26. 4. 2007 Rusko varuje USA před zasahováním do jeho záležitostí
26. 4. 2007 Prohlášení k hrozící změně zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu
26. 4. 2007 Miloš Čermák: Kotrba jako "odjištěný granát" Jan  Čulík
26. 4. 2007 Jak "veřejnoprávní" Česká televize vymývá mozky dětem
26. 4. 2007
26. 4. 2007 Bude nutno začít vydávat samizdat
26. 4. 2007 Z náplavky parkoviště Hynek  Hanke
26. 4. 2007 Držhubismus aneb Zakáže senátor Kubera (ODS) petice a demokracii? Miroslav  Šuta
26. 4. 2007 Bez otevřenosti a odvahy kritického myšlení nelze "učit", tvořit, ani tvorbu posuzovat Jan  Paul
26. 4. 2007 Býti z čeho jelenem Jan  Polívka
26. 4. 2007 K vyhození Štěpána Kotrby z Rady Českého rozhlasu
26. 4. 2007 Jak tomu bylo skutečně v Guatemale
26. 4. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
26. 4. 2007 Grantový systém v České republice -- velice konzervativní systém Pavel  Kalenda
26. 4. 2007 V severní Americe se rychle rozšiřuje výroba alkoholu z kukuřice Miloš  Kaláb
26. 4. 2007 Kar Marcela  Gunázerová
26. 4. 2007 Vzpomeňme na Pavla Wonku
26. 4. 2007 Zřízení americké základny v ČR je nevratné
26. 4. 2007 Americký radar v ČR z mého pohledu
26. 4. 2007 Je "prozření na Kwajalein" součástí psychoanalytické terapie, manipulace mysli nebo maňáskovým divadlem v pestrých kulisách? Hugo  Fibiger
26. 4. 2007 Němečtí Zelení a Projekt pro nové americké století Tomáš  Krček
26. 4. 2007 Sofistikovaný neonacismus Karel  Dolejší
26. 4. 2007 Útok namísto diskuse
26. 4. 2007 Krejčíř, Kečíř, LaBute František  Schilla
26. 4. 2007 Prohlášení antifašistické skupiny 1.máje
26. 4. 2007 Americké zabíjení ve Střední Americe je nutno vidět v kontextu
25. 4. 2007 Končí veřejnoprávní rozhlas v České republice? Jan  Čulík
25. 4. 2007 "Máte stejná práva, ale..." Raisa  Edilbieva
25. 4. 2007 Cestování vlakem, nebo autobusem? Věra  Říhová
25. 4. 2007 Americká protiraketová obrana v Evropě z trochu jiného soudku, aneb kdo je čí spojenec?
25. 4. 2007 Otázky Václava Moravce o zdravotnictví: Selhání Petr  Wagner
25. 4. 2007 Mít dítě v ČR je katastrofální handikap Lenka  Vytlačilová
25. 4. 2007 Uvadlá bystrost (nejen) jednoho novináře z MF Dnes Luděk  Toman
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Šikana od Cizinecké policie RSS 2.0      Historie >
26. 4. 2007 Prohlášení k hrozící změně zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu   
23. 3. 2007 I s Mongoly se musíme naučit žít Milan  Daniel
20. 6. 2006 ČR - Země, do které je opravdu komplikované se dostat: Jan  Drahokoupil
17. 2. 2006 Zvláštní způsob šikany Filip  Rožánek
30. 11. 2005 Chcete do ČR? Předložte 30 000 Eur nebo originál zdravotního pojištění   
28. 6. 2004 Privatizace národních zájmů Miroslav  Polreich
9. 6. 2004 Další záporná mezinárodní zpráva o lidských právech v České republice   
9. 6. 2004 Třetí zpráva o České republice   
12. 6. 2002 ČTK píše jako komunistická Obrana lidu před dvaceti lety: "Převaděč vezl emigranty!"   
7. 3. 2002 Cizinecká policie, byrokracie a úplatkářství Fabiano  Golgo
7. 3. 2002 Anna Šabatová: Cizinecká policie nepochybila Tomáš  Pecina
27. 2. 2002 Irácký student Majid Majed smí opět cestovat Tomáš  Pecina
18. 12. 2001 Případ Majida Majeda v americkém listě Boston Globe: Tvrdý kurs ohrožuje v ČR emigranty z Blízkého východu   
9. 11. 2001 Cizinecká policie: Žádáme o vyjádření iráckou ambasádu Tomáš  Pecina