3. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 4. 2006

Nové stvoření a lekce z biblické sémantiky

Protože jsem byl konfrontován s názory čtenářů, že články, které píšu jsou příliš složité, na jedné straně, na druhé straně se někdo vyjádřil, že mé články jsou banální. Proto se nyní pokusím vysvětlit oč mi jde, z čeho čerpám, co mě inspiruje. Osobně nedělám nic jiného, než stanovuji význam jednotlivých slov, slovních spojení. Jednoduše řečeno stanovuji sémantický význam slov, či slovních spojení[1]. Podívejme se společně na jeden biblický text, protože tam nejlépe budu moci vysvětlit svůj postup při práci s biblickými texty.

Biblický text, který nás bude zajímat, je z evangelia podle Matouše. Je to závěr dlouhé řeči Ježíše Krista ke svým učedníků a nejenom k nim, ale také k nám, kde se konstatuje -- "Když Ježíš dokončil všechna tato slova..." [2] Zaměříme se nyní společně na slovní spojení -- "všechna tato slova". Řecky tato pasáž, toto slovní spojení zní -- παντας τους λογους τουτους. [3] Což je řecký kalk hebrejského slovního spojení[4] -- את כל־הדברים האלה

Hebrejské spojení slov -- את כל־הדברים האלה se vyskytuje v Bibli, ve Starém zákoně v počtu 25 výskytů. [5] Snad nejznámější místo výskytu tohoto slovního spojení je desatero. Hned v úvodu desatera je řečeno -- "Bůh vyhlásil všechna tato přikázání" [6] Naši překladatelé ekumenického překladu Bible jsou mírně nepřesní. Není v tomto textu řečeno "všechna tato přikázání", nýbrž "všechna tato slova."

Ale proč lpím až tak na jednotlivých slovech? Proč si dávám tu práci a snažím se rekonstruovat původní hebrejský text v Novém zákoně? Protože mám potom lepší výchozí podmínky k pochopení biblických textů v Novém zákoně. Na základě čeho biblický text pochopím? Nejenom na základě souvislosti, kontextu tohoto textu, ale také díky ostatním identickým výskytům slov, či slovních spojení.

Slovní spojení -- את כל־הדברים האלה jak ve Starém zákoně, tak i tento výskyt v Matoušově evangeliu si představte, vážení čtenáři, jako dveře, dveře do místnosti, která nám skýtá mnohé poklady moudrosti. Jenomže od těch dveří nám chybí klíč. Stačí najít jenom konkrétní klíč, který nám pak odemkne zámek ode dveří.

My víme, že klíč existuje, jenom je ho nutné najít. Víme, že se někde nachází. Klíč je v tomto případě výklad, to jsem dal jako přirovnání, příklad. Stačí najít výklad, vysvětlení a dveře se otevřou a pustí nás do neprozkoumané místnosti. Když si slovní spojení את כל־הדברים האלה přiblížíme, tak v něm uvidíme, rozpoznáme něco z jazyka biblické knihy Genesis, konkrétně ze stvoření světa.

Byl to Bůh, který tvořil svět slovem, kupříkladu Bůh řekl: "Buď světlo!"[7] Bůh stvořil svět slovy, alespoň tak ke mně promlouvá biblická zpráva o stvoření světa. Když to ještě více upřesním, tak Bůh stvořil svět "vyřčenými slovy". Proto jakákoliv odvolávka v Bibli ke slovu, nebo ke slovům bude v sobě nést cosi ze stvoření světa. První písmeno biblického textu -- ב [bét][8] je svým tvarem otevřené směrem doleva. Musím připomenout, že hebrejština se píše zprava doleva. Tím se nám má naznačit, že tvůrčí činnost Pána Boha pokračuje, že stvoření světa není ukončené. Stvoření celého světa neskončilo jenom stvořením světla, oceánů, živých bytostí, ale Pán Bůh tvoří i dnes, v současnosti.

