5. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 4. 2004

S českým školstvím od plotu k plotu?

Po řadu generací se v českém školství prosazovalo jako priorita osvojování poznatků. Samému "osvojování" se razila nejednou cesta diktováním učiva, bez ohledu na učebnice a další možné zdroje výchozích poznatků. Kontrola tohoto "osvojení" převážně dosud probíhá verbálním zkoušením učební látky. Pokud se v některých předmětech diskutuje, zůstává otázkou jejich přínos, vaří-li se "z vody" a bez kritických závěrů.

Po roce 1989 začaly být v zainteresovaných kruzích navíc propagovány některé do té doby neuplatňované principy. Pokud jde o přístup k učivu a k žákovi, jako by mohlo (ne-li mělo) být víc místa poskytnuto přímo vlastní iniciativě samotného žáka. Navíc zcela nově tomu dříve navenek "jednotnému" systému veřejného školství mohly začít v nových podmínkách výrazně konkurovat školy soukromé (včetně "vysokého" školství!); zatím bez objektivizujících srovnávacích měřítek ("až na ty vynaložené peníze navíc").

Mezi učiteli nikdy neustaly spory o to, CO, anebo JAK učit. Málokdy v korelaci obou přístupů; spíše v jejich vzájemné konfrontaci.

Některé bližší informace o tom viz též článek M. Dokulila "Jsme v něčem ještě dědici Masarykových koncepcí a mělo by to smysl?" ZDE

Pokud cítíme v zádech jako stávající problém, že počet nových poznatků "astronomicky" vzrůstá (a že nelze setrvale vytloukat klín klínem), pak se na první pohled zdá, že spása je v odklonu od dalšího učení poznatkům k jejich pouhému vyhledávání. Jinak řečeno: už by nadále nešlo o otázku, CO učit, ale už jen o problém, JAK se efektivním učením zabývat. Na první pohled se v současné době jeví jako --- možná že už "definitivní"? --- řešení odvěkého pedagogického problému přenést těžiště "výuky" do instrukcí, jak poznatky účinně vyhledávat. Vždyť tu máme k dispozici zvláště přebohatou síť internetu! (Zapomnělo se přitom říct, že s internetem si --- díky svému důvěrnému seznámení s počítačem --- žák leckdy poradí lépe sám, než naše dosavadní učitelské osazenstvo ve školách. Nic ve zlém. Na nějaké "hledání informací" může, byť podmíněně a omezeně, stačit žák i bez učitele. Skoro jako kdyby už byla na prahu našeho příštího tázání otázka, zda s odpovídajícím předstihem nebo aspoň zároveň nezrušit základní povinnou školní docházku. Učinit tak obdobně, jako se to zřejmě letos stane s povinnou vojenskou službou, když bude obrana státu řešena koncepčně zcela nově.)

Ovšemže naše školství potřebuje už nečítaně mnoho let ZMĚNU. Při stávajícím (velmi častém) hledání nových cest se u nás nejednou uchylujeme k řešením na základě černobílého rastru. A místo důkladné analýzy otázek, které by předcházely kvalifikované odpovědi, hbitě ukážeme prstem po řešení, které je --- jakoby "spásonosně" --- protikladné dosavadní praxi. (Málem jako ve volbách. Když se --- dejme tomu --- jednou neosvědčí "pravice", hurá do náruče "levice"; anebo tatáž hra, a stejně zbrkle a se stejnou spontaneitou, naruby či "naopak", a do protipólu.)

Má-li ovšem dojít k žádoucí (kvalifikované, a tedy zodpovědně zdůvodněné) změně, je třeba především přijatelně formulovat už samu "podstatu problému" (co, jak a proč je už "od včerejška" choré). Je nutné vytýčit a vzájemně porovnat jednotlivé zřejmě žádoucí priority pro "zítřek" (a popozítří, neboť subjektivní čas naší civilizace se rapidně zrychluje!). Pochopitelně je nutné vytýčení těch či oněch priorit okamžitě s vějířem možných důsledků; a to nejen těch na první pohled pozitivních, které bychom rámovali jen svými včerejšími zkušenostmi s dosavadním stavem věcí.

Kupodivu by se mohlo ukázat, že spásonosné volání po reformě, která by viděla spásu našeho školství v důrazu na způsobilost vyhledávat poznatky (místo jejich memorování) je krátkodechá! (Je až podezřelé, s jakou úlevou se málem unisono volá po zítřejším osvobozujícím "brouzdání" po informacích.)

Zatím se kupodivu moc neříká, že jakýmkoli SMYSLUPLNÝM (A SYSTÉMOVĚ ZAČLENĚNÝM a funkčním) odpovědím nutně a ZCELA NEPŘEHLÉDNUTELNĚ PŘEDCHÁZEJÍ KVALIFIKOVANÉ OTÁZKY! Pokud nám záleží na těch "kvalifikovaných otázkách", pak ovšem se jich nemohu dobrat bez výchozího trpělivého studia podkladového materiálu. Jinak řečeno: až je pohromadě přijatelné množství výchozích fakt o problematice, teprve se pomalu a nesměle začnou objevovat ve stávající mozaice mezery a s nimi potřeba hledat další (nebo posléze podrobnější a náročnější) zdroje najednou nově kýžené --- a už poučené --- informace.

Jinými slovy: Heslovitě vyhlašovaný program podtrhující nutnost orientace na informační zdroje je žádoucí a potřebný, ale nemůže být jedinou nebo základní prioritou v rámci školského systému výuky. Metoda "nůžek a lepidla" není zvlášť inspirující ani "tvůrčí" metodou; nehledě na to, že automaticky neinspiruje ke kladení provokujících otázek a k hledání přiměřeně adekvátní cesty k jejich --- kéž by principiálnímu --- řešení. Příliš velký důraz na pídění se po informačních zdrojích by mohl povážlivě utlumit výchozí nutnost vidět (aspoň zhruba) celý obor úvahy a jeho (aspoň rámcovou) strukturu!

Jinak řečeno: Bez výchozího věcného seznámení s fakty jednotlivých oborů, dokonce ve vnímané (aspoň přibližné) vazbě na hraniční mezioborové otázky, bychom se velice špatně připravovali na kýženou školskou reformu. Navíc je taky nezbytné systém a strukturu oborů, jež by se měly stát předmětem výuky, průběžně propojovat s tím, jak daný obor dospívá k novým poznatkům a v čem je jeho specifika. (Kupodivu se mi v tom "programu" zacíleného na lov poznatků úplně vytratila tolik potřebná výuka matematiky, kterou kupodivu "brouzdáním" po internetu učit nelze. Některé "předměty" jsou zkrátka automaticky mimo zatímní obecné mantinely "reformy". Samozřejmě učit soustavnosti a návaznosti by matematika mohla báječně. Nezáleží to jen na učiteli; zkusme na to nezapomenout!)

A ještě jinak zopakováno: Teprve až má jak učitel, tak jeho žák výchozí hierarchizovanou rámcovou strukturu poznatků o věci (o učebním předmětu), může dojít konečně cíleně a funkčně k tomu, aby se mohli společně (a dobrodružně) lopotit dál po internetu, encyklopediích, odborněji zaměřených knihách nebo časopiseckých článcích, a dalších zdrojích (podle povahy věci: od archívů přes pokusy v laboratoři až po exkurze do muzeí nebo výpravy do přírody). Přitom jednotlivé dříve tradiční "předměty" už dávno ztratily svou homogenitu. Jak se ale dopracujeme k adekvátnímu (komplexně viděnému) obrazu o člověku a "jeho" Vesmíru, o nanotechnologiích nebo potřebách příští občanské společnosti, když budeme jen cosi sbírat na feromonové mravenčí stezce? Také k přiměřenému seznámení s našimi lidskými nadějemi a starostmi bychom se takto stěží naléhavě dostávali. Jako kdybychom zapomněli na tu "baconovskou" výzvu být jako včely, které sice pilně sbírají "med", ale do optimalizovaných, předem připravených buněk...

Obávám se, že při tom masivním tlaku na změnu jsme se "jaksi" dostali od jednoho nežádoucího plotu k jinému, opačně iluzivnímu a obdobně záhubnému. Navíc jako kdyby se zase jednou zapomnělo, že role (ovšemže dobrého!) učitele je nezastupitelná! Případným vyhlášením "bianco" programu (tj. krajní volnosti), pokud jde o konkrétní učivo, lze sice rychle "reformu" bez okamžitých problémů odhlasovat, ale ty problémy se vyrojí a plně dopadnou na celou naši společnost vzápětí. Informační a globalizující se společnost dneška si přece nemůže dovolit nechat plně náhodě, co kdo a jak bude učit (bude-li vůbec něčemu ještě učit). Ta "důvěra" by se mohla až příliš vymstít; nelze beztrestně vyskočit do světa poměrné libovůle, když kvalifikační (a charakterové) parametry "zítřka" se začínají mnohde nastavovat už dnes.

A když už bychom zdůrazňovali ono učit se hledat, jako by nám (v pochybně "dobré víře") unikalo, že předem musím vědět, CO a PROČ hledám. A co je horší, málem jsme zapomněli také na to, že problémy té naší současné civilizace rozhodně nejsou jen v oblasti kognitivní!

                 
Obsah vydání       5. 4. 2004
4. 4. 2004 Mohlo dojít v neděli ráno nad Ruzyní k letecké katastrofě? Jan  Čulík
5. 4. 2004 Slováci potrestali drzosť dzurindistov Lubomír  Sedláčik
5. 4. 2004 Trest smrti ve světě: 1146 popravených v roce 2003
5. 4. 2004 Budování demokracie a la Bremer Martin  Kloubek
5. 4. 2004 Čí jsou atlantické ledovce? Naše, říkají Dánové a Kanaďané Miloš  Kaláb
5. 4. 2004 Velikonoce 2004 tak hezky česky... Ivo V. Fencl
5. 4. 2004 Dvacet let pro Raula Riveru Simone  Radačičová
5. 4. 2004 Příliš emotivní článek o Černobylu
5. 4. 2004 Nájemné, Švédsko a co s tím? Robert  Axamit
5. 4. 2004 První výročí odvolání RRTV
5. 4. 2004 Koření do mediálního guláše je nutné, ale bez chyb Petr  Žantovský
5. 4. 2004 S českým školstvím od plotu k plotu? Miloš  Dokulil
5. 4. 2004 Francie: o hlavních protagonistech nové vlády Jana  Roy
5. 4. 2004 Serbske nalěćo
5. 4. 2004 Bundestag zbavil Striedera imunity
5. 4. 2004 Ztroskotání tankeru Exxonu Valdez po 15 letech Tomáš  Tetiva
4. 4. 2004 Čert na druhou aneb jak propojit média veřejné služby tak, aby přežila budoucnost Štěpán  Kotrba
4. 4. 2004 ČeRT Vlastimil  Ježek
9. 4. 2004 Šálóm - křest Kláry Ester Zdeněk  Bárta
2. 4. 2004 Fascinace životem na samém okraji společnosti Jan  Čulík
4. 4. 2004 Na počátku: logos není jen slovo Zdeněk  Bárta
2. 4. 2004 Poněkud dutá diplomacie Pavel  Urban
2. 4. 2004 Škoda, že není komu vyprávět o neutrinech ... Hynek  Hanke
2. 4. 2004 Neduhy českých médií Bohumil  Kartous
2. 4. 2004 Den, kdy nás Rusové pokropili césiem Radek  Mokrý
2. 4. 2004 Jsme v něčem ještě dědici Masarykových koncepcí a mělo by to smysl? Miloš  Dokulil
31. 3. 2004 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004