18. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 8. 2005

Vláda bere na vědomí a ukládá

Průběžná zpráva o postupu Policie ČR na technoparty CzechTek konané ve dnech 29. 7. až 1. 8. 2005 v katastru obcí Mlýnec a Újezd pod Přimdou na Tachovsku

Ministr vnitra František Bublan měl na včerejším jednání vlády předložit "průběžnou" zprávu, kterou se podařilo tekno komunitě získat ještě před zasedáním vlády. Policejní interpretace záshu nepostrádá pikantností, neboť zmiňuje řadu faktů, které jsou známy a dotvrzeny z jiných zdrojů - ale v úplně jiné podobě. Sněmovna na svém jednání jednohlasně vyzvala vládu, aby do příští schůze poslanců připravila komplexní zprávu o zásahu policie proti účastníkům technoparty CzechTek. Vláda na svém jednání uložila ministru vnitra Františku Bublanovi, aby do konce příštího měsíce navrhnul, jak změnit zákony, aby odpadly nepříjemnosti s takovými akcemi jakou byl CzechTek. Současně podpořila Bublanův úmysl uzákonit oznamovací povinnost pořadatelů.

plné znění "průběžné" zprávy MV ČR Č. j.: OBP-250/S-2005 ZDE

II. Předkládací zpráva

Ministr vnitra předkládá na jednání vlády konané dne 17. srpna 2005 "Průběžnou zprávu o postupu Policie ČR na technoparty CzechTek konané ve dnech 29. 7. až 1. 8. 2005 v katastru obcí Mlýnec a Újezd pod Přimdou na Tachovsku".

Materiál popisuje způsob přípravy Policie ČR na možné konání technoparty, samotný průběh zásahu Policie ČR spolu s popisem jednání účastníků technoparty a posouzením oprávněnosti postupu a dále způsob prošetřování kroků Policie ČR při této akci. Při přípravě materiálu byly využity materiály poskytnuté a zpracované Policejním prezidiem ČR, tj. Závěrečná zpráva a vyhodnocení bezpečnostního opatření Policie ČR okresního ředitelství Tachov k akci "Technopárty Czech-2005", Zpráva o činnosti Policie ČR v souvislosti s "Technopárty CzechTek-2005", "minutovník zásahu", policejní videozáznam akce a dále veřejně publikované a zveřejněné (např. síť internet) obrazové záznamy a písemné podklady.

V bodě 2  návrhu usnesení vlády, které je součástí tohoto materiálu, se navrhuje uložit ministrovi vnitra v termínu do 31. 8. 2005 posoudit existující právní úpravu pořádání technoparty a obdobných akcí a v případě potřeby připravit návrh změny dotčených právních předpisů, event. připravit návrh nové právní úpravy.

Materiál je předkládán aniž by proběhlo mezirezortní připomínkové řízení, a to z důvodu naléhavosti projednání této věci.

 

III. Průběžná zpráva o postupu Policie ČR na technoparty CzechTek konané ve dnech 29. 7. až 1. 8. 2005 v katastru obcí Mlýnec a Újezd pod Přimdou na Tachovsku

Příprava Policie ČR na možné konání technoparty

Policejní prezidium ČR v souvislosti s konáním předchozích ročníků technoparty CzechTek a po vyhodnocení opatření Policie ČR z minulých let se dlouhodobě připravovala na případné konání dalších ročníků této akce.

V rámci obecné přípravy na konání akcí, kterých se účastní velký počet osob, vydal dne 7. listopadu 2003 ředitel služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR metodický pokyn č. 1, kterým se upravují zvláštnosti postupu Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti u některých shromáždění nebo jiných akcí s účastí většího počtu osob. Tento metodický pokyn pamatuje i na pořádání technoparty a na postup Policie ČR při blokaci dálnic a silnic.

Dále byly podniknuty přípravné kroky zaměřené speciálně na možnost konání technoparty CzechTek v tomto roce. Proto dne 14. července 2005 vydal policejní prezident rozkaz č. 67 k provedení policejního opatření "CzechTek 2005", jehož cílem bylo zákonnými prostředky zajistit bezpečnost osob a ochranu veřejného pořádku v době konání technopárty CzechTek 2005 na území ČR. V této souvislosti nařídil provést policejní opatření v době od 8:00 hodin dne 28. července 2005 do odvolání na území ČR se zaměřením na ochranu veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku a dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Zejména pak zjistit místo konání technoparty, vyčlenit k realizaci policejních opatření odpovídající počet příslušníků Policie ČR, zpracovat a předat podklady pro instruktáž policistů velených do policejního opatření, monitorovat případné přesuny účastníků technoparty, poskytnout metodickou pomoc příslušné krajské správě Policie ČR, monitorovat situace v mezinárodních vlacích a železničních stanicích, zajistit pohotovost pro vrtulník s monitorovacím zařízením a osádkou, zajistit stanovisko majitele pozemku ke konání akce, jakmile bude zjištěno místo konání, zajistit potřebnou spolupráci s příslušným okresním zastupitelstvím, zajistit tlumočníky, vyžádat spolupráci s hygienickými stanicemi, zajistit podrobnou obrazovou a zvukovou dokumentaci protiprávního jednání a případného zákroku pod jednotným velením v místě technoparty atd. Cílem přípravy policejních opatření tedy nebylo prioritně zabránit konání akce, ale zákonnými prostředky zajistit ochranu veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku.

Zvláštní pozornost byla věnována především monitoringu sítě Internet, aby bylo v co nejkratším časovém úseku zjištěno místo konání technoparty. Úřadem služby kriminální policie a vyšetřování, bylo ve dnech 27. a 28. července označeno několik lokalit, kde mělo údajně dojít ke konání srazu technařů.

Dne 29. 7. 2005 okolo 1 hodiny ranní bylo při provádění dopravně-bezpečnostní akce zjištěno místo konání technoparty CzechTek v jedné z dříve vytypovaných lokalit, tj. v katastru obcí Mlýnec a Újezd pod Přimdou na Tachovsku. Došlo ke zřízení operačního štábu. Byly stanoveny základní principy a cíle pro výkon služby, a to zabezpečit klid a veřejný pořádek v místě konání technoparty, zajistit plynulost a bezpečnost silničního provozu a zamezit páchání pokračování či trvání trestné činnosti.

Průběh zásahu Policie ČR

Dne 29. července 2005 okolo 1:00 hodiny byly zjištěny první informace o místě konání technoparty CzechTek, tj. na louce v katastru obcí Mlýnec a Újezd pod Přimdou. Následně bylo nahlášeno, že došlo k vytvoření kolony motorových vozidel kolem sjezdu z dálnice D5 č. 136 u obce Mlýnec, protože zde při nájezdu na nezpevněnou polní cestu ze silnice I. třídy č. 198 uvízl kamion převážející hudební aparaturu, čímž zablokoval vjezd na louku společnosti ITALINVEST s. r. o., kterou měl pronajatou pan Václav Šroub od pana Constantina Pleskyho pro účel pořádání technoparty. Kamion byl účastníky technoparty vyproštěn v cca 8:00 hod téhož dne, načež následně Policie ČR toto rizikové místo vyznačila technickým prostředkem (páska), aby nedošlo k další podobné situaci a aby byla zajištěna ochrana okolních pozemků, které se jejich vlastníci domáhali u Policie ČR.

Tímto jednáním porušil řidič kamionu § 4 písm. a) z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), neboť své chování nepřizpůsobil zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace. Tím se pravděpodobně dopustil přestupku podle § 22 odst. 1 písm. f) z. č. 200/1990 Sb., zákona o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích), protože porušil mimo jiné zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Další účastníci přijíždějící na místo pak zablokovali nejen silnici č. 198 od dálničního přivaděče, kde stála vozidla v několika kolonách vedle sebe a nebylo možno je objet, ale také sjezdy z dálnice a dálnici D5, a to v obou směrech, čímž mimo jiné znemožnili případný zásah hasičů nebo příjezd vozidel záchranné služby. Některé vozy, zvláště pak kamiony úmyslně zastavovaly na dálnici šikmo, aby zapříčinily její neprůjezdnost.

Tímto jednáním porušili řidiči vozidel ustanovení § 22 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích, čímž pravděpodobně spáchali přestupky podle § 23 odst. 1 písm. l) a n) zákona o přestupcích..

Dále porušili § 19 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), neboť neužívali pozemní komunikace obvyklým způsobem a k účelům ke kterým jsou určeny. Tím pravděpodobně spáchali přestupky podle § 23 odst. 1 písm. l) zákona o přestupcích.

Jednání řidičů kamionů by bylo možno kvalifikovat i jako trestný čin obecného ohrožení podle § 179 a 180 z. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen trestní zákon ).

V průběhu tohoto dopravního kolapsu opustila řada řidičů a spolujezdců své vozy a pohybovali se, seděli a leželi po celé šíři pozemních komunikací včetně dálnice.

Chodci tak porušili § 53 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích, neboť kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe.

Chodci překonávali zábradlí a jiné zábrany na dálnici D5, čímž porušili ustanovení § 54 odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích, neboť chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

Dále došlo k porušení § 35 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, který dovoluje na dálnici jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav. Chodci nemají na dálnici přístup. S největší mírou pravděpodobnosti došlo výše uvedeným jednáním ke spáchání přestupků podle § 22 odst. 1 písm. f) a § 23 odst. 1 písm. l) a n) zákona o přestupcích.

Účastníci technoparty ve snaze dostat se na místo konání CzechTeku, začali úmyslně na dvou místech zasypávat silniční příkopy na dálnici D5, čímž začali vytvářet nepovolené sjezdy. Na těchto místech pak strhli ochranné oplocení.

Porušili tak § 19 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, neboť součásti a příslušenství dálnic je zakázáno poškozovat, čímž se pravděpodobně dopustili přestupku podle § 23 odst. 1 písm. h) a o) a § 50 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích.

V jednom případě se občan Francie snažil tímto nepovoleným sjezdem vjet vozidlem na louku, která se nachází v bezprostřední blízkosti dálnice, přičemž neuposlechl výzev a najel na zasahujícího policistu. Z místa činu pak odjel směrem na Rozvadov. Následně byl tento řidič vypátrán a bylo proti němu zahájeno trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu útoku na veřejného činitele podle § 155 trestního zákona, a poškozování cizí věci podle § 257 trestního zákona.

Policisté zablokovali neoprávněné vjezdy na louku, načež se ostatní vozidla otáčela na dálnici do protisměru a odjížděla směrem na Plzeň. Jejich řidiči jsou důvodně podezřelí, že tímto jednáním naplnili skutkovou podstatu trestného činu obecného ohrožení podle § 179 a 180 trestního zákona.

Úkolem Policie ČR podle § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Policii ČR) je dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobit při jeho řízení. Vzhledem k četnosti porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích bylo povinností Policie ČR zakročit vůči těmto protiprávním jednáním. V důsledku toho Policie ČR podnikla kroky ke zprůjezdnění dálnice D5 a silnice č. 198. Nejprve vyzvala účastníky k uvolnění obou komunikací, a to nejen v českém, ale i v anglickém a německém jazyce a určila lhůtu 1 hodiny. Účastníci na výzvu nezareagovali. Následně Policie ČR uzavřela dálniční sjezd č. 136 a využila svého oprávnění podle § 124 odst. 8 písm. i) zákona o pozemních komunikacích a realizovala odtah vozidel blokujících komunikace. V odpoledních hodinách byla dálnice zprůjezdněna v obou směrech.

Dále některá vozidla na místo konání technoparty přijížděla lesními průseky, které účastníci rozšiřovali kácením stromů, čímž porušili ustanovení § 53 odst. 1 písm. g) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu vjezdu a stání motorových vozidel v lese a dále přestupku podle písm. n) cit. ustanovení, jehož se dopustí ten, kdo těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin.

