8. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 6. 2005

Jak je to s právy návštěvníků na kulturních akcích

Přečetl jsem si Vaše články "Konfiskace občerstvení na koncertě je zásahem do vlastnického práva návštěvníka" a United Islands of Control & Profit podruhé? , které reagují na mé diskuse z loňského roku.

Chtěl bych reagovat na některá Vaše vyjádření.

Konfiskace občerstvení na koncertě je zásahem do vlastnického práva návštěvníka - Jaroslav Štemberk

Již nadpis článku je zcela zavádějící, protože pořadatel (bezpečnostní služba) nemůže v žádném případě nic "konfiskovat", protože konfiskace jest nucené odnětí majetku (vlastnického práva) bez náhrady ve prospěch státu. Pořadatel (bezpečnostní služba) musí v takovém případě de iure převzít věc do úschovy a při opuštění areálu tuto věc bezpodmínečně vrátit, jinak se dopouští protiprávního jednání - krádeže případně zpronevěry a dopouští se tím přestupku či trestného činu.

Nadpisy ovšem doplňují Britské listy nezávisle na autorovi, tedy je to poznámka směřovaná k Britským listům.

K Vaší argumentaci ohledně postupu pořadatele (bezpečnostní služby) bych chtěl podotknout, že i ve svých článcích týkajících se diskuse s panem Rovenským a dalšími i, kterou je samozřejmě myšlena smlouva spotřebitelská, konkrétně smlouva tzv. spotřebitelská adhezní. Rovněž opakovaně jsem "si postěžoval", že současná praxe pořadatelské služby není zrovna košer, protože je špatně dokazatelná a bez možnosti kontroly ze strany spotřebitele. Rovněž přímo v mém článku odkazuji na příslušná znění paragrafů, a to včetně odkazů na smluvní ujednání v občanském právu.

Mé "postesknutí" se týká zejména faktu, že smluvní ujednání, tedy Smluvní návštěvní podmínky nemusí být v současné době v písemné podobě a vyvěšeny v místech prodeje a konání akce - smlouva může být koncipována dokonce jako smlouva ústní (na rozdíl např. od smlouvy kupní k nemovitosti), nebo může být koncipována velmi jednoduchým tvrzením na vstupenkách či prodejním místě a místě konání akce Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů bezpečnostní služby. V tomto případě je jakékoliv ohrazení ze strany návštěvníka právně i fakticky neúčinné.

K některým ustanovením občanského zákona, například k § 417 a jeho aplikace na činnost pořadatelské (bezpečnostní) služby se musím odkázat na vyučovaný předmět na Policejní akademii ČR Nestátní bezpečnostní služby II. (Činnost soukromých bezpečnostních služeb) včetně příslušných skript a odborných publikací vydaných v některých "civilních" nakladatelství pro širokou veřejnost.

K odnětí, respektive úschově jídla či nápojů při vstupu do prostoru kulturní (společenské či jiné akce) v návaznosti na předešlém, musím stále trvat na svém souhlasu na obecném právním názoru odborníků na činnosti soukromých bezpečnostních služeb a vědeckých ústavů vystupujících jako soudní znalci v oborech s činnostmi SBS souvisejících, který odkazuje na na § 2 živnostenského zákona, kde se mimo jiné hovoří ...za účelem dosažení zisku... (právní důvod uplatnění § 3 občanského zákona), protože vnesením nápojů či jídla je přímo popřen "účel podnikání" v oborech: "prodeje" a hostinské činnosti. K pojmu "dobré mravy" existuje zcela jasný argument, že rozhodně není v zájmu zachování dobrých mravů, aby na těchto akcích byli znevýhodněni ti obchodníci, kteří se přímo na organizaci či provozu této akci podílejí na úkor těch, kteří nevyložili malé finanční a další náklady na možnost provozování své živnosti na této akci. Striktním dodržením ustanovení § 3 občanského zákona by paradoxně došlo k zneužití výkladu jedné právní normy na úkor druhé - živnostenského zákona a nepřímo i listiny základních práv a svobod, kde je ustanoveno právo na práci a podnikání.

Jinak děkuji za erudovaný výklad některých právních aspektů dané problematiky.

Ještě k poznámce ke koncertu v Glasgow (Jan Čulík)

Pane Čulík, celkem mne udivuje, že se neohrazujete k chování pořadatelské služby v Glasgow, protože pokud by se takový případ stal v ČR, tak zde by se mohlo jednat o protiprávní jednání. Nutit někoho něco činit, v tomto případě vypít láhev je zcela zřejmý zásah do ústavních práv člověka (Čl. 2 odst. 3 Listiny ZPS) - Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Navíc jako zákazník mohu argumentovat, že stačí "dva-tři loky" a pokud nepadnu mrtev k zemi, tak jejich argumentace s kyselinou není oprávněná a já dokázal, že láhev s tekutinou nepředstavuje žádné nebezpečí ve smyslu jejich argumentace a proto mohu i s touto lahví jít dovnitř.

Připadá mi, že jste si naběhl:-)))

Pozn. JČ: Jistě by mi pak argumentovali, že poloprázdnou láhev mohu po někom hodit. Jistě jsem mohl vymáhat vrácení vstupného. Příklad jsem neuváděl jako vzor, ale jako zkušenost.

United Islands of Control & Profit podruhé? - Petr Šafařík

Začnu od Vašeho posledního odstavce:-)) Pokud je mi známo (a myslím, že jako letošní přímý účastník bezpečnostních opatření je mi známo přímo od pramene:-)), tak letos bezpečnostní služba po projednání s promotérem akce s ohledem na účel těchto akcí dokonce ani bezpečnostní prohlídky za účelem odejmutí zbraní. Mám ovšem zásadní vyjádření nesouhlasu s tvrzením, že je jídlo (pití apod.) zabavováno, protože toto musí být v okamžiku opuštění prostoru vráceno, stejně jako předměty které lze považovat za zbraně.

Jestli je letošní nečinnost v této oblasti šťastná cesta tak to nechám na posouzení každého zvlášť, jenom provedu výčet uschovaných předmětů u bezpečnostní služby na jedné zcela běžné rockové akci pro cca 150-200 návštěvníků, kde jsou prováděny na přání majitele bezpečnostní prohlídky

1x plynová pistole

3x boxer

8x slzný plyn

1x sáček s matičkami M8

1x řetěz od bicyklu se závažím ve tvaru jehlanu

2x řetěz klasický (cca 80cm dlouhý)

5x ocelový teleskopický obušek

1x obušek "tonfa"

12x nůž "rybička"

2x nůž balisong (tzv. motýlek)

1x nůž vystřelovací

1x nůž armádní

Další poznámka JČ: V Británii by byla většina těchto nástrojů policejně konfiskována, protože je trestným činem nosit s sebou útočnou zbraň.

se všemi těmito věcmi se setkávají pracovníci bezpečnostní služby prakticky při každé otevírací době. A ještě standardně minimálně v jednom případě je každý den objevena pistole nebo revolver. V těchto případech je návštěvník poslán ven i se zbraní s odkazem na příslušná ustanovení zákona o zbraních a střelivu, která zakazují nošení střelných zbraní na místa konání kulturních, společenských a sportovních akcí a současně zakazují úschovu těchto zbraní bez povolení příslušných úřadů.

Z výše uvedeného vyplývá, že prakticky každý 4 návštěvník této kulturní akce je ozbrojen. Tedy při průměrné návštěvě cca 1500 lidí v jeden okamžik na koncertech United Islands of Prague se nachází cca 375 ozbrojených lidí proti tam přítomným 25 členům bezpečnostní služby... co by z toho mohlo vzejít, tak nehodlám ani domyslet.

Provedl jsem si vlastní průzkum u návštěvníků, který měl vysvětlit důvody nošení těchto zbraní a současně projevit názor na bezpečnostní prohlídky "ochranky" (mimochodem zcela stejné bezpečnostní služby, která pracuje i na akcích United islands of Prague) a dozvěděl jsem se tyto argumenty

K první otázce: Návštěvník si tyto zbraně nosí k osobní ochraně při cestě na diskotéku a zpět. Rovněž slouží k ochrana proti "frajerům" na diskotéce kde není praktikována bezpečnostní prohlídka.

K druhé otázce: Návštěvník se cítí mnohem bezpečněji, protože ví, že procesem bezpečnostní prohlídky procházejí všichni a tedy je výrazně eliminována možnost, že by případní útočníci byli k vyšší fyzické kondici ještě ozbrojeni.

Rovněž pracovníci bezpečnostní služby cítí psychologickou výhodu proti případným návštěvníkům vyvolávající konflikty, kteří vědí, že právě pracovníci bezpečnostní služby jsou jediní kdo jsou na koncertu ozbrojeni a to i když nejsou jejich zbraně nošeny viditelně (vnitřní předpis BS dle požadavků pořadatele).

A jako zajímavost uvedu skutečnost, že oslovení "frajeři", tedy návštěvníci, kteří zběžným zjišťováním a případným poznatkům bezpečnostní služby s ohledem na jejich chování při dřívějších akcích by mohli být označeni za osoby problémové - tedy "frajery" na výše uvedené otázky v prvním případě převážně odpověděli, že je nosí, aby měli správný argument v případě konfliktu (odpověď byla mnou zmírněna a převedena do akademické roviny bez ztráty smyslu odpovědi) a v druhém případě byla nejčastější odpověď, že je to moc nezajímá...

Dovoluji si podotknout, že u mých průzkumů se absolutně nikdo z přítomných návštěvníků neohrazoval proti bezpečnostní prohlídce a za dobu 16 akcí, kdy jsem byl přítomen po dobu 5ti hodin, tedy po celou silnou dobu příchodu návštěvníků na každou akci přímo na vchodě a pozoroval práci bezpečnostní služby se pouze ve dvou případech zákazníci ohradili proti bezpečnostní prohlídce. Byli pracovníky bezpečnostní služby informováni, že pokud se prohlídce nepodrobí, tak využijí svého mandátu tuto osobu na akci nevpustit. KONEC, TEČKA. Jedna osoba (žena cca 45 let, v té chvíli pravděpodobně již pod vlivem alkoholu, který již z ní byl cítit) odešla a druhá (skupina tří žen cca 40 let) se nakonec prohlídce podrobila, protože pochopila argumentaci bezpečnostní služby, že je to i pro jejich osobní bezpečnost, protože ví, že stejným způsobem prošli kontrolou i všichni ostatní návštěvníci. Mimochodem nejvíce na ně zapůsobila ukázka "sbírky" věcí, které byly od zákazníků na dobu jejich přítomnosti na akci převzaty do úschovy (abych opět někoho nepopudil, tak používám tohoto jemného vyjádření - eufemismu:-))). A závěrem bych chtěl podotknout, že můj "průzkum" byl průzkum provedeném v jediném podniku a tedy mohou vznikat určité odchylky...

Co se týká mé argumentace, tak pro jednoho se může zdát opravdu extrémní, pro jiného se ovšem může zdát zcela jasná a logická. Osobně s některými praktikami nesouhlasím (například odebírání jídla v některých provozovnách, kde zcela evidentně se jídlo neprodává), ale na druhou stranu je zde absolutní a ničím neoddiskutovatelné právo provozovatele (samozřejmě za splnění právních podmínek) využít svého práva k určení podmínek ve svém vlastním podniku.

Mimochodem si vzpomínám na provozovatele restauračních zařízení u nás i ve světě, kteří do své restaurace nepustili hosty, kteří byli oblečeni pouze v plavkách. Prostě každý si musel obléci nejméně tričko a šortky, jinak byl z restaurace vykázán nebo nebyl personálem obsloužen.

A k předposlednímu odstavci: Tento argument mi připadá už opravdu jdoucí za hranice lidské logiky, protože bych mohl argumentovat přesně stejným způsobem i v případě návštěvy "kamenného" klubu či diskotéky, protože jsem přišel na koncert či hudební produkci, neberte mi mou láhev s vodou ani bagetu či jablko, nevěděl jsem, že tu bude občerstvení nebo bary s jídlem a pitím a jejich nabídka mě vůbec nezajímá...

Závěrem pro všechny bych chtěl podotknout, že nejsem žádným obhájcem kroků pořadatelů vůči jejich vlastním zákazníkům. Sám bych byl osobně nejraději, kdyby působilo dobré slovo, ovšem vzhledem k dnešnímu světu kolem nás jsou tato opatření nezbytná. Přímo bych mohl říci, že postupně nabývají stále na větší důležitosti, kdy v mnohých smluvních ujednáních panují velmi tvrdé bezpečnostní podmínky - viz. např. prohlídky při vstupech na paluby letadel, které provádějí de iure absolutně stejní pracovníci soukromých bezpečnostních služeb na základě stejných podmínek občanského práva. Zkrátka u vstupu na palubu letadla stojí stejný "securiťák" jako u vstupu na koncert a nevpustí vás do letadla s ničím co by mohlo ohrozit let, a to včetně jídla a pití!.

Opravdu jsem stále nepochopil, proč jsem ze strany některých přispěvovatelů BL napadán za zcela legitimní a ničím neoddiskutovatelné aplikace práva v oblastech soukromoprávních disciplín s návazností na bezpečnostní praxi. A vážně mě překvapuje zcela absurdní argumentace některých pasáží, která nemá žádné právní ani logické opodstatnění.

Prostě by měli čtenáři BL přijmout fakt, že provozovatelé

a) mají oprávnění vycházející z občanského práva ke stanovení podmínek a vy jako návštěvníci nemáte absolutně žádný prostor k vyjednávání (tzv. smlouva adhezní) a pokud podmínky nebudou 100% z vaší strany plněny, tak provozovatelé budou stále častěji využívat práva vás z akce vykázat či třeba nechat vyvést, a to bez náhrady.

b) budou vydávat stále přísnější návrhy smluv, že tzv. bezpečnostní kontroly budou prováděny na stále větším počtu kulturních akcí, že budou stále "tvrdší" a je jedno, jestli je argumentace ve smyslu "ochrany oprávněných zájmů provozovatele" nebo "v zájmu ochrany života, zdraví nebo majetku", protože způsob a okruh těchto kontrol je v obou případech identický.

a návštěvníci mají pouze oprávnění na tento koncert nejít - nic víc, nic méně.

Patrik Šebesta

bezpečnostní analytik

                 
Obsah vydání       8. 6. 2005
8. 6. 2005 Bush odmítl kjótský protokol pod vlivem ropné společnosti Exxon
8. 6. 2005 Ukrajinci v českém otroctví
8. 6. 2005 Dobrá vláda musí být založena na kompromisech
8. 6. 2005 Šéf britských konzervativců varuje před podnebnými změnami
7. 6. 2005 Proč to nejde? Jan  Čulík
8. 6. 2005 Virtuální normalita a deviace Petr  Sak
8. 6. 2005 Americký prezident a lidské klony Jaroslav  Zvěřina
8. 6. 2005 Jak je to s právy návštěvníků na kulturních akcích Patrik  Šebesta
7. 6. 2005 Firmy dávají zaměstnancům elektronické náramky, aby zvýšily jejich výkonnost
8. 6. 2005 Referendum k rozdělení čs. federace jsme chtěli
8. 6. 2005 Derrida a vábení marginalizace Petr  Svoboda
8. 6. 2005 Britské listy: polovina špíny a polovina perel
8. 6. 2005 Jsem parazitem, když čtu veřejně přístupné stránky?
8. 6. 2005 Proč to nejde a proč by stálo za to zkusit Martin  Marek
8. 6. 2005 Britské listy nejsou levicové Jaromír  Hořák
7. 6. 2005 Příšerná úroveň a parazitismus Britských listů
7. 6. 2005 Slova plná zloby
7. 6. 2005 S hlubokou neúctou
7. 6. 2005 Lidi jsou fakt natvrdlý
7. 6. 2005 Zkuste napsat do českých novin, že prezident Klaus není zrovna génius
8. 6. 2005 K čemu je mi číst Haló noviny, když je to pořád stejné
8. 6. 2005 Platím za zveřejnění své reakce
8. 6. 2005 Britské listy mě často iritovaly
8. 6. 2005 Zvýší se počet finančních přispěvatelů ze šesti na sedm?
8. 6. 2005 Vydávat noviny za 8.600.- Kč měsíčně je výkon hodný Davida Copperfielda
7. 6. 2005 Hodnotou BL je právě jejich nekomerčnost
7. 6. 2005 Není to drzá a nemravná výzva Michael  Kroh
7. 6. 2005 Jsem člověk pravicového smýšlení a nedivím se vaší výzvě
7. 6. 2005 Jsem člověk pravicového smýšlení a rozhodně vás nebudu podporovat
7. 6. 2005 Používejte systému paypal
7. 6. 2005 Unikátní periodikum
7. 6. 2005 "Já vám předkládám kvalitní médium a vy to, holoto, čtete zadarmo"
7. 6. 2005 BL jsou špatné, ale jsou tím nejlepším, co máme
7. 6. 2005 Britské listy jsou dobré právě proto, že nemají peníze
7. 6. 2005 Neškodí se připomenout
8. 6. 2005 Asi žlázy... Bohumil  Kartous
7. 6. 2005 Britské listy nemají k dispozici vilné dvacítky Filip  Rožánek
7. 6. 2005 Čtu a neplatím
7. 6. 2005 Kde je ta Klausova "literatura"?
7. 6. 2005 On to řekl Bohumil  Kartous
7. 6. 2005 Software je jako sex. Nejlepší je zadarmo!
7. 6. 2005 Gorbačov: Podporuju socialismus Tonyho Blaira
7. 6. 2005 Město by mělo MHD spíše podporovat a více dotovat
7. 6. 2005 Jak multinacionální společnosti "klonují" britská města
7. 6. 2005 Pod lampou na pravé poludnie Jan  Dancer
7. 6. 2005 Jednotná Evropa je naším společným cílem Milan  Valach
7. 6. 2005 Vzpomínky na svět včerejška Lubomír  Novotný
7. 6. 2005 Konfiskace občerstvení na koncertě je zásahem do vlastnického práva návštěvníka Jaroslav  Štemberk
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Orgie konsumerismu: kontroly návštěvníků na kulturních akcích RSS 2.0      Historie >
8. 6. 2005 Jak je to s právy návštěvníků na kulturních akcích Patrik  Šebesta
3. 6. 2005 United Islands of Control & Profit podruhé? Petr  Šafařík
28. 6. 2004 Láhve bylo povinností odebírat, jinak by došlo ke škodě na zisku Patrik  Šebesta
18. 6. 2004 Dovolují občanské předpisy šacování? Jan  Rovenský
17. 6. 2004 Vynucení prohlídky zavazadel je dáno právem na ochranu majetku provozovatele - tedy i zisku Patrik  Šebesta
15. 6. 2004 "Boj proti terorismu" jako marketingový tah - malá, česká verze Petr  Šafařík