Každé připomenutí v Biblickém textu na slovo, nebo na slova nám poukazují na Boha a na jeho stvoření světa slovem, božím slovem. Ale to není jediná myšlenka, kterou vám, vážení čtenáři, chci nabídnout. Totiž všude, kde je zaznamenáno slovo, nebo slova, které měl říct Bůh, tak nám napovídají navíc ještě něco. Napovídají nám to, že Bůh chce vnést řád do zmatku a chaosu, že Bůh opět tvoří, vytváří své vlastní dílo, svůj vlastní záměr. Tak můžeme pochopit i biblický text, který uvozuje desatero, dekalog -- "Bůh vyhlásil všechna tato přikázání". (Bible, kniha Exodus 20:1)

Proto se mi zdá vhodnějším překladem v úvodu desatera -- "slova", než "přikázání". S tím vysvětlením, že Pán Bůh vnáší svůj řád do zmatku a chaosu našeho světa. Bůh jednoduše svým vyjádřením, svými slovy tvoří "nový svět", svět, do kterého může vstoupit každý, kdo je ochotný slyšet a uposlechnout slov desatera. [9, 10]

Jsem přesvědčený, že tento výklad je jako pomyslný klíč, který otevře všechny dveře výskytu slovního spojení -- את כל־הדברים האלה . Jistě by se dalo najít tímto postupem mnohem více, ale to není cílem této práce. Pro zopakování, pokud je někde v biblických textech odvolání na slovo, nebo slova, Boží řeč, Boží promluvu a ten, kdo hovoří je Bůh, tak je to bezesporu ukazatel ke stvoření světa. A Bůh nám lidem zjevuje svoji svrchovanost a také to, že Pán Bůh tvoří v tomto světě i nadále.

Až teď můžeme opět obrátit svoji pozornost k Ježíšově řeči v Matoušově evangeliu. Když je o Pánu Ježíši řečeno, že "dokončil všechna tato slova" potom tohle slovní spojení nejenom souvisí, koresponduje s těmi ostatními výskyty identického slovního spojení ve Starém zákoně. Ale výklad, který jsem uvedl výše, jako klíč otevře dveře a my můžeme vstoupit do místnosti, kde na nás čekají pokladnice moudrosti.

O Ježíši je řečeno, že dokončil "všechna tato slova". Tím se nám chce říct, že Pán Ježíš vnáší svůj řád, tvoří slovy, které vyřkl -- "nový svět". Slova, která byla vyřčená takříkajíc tvoří cosi nového, cosi o čem nikdo nic nevěděl, nic neslyšel. Ježíšova slova v jeho kázání, vyučování jsou o věcech, které právě probíhaly a které teprve nastanou. V Ježíšově vyučování se mluví o zodpovědnosti za svoji spásu, záchranu, hovoří se tam o druhém příchodu Pána Ježíše Krista a také o Božím soudu. Soudu, kde se rozhodne, kdo vstoupí do věčného, nepomíjejícího života.

Biblický text, zaznamenaný v evangeliu podle Matouše od 24. kapitoly až po první verš 26. kapitoly je snad nejdůležitějším textem Bible, nejdůležitější výpovědí Svatých textů Bible. Tento biblický text je tak podstatný, tak zásadní, že redaktor Matoušova evangelia, nebo Matouš osobně, celé vyučování Pána Ježíše neváhá "označit", "klasifikovat" jazykem stvoření světa! Celé vyučování Ježíše Krista je stvořitelskou řečí Boha.[11]

Ježíšovo vyučování není jenom proroctvím o věcech budoucích, ale je rovněž o "stvořeném světě" v tomto světě. Stvořeném světě, kde panují boží pravidla a kde platí pouze boží východiska. A je jenom na každém z vás, vážení čtenáři, zda uslyšíte a uposlechnete těchto slov a stanete se součástí nového Božího stvoření. [12]

1. Sémantika toto slovo vzniklo z řeckého σημαντικός. V moderním pojetí je sémantika nauka o významu slov a znaků. Sémantika nezkoumá pouze význam slov, ale i vazby mezi těmito slovy.

2. Tento biblický text je zaznamenám v Matoušově evangeliu 26:1 a celá věta zní -- "Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům:"

3. παντας τους λογους τουτους [pantas tus logus tutus] -- všechna tato slova

4. את כל־הדברים האלה [et kol hadevarim haele] -- všechna tato slova

5. Uvedu pár příkladů: Gen. 20:8; 29:13; Exod. 19:7; 20:1; Num. 16:31; Deut. 12:28; 1 Sam. 19:7; Jer. 7:27

6. Bible, kniha Exodus 20:1 -- "Bůh vyhlásil všechna tato přikázání" (podle ekumenického překladu Bible)

7. Bible, kniha Genesis 1:3

8. ב [bét] je ve prvním písmenem biblického textu ve slově בראשׁית [berešít], což se překládá -- "Na počátku" (Bible, Genesis 1:1)

9. Otázka komu náleží desatero je natolik obtížná, že ji tady nechci rozebírat. Jsem přesvědčený o tom, že se týká především židů, nikoliv křesťanů. V tomto bodě se liší katolický a evangelikální pohled na tuto teologickou otázku. Defakto je celé desatero shrnuto v tomto: "Milovati budeš bližního svého jako sebe samého." (Bible, list Galatským 5:14)

10. Kde se hovoří v desateru o stvoření? Hospodin Bůh vyvedl Izrael z Egypta, což je tvůrčím aktem Hospodina Boha. Bůh stvořil celý izraelský národ tím, že jej vyvádí z Egypta, aby Izrael mohl sloužit svému Bohu.

11. Bible, Matoušovo evangelium 24:1-26:1

12. Prvním krokem je odevzdání svého života Ježíši Kristu a učinění Ježíše Krista Pánem svého života.

                 
Obsah vydání       3. 4. 2006
3. 4. 2006 Obrázek z Francie - Chirac démission Karel  Košťál
3. 4. 2006 Austrálie prodá Číně uran
3. 4. 2006 Další Egypťané se nakazili ptačí chřipkou
3. 4. 2006 Očekávání a předtuchy 21. století Miroslav  Vejlupek
3. 4. 2006 Povodeň 2002 - ohlédnutí čtyři roky nazpátek Štěpán  Kotrba
3. 4. 2006 Předehra Štěpán  Kotrba
3. 4. 2006 Jak se krotí povodně v Čechách Ladislav  Žák
3. 4. 2006 Kosovo: Menšiny "většinové" společnosti Miroslav  Polreich
2. 4. 2006 Uhl skončil v Právu. Skončí i v ČT? Štěpán  Kotrba
3. 4. 2006 Historický bestiář Vlastimila Vondrušky
3. 4. 2006 Podobnost předvolebních postojů a možné výsledky voleb Štěpán  Kotrba
3. 4. 2006 Drogy na tanečních party a sociální stratifikace účastníků
3. 4. 2006 Lačnost Elfriede Jelinekové
31. 3. 2006 Respektovaný fízl Štěpán  Kotrba
3. 4. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. - 31. března 2006
3. 4. 2006 Debaty přinutí politiky mluvit k věci
1. 4. 2006 Česká asociace politologů Oldřich  Průša
3. 4. 2006 Zlepenec inteligencie
3. 4. 2006 Pravda či lži o povodni v Olomouci?
31. 3. 2006 Peníze rakouských odborářů zmizely v Karibiku Richard  Seemann
3. 4. 2006 Registrované partnerství jako svátost Boris  Cvek
3. 4. 2006 Nové stvoření a lekce z biblické sémantiky Karel  Sýkora
3. 4. 2006 Myslitel kontra nemyslitel Pavel  Urban
31. 3. 2006 Omyly Milana Valacha Ivan Odilo Štampach
30. 3. 2006 Xenofobní rituály Václava Klause Bohumil  Kartous
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
3. 4. 2006 Registrované partnerství jako svátost Boris  Cvek
3. 4. 2006 Nové stvoření a lekce z biblické sémantiky Karel  Sýkora
29. 3. 2006 Každý monoteismus je totalitní Milan  Valach
24. 3. 2006 S křížem v ruce, s ohněm v srdci Pavel  Pečínka
24. 3. 2006 Vatikán chce rehabilitovat křižácké výpravy   
6. 3. 2006 Díky za Tomáše Halíka Tomáš  Koloc
1. 3. 2006 Milionář buduje "katolické nebe"   
28. 2. 2006 Autor knihy Da Vinci Code stanul před londýnským soudem   
27. 2. 2006 Opium moci, násilí a víry Vladimír  Rott
3. 2. 2006 Civilizační retardace a katalyzátory modernosti Martin  Škabraha
3. 2. 2006 Znovu o víře, rouhání, Bohu a ironii   
27. 1. 2006 Poplatky za autorská práva vyžadoval už Jan Pavel II.   
25. 1. 2006 Křesťané vzorem? Jiří  Martišek
25. 1. 2006 Vatikán s.r.o.: Kupte si papežova slova Štěpán  Kotrba
11. 1. 2006 ČT: "Katolická církev bude dál strašit kondomy Bohumil  Kartous