3. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 11. 2006

Hrozí vylidnění centrálních částí měst

reakce na článek Mileny Zabloudilové "Byt" a článek Jana Potměšila "§ 5 OZ"

Zjistil jsem ale, že vlastně ani nemusím nic nového vymýšlet. Rozhodoval jsem se jenom mezi tím, zda nabídnu ke zveřejnění téze volebního programu KSČM z oblasti bydlení nebo některé z předchozích našich stanovisek. Rozhodl jsem se upravit jedno stanovisko k nájemnému, které jsem uplatnil jako odborný mluvčí KSČM, abych prokázal, že poslanci KSČM navrhovali lepší řešení, které mohli poslanci ČSSD podpořit. Nestalo se tak. Proto v zájmu informovanosti veřejnosti jsem připojil i kousek z textu návrhu, který měli poslanci pro své rozhodování.

Postoj KSČM k nájemnému se po schválení zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytů, nemění.

KSČM dlouhodobě prosazuje přijetí zákona o sjednávání nájemného z bytů a cenách služeb, s bydlením spojených. Předložili jsme několik vlastních návrhů (sněmovní tisky č. 150 a č. 714 v minulém volebním období), které jsou spravedlivé pro slušné na obou stranách -- pro majitele domů i nájemníky, kterých je naprostá většina. Letos schválený zákon o jednostranném zvyšování nájemného je však pro nás nepřijatelný.

Kromě nepřípustného zásahu do práv, stanovených občanským zákoníkem, nedovoluje mj. v některých místech zvýšit nájemné na úroveň, která je potřebná pro dlouhodobé udržení domu a bytů v dobrém stavu. Podle situace v BD a SVJ považujeme za odpovídající výši nájemné kolem čtyřiadvaceti korun z metru čtverečního měsíčně. Vyšší nájemné již představuje zisk pro majitele domu. Lze očekávat, že města a obce se proto budou snažit byty, na které by doplácely, prodat. Tím přenesou sociální funkci a zátěž na nájemníky, kteří budou muset "své" byty dlouhodobě splácet, a vedle toho samozřejmě přispívat i na správu a opravy domu.

Naopak, hlavně ve větších městech, pak zákon umožňuje jednostranné zvyšování nájemného na hodnoty, které jsou mnohonásobně vyšší než dnes. Zvláště nemravné je to v případech, kdy nájemci bytů upravili původní byt nižší kategorie na vlastní náklady. Mnoho rodin by tak muselo žádat o státní příspěvek na bydlení, který by se po té stal přímou státní dotací a neoprávněným ziskem pro majitele domů. Hrozí dokonce vylidnění centrálních částí měst, kde by nájemné bylo pro české občany nedostupné.

Co obsahovaly naše návrhy? Zachovat zásadu, aby právo na bydlení jako základní lidské právo, bylo chráněno zákony. Přitom plně respektujeme nárok majitele bytového domu, aby na něm neprodělával. Takže za oprávněné nájemné považujeme takové nájemné, které by majiteli přinášelo v dlouhodobém průměru zisk mírně nad hranicí reposazby ČNB z prostředků, vynaložených na výstavbu bytu. Nikoliv z ceny odhadní či reprodukční, protože atraktivitu místa, která se na jejím určení nejvíce podílí, nezajistily soukromé investice majitele domu, ale veřejné prostředky, věnované na infrastrukturu v okolí.

Navrhovali jsme, aby se dosavadní nájemné mohlo jednostranně zvýšit třikrát po sobě v ročním intervalu max. o 2 až 4 (v Praze) koruny z metru čtverečního měsíčně. Lze to vyjádřit i v procentech. Pak by byla ve všech místech ČR překročena hranice nákladového nájemného. Dále by bylo možné (a oprávněné) jednostranně zvyšovat nájemné o roční inflaci. Svou úlohu by mohly sehrát i obce, pokud by stanovily v místě obvyklé nájemné a pomohly řešit vznikající spory (např. na platformě místní zájmové organizace majitelů domů a nájemců). Chceme chránit bytový fond a proto požadujeme postihy v případech, kdy nájemní byty neslouží k bydlení, ale jako černé ubytovny pro studenty nebo zahraniční dělníky. Ale i naopak -- přenechání bytu k podnájmu bez souhlasu majitele nebo jakýkoliv pokus o úplatek v souvislosti se směnou bytů, musí vést ke ztrátě nájemní smlouvy! K zamezením takovým spekulacím by jistě přispěl vznik registru nájemních bytů v každé obci.

Podobně jsme navrhovali a nadále požadujeme stanovit zákonem i povinnosti při zajištění služeb souvisejících s bydlením. Uvědomujeme si, že masivní regulaci v této sféře musí uplatnit stát, protože nájemce bytu si nemůže libovolně vybírat mezi dodavateli vody, elektřiny, plynu či tepla. Příspěvek státu na bydlení by pak měl přijít vždy, převýší-li celkové náklady na bydlení v bytě, který je pro rodinu přiměřený, 25% příjmů domácnosti.