Účastníci, kteří přijížděli vlakovými spoji na místo konání technoparty, se v průběhu cesty dopouštěli jednání, které bude pravděpodobně možno kvalifikovat jako přestupky podle § 47 odst. 1 (rušení nočního klidu, vzbuzení veřejného pohoršení, znečištění veřejného prostranství atd.) a dále přestupky podle § 49 (přestupky proti občanskému soužití) a § 50 (přestupky proti majetku - poškozování cizí věci).

Pro místo konání technoparty byla určena louka, kterou si pronajal pan V. Šroub od firmy Italinvest s. r. o. Jednalo se o pozemek o výměře cca 12, 6 ha. Účastníci technoparty se však zdržovali i na okolních pozemcích, k čemuž souhlas ostatních vlastníků a uživatelů neměli. Konali tak přes to, že Policií ČR byli opakovaně vyzýváni k jejich opuštění. Tím se se podle dostupných informací dopustili přestupků podle § 50 odst. 1 písm. b) a § 47 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích. Zároveň, jak uvedeno výše, při poškozování travního porostu, kácení stromů, zakládání ohnišť apod., čímž se pravděpodobně dopouštěli i trestných činů podle § 257 trestního zákona - poškozování cizí věci. Rovněž tak účastníci technoparty podle všech dostupných informací porušili nařízení č. 3/2002 Plzeňského kraje, protože nesplnili stanovené podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických a podobných akcí a shromáždění. Zároveň nesplnili podmínky (ve smyslu citovaného nařízení) mimo jiné i tím, že neoznámili příslušnému úřadu předpokládaný počet osob. Tím se pravděpodobně dopustili přestupku podle § 46 odst. 1 zákona o přestupcích.

Vlastníci a uživatelé okolních pozemků proto podali na účastníky technoparty trestní oznámení.

Policie ČR na základě trestních oznámení byla povinna činit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a činit úkony směřující ke zjištění jeho pachatele. Zároveň bylo její povinností činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti podle § 158 odst. 1 z. č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem zabránit páchání trestné činnosti Policie ČR začala účastníky vyzývat, aby od protiprávních jednání opustili, ti však na výzvy nereagovali.

Tímto se účastníci technoparty podle dostupných informací dopustili přestupků podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích.

11)

Někteří účastníci nejenom, že neuposlechli výzev Policie ČR, ale navíc začali na vozidlo s tlumočníky a policisty házet lahve, kameny a klacky. Policisté proti nim zakročili v zájmu ochrany jejich i tlumočníků a zabránění páchání protiprávních jednání. Od dalších výzev pak bylo upuštěno.

Jednání účastníků je možno kvalifikovat jako trestný čin útok na veřejného činitele podle § 155 trestního zákona, výtržnictví podle § 202 trestního zákona a poškozování cizí věci podle § 257 trestního zákona.

12)

Velitel policejního opatření následně vydal pokyn k služebnímu zákroku pořádkové jednotky.

Vzhledem k rozsahu protiprávního jednání Policie ČR provedla po předchozích několikerých marných výzvách v českém a dalších jazycích služební zákrok pod jednotným vedením proti účastníkům technoparty za účelem odstranění protiprávního stavu a obnovy veřejného pořádku. Policie ČR v tomto případě postupovala podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d) a i) za využití § 7 a § 9 odst. 1 a 3 zákona o Policii ČR. Podle výše citovaných ustanovení Policie ČR chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení, odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele a dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení. Policista je povinen ve službě i mimo službu v mezích zákona provést služební zákrok, služební úkon, popřípadě učinit jiná opatření apod., je-li páchán trestný čin nebo přestupek anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání. Dále je při provádění služebního zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti služebního zákroku dovolují použít odpovídající výzvy. Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího policisty. Neuposlechnutí výzvy je podle zákona považováno za přestupek proti veřejnému pořádku (§ 47). Samotná úprava služebního zákroku pod jednotným vedením je obsažena v zákoně o Policii ČR. Na základě toho ustanovení "rozhoduje o použití donucovacích prostředků a zbraně za podmínek uvedených zákoně o policii velitel zakročující jednotky.

Řešení otázky, zdali jsou naplněny zákonné důvody pro provedení zásahu Policií ČR i na pronajatém pozemku, je třeba posuzovat v kontextu s intenzitou a rozsahem působených škod na okolních pozemcích a rozsahem a intenzitou protiprávního vstupování na tyto pozemky. V případě, že by k takovémuto vnikání docházelo ojediněle a způsobená škoda na cizím pozemku by byla v míře nepatrné, byl by provedený zásah Policie ČR v takovém to rozsahu nepochybně neadekvátní. Za situace, kdy však k těmto jevům docházelo masivně a opakovaně, bez jakékoli snahy organizátorů akce usměrnit jednání účastníků technoparty, a nebylo ani nijak reagováno na výzvy Policie ČR k vyklizení prostoru, se jeví zásah Policie ČR jako oprávněný a to s ohledem na možné další fatální důsledky, které mohly vzniknout, v případě nečinnosti Policie ČR.

S ohledem na vysoký počet shromážděných osob, v jejichž řadách se mohli nacházet pachatelé trestných činů a přestupků, nebylo možné  páchání trestných činů a přestupků zamezit jinak, než osoby shromážděné na pronajaté louce a přilehlých pozemcích rozptýlit. Pořádková jednotka začala proto shromážděné osoby z místa, kde se shromáždily vytlačovat, a to po předchozích výzvách, daných v několika světových jazycích, aby se rozešly a louku a přilehlé pozemky opustily. Jelikož shromážděné osoby výzvu neuposlechly (tím porušily ustanovení § 9 odst. 3 zákona o Policii ČR, které stanoví, že každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího policisty), začala pořádková jednotka pomalu postupovat tak, aby prostor, který měl být shromážděnými osobami opuštěn, vyklidila. Shromážděné osoby nejen, že výzvy k rozchodu neuposlechly, ale začaly služebnímu zákroku, resp. postupu pořádkové jednotky policie aktivně bránit. A to zejména tím, že policisty napadaly různými předměty, které jim mohly způsobit, a také v mnohých případech způsobily, újmu na zdraví. Až za této situace velitel pořádkové jednotky, rozhodl o použití donucovacích prostředků. Donucovací prostředky podle § 38 zákona o Policii ČR lze použít v zájmu ochrany bezpečnosti osob, své vlastní a majetku a ochrany veřejného pořádku, proti osobě, která je ohrožuje. Zákon zná tyto donucovací prostředky, např. hmaty, chvaty, kopy sebeobrany, slzotvorné prostředky, obušek, pouta, vodní stříkač, zásahová výbuška, úder střelnou zbraní a hrozba střelnou zbraní atd. Donucovací prostředky byly použity za účelem ochrany bezpečnosti zakročujících policistů.

Dne 29. 7. 2005 bylo na místě konání technoparty 838 příslušníků Policie ČR, dne 30. 7. 2005 1310 policistů a dne 31. 7. 2005 1280 policistů. Vzhledem k počtu osob shromážděných v prostoru, kde se zákrok odehrával dne 30. 7. 2005 byl počet zakročujících policistů zcela přiměřený, neboť v průběhu konání technoparty v daném prostoru kolísal počet jejích účastníků mezi pěti až deseti tisíci osob.

S odkazem na výše uvedené byly splněny konkrétní zákonné důvody pro zásah Policie ČR a zajištění následné obnovy veřejného pořádku a ochrany vlastnických práv vlastníků a uživatelů okolních pozemků. Proto lze zásah Policie ČR považovat za legální. Případné dílčí excesy jednotlivých zakročujících policistů nemohou zpochybnit oprávněnost zásahu jako celku.


Z údajů dostupných Ministerstvu vnitra vyplývá důvodné podezření, že se účastníci technoparty CzechTek dopouštěli zejména těchto protiprávních jednání:

Přestupky

  • podle zákona o přestupcích:

§ 22 - proti bezpečnosti a plynulosti provozu

§ 23 - ostatní přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství

§ 30 - přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

§ 35 - přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství

§ 46 - přestupky proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě

§ 47 a 48 - přestupky proti veřejnému pořádku

§ 49 - přestupky proti občanskému soužití

§ 50 - přestupky proti majetku

  • podle zákona o lesích § 53

Trestné činy podle trestního zákona

§ 155 - útok na veřejného činitele

§ 179 - obecné ohrožení

§ 202 - výtržnictví

§ 249 - neoprávněné užívání cizí věci

§ 257 - poškozování cizí věci

§ 187 a 187a - nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů

§ 188a - šíření toxikomanie

§ 201 - ohrožení pod vlivem návykové látky

§ 181a a 181b - ohrožení a poškození životního prostředí

Prošetření kroků Policie ČR

Postup Policie ČR proti účastníkům technoparty je v současné době podrobně vyhodnocován a prošetřován.

Dne 4. srpna 2005 vydal policejní prezident rozkaz č. 79, kterým se zřizuje zvláštní kontrolní tým. Tento tým analyzuje dokumentaci a vyhodnocuje sporná a kritizovaná jednání a postupy jednotlivých příslušníků Policie ČR, kteří se zúčastnili policejního opatření "CzechTek 2005". Tento šestičlenný tým je složen z pracovníků Policejního prezidia ČR a zástupců z řad Policie ČR správy Západočeského kraje.

Téhož dne, tj. 4. srpna 2005, zahájila úkony v trestním řízení také Inspekce ministra vnitra, a to na základě zveřejněných obrazových záznamů z technoparty pro podezření ze spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 z. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen TZ), a poškozování cizí věci podle § 257 TZ.

                 
Obsah vydání       18. 8. 2005
18. 8. 2005 Šéf londýnské policie se snažil zabránit nezávislému vyšetřování tohoto incidentu
18. 8. 2005 Constantin Plesky: "Strašně mě to mrzí..." Martin "Juki" Jyrkinen
18. 8. 2005 CzechTek 2005: Kolik bylo uděleno pokut za přestupky ? Jan  Wagner
18. 8. 2005 LexTek Ondřej  Slačálek
18. 8. 2005 Vláda si přeje Štěpán  Kotrba
18. 8. 2005 Vláda bere na vědomí a ukládá
18. 8. 2005 Pendrekový zákon Made in Bublan: Důvodová zpráva
18. 8. 2005 Triky Cyrila Svobody proti komunistům: zneužití státních peněz Štěpán  Kotrba
18. 8. 2005 Překvapivé paměti Čestmíra Císaře Jan  Čulík
18. 8. 2005 O jiné knize Čestmíra Císaře na Radiu Hortus
18. 8. 2005 Rozkvetlý smutek Karel  Hlaváček
18. 8. 2005 Zabrání svět americké okupaci Íránu? Mojmír  Babáček
18. 8. 2005 Bush vyhrožuje Íránu ukončením jaderného program silou. Izraelské, pakistánské a indické atomové bomby mu nevadí? Karel  Vaníček
18. 8. 2005 I kojenci podléhají americkému vládnímu seznamu, který zakazuje lety podezřelým lidem Miloš  Kaláb
18. 8. 2005 Evolucionisté versus kreacionisté
18. 8. 2005 A New Book about Czechs and Slovaks in America
17. 8. 2005 CzechTek 2005: Kdo už nechce slyšet opakovanou lež Štěpán  Kotrba
18. 8. 2005 O právním státě a demokracii Marian  Kechlibar
17. 8. 2005 Velmi nepodařené Otázky Václava Moravce o neparlamentních stranách Petr  Šafařík
17. 8. 2005 Woodstock 1969 a dnešek: Zpátky dopředu, anebo úplně jinam? Lubomír  Brožek
16. 8. 2005 Evoluce nebo kreacionismus?
16. 8. 2005 Naše noční teroristické můry Jan  Čulík
17. 8. 2005 CzechTek 2005: Chucpe aneb malé věci řežte ruky mávnutím Ivo  Železný
16. 8. 2005 Globalizace podle Ulricha Becka Martin  Škabraha
16. 8. 2005 Dvojí metr v exekučním řízení u českých soudů Aleš  Uhlíř
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005