5. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 2. 2007

Evropská ústava nadřazovala právní řád Unie právním řádům členských států

Nová diskuse nad odmítnutým návrhem ústavy EU opět připomenula problémy, které se objevují v diskusích o evropském právu. Nepochopení některých věcí pak bohužel vede v lepším případě k četným nedorozuměním, v tom horším k dezinterpretacím, či přímo záměrným manipulacím. Odmítnutá ústavní smlouva chtěla transformovat dnešní Evropskou unii na superstát založený na principu federace. Jedním z prostředků, jakým toho mělo být dosaženo, bylo explicitní ústavní nadřazení právního řádu EU právním řádům členských států.

(Autor je poradcem Václava Klause.)

Jedna z diskusí se tedy vede o platnost teze, že "Návrh ústavy EU hierarchicky nadřazoval celý evropský právní řád vnitrostátním právním řádům členských zemí." Šlo o zcela nepředstavitelný, bezprecedentní zásah do svrchovanosti členských zemí EU a revoluci v jejich právních řádech.

Dnes ale v EU nelze hierarchicky srovnávat právní normy, které jsou součástí odlišných právních řádů, evropského a národního. Lze pouze hovořit o přednosti při aplikaci. Tato přednost se ale může projevit pouze v případě rozporu mezi konkrétní normou práva společenství a konkrétní normou vnitrostátního práva členského státu, dopadají-li obě na tentýž právní vztah.

Článek I -- 6 odmítnuté euroústavy ale říká: "Ústava a právo přijímané orgány Unie při výkonu jí svěřených pravomocí mají přednost před právem členských států."

Dnes má takovou automatickou přednost před našimi zákony pouze evropské primární právo, čili zřizovací smlouvy Společenství a ty smlouvy, které je mění a doplňují, včetně například všech dosavadních Přístupových smluv. Jde o mezinárodní smlouvy sjednané členskými státy jakožto subjekty mezinárodního práva.

Tyto mezinárodní smlouvy jsou automaticky nadřazeny vnitrostátním zákonům České republiky. Je tomu tak přímo podle naší Ústavy, konkrétně jejího článku č. 10: "vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva."

Sílu mezinárodní smlouvy má dnes ale jen tzv. primární právo Společenství, protože jen ono má formu mezinárodních smluv. Nemají je tzv. akty orgánů společenství, považované proto za sekundární právo (nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení, stanoviska.) Dnešní Smlouva o založení ES ve svém článku č. 249 definuje tyto akty orgánů Společenství takto: "Ke splnění svých úkolů a za podmínek stanovených v této smlouvě Evropský parlament společně s Radou, Rada a Komise vydávají nařízení a směrnice, přijímají rozhodnutí a vydávají doporučení nebo zaujímají stanoviska."

Z těchto aktů sekundárního práva má obecnou působnost prakticky jen nařízení. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné (bezprostředně účinné) ve všech členských státech. Již zmiňované nařízení ale nemá z pohledu tzv. prejudiciálního řízení, kdy Soudní dvůr Evropského společenství rozhoduje v předběžné otázce zda a jak u vnitrostátních soudů aplikovat právo ES, rovnocenné postavení se zakládajícími smlouvami. Soudní dvůr ES může rozhodovat o výkladu primárního práva, ale o samotné platnosti práva sekundárního (akty orgánů společenství.)

Pokud by měla mít například nařízení automaticky přednost před zákony členského státu tak, jako je tomu u mezinárodních smluv, muselo by to být v dnešní zakládající smlouvě napsáno právě tak jednoznačně, jako v článku I-6 navrhované Ústavy, a muselo by se na ně vztahovat prejudiciální řízení jen v takovém rozsahu, v jakém se dnes vztahuje na primární právo. Soudní dvůr by tedy nemohl rozhodovat o platnosti tohoto aktu pro daný právní vztah, ale pouze o jeho výkladu.

