13. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 2. 2006

Nejvyšší soud rozhodl, že se nebude řídit platným právním řádem

Není třeba být právníkem, aby člověk věděl, že manželství nemůže být rozvedeno žalobou o rozvod podanou jinou osobou, než je někdo z manželů (kupř. tchýní) nebo že je již z povahy věci nemožné, aby obžalovaný v trestní věci vzal svým podáním obžalobu státního zastupitelství zpět. Tchýně sice může žalobu o rozvod manželství své dcery podat, stejně jako může obžalovaný učinit podání obsahující zpětvzetí obžaloby státního zástupce, avšak soud musí obě zde (jako názorný příklad) uvedená podání odmítnout, neboť byla učiněna osobami, kterým taková podání dle platného právního řádu nepřísluší. Pokud by se jimi soud zabýval jinak, opustil by půdu zákonů a ústavy. Zákon přesně určuje, kdo je k těmto podáním oprávněn. Pokud by kupříkladu soud rozvedl manželství na návrh tchýně (nebo vzal zpět obžalobu státního zástupce na základě jejího zpětvzetí obžalovaným), vybočil by zcela z mezí právního řádu.

Zákon vymezuje, kdo může jaké podání podat. V obecné rovině je příslušná úprava také v čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina). Každý se může domáhat u soudu jen svých práv. Pokud zůstanem u civilního řízení, je konkrétní úprava v občanském soudním řádu. Je zde tudíž ústavní povinnost soudu respektovat zásadu sporného řízení, podle které je absolutně vyloučeno, aby žalobce jednal místo žalovaného nebo naopak žalovaný místo žalobce. Žalovaný nemůže vzít místo žalobce zpět žalobu na určitou finanční částku. Stejně tak nemůže podat odvolání proti zamítnutí návrhu na obnovu řízení osoba, které to dle občanského soudního řádu nepřísluší a není ani účastníkem řízení o obnovu.

Přesto se takový případ vyskytl, a to dokonce v řízení u Nejvyššího soudu. Tím lze celou věc pokládat za o to závažnější, neboť Nejvyšší soud by svými judikáty měl mít sjednocující vliv na rozhodování soudů. I když v právním systému kontinentálního práva neplatí vázanost soudů rozhodnutími jiných (popř. vyšších) soudů v obdobných věcech, i zde je nutné určité sjednocení soudní praxe, aby ve srovnatelných, obdobných případech nedocházelo k zásadně rozdílným soudním rozhodnutím, jak to je pro české soudnictví stále typické. Argumentace Nejvyššího soudu v případě, který bude podán ve stručné formě, je návodem pro ostatní soudy, podle něhož není právní řád pro soud závazný. V tomto případě výslovně Nejvyšší soud uvedl, že věc vyjímá z právní regulace (Usnesení NS je přístupné na www.nsoud.cz pod sp. zn. 28 Cdo1653/2005).

Oč v dané věci šlo:

V roce 1991 byla podána soudní žaloba na vydání nemovitostí v rámci restitučního řízení. Soudní řízení o vydání nemovitosti skončilo v roce 1997 pravomocným rozhodnutím okresního soudu, na jehož základě byla nemovitost dne 21. 8. 1997 vydána žalovaným subjektem (státní podnik) šesti spolužalobcům.

Později jeden ze žalobců ostatním spolužalobcům nepřál (slušně řečeno). Dostavil se dne 21. 1. 1999 na státní podnik a navrhl, aby spoluvlastnické podíly některých žalobců si státní podnik vyžádal zpět. Má údajně k tomu důvod. Bývalý právní zástupce prý žádal navrácení majetku, aniž byl k tomu od tří žalobců pověřen. Na základě prohlášení Ing. J. H. (bývalého spolužalobce) podal proto státní podnik dne 16. 2. 1999 žalobu o povolení obnovy řízení. Okresní soud vydal dne 20. 11. 2003 usnesení, kterým žalobu o povolení obnovy zamítl s odůvodněním, že advokát pověření k podání výzvy měl. Proti tomuto zamítavému usnesení již státní podnik odvolání nepodal.

Ale odvolání podal sám Ing. J. H. s tím, že trvá na zabavení majetku tří bývalých spolužalobců. Krajský soud jeho odvolání odmítl 30. 8. 2004 s tím, že Ing. J.H. není vůbec osobou oprávněnou odvolání podat. Zákon přesně vymezuje okruh osob, které mohou odvolání proti zamítnutí návrhu na obnovu podat. Ing. J. H. do takto zákonem vymezeného okruhu k podání odvolání oprávněných osob nenáleží (je to zcela obdobné jako by tomu bylo u zamítnutí žaloby tchýně o rozvod manželství dcery nebo zamítnutí návrhu obžalovaného na zpětvzetí obžaloby).

Zamítnutím návrhu osoby, která není dle zákona oprávněna takový návrh podat, by záležitost měla být vyřízena. Ing. J. H. si podal proti zamítnutí svého návrhu na obnovu řízení dovolání k Nejvyššímu soudu. A zde došlo k něčemu neuvěřitelnému. V tříčlenném senátu Nejvyššího soudu za předsednictví JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc senát rozhodnutí krajského soudu zrušil. Odůvodnění: Podal-li účastník řízení Ing. J. H. odvolání proti usnesení o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení, bylo nutno tu posoudit přípustnost jeho odvolání jen podle kogentního ustanovení § 202 odst. 2 (popřípadě § 202 odst. 3) občanského soudního řádu (ve znění k 31. 12. 2000). Žádné z těchto ustanovení však přípustnost takového odvolání výslovně nevylučovalo. Stručně řečeno, odvolání mělo být projednáno, jakoby je podal státní podnik, i když ve skutečnosti tento žádný opravný prostředek nepodal.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu znamená, že věc se vyjímá z právní regulace (z práva). Je to neuvěřitelný soudní judikát, kterým se dává ostatním soudům na vědomí, že pouhým prohlášením soudu na základě jeho naprosté libovůle lze jakoukoliv věc, kterou soud projednává a rozhoduje o ní, vyjmout z právního řádu.

Citovaná úvaha soudu (založená na faktu, že určitá norma, zde ust. § 202 občanského soudního řádu nezakazuje podání odvolání Ing. J. H.) nemá ve věci žádný význam. Je to stejné, jako kdyby soud argumentoval například ustanovením § 8 občanského zákoníku, podle něhož se zletilosti nabývá dosažením 18. roku. Ani toto kogentní ustanovení § 8 přece nevylučuje podání odvolání bývalým žalobcem místo žalovaného, protože to nevylučuje žádná norma (výrok), která záležitost neupravuje (neřeší). Podání odvolání bývalým žalobcem místo žalovaného vylučuje právní norma, která záležitost řeší!

Používáme-li právo, pak musíme použít právní normu (předpis), která naši záležitost reguluje, a nikoliv normu, která touto normou prostě není. Okresní soud totiž nerozhodoval o svědečném, znalečném, stejně jako nebylo rozhodováno o návrhu občana na doplnění voličského seznamu apod., což je obsahem § 202.

Nejvyšší soud jednoduše "vymyslel", jak se vyhnout aplikaci právního řádu. Stačí "vyjmout věc z právní regulace" (tj. z použití norem pro ni určených) a použít na ni ty normy, které se jí vůbec netýkají. Rozhodnutím Nejvyššího soudu vznikl kuriózní stav, představující zákaz (na základě úvahy soudu!) použít na případ normy, které jej upravují (regulují). Ve svém důsledku uvedený postup soudu vede k tomu, že účastníci řízení jsou zbaveni základních práv a svobod (ignorování ústavního pořádku České republiky -- čl. 36 Listiny). Raději ani nemyslet na to, k čemu všemu by mohlo podobným postupem soudu v jiných případech dojít. Na základě pouhé úvahy soudu o vynětí toho kterého případu z právní regulace by tak nemuselo platit kterékoli právo a mohla by být popřena závaznost každé právní normy.

Nemůže být žádných pochyb. Jde o plné a bezvýhradné vynětí věci projednávané soudem z práva!

Nejvyšší soud v daném případě doslova zrušil ustanovení zákona, upravující, kdo může být účastníkem řízení o obnovu, kdo může podat odvolání apod. Ing. J. H. nemůže podat odvolání proti zamítnutí návrhu na obnovu řízení a dokonce ani jej nelze považovat ve smyslu zákona za účastníka řízení o obnovu. "Oprávněn" k podání odvolání a "účastníkem řízení o obnovu"se stal jen proto, že Nejvyšší soud případ vyňal z právní regulace a toto "právo" jinak neoprávněné osobě "udělil". Ano, jedna se svou podstatou o privilegium "udělené" soudem určité osobě v rozporu se zákonem.

Řízení o povolení obnovy nikdy nebylo řízením, ve kterém by mohl soud jednat bez řádného návrhu (žaloby). Věc se nyní skutečně podobá rozvedení manželství soudem bez řádné žaloby o rozvod. Jde o zjevný výkon soudní moci mimo ústavní a zákonný rámec.

                 
Obsah vydání       13. 2. 2006
13. 2. 2006 Británie: Muslimové debatují v televizi
13. 2. 2006 Útok na Írán by stál tisíce životů a vedl by k širšímu konfliktu Karel  Dolejší
13. 2. 2006 Nejvyšší soud rozhodl, že se nebude řídit platným právním řádem Aleš  Uhlíř, Marek  Steiner
13. 2. 2006 Já jsem skřítek Aladin Jan  Vodňanský
13. 2. 2006 Jacques Derrida: "Nezlobte se, ale takhle jsem to nikdy neřekl." Martin  Škabraha
13. 2. 2006 Britská armáda se obává pomsty za video, na němž vojáci bijí Iráčany
13. 2. 2006 Za co se bude v novém mediálním světě platit
13. 2. 2006 Permanentná energetická kríza Michael T. Klare
13. 2. 2006 Mediální křepelky vyletěly z hnízd Štěpán  Kotrba
13. 2. 2006 O úctě k druhému
13. 2. 2006 Politické pozadí problému čili Hamás bez smyslu pro humor Jiří  Michalík
13. 2. 2006 Konflikt politických zájmů Milan  Černý
13. 2. 2006 Černá díra Evropy Jan  Klusáček
13. 2. 2006 Přirozené naprogramování, společnost a sobectví Marian  Kechlibar
13. 2. 2006 Čtyři dogmata pravice dle Martina Rubáše Pavel  Urban
13. 2. 2006 Strana zelených jako "noví lidovci" české politiky Jiří  Neustupa
13. 2. 2006 Tak já tedy nevím... Ladislav  Žák
13. 2. 2006 Odpovědi na otázky týkající se Bible Jiří  Drašnar
13. 2. 2006 Václav Klaus poškozuje ODS Milan  Daniel
12. 2. 2006 374 výkřiků proti a jeden hlas pro Irena  Ryšánková
12. 2. 2006 Vykloubená logika Oldřich  Kužílek
12. 2. 2006 Zákon je holt zákon Zdeněk  Bárta
12. 2. 2006 Fundamentalismus Zdeněk  Bárta
13. 2. 2006 Festival ProTibet 2006
13. 2. 2006 Spisovatelé a seznamy StB: fraška, nebo tragédie? Miroslav  Vejlupek
13. 2. 2006 Je utrpení stejné? Stanislav A. Hošek
13. 2. 2006 Microsoft bude spolupracovat s OSN Filip  Rožánek
11. 2. 2006 Vysoký činitel CIA: Bush si vybíral z výzvědných informací jen, co se mu hodilo
11. 2. 2006 Globální oteplování překročilo bod, odkud už není návratu
10. 2. 2006 Takové normální partaje Ondřej  Kříž, Pavel  Peřina
10. 2. 2006 Vrcholí jednání o tom, kolik zaplatíme za sledování naší vlastní komunikace
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006