15. 11. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 11. 2002

Tisková zpráva č.1 ze dne 17. listopadu 2002

OPH: Policie neoprávněně perlustrovala a zadržela studenta

Po první demonstraci v Praze v neděli 17. listopadu 2002 se na Občanské právní hlídky (OPH) se žádostí o právní konzultaci obrátil první člověk. Student práv J. Š. byl bezdůvodně požádán policií o prokázání totožnosti, když procházel místem v blízkosti demonstrace, sám se jí neúčastnil. Protože se odmítl prokázat, byl následně policií odvezen na stanici. Zde mu bylo zabráněno odpovědět na volání z jeho mobilního telefonu, odebrán občanský průkaz a pas, při odchodu ze stanice byl fotografován. O průběhu zadržení na stanici nebyl J. Š. vydán žádný zápis. OPH shledávají toto jednání policie nezákonným, J. Š. si hodlá na postup policie stěžovat.

OPH také zjistily nesrovnalosti v identifikaci policistů. Zatímco příslušníci městské policie byli řádně označeni identifikačními čísly, i v případech, kdy používali reflexní vesty, celkem čtrnáct příslušníků dopravní služby Policie ČR mělo čísla pod reflexními vestami skryta, čímž porušili ustanovení zákona o policii. Na tuto skutečnost podá Liga lidských práv stížnost.

Členové OPH potvrdili, že demonstrace jinak proběhla bez incidentů. Situaci pozorovalo šestnáct členů OPH v týmech po čtyřech lidech.

Bližší informace:

Liga lidských práv - projekt Občanských právních hlídek

1. Právní rozbor případu pana JŠ

2. Právní rozbor neidentifikovaných policistů

1. Nezákonné předvedení na policejní stanici a další porušení zákona na stanici

Skutkový stav: JŠ, který se neúčastnil shromáždění a nedopouštěl se žádného protiprávního jednání, byl požádán policistou v civilu o prokázání totožnosti. Na dotaz JŠ na důvod perlustrace mu bylo policistou sděleno, že "podle zákona o policii". JŠ s tím, že podmínky pro perlustraci podle zákona nejsou naplněny a tato žádost ani není odůvodněna podle požadavků zákona o policii odmítl totožnost prokázat.

Když se znovu se policisty dotázal na důvod perlustrace a bylo sděleno, že v okolí místa perlustrace (na Palackého náměstí) "je páchána trestná činnost".

Na otázku, o jakou trestnou činnost se jedná, nedostal odpověď. Nato byl přinucen jet (policejním vozem) s doprovodem policisty na policejní služebnu Vyšehradská 20. V čekárně policejní stanice byl policistou č. 304884 požádán o prokázání totožnosti. JŠ nabídl předložení jiného dokladu totožnosti - cestovního pasu.

JŠ podmínil prokázání totožnosti zápisem o provedení tohoto úkonu (perlustrace), což bylo policisty odmítnuto s tím, že pokud bude požadovat zápis, jej předvedou. JŠ s tím souhlasil a byl vtažen z čekárny do služebních prostor stanice, hrubě opřen o dveře a byla mu provedena osobní prohlídka (obsah kapes, peněženky apod.), byly mu prohledány věci.

Poté mu bylo zakázáno zvednout jeho zvonící mobilní telefon, s tím "že by mohlo jít o iniciační zařízení výbušniny". Cestovní pas a občanský průkaz nalezené v peněžence JŠ si policista ponechal a JŠ vykázal do čekárny, kde čekal asi 10 minut.

Poté mu byly vráceny doklady a vyzván k opuštění stanice. Navzdory žádosti JŠ mu nebyl vydán žádný opis záznamu o předvedení ani o provedení prohlídky, policisté pouze tvrdili, že o předvedení byl pořízen zápis v knize předvedení. Při opouštění služebny byl jinými policisty z jedoucího služebního vozu vyfotografován.

Právní rozbor:

Žádost policisty o prokázání totožnosti neměla oporu v zákoně, neboť nebyla naplněna ani jedna z podmínek, kdy je možné prokázání totožnosti požadovat (§ 13 zákona č. 283/1991 Sb., o Polici ČR).

Lze uvést, že i kdyby byl některý z důvodů v § 13 policejního zákona dán, musí jej policista konkrétně sdělit, nikoli odkázat na příslušné ustanovení zákona (naprosto nepřijatelný je tedy odkaz na celý policejní zákon).

V tomto světle je tedy následné předvedení ke zjištění totožnosti na policejní služebnu rovněž nezákonné, neboť jeho důvodem je pochopitelně pouze odmítnutí prokázání své totožnosti v případech oprávněné žádosti policisty (existuje přímý odkaz v zákonném ustanovení).

V případě, kdy jde o překročení kompetencí policisty (exces) pochopitelně nemůže dát odmítnutí prokázání totožnosti důvod k předvedení v souladu se zákonem.

Pouze pro úplnost lze dodat, že posléze policistou uvedený důvod "páchání trestné činnosti v okolí" (tedy důvod podle § 13 odst. 2 písm. f)) byl zjevně zástupný a nedošlo k jeho naplnění. Pro ověření (ne)existence tohoto důvodu si lze vyžádat evidenci policie o trestných činech v uvedené době na daném místě. Hrubé nakládání s JŠ v prostorách stanice lze hodnotit jako porušení zejména § 6 odst. 1 policejního zákona, podle kterého je policista povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a dbát, aby zásah do práv a svobod osob nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného služebním úkonem. JŠ totiž nekladl žádnému z policistů sebemenší fyzický odpor a pouze žádal právní zdůvodnění jejich jednání.

Stejně tak lze prohlídku JŠ hodnotit jako exces ze zákonných mezí oprávnění policistů a tedy porušení § 6 odst. 1 - policisté mají při předvedení právo zjišťovat nemá-li u sebe osoba zbraň a pouze za tímto účelem provádět prohlídku. Prohlídka peněženky zcela zřejmě nemůže posloužit ke zjištění držení zbraně předvedeným.

Rovněž příkaz nezvedat v prostorách policejní stanice zvonící mobilní telefon JŠ nemá oporu v zákoně a jako takový je svévolnou šikanou JŠ. Důvod uvedený policistou k tomuto příkazu je absurdní, neboť v případě podezření na možné ovládání výbušniny JŠ by měli policisté zákonnou povinnost a bezpochyby i podle vnitřních služebních předpisů postupovat zcela jinak, než nechat takovouto osobu ve veřejných prostorách obsazené policejní služebny.

Pořízení obrazových záznamů policisty z vozu je rovněž mimo zákonné meze; JŠ prokázal svou totožnost dostatečným způsobem a tedy není důvod pořizovat jeho obrazové záznamy (policisté z vozu fotografovali přímo jeho osobu v souvislosti s jeho předvedením, nikoli např. situaci v místě apod.). Policie má právo fotografovat osobu pouze v případě, že není schopna zjistit její totožnost (§ 13 odst. 6).

Co lze dělat:

JŠ může žádat vydání opisu záznamu o předvedení na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999Sb.)

JŠ může podat stížnost na výše popsané nezákonné jednání; v úvahu přichází rovněž trestní oznámení na omezování osobní svobody ( § 231 trestního zákona) na neznámého pachatele (kriminalisty, jehož služební číslo se nepodařilo zjistit, neboť služební průkaz ukázal jen zběžně. K dispozici má JŠ jeho fotografii, podle které jej lze bez problémů identifikovat).

Dále se může dožadovat likvidace neoprávněně získaných osobních údajů tj. jeho fotografií.

2. Neoznačení policisté

Během shromáždění konaného dne 17. listopadu 2002, která bylo zahájeno v 12.15 hod. na Albertově a poté průvodem procházelo dále městem Prahou, nebylo (dle hlášení OPH) 14 příslušníků Policie ČR označeno v souladu s § 11 písm. b) zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, o prokazování příslušnosti k Policii ČR, neboť neměli viditelně umístěné identifikační číslo na levé straně prsou, tak jak je vyžadováno vyhláškou č. 25/1998 Sb. o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii.

Těchto 14 policistů provázející shromáždění mělo oblečeno reflexní vesty s nápisem "POLICIE". Identifikační číslo však bylo touto vestou překryto, čímž byla znemožněna viditelná identifikace konkrétního policisty tímto číslem - policisté tak věrohodně neprokázali svou příslušnost k Policii ČR.

Policisté sice byli na požádání ochotni své identifikační číslo ukázat, tento fakt však nic nemění na skutečnosti, že občané neměli možnost dané osoby jako příslušníky Policie ČR předem identifikovat. Je tedy třeba, aby občané neměli sebemenší pochybnosti o tom, zda v konkrétním případě jde o příslušníka Policie ČR či zda jde o jinou osobu (která by mohla stejnokroje Policie ČR zneužívat, na což ostatně pamatuje zákon o přestupcích v ustanovení § 21 odst 1 písm. i) - neoprávněné nošení stejnokroje).

Bližší informace:

Jiří Kopal, Liga lidských práv (koordinátor OPH)

mobil: 608 719 535

tel.: 224 947 289

                 
Obsah vydání       15. 11. 2002
17. 11. 2002 OPH: Policie neoprávněně perlustrovala a zadržela studenta
16. 11. 2002 Amnesty International, Londýn, české vládě: Neopakujte minulé chyby a respektujte svobodu projevu
16. 11. 2002 Saddam Husajn "zaplatí Gaddáfímu 3,5 miliardy dolarů" za útočiště v Libyi
15. 11. 2002 Státní zástupkyně zametla policejní násilí pod stůl: případem Jeong se bude zabývat Ústavní soud
15. 11. 2002 Analytikové varují: bin Ladenova nahrávka znamená, že dojde k novému velkému útoku
15. 11. 2002 Sex uprostřed výkalů: poněkud křečovitá parodie od Jana Křesadla Jan  Čulík
15. 11. 2002 Nový Harry Potter je už únavný, míní recenzentka listu Times
15. 11. 2002 Británie: Muž, nespravedlivě odsouzený za vraždu, byl po 25 letech věznění propuštěn
15. 11. 2002 Podľa Centra práv Rómov ANO manipuluje s verejnosťou
15. 11. 2002 Můžeme být hrdí na naše studenty. Můžeme být hrdí i na sebe? Václav  Votruba
15. 11. 2002 GROSS GOTT, GOTT GROSS Jakub  Režný
14. 11. 2002 Střední Východ i tento svět potřebuje mír Mojmír  Babáček
14. 11. 2002 SVINSTVO Lubomír  Sedláčik
14. 11. 2002 Anarchisté v ulicích, anarchisté v talárech Štěpán  Kotrba
13. 11. 2002 Ne mým jménem!
14. 11. 2002 Fukuyama o lidské přirozenosti
5. 11. 2002 Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za říjen 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
17. 11. 2002 OPH: Policie neoprávněně perlustrovala a zadržela studenta   
15. 11. 2002 Státní zástupkyně zametla policejní násilí pod stůl: případem Jeong se bude zabývat Ústavní soud   
15. 11. 2002 Analytikové varují: bin Ladenova nahrávka znamená, že dojde k novému velkému útoku   
15. 11. 2002 Sex uprostřed výkalů: poněkud křečovitá parodie od Jana Křesadla Jan  Čulík
14. 11. 2002 Fukuyama o lidské přirozenosti   
14. 11. 2002 Střední Východ i tento svět potřebuje mír Mojmír  Babáček
14. 11. 2002 Zneužívání nemocenského: Mnoho povolaných, málo vyvolených. Josef  Trnka
13. 11. 2002 Ne mým jménem!   
13. 11. 2002 Štětina, dvě Epicentra a chyba Jana Čulíka   
13. 11. 2002 Kariérní řád pro učitele - 2. kolo diskuze Radek  Sárközi
13. 11. 2002 Hladomor v Etiopii má být horší než v roce 1984. Z krize vzniká katastrofa   
13. 11. 2002 Na konzervatismu není nic špatného, ale je zapotřebí kritického myšlení a plurality Jan  Čulík
12. 11. 2002 Media Observatory ČR k nejvážnější situaci tisku v ČR od roku 1989   
12. 11. 2002 Amadeus: The Director's Cut Jan  Čulík
11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba

Summit NATO v Praze RSS 2.0      Historie >
17. 11. 2002 OPH: Policie neoprávněně perlustrovala a zadržela studenta   
16. 11. 2002 Amnesty International, Londýn, české vládě: Neopakujte minulé chyby a respektujte svobodu projevu   
14. 11. 2002 Anarchisté v ulicích, anarchisté v talárech Štěpán  Kotrba
13. 11. 2002 Ne mým jménem!   
12. 11. 2002 Role a odpovědnost NATO po rozšíření   
11. 11. 2002 Robertson: NATO ročně vyplýtvá 150 miliard euro   
11. 11. 2002 Tobias Pfluger kontra zušlěchťovací spolek NATO František  Roček
11. 11. 2002 "NATO je největší teroristickou organizací na světě"   
8. 11. 2002 Proč je NATO nebezpečné Tobias  Pfluger
7. 11. 2002 Jiří Kopal v MFD: "Policie není zvyklá na kontrolu"   
4. 11. 2002 NATO v 21. století a stará hašteřivá Evropa František  Roček
1. 11. 2002 Anarchistické vnitro před summitem NATO a já Štěpán  Kotrba
25. 10. 2002 Normalizační desatero českého ministerstva vnitra Jan  Čulík
18. 10. 2002 "Proč je NATO nebezpečné"   
17. 10. 2002 Jak se budou chovat média a policie během summitu NATO Radko  Kubičko