18. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 8. 2005

LexTek

Jeden e-mail za 40 000... nebo za 31 milionů?

Rychlost, s níž právní experti z ministerstva vnitra či odkud přišli se zákonem reagujícím na Czechtek, je souměřitelná snad jen s publicistickou vytrvalostí, se kterou o něm píše články pan premiér. Četba obojího ovšem prozradí, že se jedná o stěží uvěřitelný absurdní paskvil.

Už název navrhovaného zákona naznačuje, že bude opravdovou perlou českého zákonodárství, neboť se s typicky právnickou jasností vymezuje jako "zákon o podmínkách konání některých shromáždění".

Vznikl návrh zákona diskriminující jednu konkrétní subkulturu, navíc kvůli jedné konkrétní akci. Proč nejsou podobně přísně regulována např. církevní procesí? Ale i kdyby se zákonu jakkoli obrousily hrany, je stále v principu nepřijatelný, jednak proto, že je zjevně účelový, jednak proto, že reguluje neregulovatelné. Na Czechteku se přitom přiživovala spousta politiků a političek, dokonce i z vládní strany. Bude teď zajímavý pohled, kolik z nich se přičiní o to, aby tento paskvil v jakékoli podobě neprošel.

Co jsou "některá shromáždění" záhy zjistíme, takže vás nebudu napínat, jedná se prostě o Czechtek nebo o jinou typově velmi podobnou akci, slovy návrhu "shromáždění nejméně 500 osob po dobu nejméně 24 hodin, při nichž může docházet k obtěžování jiných osob nad míru přiměřenou poměrům zejména hlukem, prachem, světlem a vibracemi, pokud takováto shromáždění nejsou upravena zvláštními právními předpisy". Protože i autor zákona se domnívá, že drzost s pěti sty osobami neprojde, navrhuje variantu s jedním tisícem. A pokud náhodou některý poslanec byl po celou okurkovou sezonu na dovolené a teď by zíral jako tele na nová vrata na diskriminující právní úpravu "některých shromáždění", nenechá ho důvodová zpráva na pochybách o tom, že zákon je zaměřen na "akce typu techno party".

Formálně se akce pouze nahlašuje a nepovoluje. Fakticky se ovšem pro "některá shromáždění" zavádí povolovací režim, který navíc ani nemusí být předmětem právního či politického rozhodnutí, ale čisté úřednické či jiné zvůle. "Některé shromáždění" se oznamuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, eventuelně (pro případ, že přesahuje hranice menší jednotky) krajskému úřadu, eventuelně samotnému Ministerstvu (ovšemže vnitra). V oznámení je třeba uvést vedle obvyklých údajů předpokládaný počet účastníků (zajímalo by mě, zda zákonodárce poradí organizátorům ke zjištění tohoto počtu po řeckém způsobu navštívit věštírnu v Delfách, nebo zda mají ono číslo raději po vzoru starých Římanů vyvěštit z ptačích vnitřností) a počet pořadatelů, jichž má být nejméně 10 na každých tisíc účastníků. Dále je povinen přiložit doklad o přístupnosti pozemku po veřejných komunikacích nebo souhlas vlastníků komunikací soukromých (asi abychom nezapomněli, jakou situací se zákon inspiroval) a dále stanoviska hygieniků, požárníků, "orgánu ochrany přírody a krajiny", dále doklad, že mají "právo užívat stavbu nebo pozemek /kde se má "některé shromáždění" konat/, z něhož je zřejmé, že právo užívat pozemek nebo stavbu zahrnuje právo konat shromáždění, a to v rozsahu uvedeném v oznámení" a seznam obcí, na jejichž území se má "některé shromáždění" konat, a které mohou "vyslovit nesouhlasné stanovisko pouze z důvodů ochrany veřejného pořádku nebo majetku" (zajímalo by mě, jakými jinými "důvody" by ještě svou xenofobii vůči teknokultuře mohli obecní radní zakrývat).

Jinými slovy, záleží konání "některých shromáždění" jen na blahovůli (a souhlasu) pana hygienika, pana požárníka, pana krajináře, pana vlastníka a obcí, u nichž se má odehrávat. Jestli toto není povolovací režim, pak už nic. Vedle toho lze "některé shromáždění" zakázat, má-li být konáno formou průvodu, má-li být konáno v místě, kde by omezovalo dopravu a zásobování nebo bylo-li na místě nahlášeno dříve jiné shromáždění.

Hierarchicky organizované Ministerstvo vnitra si patrně ani nedokáže představit, že by někdo fungoval bez vůdců. Autor zákona je proto přímo posedlý svolavatelem, který má být jakýmsi vedoucím všech účastníků, jež bude ovládat prostřednictvím pořadatelů a nebude-li toho schopen, je povinen požádat o pomoc Policii ČR. A to není konec pohádky. Svolavatel je rovněž zodpovědný za všechny škody, vzniklé v důsledku shromáždění -- v jedné variantě i za škody, které jsou způsobeny po jeho ukončení, dokud se účastníci nerozejdou. Zákon pamatuje i na povinnosti účastníků, které ovšem vnímá pouze jako jakési poslušné loutky v rukou svolavatele.

A pochopitelně, povinnosti se vymáhají sankcemi. Nejcitelnější jsou pokuty pro svolavatele zakázaného shromáždění (do 50 000 Kč), následuje neoznámení shromáždění a uvedení nepravdivých či neúplných údajů v oznámení (do 40 000 Kč), nezajištění toho, co si navymýšlely schvalující úřady (do 20 000 Kč) a mnohá další. Není divu, že důvodová zpráva k zákonu uvádí, že "je dokonce možné, že dojde k mírnému zisku do veřejných rozpočtů, a to z pokut za správní delikty."

Je zajímavé, že pokuta do 20 000 Kč může být uložena i někomu, kdo brání pokojnému konání akce (že by propříště zanesla policie zaplacení této pokuty pro jednoho každého svého těžkooděnce do nákladů na zásah?).

Spornou otázkou pochopitelně zůstává, kdo je svolavatel. Ten koho za něj policie svévolně označí? Nebo každý, kdo svolává shromáždění? Pošlu kamarádovi e-mail nebo někde vylepím samolepku zvoucí na zakázanou akci -- bude to znamenat, že jsem svolavatel a že dostanu padesátitisícovou pokutu? Nebo nakonec to, že jsem zodpovědný za škody? Budu tedy platit 31 milionů?

Zákon znamená ohromnou výzvu pro dosavadní charakter freetekno subkultury, kterou chce zákon změnit na skupinu panáčků salutujících panu svolavateli, na kterého přenese takový díl odpovědnosti, že bude fakticky vzato vydíratelný.

                 
Obsah vydání       18. 8. 2005
18. 8. 2005 Šéf londýnské policie se snažil zabránit nezávislému vyšetřování tohoto incidentu
18. 8. 2005 Constantin Plesky: "Strašně mě to mrzí..." Martin "Juki" Jyrkinen
18. 8. 2005 CzechTek 2005: Kolik bylo uděleno pokut za přestupky ? Jan  Wagner
18. 8. 2005 LexTek Ondřej  Slačálek
18. 8. 2005 Vláda si přeje Štěpán  Kotrba
18. 8. 2005 Vláda bere na vědomí a ukládá
18. 8. 2005 Pendrekový zákon Made in Bublan: Důvodová zpráva
18. 8. 2005 Triky Cyrila Svobody proti komunistům: zneužití státních peněz Štěpán  Kotrba
18. 8. 2005 Překvapivé paměti Čestmíra Císaře Jan  Čulík
18. 8. 2005 O jiné knize Čestmíra Císaře na Radiu Hortus
18. 8. 2005 Rozkvetlý smutek Karel  Hlaváček
18. 8. 2005 Zabrání svět americké okupaci Íránu? Mojmír  Babáček
18. 8. 2005 Bush vyhrožuje Íránu ukončením jaderného program silou. Izraelské, pakistánské a indické atomové bomby mu nevadí? Karel  Vaníček
18. 8. 2005 I kojenci podléhají americkému vládnímu seznamu, který zakazuje lety podezřelým lidem Miloš  Kaláb
18. 8. 2005 Evolucionisté versus kreacionisté
18. 8. 2005 A New Book about Czechs and Slovaks in America
17. 8. 2005 CzechTek 2005: Kdo už nechce slyšet opakovanou lež Štěpán  Kotrba
18. 8. 2005 O právním státě a demokracii Marian  Kechlibar
17. 8. 2005 Velmi nepodařené Otázky Václava Moravce o neparlamentních stranách Petr  Šafařík
17. 8. 2005 Woodstock 1969 a dnešek: Zpátky dopředu, anebo úplně jinam? Lubomír  Brožek
16. 8. 2005 Evoluce nebo kreacionismus?
16. 8. 2005 Naše noční teroristické můry Jan  Čulík
17. 8. 2005 CzechTek 2005: Chucpe aneb malé věci řežte ruky mávnutím Ivo  Železný
16. 8. 2005 Globalizace podle Ulricha Becka Martin  Škabraha
16. 8. 2005 Dvojí metr v exekučním řízení u českých soudů Aleš  Uhlíř
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
18. 8. 2005 Vláda si přeje Štěpán  Kotrba
18. 8. 2005 LexTek Ondřej  Slačálek
18. 8. 2005 Pendrekový zákon Made in Bublan: Důvodová zpráva   
18. 8. 2005 Constantin Plesky: "Strašně mě to mrzí..." Martin "Juki" Jyrkinen
18. 8. 2005 Triky Cyrila Svobody proti komunistům: zneužití státních peněz Štěpán  Kotrba
17. 8. 2005 CzechTek 2005: policejní náklady 31 milionů   
17. 8. 2005 Třeba jen za půlku Bohumil  Kartous
17. 8. 2005 Woodstock 1969 a dnešek: Zpátky dopředu, anebo úplně jinam? Lubomír  Brožek
17. 8. 2005 CzechTek 2005: Kdo už nechce slyšet opakovanou lež Štěpán  Kotrba
15. 8. 2005 Uniformovaná zvůle je následkem infiltrace deprivantů mezi policisty Jan  Paul
15. 8. 2005 "Už zase bijou děti... Ondřej  Slačálek
15. 8. 2005 Nežijeme v policejním státě... Ondřej  Slačálek
13. 8. 2005 CzechTek 2005: Policie zahájila trestní stíhání Václava Šrouba   
13. 8. 2005 CzechTek 2005: Vyvážená informace není zmatečná informace Štěpán  Kotrba
12. 8. 2005 O dodržování pravidel Milan  Černý