9. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 2. 2007

Virtuální bohoslužba nejen pro blázna, který postaven byv v důstojnosti veliké

Slova, slova, slova aneb nerozlučný projev vůle

Čtení: Jakub 3, 5-12; Text: Matouš 12,36

"Co to čtete, princi?" ptá se dánský premiér Polonius Hamleta. "Slova, slova, slova...," odpovídá posměšně (vztekle, zasněně, smutně -- dle dramaturgického záměru) dánský kralevic, neboť zřejmě nemluví o knize, kterou čte, ale o řečech premiérových. Vida, jak čtyři sta let od sepsání Hamleta není zas až tak dlouhá doba, aby v ní inspirativní myšlenka zestárla. Ale ani dva tisíce let a více, které nás dělí od sepsání Bible, nedalo zestárnout jejím inspirovaným myšlenkám.

Co třeba tento text, citujme v  překladu Kralických, tedy současníků Shakespeara: Slova úst moudrého [jsou] příjemná, ale rtové blázna sehlcují. Počátek slov úst jeho jest nemoudrost, a ostatek mluvení jeho pouhé bláznovství. Nebo blázen mnoho mluví, [ješto] neví člověk ten, co budoucího jest. Jest zlá věc, [kterouž] jsem viděl pod sluncem, totiž neprozřetelnost, kteráž pochází od vrchnosti, [že] blázen postaven bývá v důstojnosti veliké, a moudří že v nízkosti sedávají. Viděl jsem služebníky na koních, knížata pak, ana chodí pěšky jako služebníci. Běda tobě, země, když král tvůj dítě jest, a knížata tvá ráno hodují. Blahoslavená jsi ty země, když král tvůj jest syn šlechetných, a knížata tvá, když čas jest, jídají pro posilnění, a ne pro opilství (kniha Kazatel 10. kap.) ? A nebo co tento aktuální textík: Člověk nešlechetný, muž nepravý chodí v převrácenosti úst. Mhourá očima svýma, mluví nohama svýma, ukazuje prsty svými. (kniha Přísloví 6,12-13) ? Vskutku, nihil novum sub sole!

Čtením k tomuto našemu virtuálnímu kázání je sedm veršů z třetí kapitoly Jakubovy epištoly. Jejich základní myšlenkou je varování před ničivými účinky zlého slova. A pak také myšlenka, že slova prozrazují naše nitro - slaný pramen nemůže přeci dávat sladkou vodu.

Tuto myšlenku převzal Jakub od Ježíše, který v našem výchozím textu ke kázání říká, že strom se pozná po ovoci: dobrý člověk říká dobré věci, zlý člověk věci zlé. A také říká Ježíš, že z každého svého slova člověk bude skládat účty. Doslova: každé jeho slovo bude poměřeno slovem Božím. Jak tomu máme rozumět?

Biblická tradice je přesvědčena, že slovo má daleko hlubší funkci, než jen dorozumívací kód. Slova jsou v této tradici výrazem a ztělesněním vůle a úmyslu, a stála-li za nimi celá osobnost, ať dobrá, nebo zlá, nechybí jim značná účinnost.

Myšlenka, slovo a čin pro židokřesťanskou tradici tvoří organickou jednotu jako nerozlučný projev vůle. Proto, jak jsme četli, jen blázen mnoho mluví, protože slovo je podobno vystřelenému šípu, který zasáhne svůj cíl (Přísloví 26,18). Slovo je naplněno dynamikou, energií, takže je schopno zasahovat do běhu událostí. Tato tvůrčí síla slova pomine teprve "vypotřebováním". Proto Izraelité věřili tak silně v účinnost požehnání, které jim nebylo jen přátelským popřáním zdaru, stejně tak jako věřili v účinnost kletby. Každé vyřčené slovo je takřka tvůrčím činem.

Slovo a řeč jsou vyjádřením podstaty toho, kdo mluví, takřka součástí jeho bytosti, ztělesněním jeho duše. Podle mluveného slova je člověk poznatelný ve své podstatě. Patří sem samozřejmě i nonverbální mluva našich gest a mimických projevů -- viz ono výše zmíněné ukazování prstem -- ale mluvení zůstává nejvýznamnějším projevem lidské osobnosti.

Platí-li toto o lidském slovu, o to víc to platí pro slovo Boží, které zasahuje srdce člověka tak silně, že je schopen je vnímat. Hebrejský výraz pro slovo -- dábár -- znamená vlastně smysl, pozadí, podstatu nějaké věci a to platí zejména pro slovo Boží, které zasahuje do dějin, do běhu událostí, zůstává na věky a je nezrušitelné. Tam, kde Bůh mlčí, mizí životadárná síla, naděje, milost.

Novozákonní řečtina používá namístě hebrejského dábár výraz logos. To souvisí se slovesem legein, sbírat, a při jeho vyslovení si staří Řekové domýšleli významy jako: sbírka, řád, pravidlo, rozum, zákonitost, "logičnost". Zná i další výrazy, zejména réma, které souvisí s vyslovováním a Řekům znělo jako výrok, rčení, mysleli při tom spíš na samo mluvení, na zvuk - víc, než na význam slov.

Časem se oba výrazy pomíchaly a jsou i v Bibli často používány zástupně, na řadě míst však pisatelé přesně oba významy rozlišovali a rozdíl ve významu obou výrazů jim umožňoval poukázat na rozdíl mezi lidským slovem - to je mnohdy jen réma, mluvení, až žvanění, často bezobsažné, takový ten lidský slovní průjem, anebo třeba i slovo zlé, jak jen lidské slovo zlým umí být, a mezi slovem Božím, to je vždy logos, řád, pravda, smysl, dobrota, sám smysl všeho.

A to už jsme v našem textu z Matoušova evangelia, kde Ježíš říká: Z každého planého slova, jež lidé promluví, z každého réma budou skládat účty slovu Božímu, logu.

Myslím, že alespoň něco z tohoto dědictví naší civilizační tradice je třeba mít na mysli, když se pouštíme do dnes častých diskuzí o korektnosti našeho jazyka. Je pravda, jak říkají někteří, že křečovitá snaha o jazykovou korektnost bývá mnohdy komická -- bylo tomu tak vždycky, viz všelijací ti požárníci, příslušníci veřejné bezpečnosti, či celá slavná úvaha Dr. Vlacha ze Saturnina o ševcích a dalších povoláních.

Nicméně vztah mezi mravní úrovní jakéhokoliv společenství jednoho jazyka, mezi jeho etikou (korektností) a jazykem, kterým tato společnost mluví je vztahem přímé úměrnosti.

Významy jednotlivých slov a jejich korektnost se v čase mění. Jsou slova, která byla původně hanlivá, a přeci se dokázala časem rehabilitovat, jako třeba gotika, secese, husita a řada dalších slov, která se z nadávky dopracovala až k tomu, že jsou obecně salonfähig. Jsou slova, která dokonce prožívají v historii značné výkyvy: původní nadávka křesťan se stala slovem po staletí váženým, až se stala po nástupu komunismu u nás opět nadávkou.

Jsou také mnohá původně ctnostná slova (ještě třeba u M.J.Husa) jako např., děvka (služebné děvče), šukat (těkat v prostoru), pitomý (krotký) atd., která však neodolala času a začala se používat v jiném významu, či si význam zachovala, jako např. původně běžně užívané výrazy jako kurva, či prdel, které však získaly takový emoční náboj, pro který se stala neslušnými.

Jazyk, kterým mluvíme vypovídá o stavu našeho ducha a ovšem také tento jazyk ovlivňuje ty, ke kterým, či o kterých mluvíme. Je to prostě tak, že se jazyk vyvíjí, reaguje citlivě na společenské klima těch, kteří jím mluví.

Právě ona často vysmívaná snaha o korektnost vyjadřování přeci není ničím jiným -- není-li křečovitá a vyumělkovaná - než snahou reagovat citlivě na měnící se význam slov a omezovat v obecném užívání ta, která se stávají urážlivými, ponižujícími, zlými. A je jen přirozené, že je to proces neustálý, vedoucí k hledání stále nové korektnosti. Pracuji s handicapovanými klienty Diakonie a tak dobře vím, že pro ně není dnes již možno použít kdysi korektního výrazu mrzák, ale jsou to -- pokud vůbec se jakákoliv kategorizace, která sama o sobě je problematická, musí někde použít - osoby se zdravotním postižením.

Být ve své řeči korektní -- to je velmi důležitá známka naší ohleduplnosti a citlivosti. A také sociální inteligence, se kterou rozpoznám, jak které slovo, či která věta bude vnímána. Jsou situace, kdy slovo Rom bude komické -- v rozhovoru se spoluobčany, kteří se navzájem nazývají Cikáni -- a kdy slovo Cikán bude hluboce urážlivé, použiji-li jej v souvislosti s nějakou negativní vlastností. Je rozdíl mezi situacemi, kdy je vhodné použít slovo Čech, a kdy je na místě oblíbené slovo prof. Černého: Čecháček. Je to citlivost, se kterou poznám kdy a jakou anekdotu mohu vyprávět, aniž bych se dotkl někoho z přítomných.