Jednoznačné a automatické nadřazení mezinárodní smlouvy podle článku 10 naší Ústavy nad našimi vnitrostátními zákony všude tam, kde stanoví mezinárodní smlouvy něco jiného než zákon, se totiž nemůže vztahovat na akty, které nejsou mezinárodní smlouvou, protože jde pouze o akty vydané orgány nadnárodní instituce. Pouze tehdy, pokud by ona tak často zmiňovaná nařízení byla explicitně uvedena výčtem například jako příloha Přístupové dohody, pak by byla její součástí a pak by se na ně jako takové vztahovala nadřazenost nad běžnými vnitrostátními zákony podle článku č. 10 Ústavy ČR.

Dnes v žádném případě nejde o nadřazenost celého právního řádu Společenství nad celým právním řádem členského státu. Ústava státu Evropská unie by ale byla nadřazena ústavám jednotlivých členských států. I celý právní řád Unie by byl nadřazen právním řádům členských států. To je ale něco zcela jiného než ten velmi specifický princip dnešní supranacionality, který vznikl v Evropském společenství již v 60. letech 20. století.

* * *

Text byl inspirován diskusí vzniklou koncem loňského roku na stránkách Lidových novin:

ZDE ZDE ZDE

                 
Obsah vydání       5. 2. 2007
5. 2. 2007 Peníze nebo život, aneb bezdomovcem snadno a rychle Věra  Říhová
5. 2. 2007 Zásadní otázky o základně, které je třeba zodpovědět Pavel  Čámský
5. 2. 2007 Proti základně, ne proti Americe! Ivan Odilo Štampach
5. 2. 2007 13 Pavol Orzságh Hviezdoslav
5. 2. 2007 Michael  Marčák
5. 2. 2007 Kdo je poslední? Tomáš  Koloc
5. 2. 2007 Znamená současná situace v Iráku porážku americké strategie "války proti teroru"? Martin  Škabraha, Roman  Joch
5. 2. 2007 Po stopách Komenského a Cimrmana Alena  Damijo
5. 2. 2007 Zimní klauzury na VŠUP, aneb promarněná příležitost Jan  Paul
5. 2. 2007 Demokracie pod policejním drobnohledem Štěpán  Kotrba
4. 2. 2007 Petr Bendl: Referendum uspořádat nemůžeme, protože jsme základnu Američanům už slíbili
4. 2. 2007 Martin Komárek: "Komentáře nikoho nepoškodí, protože to jsou názory" Jan  Čulík
3. 2. 2007 BBC informovala o zprávě o globálním oteplování poněkud jinak než česká média...
4. 2. 2007 Co bude znamenat oteplování
4. 2. 2007 Rusko zachránilo více než 300 rybářů
5. 2. 2007 Nakonec to nebude tak strašné?
5. 2. 2007 Neměl jsi vystupovat ze Strany zelených
5. 2. 2007 Česká pošta nebude doručovat balíky?
5. 2. 2007 Berlínská velká koalice protlačuje reformu zdravotnictví Richard  Seemann
5. 2. 2007 Nebudeme se třást před Putinem Josef  Vít
5. 2. 2007 Při zdravotnictví zdarma pochcípe daleko víc lidí Jan  Bláha
5. 2. 2007 Svoboda tisku a étos publicistů, proč zpráva není komentář, aneb proč kritizovat BL Uwe  Ladwig
5. 2. 2007 Pomůcka nerozhodnutému občanovi - ANO v otázce radarové základny
5. 2. 2007 Evropská ústava nadřazovala právní řád Unie právním řádům členských států Michal  Petřík
5. 2. 2007 Život jako šablona vs. intenzivní blahobyt Boris  Cvek
4. 2. 2007 Sociální pojištění spravované ČSSZ je už několik let v přebytku
4. 2. 2007 Vyšší výběr na důchody snižuje deficit státního rozpočtu na rok 2006 Miroslav  Opálka
4. 2. 2007 SRBSKO: Ljubav za ljubav - nejste sami ! Jaroslav  Foldyna
4. 2. 2007 Britské listy - perfektní služba pro všechny levicové aktivisty
4. 2. 2007 Vadí liberalismus a demokratičnost?
2. 2. 2007 NATO - spojenectví bez závazků Miroslav  Polreich
4. 2. 2007 Policejní vyšetřování Tonyho Blaira
2. 2. 2007 Základna: Česko nemá chránit ani baterie Patriotů, jak to požadují Poláci Štěpán  Kotrba
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce