28. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 6. 2004

Ke koncertům na pražských ostrovech

Láhve bylo povinností odebírat, jinak by došlo ke škodě na zisku

Pořadatel každé soukromé akce si může subjektivně určit podmínky, ale měly by být zveřejněny

"§ 415 Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí...

§ 417 Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení..."

U tohoto ustanovení dochází k naplnění jedné z podmínek, kdy jsou např. i pracovníci SBS oprávněni Vám odejmout láhev s pitím vstupu, protože zde je naplněna podmínka ohrožení škodou... a to škodou jakoukoliv, tedy i škodou na přiměřeném zisku. Navíc si povšimněte, že toto ustanovení nehovoří o právu k odvrácení škody, ale přímo o povinnosti k jejímu odvrácení. Nesplnění této (dokonce) povinnosti se může projevit jako zavinění ve smyslu § 441 ObčZ.

Patrik Šebesta argumentuje, že soukromá bezpečnostní služba odebírala divákům, kteří chtěli jít na koncert na Střeleckém ostrově, konající se na oslavu vstupu ČR do EU, lahve s vodou a s limonádou zcela oprávněně.

Předchozí části této diskuse >> >

Vážený pane Rovenský,

Soudě dle vašeho sdělení jste studentem právnické fakulty a to dokonce předposledního ročníku, proto spíše mě děsí:), že takové základní vyjádření si nedokážete jako student již čtvrtého(!) ročníku vyložit ze současné právní legislativy.

Je vidět, že ještě nejste ani na prahu základního právnického poznání, které se nachází ve vyjádření Scio me nihil scire. Plně vás chápu, že po "skoroabsolvování" studia se cítíte, že jste "nasákl" dostatečně látku a hlavně, že to co vás naučili je ta jediná pravda:).

Vězte, že pravda je tam někde venku, a tím nemyslím legendární výrok v seriálu X-Files odkud jsem si jej dovolil vypůjčit, ale to, že teprve další studium a hlavně praxe v drsné právní realitě Vás naučí, že člověk by měl studium brát pouze jako start k celoživotnímu sběru informací a dalších vědomostí.

Když jsme u toho představování, tak jelikož se velmi nerad chlubím dosaženým vzděláním, protože k této výsadě je potřeba mít určitou pokoru a ne se jí hned ohánět. Tedy. Absolvoval jsem dvě studia s právnickým zaměřením. Jedno bylo spíše ve směru obecných právních věd a druhé bylo zaměřeno na bezpečnostně-právní činnost. K mojí současné pozici bych stanovil, že se mj. zabývám i bezpečnostní analytikou a legislativou v oblastech bezpečnostně-právních činností.

Pro větší přehlednost odpovím na jednotlivá diskusní témata.

Vážený pane Šebesto,

1) Soudíte, že "oprávnění k provedení prohlídek tzv. kontrolně-propustkové služby (to je pěkný eufemismus k šacování, není-liž pravda) vychází fakultativně ze současných občanských předpisů". K pochopení Vašeho závěru by velmi prospělo, kdybyste byl schopen blíže uvést, který konkrétní právní předpis a jeho ustanovení jste měl na mysli. I při své chabé znalosti občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) si dovoluji tvrdit, že v něm podobné zmocnění nenaleznete.

1) Jestli opravdu myslíte, že výraz kontrolně-propustková činnost je eufemismus (pro čtenáře, kteří nemusejí nutně vědět eufemismus = zjemňující vyjádření představ málo příjemných), tak doporučuji například prostudovat práce JUDr. Františka Brabce z Ústavu státu a práva AV ČR nebo JuDr. Pavla Macka -- vedoucího katedry bezpečnostních služeb PA ČR.

Vaší neznalost bezpečnostních disciplín Vám nemám za zlé, protože metody soukromých bezpečnostních služeb se v ČR vyučují na dvou, třech specializovaných školách, ovšem základní neznalost občanského zákona (dále jen "ObčZ") jako studenta právnické fakulty považuji za velmi kritickou:).

Teď vytvořím trocha osvěty k pojmu a činnosti soukromých bezpečnostních služeb, i když to bude celkem těžké, protože rozsah delegací a odborných termínů je celkem objemný, proto by z mého výkladu mohli být Vámi vyvozovány i nepřesné závěry či otázky vzhledem k vaší neznalosti problematiky.

Soukromá bezpečnostní služba (dále budu užívat jen "SBS") je komplex služeb bezpečnostních činností, tj. ochrany majetku a osob a dalších bezpečnostních zájmů realizovaných na komerční bázi tj. objednaných zákazníkem. Z této definice plyne, že SBS provádí komplex služeb pro zákazníka v oblasti ochrany osob, majetku a dalších služeb, které vyplývají z činnosti SBS (např. ochrana informací, pátrací činnost apod.).

Je samozřejmostí, že činnost soukromé bezpečnostní služby vychází z premisy, že její pracovníci nemají zákonem vymezena žádná zvláštní práva nad rámec zákonných práv každého občana. Jde tedy o výkon činnosti výhradně v mezích ustanovení ObčZ s následným možným jednáním i v souladu s ustanovením §§ 13 a 14 Trestního zákona (dále jen "TrZ") a § 76 odst.2 trestního řádu (dále jen TrŘ). Myslím, že vyjmenovávat čísla zákonů nemá smysl, protože jsou již takto dostatečně určeny.

Bude pro vás možná překvapením, že ochrana proti neoprávněnému zásahu do vlastnictví vychází z ustanovení ObčZ. A nedotknutelnost osobního vlastnictví vychází přímo z listiny základních práv a svobod a projevuje se mj. zejména na úseku občanského práva.

Legálnost SBS se jednak opírá o listinu základních práv a svobod zejm. Čl. 7 odst. 1 a Čl. 26 odst. 1 a dalších, kde mají občané zaručena základní práva a svobody a tudíž i oprávnění tato práva chránit.

I při Vaší údajně chabé znalosti občanského zákona, jak sám uvádíte, si dovoluji tvrdit, že zmocnění o němž diskutujeme a další v něm naleznete.

§ 6 jestliže hrozí neoprávněný zásah do práv bezprostředně, může ten kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.

Obdobnou povahu jako svépomoc mají i §§ 417, 418 a např. i § 151 o zadržovacím právu.

§11 fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.

§ 123 Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje.

Vyznačení POVINNOSTI !

§ 415 Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí...

Toto ustanovení má povahu jednoho ze základních principů občanského práva a to principu, který ovládá jednak občanskoprávní prevencí a dále občanskoprávní systém. Jako takový se vztahuje na všechny účastníky občanskoprávních vztahů a ukládá povinnosti dodržovat požadavky stanovené zákonem nebo smluvně a kromě toho si obecně počínat tak aby nedocházelo ke škodám.

§ 417 Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení...

U tohoto ustanovení dochází k naplnění jedné z podmínek, kdy jsou např. i pracovníci SBS oprávněni Vám odejmout láhev s pitím vstupu, protože zde je naplněna podmínka ohrožení škodou... a to škodou jakoukoliv, tedy i škodou na přiměřeném zisku. Navíc si povšimněte, že toto ustanovení nehovoří o právu k odvrácení škody, ale přímo o povinnosti k jejímu odvrácení. Nesplnění této (dokonce) povinnosti se může projevit jako zavinění ve smyslu § 441 ObčZ.

Dále se dostáváme k možnostem delegace práva na jiného, tedy např. na pracovníků SBS.

§22 Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem. Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému.

Teď se vrátíme podstatě naší věci. Kontrolně propustkovou službou je zabezpečována ochrana a režim vstupů do objektu či prostoru.

V rámci této činnosti se zabraňuje mimo jiné

 • vstupu osob (a i např. vjezdu vozidel) bez platného oprávnění, tedy např. zakoupené vstupenky
 • zabraňuje neoprávněnému vnášení příp. vynášení předmětů, tedy za daných okolností i nápojů a jídla či předmětů, které by mohly útok učinit důraznějším (jistě znáte definici zbraně dle TrZ. )
 • atd. atd.
 • A nyní se dostaneme proklamované "osobní prohlídce" a "prohlídce zavazadel". Jedná se o metodu jejímž cílem je zabezpečit stanovený režim vstupu do takového objektu, kde charakter činnosti toto vyžaduje.

  Ad 1) Pořádání kulturní a společenské akce je živností ve smyslu živnostenského zákona. Vedle této živnosti se běžně užívá činnosti s názvem hostinská činnost.

  Ad 2) Provozování živnosti má ve svém účelu vytvoření zisku, zde se jedná o ochranu ekonomických zájmů provozovatele. Další pokračování vysvětlení je u vaší diskusní otázky č. 4.

  2) Ani po delším přemýšlení se mi nepodařilo pochopit Vámi v této souvislosti použitou vazbu "fakultativně vyplývá". Dovoluji se proto dotázat, zda ji vnímáte jako antonymum k případnému "vyplývání obligatornímu" :) a, předně, co podle Vás toto sousloví znamená.

  2) Ani mě se rovněž po delším přemýšlení nepodařilo pochopit větnou vazbu "fakultativně vyplývá", protože já jsem ve své poznámce použil vazbu " ...vychází fakultativně...". Myslím, že tyto dvě slovní vazby si nejsou synonymem :) protože z Vaší vazby vyplývá následek určitého jevu za daných podmínek, kdežto já jsem hovořil o počátku podmínky daného jev. A jinak by stačilo, kdyby jste namísto naučené slovní eskapády raději věc vyložil např. takto: "... dovoluji se proto dotázat, zda ji vnímáte jako synonymum..." - všichni nejsou tak omezeni, aby vaší rádoby právní konstrukci nepochopili:).

  3) Shodneme se, že stánek s občerstvením je skutečně provozovnou podle živnostenského zákona. Podle Vámi vyjádřeného názoru však do takovéto provozovny vstupuji ve stejném okamžiku, kdy vstoupím do areálu, kde se takový stánek či stánky nacházejí. Opět si dovolím dotaz: vstupuji tedy "do stravovny" v okamžiku, kdy moje noha překročí pomyslný práh haly Hlavního nádraží ČD v Praze (kde se to stánky jenom hemží), či snad v okamžiku, kdy vylezu na nástupiště (které je uzavřeným prostorem, kam se smí jenom s platnou jízdenkou, a kde většinou také nějaký ten stánek je)? Mohou mi zde přítomní stánkaři, resp. České dráhy, a.s., prohledat batoh a kapsy a vyhodit moji bagetu a pití koupené jinde, abych jim nekale nekonkuroval tím, že je budu chtít sníst (přirozeně tu bagetu, nikoliv stánkaře, jinak by jistě připadala v úvahu nutná obrana)?

  3) I při naší shodě, že stánek s občerstvením je provozovnou podle živnostenského zákona si dovolím vyjádřit opětovný obdiv nad vaší "znalostí" občanského práva -- k Vaší cti je, že jste se k této indispozici doznal:).

  Předně jste zapomněl, že v našem právním systému existují i definice veřejně přístupných objektů, která patří do skupiny míst veřejně přístupných spolu s např. veřejným prostranstvím. Vymezení takového termínu je v právní praxi zcela jasná. Pro případ, že by jste se tímto termínem dosud hlouběji nesetkal, tak veřejně přístupným objektem se rozumí obecně prospěšná zařízení a stavby. Že je nádraží obecně prospěšnou stavbou, tak o tom není pochybnost. Alespoň v právní praxi tomu tak je. Veřejným prostranstvím se rozumí prostory pod širým nebem včetně pozemních komunikací přístupné každému bez omezení.

  K Vašemu příkladu. Do haly hl.n. v Praze (a samozřejmě jakéhokoliv nádraží) vstupujete jako do veřejně přístupného zařízení a stavby, která je sice v majetku nějaké osoby (fyzické nebo právnické), ale je zde zcela zřejmá povinnost věcného břemena v tom, že

   do prostoru může v době jejího otevření vstoupit kdokoliv bez zjevného účelu zde něco konat nebo nějak jednat
  . Pokud se opět nechceme dostávat do ad absurdum absolutní svobody nebo absolutního strpění, nebudeme dále rozvíjet malichernosti typu otevírací doba haly hl.n. v Praze.

  K zdůvodnění veřejně přístupného objektu mám dostatečně známý důkaz -- problematiku bezdomovců. Tito v hale přebývají a na jejichž pobyt v hale je i policie "krátká" a to i po provedených ztěžujících resp. omezujících opatření (tedy např. mj. uzavírání v noční době), protože právě jako veřejně přístupný objekt zde osoba nemusí prokazovat svůj účel na rozdíl od např. od restaurace či obchodu, kde má přístup jen zákazník, byť potencionální, ale v těchto souvislostech hovoříme o zákazníkovi, který spadá

   do skupiny užší od skupiny kdokoliv
  (příklad možnosti vykázání ne-zákazníka z restaurace uvádím níže).

  A jen tak mimochodem, dalším příkladem zcela běžného veřejně přístupného objektu jsou pasáže některých domů ve kterých jsou umístěny obchody a i restaurace apod.

  Co se týká Vámi proklamovaného nástupiště, kam můžete pouze s platnou jízdenkou nebo vstupenkou na nástupiště (ano i taková existuje), tak pokud by provozovatel na tomto trval, tak samozřejmě by mohlo dojít i k situaci kterou popisujete (i když nikoliv úplně, protože zde existuje zásadní věc ke které se dostanu v odpovědi na bod 4).

  A nyní odbočím, nevím jak často létáte letadly, ale některé letecké společnosti zakazují vnášení vlastního jídla a jejich konzumaci v letadle a věřte, že z bezpečnostních důvodů to není -- opět vysvětlení pod bodem 4.

  4) A konečně (což je snad nejdůležitější) - ze skutečnosti (či spíše své domněnky), že "v ČR je soukromá bezpečnostní problematika nedostatečně koncipována, protože nejsou v mnoha případech stanoveny právní předpisy nižšího stupně" dovozujete, že chybějící legislativu může nahradit jakousi svojí quasi-právotvornou činností provozovatel občerstvení. Myslel jste to vážně, nebo jen zkoušel pozornost čtenářů Britských listů? Četl jste někdy článek 2 odst. 3 Základní listiny práv a svobod, který praví, že "Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá"? Vámi citovaný § 47 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, (který jste mimochodem zapomněl označit, takže není jasné, z čeho vlastně citujete) jistě stanoví sankci za porušení legálně uložené podmínky na ochranu veřejného pořádku při sportovní akci...etc., ovšem za zákonné zmocnění k uložení takové podmínky jej nelze považovat ani s velkou dávkou představivosti. Toto zmocnění je třeba hledat jinde (třeba v zákoně o obcích). Takže se ptám: kdepak nám zákonodárce obdařil stánkaře či bezpečnostní agentury pravomocí rozhodovat autoritativně o právech a povinnostech jiných osob?

  Konečně se dostáváme k Vaší nejdůležitější otázce, tedy spíše okruhu otázek a Vašich (bohužel ne právníka hodných) názorů. Tento okruh 4 rozdělím do několika oddílů:

  a) nedostatečná koncepce soukromé bezpečnostní problematiky opravdu nevychází z mojí osobní domněnky, ale vychází za ad 1 z potřeb obecné praxe se kterou se SBS v roli pořadatele setkávají dnes a denně, ad 2 z rozboru stávající legislativy, kdy k otevření (kolaudaci) provozovny potřebujete např. projekt hygienických opatření, projekt větrání objektu, projekt protipožárních opatření, které se vyžadují na základě zcela jasně stanovených předpisů a oborových norem. Na bezpečnost osob a majetku těchto osob se nedotazuje vůbec nikdo!!! Nutnost ochrany hostů vychází pouze z jakéhosi "pudu sebezáchovy" z logické úvahy některých provozovatelů (dnes už doufám, že většiny) a některých ustanovení ObčZ, že do podniku, kde jsou hosti napadáni a okrádáni a nikdo tomu nezabrání, tak přestanou lidi chodit a tím dojde ke krachu podnikatele. Jak jsem uvedl v "osvětě" činnosti SBS, tak činnosti jakéhokoliv občana, tedy i Vámi uvedeného provozovatele občerstvení je dána zejména občanským právem jako jedním ze základních stavebních pilířů jakýchkoliv vztahů mezi osobami.

  Laik se diví a odborník žasne (opět) nad Vaší neznalostí občanského práva, protože se s Vámi uvedenou "quasi-právotvornou" činností (nejenom stánkařů) setkáváte dnes a denně: při každém nákupu v obchodě, při jídle v restauraci, návštěvě kina, divadla, hradu nebo třeba cestě jakýmkoliv hromadným prostředkem anebo používáním jakéhokoliv typu telefonního spojení telefonní sítí uzavíráte smlouvy, které vycházejí právě z občanského zákona. Všichni tito Vám předkládají své návrhy smluv a vy máte svobodné právo smlouvu přijmout či nepřijmout...

  § 43a ObčZ Projev vůle směřující k uzavření smlouvy, jenž je určen jedné nebo více určitým osobám, je návrhem na uzavření smlouvy (dále jen "návrh"), jestliže je dostatečně určitý a vyplývá z něj vůle navrhovatele, aby byl vázán v případě jeho přijetí
  .

  ... a samozřejmou podmínkou je povinnost dodržení přijatých podmínek.

  A nyní se dostáváme k odpovědi na vaší situaci. Pokud jste zakoupil vstupenku nebo jste se chystal vstoupit do areálu, tak jste s provozovatelem uzavřel (§ 44 občZ) klasický smluvní vztah, protože projev Vaší vůle se souhlasem s danými podmínkami navrhovatele smlouvy je více než patrný. Nevím jaké z jakého důvodu se odvoláváte na Čl. 2 odst. 3 listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), když Vaše rozhodnutí bylo aktem svobodného přijetí VŠECH podmínek pořadatele stanovené smlouvou. Můžete se Vám to nelíbit jak chce, ale de jure jste ze smlouvou souhlasil (viz. § 43a ObčZ):). Pokud by jste s těmito podmínkami nesouhlasil, tak by jste svojí vůli s neuzavřením smlouvy vyjádřil tak, že by jste tam nešel -- jednoduché, že:). Pokud by jste se chtěl přít o předchozím vyjádření, tak vás odporučuji ke studiu

  § 34 ObčZ Právní úkon je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují.

  § 35 ObčZ (1) Projev vůle může být učiněn jednáním nebo opomenutím; může se stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit.

  (2) Právní úkony vyjádřené slovy je třeba vykládat nejenom podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem. (3) Právní úkony vyjádřené jinak než slovy se vykládají podle toho, co způsob jejich vyjádření obvykle znamená. Přitom se přihlíží k vůli toho, kdo právní úkon učinil, a chrání se dobrá víra toho, komu byl právní úkon určen

  § 36 ObčZ odst. 1 věta první Vznik, změnu nebo zánik práva či povinnosti lze vázat na splnění podmínky.

  Nyní trochu odbočím ke každodenním příkladům:

  V restauraci je vám nabídnut jídelní lístek s názvy jídel gramáží a cenami. Tyto ceny jsou cenami smluvními. Význam slov "smluvní ceny" nemá význam "smlouva jako na arabském tržišti", ale vychází z přesné intence výše citovaných ustanovení ObčZ -- nabídka návrhu smlouvy (jídlo nebo pití v dané úpravě a váze za nabízenou cenu -- v případě přijetí smlouvy její plnění a toho vyplývající práva povinnosti obou stran; a to případě strany zákazníka povinnosti zaplatit uvedenou (ujednanou) cenu. Pokud nebudu např. s cenou souhlasit, tak pokud pominu možné vyjednávání, které nemusí být druhou stranou vůbec akceptováno, tak zbývá jedině smlouvu neuzavřít, tedy restauraci opustit, protože jak vyplývá např. z výše uvedeného příkladu hl.n. v Praze, tak restaurace NENÍ veřejně přístupným objektem a proto pokud nejste zákazník, tak Vás může navrhovatel smlouvy (majitel či jím pověřená osoba -- tedy např. číšník) z restaurace vykázat. V případě vašeho neuposlechnutí se tímto opět dostáváme k § 6 ObčZ:). Můžeme se bavit o způsobech a např. využití síly apod., ale opět bych Vám doporučil studium prací např. JUDr. Zdeňka Náchodského -- býv. instruktora spec. jednotek, osobní gardy krále Saudi (SA) a dnes soudního znalce v oboru kriminalistika -- boj z blízka. A samozřejmě též mnohá soudní rozhodnutí ve věcech přiměřenosti a nepřiměřenosti nutné obrany.

  Pokud jezdíte MHD či jinými tzv. hromadnými dopravními prostředky tak je vám nabídnuta smlouva o přepravě za daných podmínek v daném směru a dané době. Jsou vám nabídnuty smluvní přepravní podmínky a tuto smlouvu dle podmínek přepravce jste povinen stvrdit tak, že si zakoupíte jízdenku (pokud není přeprava zdarma). Pokud si jízdenku zakoupíte a do vozidla hromadné dopravy nastoupíte, tak se zavazujete plnit všechna(!) ustanovení přepravního řádu. Mj. je zde zákaz kouření, zákaz požívání jídla, pití, provozovat hlučnou hudbu, houpat se na tyčích apod. Opětovně se nemůžete odvolávat na Vámi citovaný Čl. 2 odst. 3 Listiny, protože opět jste všechny(!) podmínky přijal na základě svobodné vůle, tedy zcela dobrovolně. Pokud nesouhlasíte s podmínkami, tak máte možnost si najít jiný způsob dopravy.

  Jestliže chodíte na fotbalové zápasy, tak vidíte u některých utkáních "manévry" policie i pořadatele. V případě, že se díváte pořádně i na věci mimo hrací plochu, tak vidíte, že policisté zasáhnou až v okamžiku, kdy je porušen jiný zákon než občanský zákon (např. zákon o přestupcích či trestní zákon). Do té doby to mají vše "v rukou" pořadatelé, protože jednají právě v mezích zmocnění smlouvy mezi divákem a majitelem (uživatelem) objektu.

  V případě, že Vám tyto příklady každodenního života nestačí, tak si přečtěte např. návštěvní řád hradu, muzea či všeobecné obchodní podmínky telekomunikačních společností -- tyto všechny vycházejí z dobrovolnosti přijetí, ale povinnost plnění těchto dobrovolně přijatých závazků.

  K § 47 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích (dále jen "PřZ"). Mimochodem omlouvám se, že jsem neuvedl název předpisu, stane se:). Tento odstavec hovoří opět cituji poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice.

  Podmínky lze uložit těmito způsoby

 • zákonem vydaný parlamentem,
 • obecně závaznou vyhláškou ministerstva nebo nařízením vlády
 • obecně závaznou vyhláškou kraje nebo obce
 • smluvním ujednáním v občanském právu
 • Tedy výše uvedený paragraf lze za takové zmocnění vydat i bez fantasie, pouze s trochou právní logiky a hlavně znalosti základných právních předpisů:).

  A nyní se dostáváme k mému "povzdychnutí" nad nedostatečnou koncepcí dané problematiky. Vaše ohánění základními právy a vůbec odpověď vedená stylem "ředitele zeměkoule" Vám bohužel zakryla základní otázku, a to § 46 ObčZ Písemnou formu musí mít smlouvy o převodech nemovitostí, jakož i jiné smlouvy, pro něž to vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků. Nikde v právním systému není zmínka, že "smluvní návštěvní podmínky (kulturní akce)" musí mít nutně písemnou formu, nebo že alespoň musí být písemné znění zveřejněno (u vchodu apod.) aby si tyto podmínky mohl každý prostudovat. Tedy vy přijímáte něco co je špatně dokazatelné a hlavně nemáte možnost kontroly. V případě dalšího možného sporu je to "slovo proti slovu". Chybu v systému tedy vidím nikoliv ve Vámi proklamované nemožnosti tak činit, protože možnost jsme již prokázal výše, ale v nedostatečné obeznámenosti návštěvníka takové akce s pravidly a možnosti svobodného rozhodnutí. Vaše pozdější argumentace již není ochranou a hlavně je ad 1) špatně prokazatelná a ad 2) přichází POZDĚ. V současnosti po zakoupení vstupenky jste odkázáni pouze na ústní informace druhé strany. Sice je tímto smlouva porušována, ale opět je to špatně prokazováno -- slovo proti slovu. A sám jste viděl, resp. slyšel, že právní vzdělání členů mnohých SBS je na velmi nízké úrovni.

  Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že co vy nepřímo pojmenováváte šikanou vyjádřenou slovy "zneužití boje proti terorismu" vychází s práva a povinností daného všem osobám nacházejícím se na území ČR a je hlavně výsledkem SVOBODNÉ VŮLE S UZAVŘENÍM SMLOUVY A NÁSLEDNOU POVINNOSTÍ PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY, která platnou smlouvou je i s mým povzdychnutím nad nedostatečnou koncepcí dané problematiky. A mimochodem praxe metody kontrolně propustkové (nebo jak Vy to nazýváte "šacováním") je metoda používaná SBS v roli pořadatele běžně od roku 1990, tedy v době, kdy byli ještě USA s bin Ladinem spojenci v boji proti SSSR ve válce v Afghánistánu.

  Člověče, neděste mne - snad nejste, podle e-mailu soudě, právník či dokonce policista? ;)

  Vás budou ve vaší praxi děsit horší než zrovna právníci či dokonce policisté:).

  btw. Omlouvám se za určité výpady proti Vašim znalostem, zejména v první části příspěvku, ale v podobném duchu byl napsán i Váš diskusní příspěvek, proto bychom se mohli napříště dohodnout na akademické zdvořilosti.

  S pozdravem

  Jan Rovenský, student 4. ročníku FPR ZČU

  S pozdravem

  Patrik Šebesta, již v praxi:)

                   
  Obsah vydání       28. 6. 2004
  28. 6. 2004 Zajatci v zálivu Guantánamo se mohou odvolávat k americkým soudům
  28. 6. 2004 Klaus začne jednat, až Špidla podá demisi
  27. 6. 2004 Podává s demisí premiéra automaticky demisi i vláda? Jan  Sýkora
  26. 6. 2004 Špidla odstoupil z funkce předsedy ČSSD; ve středu podá jeho vláda demisi
  28. 6. 2004 EP a ČSSD: Konstatování obecně známé skutečnosti jinými slovy Oldřich  Průša
  28. 6. 2004 Pád strůjce pádu Ivan  David
  28. 6. 2004 David kope do mrtvoly
  28. 6. 2004 Tak nám zabili Ferdinanda Jiří  Bakala
  28. 6. 2004 Irák: únosci hrozí stít uneseného příslušníka amerických námořních jednotek
  28. 6. 2004 USA předaly Iráku suverenitu
  28. 6. 2004 CIA suspendovala "drsné vyšetřovací techniky"
  28. 6. 2004 Adélka Vražednice v pasti paragrafů i politiky Zdeněk  Jemelík
  28. 6. 2004 Michael Moore poděkoval politickým odpůrcům za obrovský úspěch svého filmu
  26. 6. 2004 Italští policisté stanuli před soudem za bití demonstrantů při summitu G8
  28. 6. 2004 Mobilní telefony mohou snížit plodnost mužů až o třetinu
  28. 6. 2004 Viagra "ostře snižuje mužskou plodnost"
  26. 6. 2004 Tony Blair osobně požádal George Bushe, aby USA propustily Brity, vězněné v Guantánamu
  26. 6. 2004 USA a EU se dohodly na podpoře pro novou iráckou vládu
  28. 6. 2004 Muži nenechají ženy svobodně dýchat
  28. 6. 2004 Právo na příjmení se nezaručuje... Jan  Sýkora
  28. 6. 2004 EU odsoudila "bigotnost Vatikánu"
  28. 6. 2004 Láhve bylo povinností odebírat, jinak by došlo ke škodě na zisku Patrik  Šebesta
  28. 6. 2004 Zešílevší kapitalismus Jan  Čulík
  28. 6. 2004 Jak se rodí outsideři Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
  28. 6. 2004 Odhalenie Pamätníka usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989
  28. 6. 2004 Privatizace národních zájmů Miroslav  Polreich
  25. 6. 2004 Moorův film Fahrenheit 9/11 vyvolává v USA vášně
  25. 6. 2004 Moorův film je bezostyšná propaganda, ale Bushe asi zničí
  5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
  29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
  17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
  22. 11. 2003 Adresy redakce

  Orgie konsumerismu: kontroly návštěvníků na kulturních akcích RSS 2.0      Historie >
  28. 6. 2004 Láhve bylo povinností odebírat, jinak by došlo ke škodě na zisku Patrik  Šebesta
  18. 6. 2004 Dovolují občanské předpisy šacování? Jan  Rovenský
  17. 6. 2004 Vynucení prohlídky zavazadel je dáno právem na ochranu majetku provozovatele - tedy i zisku Patrik  Šebesta
  15. 6. 2004 "Boj proti terorismu" jako marketingový tah - malá, česká verze Petr  Šafařík