Korektnost jazyka není nějakým feministickým, či jakým výmyslem. Je to výraz noblesy našeho nitra, naší sociální citlivosti a inteligence, našeho vztahu k druhým kolem nás. Výraz toho, nakolik naše réma je souměřitelné s tím Božím logos.

Amen

                 
Obsah vydání       9. 2. 2007
10. 2. 2007 Odvahu odmítnout mnichovanství a říci základně NE Jan  Kavan
9. 2. 2007 Guardian: Proč Češi a Poláci spoléhají na Ameriku
9. 2. 2007 Vědci dokážou změřit lidské úmysly
9. 2. 2007 Otec Tomáš  Koloc
9. 2. 2007 Radar v Nepolisích: Jak jsem si jel prohlédnout fotbalový míč Štěpán  Kotrba
11. 2. 2007 Slova, slova, slova aneb nerozlučný projev vůle Zdeněk  Bárta
9. 2. 2007 Petr Mach se mýlí Ladislav  Metelka
9. 2. 2007 Výkonný ředitel CEP Petr Mach v Lidových novinách: Projev vysokoškolsky vzdělaného ignoranta Jakub  Rolčík
9. 2. 2007 Sporné praktiky exekutorské komory k zamezení diskuse o pochybeních exekutorů v době přípravy novely právní úpravy
9. 2. 2007 Odbory v ČT: Janeček i Rada ČT o Lambertovi věděla
9. 2. 2007 Milicionář Lambert Jiří  Janeček
9. 2. 2007 Rada ČT: Nevyzývejte nás k rezignacím
9. 2. 2007 Kdo si koupil Českou televizi? Josef  Šmída
9. 2. 2007 Brutální a dlouho beztrestný domácí odsouzen za šikanu nájemníků
9. 2. 2007 Názor dne - včerejšího
9. 2. 2007 Pro raketovou základnu, nebo proti ní? Václav  Žák
9. 2. 2007 Byli byste na základě současných informací pro stavbu americké radarové základny v České republice?
9. 2. 2007 Čert nepatří do pekla, ale do televize Štěpán  Kotrba
9. 2. 2007 ČeRT - dosavadní průběh diskuse o možné spojení České televize, rozhlasu a tiskové kanceláře
9. 2. 2007 Válka není valčík a není to budování kašen nebo škol, aneb Co s německým ministrem obrany, když nemluví pravdu? Uwe  Ladwig
9. 2. 2007 Golf Michal  Šanda
8. 2. 2007 USA poslaly do Iráku 12 miliard dolarů. Nechaly je zmizet beze stopy
9. 2. 2007 Proč to před lidmi utajovat?
9. 2. 2007 Veřejný prostor v krabičce cigaret Lukáš  Posolda
9. 2. 2007 Václav Havel: Naši spojenci po nás už skutečně méně chtít nemohou Michal  Rusek
10. 2. 2007 Omluva Martin  Škabraha
9. 2. 2007 Falešní proroci nové levice - případ Monbiot Michal  Brož
9. 2. 2007 Svět mírových válek Václav  Dušek
9. 2. 2007 Uhnul byste před rozzuřeným býkem? Karel  Dolejší
8. 2. 2007 Co se stane, když v Anglii napadne sníh Alena  Damijo
8. 2. 2007 Prohlášení generálního ředitele ČT
8. 2. 2007 Invazi na Kubu Kennedy ve skutečnosti zdědil Michal  Brož
8. 2. 2007 Raketová základna musí mít stoprocentní účinnost, jinak je nanic Zdeněk  Wognar
8. 2. 2007 Zákonitý výskyt "melčáků" v ČSSD Stanislav A. Hošek
8. 2. 2007 Maturity pro barbary Ondřej  Hausenblas
8. 2. 2007 Ohmynews: Korejské Britské listy?* Max  Park
8. 2. 2007 Ohmynews: Korean Britské Listy?* Max  Park
7. 2. 2007 Světem se šíří nesmyslný konspirační virus o událostech z 11. září
7. 2. 2007 Peníze jsou relativně podružné Petr  Wagner
7. 2. 2007 "Naše práce je poskytovat inspiraci a výbušniny kubánskému lidu," říká Amerikou najatý vrah Štěpán  Kotrba
6. 2. 2007 Pomoc před vyděrači, nabízející neinformovaným chudým "rychlý úvěr"
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce