16. 10. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 10. 2003

Český rozhlas: 1,5 miliardy změnilo banku bez výběrového řízení ?

Mimořádné zasedání Rady Českého rozhlasu mělo na pořadu pouze jediný bod

Rada ČRo se na svém zasedání dne 8. října 2003 zabývala opakovaně podnětem, který byl Radě doručen elektronickou poštou dne 13.srpna 2003. Podání obvinilo vedení ČRo z porušení zákona č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů o zadávání veřejných zakázek a z korupčního jednání v souvislosti s náhlým přenesením veškerého platebního styku ČRo v ročním objemu kolem 1,5 mld Kč do jednoho bankovního ústavu .

Uplatila banka ing. Hanu Skalovou? Generální ředitel Kasík se "služební" cestou své podřízené na tenisový turnaj do Jihoafrické republiky na pozvání banky souhlasil... Před Radou pak svou odpovědnost zapřít nemohl.

Zmíněného jednání se měli totiž dopustit ředitelka ekonomicko správního úseku Hana Skalová jako pracovnice odpovědná za úsek finančního hospodaření ČRo a generální ředitel Václav Kasík jako statutární orgán ČRo, který schválil její údajný protiprávní postup bez vyhlášení veřejného výběrového řízení podle příslušného zákona a který rovněž schválil její údajnou dvoutýdenní dovolenou v Jihoafrické republice uskutečněnou těsně po zmíněné operaci na pozvání a na účet výše zmíněného bankovního domu.

Rada ČRo na základě závažnosti uvedeného podání a na základě žádosti svého předsednictva ze dne 21. srpna t.r. požádala Dozorčí komisi o prošetření celé záležitosti a zároveň požádala o vysvětlující stanovisko generálního ředitele. Současně požádal předseda Rady o právní stanovisko advokátní kancelář Hornová - Hrudka - Řípa a partneři. Stanovisko Dozorčí komise a advokátní kanceláře , jakož i stanovisko generálního ředitele ČRo byly Radě doručeny 24. září, resp. 1. října t.r.

II.

Na základě těchto odborných stanovisek a na základě obsáhlé diskuse Rada Českého rozhlasu dospěla k těmto závěrům:

  • Pokud jde o vedení účtů, platebního styku a ukládání depozita byla informace uvedená v podání nepřesná a místy nepravdivá. ČRo má a používá i nadále několik účtů u různých bankovních domů a zmíněná transakce se týkala pouze jedné části jeho finačních operací. Nebylo prokázáno žádné formální porušení zákona o zadávání veřejných zakázek a neprokázalo se, že by popsaným jednáním byla ČRo způsobena škoda ve finančním slova smyslu.
  • Rada ČRo však konstatuje, a to opakovaně, že vedení ČRo nebylo schopno věrohodně prokázat, z jakých konkrétních informací o trhu při rozhodování vycházelo či i v jiných případech vychází, což zákon v takových případech požaduje.
  • Cesta ing. Skalové na tenisový turnaj do Jihoafrické republiky byla v dokumentaci ČRo vedena jako cesta služební, navíc v podstatně menším rozsahu, než uvádí podání. Část deklarovaného účelu této služební cesty hodnotí Rada jako nevěrohodnou. Cesta byla realizována na pozvání výše zmíněné banky, významného obchodního partnera ČRo, i když oficiálním pořadatelem akce byl Český tenisový svaz. Český rozhlas hradil pouze diety a kapesné. Generální ředitel s cestou za výše zmíněných podmínek souhlasil. Rada ČRo považuje toto rozhodnutí obou představitelů vrcholného vedení ČRo za hrubou chybu, které by se management instituce veřejné služby neměl dopustit, a to přesto, že v současné době neexistuje žádný právní ani interní předpis, který by byl podobným jednáním porušen, a že nelze prokázat nic z toho, co pisatel podání naznačuje.

    Rada je přesvědčena, že přijme-li čelný pracovník sdělovacího prostředku veřejné služby od obchodního partnera pozvání nebo jinou hmotnou pozornost takového rozsahu, o jaký šlo v tomto případě, může vzniknout podezření, že se pracovník choval neeticky, a že tudíž jistá škoda, totiž poškození dobré pověsti, ČRo způsobena být mohla.

III.

Vzhledem k výše uvedeným závěrům i vzhledem k pravomoci Rady ČRo dané zákonem přijala Rada tato opatření:

Rada žádá generálního ředitele, aby

  • uspořádal do 3 měsíců výběrové řízení s formalizovanou a jednotnou poptávkou, jehož předmětem by bylo posouzení nabídek bank na vedení platebního styku ČRo s cílem, aby platební styk ČRo nadále zabezpečovala jedna vybraná banka;
  • navrhl optimální způsob zhodnocování dočasně volných prostředků ČRo formou jejich ukládání do bank či využitím jiných bezrizikových instrumentů finančního trhu (nákup krátkodobých státních dluhopisů apod.) při respektování zásady diverzifikace rizika a při uplatnění formalizovaného systému průběžného či opakovaného vyhodnocování nabídek bank;
  • dokumentace, ze které vedení ČRo vychází v případech rozhodování o těchto otázkách, byla nadále zásadně vedena v písemné formě a byla přiměřeně dlouhou dobu archivována.

Rada vzala na vědomí písemné vysvětlující stanovisko generálního ředitele k celému případu.Vzala na zřetel fakt, že stanovisko obsahuje i ředitelovo přiznání vlastní chyby v postupu a výraz ochoty očistit Český rozhlas od podezření.

Generální ředitel z vlastních soukromých prostředků převedl na charitativní účel částku 40 tis. Kč odpovídající plnění přijatému od obchodního partnera. Rada toto řešení považuje za přijatelné vzhledem k tomu, že generální ředitel sám nebyl adresátem pozvání. Protože však je Radě jako orgánu kontroly veřejnosti ze zákona plně zodpověden za činnost podniku,

  • snižuje Rada na základě § 8 odst.(1) písm. j) zák. č. 484/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v důsledku závěrů uvedených v části II. tohoto usnesení, plat generálního ředitele o 5 % na 3 měsíce
  • Rada žádá generálního ředitele, aby do termínu 15. 11. 2003 předložil první pracovní návrh Kodexu ČRo ve smyslu ustanovení § 8 odst.(1) písm.d) zákona o Českém rozhlase se zřetelem na závěry šetření uvedené v části II. tohoto usnesení.

Zdroj: zápis ze zasedání Rady ČRo

                 
Obsah vydání       16. 10. 2003
16. 10. 2003 "George W. Bush je omezenec a podvodník"
16. 10. 2003
16. 10. 2003 Rafah Today
16. 10. 2003 Český rozhlas: 1,5 miliardy změnilo banku bez výběrového řízení ? Štěpán  Kotrba
16. 10. 2003 ČRo: Když dva dělají totéž, není to totéž... Štěpán  Kotrba
16. 10. 2003 Radní ve Slaném: "Komerční BL zneužívají našeho městského znaku k zatraktivnění svého produktu"
16. 10. 2003 Možno gýč, ale opodstatnený Adam  Bžoch
16. 10. 2003 Vojna skončila Josef  Vít
16. 10. 2003 Čí je to vlast? Čí je to válka? Není naše... Štěpán  Kotrba
16. 10. 2003 Angelo Giuseppe Roncalli -- Ján XXIII. Peter  Greguš
16. 10. 2003 Trnava: Prosperita neprichádza (len) na kolesách
16. 10. 2003 Miera vkusu v slovenských denníkoch Slávka  Gregušová
15. 10. 2003 Americký diplomatický konvoj v pásmu Gaza zasažen bombovým atentátem
15. 10. 2003 Shirin Ebadi - íránská právnička, která dostala Nobelovu cenu míru
15. 10. 2003 Tichá americká revoluce -- přežije v USA demokracie?
15. 10. 2003 Ústava EU neboli debata o prázdnu Ondřej  Čapek
9. 10. 2003 Finanční příspěvek na provoz BL
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
1. 10. 2003 Hospodaření OSBL za září 2003

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
16. 10. 2003 Miera vkusu v slovenských denníkoch Slávka  Gregušová
16. 10. 2003 Český rozhlas: 1,5 miliardy změnilo banku bez výběrového řízení ? Štěpán  Kotrba
16. 10. 2003 Radní ve Slaném: "Komerční BL zneužívají našeho městského znaku k zatraktivnění svého produktu"   
16. 10. 2003 Rafah Today   
16. 10. 2003 "George W. Bush je omezenec a podvodník"   
15. 10. 2003 Ústava EU neboli debata o prázdnu Ondřej  Čapek
15. 10. 2003 Tichá americká revoluce -- přežije v USA demokracie?   
14. 10. 2003 Riziko nákazy virem HIV Tomáš  Linhart
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
14. 10. 2003 Karel Hoffmann odsouzen za podvracení socialistického zřízení Jan  Paul
14. 10. 2003 Rath je génius Ivan  David
13. 10. 2003 Británie: Katastrofická vize moderní západní společnosti   
13. 10. 2003 Keňan s AIDS: Nesmím používat prezervativy, katolická církev to zakazuje   
12. 10. 2003 Stane se internet jen nástrojem šíření americké kultury?   
10. 10. 2003 Olomoucká diskuse o EU: České strachy jsou zbytečné Martin  Myant

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
16. 10. 2003 Český rozhlas: 1,5 miliardy změnilo banku bez výběrového řízení ? Štěpán  Kotrba
16. 10. 2003 ČRo: Když dva dělají totéž, není to totéž... Štěpán  Kotrba
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
14. 10. 2003 Pozor, Kotrbo: protestovat proti Fidelovi je také veřejná služba Fabiano  Golgo
14. 10. 2003 Člověk v tísni: Měli by reportéři BBC také jít demonstrovat před vyslanectví Vatikánu? Jan  Čulík
13. 10. 2003 Stížnost Radě České televize na Člověka v tísni Štěpán  Kotrba
12. 10. 2003 Stane se internet jen nástrojem šíření americké kultury?   
3. 10. 2003 ČT a Člověk v tísni beze změny   
2. 10. 2003 Nepovedená koláž ČT: Homosexuální karneval-heterosexistický parlament Věra  Sokolová
30. 9. 2003 Dnešní "vyváženost" ČRo 6 v pořadu Lidé od novin.... Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 K širšímu smyslu pěstování českého "sudetoněmeckého komplexu" Jiří  Černý
29. 9. 2003 Český rozhlas 3 Vltava k česko-(sudeto)německému tématu Jiří  Černý
28. 9. 2003 Kuřivody 2003: Policisté rozpustili "nepovolenou" technoparty ve vojenském prostoru Ralsko Štěpán  Kotrba
26. 9. 2003 ČTK o parlamentní rozpravě: "rozpumpovaný" Sobotka Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 Ředitel zpravodajství ČT: Premisa Vaší stížnosti je nepřesná ! Štěpán  Kotrba