Pokud jde o změny v občanském zákoníku podporovali jsme úpravy, které posílily práva vlastníků domů na informace o bydlících, ale naopak jsme navrhovali, aby při přechodu nájmu bytu byla zachována i práva rodin s dětmi, založených na soužití druhů a družek (bohužel neúspěšně). Před rozhodováním soudů o neplacení nájemného požadujeme vždy nejprve prokazatelný pokus o sjednání dohody o vyrovnání dluhů.

Doporučujeme všem nájemcům bytů, bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem, aby se obraceli se svými dotazy na nejbližší pobočku SON, aby nepromeškali lhůty, které zákon o jednostranném zvyšování nájemného stanoví. Stejně tak i před podpisem dodatků či změn nájemní smlouvy, pokud návrhům nerozumí. Veškeré podněty v případech, kdy je jakýmkoliv způsobem omezováno právo na pokojné užívání bytu, adresujte nejdříve kontrolnímu výboru zastupitelstva obce či města. Zde byste se měli dočkat nejen ochrany před nevhodným chováním, které mnohdy hraničí s útiskem, ale také urychlit rozhodování stavebního úřadu, který má za povinnost přijmout a nařídit předběžná opatření pro nerušené užívání bytů k bydlení.

autor je bývalým poslancem a nyní odborným mluvčím KSČM pro resort MMR, v této činnosti spolupracuje se Sdružením nájemníků

Z textu pozměňovacího návrhu k vládní variantě (tisk č. 1059):

§ 4 Zvýšení nájemného

(1) Návrh na zvýšení nájemného je pronajímatel povinen předložit nájemci písemně. Návrh musí obsahovat výši nově navrhovaného nájemného, datum, od kterého má být nájemné zvýšeno, a zdůvodnění požadovaného zvýšení nájemného.

(2) Nájemce je povinen do 30 dnů po obdržení návrhu podle odstavce 1 písemně oznámit pronajímateli své stanovisko. Pokud nájemce s návrhem předloženým podle odstavce 1 vyjádří nesouhlas nebo pokud své stanovisko pronajímateli do lhůty uvedené ve větě první nesdělí, platí, že k dohodě o změně nájemného nedošlo.

(3) Nedojde-li mezi pronajímatelem a nájemcem k dohodě o zvýšení nájemného podle odstavců 1 a 2, má pronajímatel právo na zvýšení nájemného, jestliže

 1. nájemné nebylo nájemci zvýšeno po dobu 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících datu uvedenému v návrhu pronajímatele a
 2. navrhované zvýšení nájemného za byt nepřesahuje o více než 1 procentní bod průměrnou inflaci předchozího roku vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

(4) Pronajímatel je rovněž oprávněn zvýšit nájemné, a to až na úroveň nájemného ve srovnatelném bytě poté, co uhradil prostředky, které nájemce vložil do úpravy bytu, kterou došlo ke změně kategorie bytu9).

(5) Písemný návrh na zvýšení nájemného podle odstavců 3 a 4 musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 1. Ustanovení odstavce 2 platí obdobně.

§ 6 Přechodné ustanovení

Nájemné z bytu, které bylo ke dni 17. prosince 2002 regulováno maximální cenou a po 19. březnu 2003 do účinnosti tohoto zákona nebyla sjednána jeho změna nebo nebyla uzavřena smlouva s novým nájemcem, může pronajímatel bez souhlasu nájemce zvýšit opakovaně od 1. ledna 2007, 2008 a 2009 vždy až o 2 Kč/m2/měsíčně, u bytů na území Brna až o 3 Kč/ m2/měsíčně a u bytů na území Prahy až o 4 Kč/ m2/měsíčně.

V oblasti bydlení KSČM prosazuje:

 • Zásadu, že byt a bydlení jsou jednou z nejzákladnějších potřeb člověka, jejíž uspokojování je zájmem nejen soukromým, ale i veřejným, a nelze jej ponechat živelnému působení trhu.
 • Byty mají sloužit k bydlení. Neobsazený nájemní byt, který nebude nabídnut k pronájmu v obci obvyklým způsobem, postihnout vyšším místním poplatkem nebo daní. K tomu zavést obecní registr nájemních bytů.
 • Zpracování bytové politiky a plánů zajištění bydlení a výstavby bytů jako součásti rozvojové politiky každé obce. Na minimum omezit privatizaci stávajícího obecního bytového fondu.
 • Vázání stanovené části zisku ze zprivatizovaného bytového fondu na účelové využití pro další rozvoj bydlení.
 • Využití prostředků z nájemného pro opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu. Zabezpečení finančních prostředků ze státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) i z  prostředků EU na opravy především panelových domů.
 • Ochranu nájemníků podle Občanského zákoníku a doplnění zákona o sjednávání nájemného z bytů do právního pořádku ČR.
 • Zlepšení vztahů pronajímatel -- nájemce, zamezení podvodům s nájemními byty, spekulacím s byty a neodůvodněným přechodům nájmů (ztráta nájemního práva).
 • Zachování regulace nájemného a dalších nákladů spojených s bydlením (cena elektřiny a plynu, vodné, stočné, odvoz domovního odpadu, telekomunikace, atd.); určit míru ziskovosti a reinvestic na základě poznatku, že současná cenová hladina již plně pokrývá výrobní náklady, v případě nájemného dostačuje na krytí nákladů na údržbu a opravy.
 • Rozšíření půjček na byt a bytové zařízení pro mladé rodiny (včetně nesezdaných párů).
 • Podmínky pro výstavbu alespoň 40000 nových bytů ročně.
 • Výstavbu družstevních domů a bytů na neziskovém principu, její financování dlouhodobými úvěry s finančně dostupnými splátkami.
 • Výstavbu obecních nájemních domů pro určité skupiny obyvatelstva - startovací byty pro rodiny, byty či domy (domovy důchodců apod.) pro seniory a sociálně slabé. Chráněné bydlení - domy s pečovatelskou službou, ústavy sociální péče a bydlení pro zvláštní skupiny -- špatně přizpůsobitelné občany, bezdomovce, apod.
 • Výstavbu rodinných domků na venkově. Pro mladé lidi výhodné podmínky pro stavbu nových rodinných domů či rekonstrukce a dostavby stávajících venkovských staveb, včetně infrastruktury (přístupových komunikací, vodovodu, plynu a kanalizace). Dotacemi podporovat využití sluneční energie pro vytápění a ohřev vody.
 • Zařazení stavebních prací pro bydlení v nižší sazbě DPH.
 • Zachování práv členů stavebních bytových družstev a to i jejich převodem mimo působnost obchodního zákoníku.
 • Resocializační programy pro bezdomovce.
                 
Obsah vydání       3. 11. 2006
5. 11. 2006 Saddám Husajn odsouzen k smrti oběšením
5. 11. 2006 Evropa nemá trest smrti. Proč jej Topolánek podporuje? Milan  Daniel
5. 11. 2006 Saddám Husajn odsouzen Jakub  Rolčík
5. 11. 2006 Odborný americký armádní časopis požaduje Rumsfeldovu rezignaci
4. 11. 2006 Američtí neokonzervativci zaútočili na George Bushe
4. 11. 2006 Židovská liberální unie chce po Langerovi důkazy, média to dodnes tajila Štěpán  Kotrba
5. 11. 2006 Nikaragua volí prezidenta, viceprezidenta a parlament
3. 11. 2006 Byt Milena  Zabloudilová
3. 11. 2006 § 5 OZ Jan  Potměšil
3. 11. 2006 Budoucnost Británie jako společnosti špehování
4. 11. 2006 Stížnost RRTV: Zpravodajství ČT zvýhodňuje pravicové strany
3. 11. 2006 Zaveďme povinné volby Jakub  Rolčík
4. 11. 2006 Policie: Byl tam, tak je komunista
3. 11. 2006 Dokument KSČM neodporuje ani současnému právu Bohumil  Kartous
4. 11. 2006 Hrozí vylidnění centrálních částí měst František  Beneš
4. 11. 2006 Kdy začne Transparency International vyšetřovat Langera? Štěpán  Kotrba
3. 11. 2006 Volby a volební preference Josef  Vít
3. 11. 2006 Ženám po padesátce Theodora  Žurková
3. 11. 2006 Dětská universita - aneb příklad hodný následování Uwe  Ladwig
3. 11. 2006 Irák byla cesta? A má přijatelný východ ven? Miloš  Dokulil
3. 11. 2006 Kudy, kudy? Cesta, necesta? Oldřich  Průša
3. 11. 2006 Nikaragujský strašák
3. 11. 2006 Pan Ucháč nemá informace Darina  Martykánová
2. 11. 2006 Michael  Marčák
2. 11. 2006 Školné podle Britů odrazuje mladé lidi od studia
2. 11. 2006 Dlouhověkost, myši a červené víno
2. 11. 2006 Svět 2050: Padesátiletí čtvrté světové války Miloš  Balabán, Antonín  Rašek
2. 11. 2006 Madonna s dítětem Pavel  Kopecký
2. 11. 2006 Jak žijeme, tak řídíme Ivo  Antušek
2. 11. 2006 Zelená rekapitulace Pavel  Pečínka
2. 11. 2006 Počasíčko? Al Lauder, CME: K tomu se nemohu vyjádřit, protože neumím česky
2. 11. 2006 Jazyk, nebo salát? Meike  Snijder
2. 11. 2006 Tongue, or salad? Meike  Snijder
2. 11. 2006 Egypt oživuje spolupráci s Ruskem Miroslav  Polreich
2. 11. 2006 Okrádání důchodců Wenzel  Lischka
1. 11. 2006 Kdo už konečně zastaví prolhané policejní grázly? Štěpán  Kotrba
1. 11. 2006 Konec politiky v Čechách? Jiří  Pehe
1. 11. 2006 Reklamní agentury zahájily lobbying za zachování reklamy v ČT Štěpán  Kotrba
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce