16. 10. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Slaný - městský znak na fasádě Městského úřadu
16. 10. 2003

Radní ve Slaném: "Komerční BL zneužívají našeho městského znaku k zatraktivnění svého produktu"

"Nicméně si dovoluji pochybovat, že měl zákonodárce na mysli pod pojmem "veřejný zájem" použití městského znaku vedle dehonestujících a neobjektivních článků pana Kotrby na Vašem komerčním webu. Podle našeho mínění se jedná o typické zneužití cizího "loga" pro zatraktivnění Vašeho produktu.

S pozdravem

Jaroslav Hložek, místostarosta Slaného

Radní města Slaného se pokoušejí "zprivatizovat" si městský znak a snaží se zabránit, aby jeho miniaturní ikonou uvozovala média reportáže o situaci ve Slaném. Přivlastňovací zájmeno v citaci, použité v titulku je výmluvné... Jinými slovy, nedovolují informovat veřejnost o identifikačním, rozlišujícím znaku města. Argumentují, že "komerční web Britské listy" "zneužívá jejich městský znak" pro "zatraktivnění" svého "produktu".

Je to závažný pokus omezit informační svobodu médií. Symboly územní samosprávy jsou přitom vyňaty z ochrany autorského zákona.

Citujeme z korespondence s radními ze Slaného:

Subject: městský znak
Date: Tue Oct 14 15:28:36 CEST 2003
From: Jaroslav Hložek
To: redakce@blisty.cz

Žádám Vás tímto o okamžité odstranění znaku města Slaného z článků uveřejňovaných na Vašem serveru. Zároveň upozorňuji, že stejnou žádost vznesl před časem i tajemník MÚ Slaný Ing.Kolačkovský. Právo používat městský znak přísluší pouze městu. V odůvodněných případech o jeho použití jinými osobami nebo organizacemi rozhoduje městská rada.

Jaroslav Hložek
1.místostarosta Slaného

Vážený pane,

děkuji vám za dopis. Upozorňuji vás na Zákon o autorských právech §121/2000 Sb.

Odst. 3

Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu

Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na

a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky),

státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany,

b) výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní (§ 7); užít takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu,

c) politický projev a řeč pronesenou při úředním jednání; autorovo právo k užití takových děl v souboru zůstává nedotčeno.

Znak vašeho města používáme k článkům o vaší činnosti ve veřejném zájmu, abychom jasně graficky odlišili zvyklosti vaší městské správy od zvyklostí správy jiných českých měst.

S úctou a s pozdravem

dr. Jan Čulík
Britské listy

Vážený pane Čulíku,

obávám se, že v tomto případě je Zákon o právech autorských v konfliktu se Zákonem o obcích, tj. 128/2000 Sb.

§ 5

(1) Obce, městské obvody a městské části a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a prapor obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem; k užívání praporu obce není nutný její souhlas.

(2) Má-li městský obvod nebo městská část svůj znak a prapor, platí o jejich užívání odstavec 1.

(3) Obci, která nemá znak a prapor obce, mohou být na její návrh znak a prapor obce uděleny předsedou Poslanecké sněmovny. Obec může navrhnout předsedovi Poslanecké sněmovny změnu znaku a praporu obce.

(4) Městskému obvodu nebo městské části, které nemají znak a prapor, mohou být na jejich návrh, po vyjádření statutárního města, uděleny předsedou Poslanecké sněmovny. Městský obvod nebo městská část může navrhnout předsedovi Poslanecké sněmovny změnu znaku a praporu městského obvodu nebo městské části.

(5) K označení budov, v nichž mají sídlo orgány obce, může obec užívat vedle velkého státního znaku1) svůj prapor a i znak obce; jde-li o městské části a městské obvody, též znak a prapor městské části nebo městského obvodu.

Osobně se domnívám, že "Zákon o právech autorských" nelze na použití znaku Královského města Slaný v Britských listech aplikovat a proto Vás opakovaně žádám o odstranění znaku města ze serveru Britské listy. Věřím, že pan Kotrba je natolik kreativní, že dokáže vytvořit stylizované logo, které odliší postoje představitelů města Slaný od postojů představitelů jiných měst.

S pozdravem

Marek Zouzalík

radní Královského města Slaný

Tak vypadá oficiální znak města Slaný?
zvětšenina ikony, kterou používají Britské listy
k označování článků o městě Slaný


zvětšenina ikony, kterou používají Britské listy k označování článků o městě Slaný

Účelem ustanovení Zákona o obcích je zamezit tomu, aby znak dané obce někdo zneužíval k identifikaci jiného subjektu, než je daná obec či její úřad. Britské listy však miniaturní ikonu užívají pro názornost právě k identifikaci dané obce a jejího úřadu, podobně, jako když tisk píše - třeba kriticky - o ČT či o televizi Nova, užívá k tomu loga těchto televizních stanic. Žijeme v době audiovizuální a vizuální symboly se stávají "druhou gramotností" - jazykem schematického vnímání.

Je potřeba si ale vyjasnit pojmy, co je to ZNAK, jaké má tvarové, barevné či rozměrové parametry dané mu rozhodnutím zákonodárců (u státního znaku je to např. poměr stran...) a jaký obrázek lze ještě za znak města považovat. Zda znakem města je ještě ikona o velikosti 43x59 pixelů, a zda znakem města bude ještě ikona, o velikosti 16x20 pixelů... Je třeba si ujasnit, CO VŠE tedy podléhá onomu paragrafu zákona o obcích a co už ne. A je potřeba si ujasnit, zda je vůbec možno vyfotografovat a zveřejnit fotografii slánské radnice, jestliže na její fasádě je ve výši očí dospělého člověka tabule s reliéfem, vzdáleně připomínajícím znak města, na který si slánští radní činí jakési "královské" právo... Přitom historický erb dle heraldických pravidel má vypadati takto: Zemský stříb. lev v červeném poli, nad nímž stříbrná helmice s křídlem zlatými lipovými lupeny vyzdobeným Helmici někdy držívá hošík, o jehož původě vypravují se některé pověsti. (cit. Ottův slovník naučný)

Všechna města se dají podle původu rozdělit do dvou skupin a sice na města královská a města poddanská. Královská města zakládal sám král, zatímco poddanská zakládala vrchnost, tedy nejčastěji šlechta, ale také církev. Je asi jasné, že královská města měla větší privilegia a svobody a bývala také zpravidla největší a nejbohatší. Měla také právo pečetit červeným voskem. Královské město většinou snadno poznáme podle stříbrného dvouocasého lva, ať už přímo jako figury ve štítu, či podle štítku s královským lvem.

Vážený pane Zouzalíku,

V případě loga Slaného se opravdu jedná o autorské dílo, nikoliv např. o ochrannou známku (nemůže z principu být), a vzhledem k tomu, že je ikona použita za účelem vizuální identifikace článku s městem, a tím pádem ke zvýšení vypovídací schopnosti a vyšší informativnosti, nikoliv za účelem jakéhokoliv matení veřejnosti či nepravdivého sdělení nebo prospěchu, je žádost pana tajemníka i vaše dle našeho názoru neopodstatněná.

Znak města, prapor města, stejně jako název města existuje za účelem vizuální identifikace města a jeho odlišení od jiných. Za tímto účelem existují i vizuální a slovní ochranné známky komerčních subjektů a nikdo nevyžaduje souhlas od nositele známky v případě použití redakcí dle tiskového zákona, které je používají v člácích, pojednávajících o produktech či činnosti těchto firem - a to i článků kritickýchj a užití logotypů bez souhlasu subjektu.

Znak města nepoužívá ani patentové, známkoprávní či jiné ochrany, stejně jako nepožívá ochrany státního znaku. A i v případě jeho užití či užití vlajky k identifikaci (jazykové verze dokumentu ap.) nemusí vydavatel žádat prezidentskou kancelář... Používá pouze ochrany zákona o obcích. A ten se vztahuje na jiná užití nežli dle tiskového zákona.

Je ale jiná situace při komerčním využití městského znaku pro organizace (na pozvánky, brožury, plakáty, trička, sportovní dresy), rozmnožované a distribuované komerčním způsobem a přinášející tím zisk těm, kteří znak použijí, a použitím znaku v tisku, kde se řídí tiskovým zákonem a návaznými předpisy a nikoliv zákonem o obcích, zejména § 5 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Kdybychom jakkoliv znak Slaného znevážili či karikovali, pozměnili či deformovali, právem byste se mohli cítit poškozeni a požadovat to, co požadujete nyní. Informováním veřejnosti o podobě znaku města Salného však nikoliv. Jedná se vždy o zpravodajství a publicistiku vztahující se k problematice města Slaný, nikoliv o uměleckou literaturu, jíž je vlastní literární fikce a nadsázka, čili uplatnění tiskového zákona a práv novinářů s ním spojených je zde na místě.

Na tento příklad by bylo možné pohlížet i odvozeně - analogicky z § 12 odst. 3 o ochraně osobnosti, ve kterém se praví, že "podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství."

Domníváme se, že stávající užití ikony městského znaku se děje přiměřeným způsobem a JE VE VEŘEJNÉM ZÁJMU odlišit činnost orgánů města Slaný od činnosti měst jiných - a to i vizuálně, nejen verbálně.

Stále se domníváme, že použití loga Slaného je proto v souladu s dobrými mravy i právním řádem České republiky. Městu Slanému jeho užitím nevzníká žádná újma - ta mu vzniká úplně něčím jiným... Odstraňovat jej proto z článků nebudeme. Pevně věříme, že jemnější nuance právního řádu České republiky nebudou městu Slanému a jeho zastupitelům dělat potíže...

Štěpán Kotrba

Vážený pane doktore Čulíku,

viditelně Vám neschází schopnost vlastního pozitivního sebehodnocení (pan Josef Škvorecký pro to používal velmi roztomilý výraz, který zajisté znáte).

Nicméně si dovoluji pochybovat, že měl zákonodárce na mysli pod pojmem "veřejný zájem" použití městského znaku vedle dehonestujících a neobjektivních článků pana Kotrby na Vašem komerčním webu. Podle našeho mínění se jedná o typické zneužití cizího "loga" pro zaatraktivnění Vašeho produktu.

Pokud tedy nehodláte, ani přes opakované výzvy, náš městský znak ze svých stránek odstranit, budeme dále postupovat podle zákonných možností.

S pozdravem

Jaroslav Hložek, místostarosta Slaného

Pozn. red.: "Komerční web" Britských listů vytvářejí jeho spolupracovníci (až na několik výjímek v nedávné minulosti) již sedm let bezplatně, bez jakéhokoliv honoráře; naopak všichni současní spolupracovníci server dotují podstatnými finančními částkami z vlastní kapsy.

Post scriptum: Používání šlechtických titulů je v České republice jako právní nástupkyni republiky Československé zakázáno už od 10. prosince 1918.

"První etapu vyznačuje zákon čís. 61 z r. 1918, jímž zrušeny byly řády, tituly a šlechtictví. Zákon citovaný právem viděl v řádech, titulech a šlechtictví jednak pozůstatek zašlých dob nám vždy nepřátelského císařství, jednak i občanskou nerovnost. škrtnutí těchto výsad jevilo se tak samozřejmým, že vláda nedoprovodila zákon ten ani trestními sankcemi. ...

Původní zákon č. 61 z r. 1918 neměl trestních sankcí, zákon námi projednávaný tyto sankce má a stanoví zejména, že přestupku se dopouští, pokud nejde o čin soudně trestný, kdo úmyslně a veřejně hledí naznačiti své zákonem zrušené šlechtictví, zejména kdo úmyslně a veřejně za tím účelem užívá zákonem zrušených šlechtických titulů a erbů, jakož i kdo v tisku dává někomu zákonem zrušený titul šlechtický, a dále kdo úmyslně a veřejně užívá zákonem zrušených řádů, odznaků a titulů. ... Zavádění nových řádů a čestných odznaků, pokud se jimi nezavádějí nerovnosti společenské a netvoří zvláštní privilegované třídy, není naprosto v rozporu s demokratickým zřízením československé republiky, a je tudíž vládní návrh, který tuto zásadu neporušuje, v souhlasu s §em 106 ústavní listiny."

Zpravodaj senátor dr. Bas při projednávání zákona o zrušení šlechtictví, řádů a titulů v Senátu v roce 1935

Označení "královské" užívalo město Slaný (Schlan) legitimně pouze za Václava II. okolo roku 1300 a v moderní době od roku 1848 pouze do roku 1918. Kdo umožnil po roce 1989 městu Slanému užívat v oficiálním úředním styku přídomek "královské"? V rejstříku MV ČR je vedeno pouze jako město Slaný, obec s rozšířenou působností...

                 
Obsah vydání       16. 10. 2003
16. 10. 2003 "George W. Bush je omezenec a podvodník"
16. 10. 2003
16. 10. 2003 Rafah Today
16. 10. 2003 Český rozhlas: 1,5 miliardy změnilo banku bez výběrového řízení ? Štěpán  Kotrba
16. 10. 2003 ČRo: Když dva dělají totéž, není to totéž... Štěpán  Kotrba
16. 10. 2003 Radní ve Slaném: "Komerční BL zneužívají našeho městského znaku k zatraktivnění svého produktu"
16. 10. 2003 Možno gýč, ale opodstatnený Adam  Bžoch
16. 10. 2003 Vojna skončila Josef  Vít
16. 10. 2003 Čí je to vlast? Čí je to válka? Není naše... Štěpán  Kotrba
16. 10. 2003 Angelo Giuseppe Roncalli -- Ján XXIII. Peter  Greguš
16. 10. 2003 Trnava: Prosperita neprichádza (len) na kolesách
16. 10. 2003 Miera vkusu v slovenských denníkoch Slávka  Gregušová
15. 10. 2003 Americký diplomatický konvoj v pásmu Gaza zasažen bombovým atentátem
15. 10. 2003 Shirin Ebadi - íránská právnička, která dostala Nobelovu cenu míru
15. 10. 2003 Tichá americká revoluce -- přežije v USA demokracie?
15. 10. 2003 Ústava EU neboli debata o prázdnu Ondřej  Čapek
9. 10. 2003 Finanční příspěvek na provoz BL
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
1. 10. 2003 Hospodaření OSBL za září 2003

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
16. 10. 2003 Miera vkusu v slovenských denníkoch Slávka  Gregušová
16. 10. 2003 Český rozhlas: 1,5 miliardy změnilo banku bez výběrového řízení ? Štěpán  Kotrba
16. 10. 2003 Radní ve Slaném: "Komerční BL zneužívají našeho městského znaku k zatraktivnění svého produktu"   
16. 10. 2003 Rafah Today   
16. 10. 2003 "George W. Bush je omezenec a podvodník"   
15. 10. 2003 Ústava EU neboli debata o prázdnu Ondřej  Čapek
15. 10. 2003 Tichá americká revoluce -- přežije v USA demokracie?   
14. 10. 2003 Riziko nákazy virem HIV Tomáš  Linhart
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
14. 10. 2003 Karel Hoffmann odsouzen za podvracení socialistického zřízení Jan  Paul
14. 10. 2003 Rath je génius Ivan  David
13. 10. 2003 Británie: Katastrofická vize moderní západní společnosti   
13. 10. 2003 Keňan s AIDS: Nesmím používat prezervativy, katolická církev to zakazuje   
12. 10. 2003 Stane se internet jen nástrojem šíření americké kultury?   
10. 10. 2003 Olomoucká diskuse o EU: České strachy jsou zbytečné Martin  Myant

Autorské právo RSS 2.0      Historie >
16. 10. 2003 Radní ve Slaném: "Komerční BL zneužívají našeho městského znaku k zatraktivnění svého produktu"   
24. 9. 2003 "Krása" a "styl" Hitlerovy pracovny a problematika mezinárodního copyrightu   
26. 8. 2003 Protest proti zavedení softwarových patentů v EU   
19. 6. 2003 Rowlingová žaluje americký deník   
12. 5. 2003 Nejvyšší soud USA potvrdil platnost copyrightu na 95 let Martin  Mačok
5. 8. 2002 Poškodí britská vláda Cambridge University vynucováním autorských práv?   
14. 3. 2002 O posilování patentových zákonů usilují korporace, které vznikly bez nich   
1. 3. 2002 Internet, autorská práva a svobodná výměna informací   
6. 2. 2002 "Kauza" Vaněk versus Lada v pohledu médií Jan  Paul
9. 1. 2002 Zákon SSSCA znovu na pořadu dne Vladimír  Stwora