15. 11. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 11. 2002

Amnesty International, Londýn, české vládě: Neopakujte minulé chyby a respektujte svobodu projevu

For the English original of this press release, click on "complete article" ["celý článek"] below.)

Londýn, sobota 16.listopadu. - Ústředí Amnesty International v Londýně apelovalo v sobotu 16. listopadu na české úřady, aby zajistily ochranu práva na pokojné demonstrace i plné dodržování mezinárodní úrovně lidských práv během policejních operací v souvislosti s vrcholnou schůzkou NATO, která se bude konat v Praze dne 21. a 22. listopadu 2002.

"České úřady mají povinnost zajistit bezpečnost místních obyvatel i majetku. Zároveň je také jejich povinností zajistit, aby lidé měli možnost pokojně realizovat své právo na svobodu shromažďování a svobodu slova," zdůraznilo [londýnské ústředí] Amnesty International.

Policejní operace týkající se velkých demonstrací v České republice v poslední době, zejména ty, k nimž došlo v září 2000 během schůzky Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, vedly k četným případům porušování mezinárodního práva, jichž se dopouštěli činitelé policie.

"Česká vláda musí zajistit, aby se už neopakovalo takové porušování lidských práv, k němuž docházelo v Praze v září roku 2000," konstatovala Amnesty International.

Amnesty International nepřehlíží násilí, směřované na policii a na majetek, a ani se nestaví proti zákonnému užívání síly příslušníky policie. "Avšak policejní zákroky musejí být prováděny tak, aby byla respektována a ochraňována práva osob, které protestují pokojným způsobem," dodala AI.

V minulosti porušovaly operace [českých] policistů mezinárodní normy o zatýkání a zadržování osob, o používání síly a střelných zbraní a o právu na svobodu projevu a shromažďování.

Po protestech v září roku 2000 vyšetřovala Amnesty International zprávy o svévolném zatýkání osob, o tom, že policie se zatčenými zacházela špatně a že docházelo i k dalšímu porušování práv zadržovaných osob. Porušováno bylo například právo zadržených získat neprodleně přístup k právníkovi podle své volby, právo na to informovat příbuzné či třetí stranu o tom, kde se zadržená osoba nachází, právo být informován o svých právech a o případných vznesených obviněních proti nim v jazyce, jemuž rozumějí, dále bylo porušováno právo na přístup k odpovídající lékařské péči a právo na podmínky věznění, které by respektovaly lidskou důstojnost.

Amnesty International naléhala na české úřady jako na stát, který usiluje o vstup do Evropské unie, aby dodržovaly konkrétní ustanovení, která vydal dne 12. prosince 2001 Evropský parlament členským zemím EU, v jejichž rámci mají "zajistit lepší ochranu základních práv během mezinárodních schůzek". Evropský parlament požádal státy, aby "neblokovaly hranice a neodpíraly jednotlivcům ani skupinám, které se chtějí účastnit pokojným způsobem legitimních demonstrací právu překračovat hranice". Evropský parlament také doporučil, aby státy "nepoužívaly střelných zbraní", aby "nepoužívaly neúměrného množství násilí a aby poskytly řádnou kvalifikaci svým policejním jednotkám k tomu, aby byly schopny zvládat násilí a zároveň respektovat individuální lidská práva i ve zmatených davových situacích, kde jsou násilní porušovatelé zákona smíšení s pokojnými, zákon dodržujícími občany."

Judit Arenas z londýnského ústředí Amnesty International je pro případná interview k tomuto tiskovému prohlášení o víkendu k dispozici českým sdělovacím prostředkům na britském mobilu 44 7778 472 188, hovoří španělsky a anglicky.

(Anglický originál je na stránkách AI zde).

(Český rozhlas 6 vysílal v úterý 19.11. v podvečer v pořadu Názory a argumenty toto tiskové prohlášení londýnského ústředí AI ve shrnutí Jana Čulíka.)

Další podrobnosti:

Po protestech, zorganizovaných v Praze ve dnech 26. a 27. září 2000, které se konaly v souvislosti s výroční schůzkou Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, vyšetřovala Amnesty International více než 60 individuálních stížností na svévolné zadržování osob, na špatné zacházení se zadržovanými ze strany policie a další porušování práv zadržovaných osob. AI také analyzovala informace týkající se toho, jak české úřady vyšetřovaly některé stížnosti od obětí porušování lidských práv.

Podle četných zpráv, které zkoumala Amnesty International, drtivá většina osob byla zadržena svévolně a jejich zadržení bylo porušení mezinárodních norem lidských práv. Nadto byla AI znepokojena, že se ve většině případů staly zadržené osoby obětí špatného zacházení, které se v některých případech rovnalo mučení. Pachateli tohoto špatného zacházení byli policisté. Amnesty International byla také znepokojena, že vyšetřování těchto případů svévolného zadržování osob a špatného policejního zacházení s nimi nebylo rychlé, nezávislé a nestranné tak, jak to vyžadují mezinárodní standardy lidských práv.

Doporučení Amnesty International české vládě z března roku 2001 byla znovu zdůrazněna v doporučení Výboru OSN proti mučení v květnu 2001 a take v doporučení Výbor pro lidská práva v červnu 2001.

Další informace jsou v angličtině zde:

http://web.amnesty.org/ai.nsf/index/eur710012001

a http://web.amnesty.org/ai.nsf/index/eur010022002

Anglický originál tohoto tiskového prohlášení AI:

AI Index: EUR 71/001/2002 (Public)

News Service No: 207

Czech Republic: Past mistakes must not be repeated -- respect for freedom of expression

Amnesty International today called on the Czech authorities to ensure that the right to peaceful demonstration is protected and that international human rights standards are fully observed during policing operations in connection with the NATO summit in Prague on 21 and 22 November 2002.

"The Czech authorities have a responsibility to ensure the safety and security of local inhabitants and property. Equally, it is also their duty to ensure that people are able to exercise peacefully their rights of freedom of assembly and expression," said Amnesty International.

Policing operations surrounding large demonstrations in the Czech Republic in recent times, particularly those which took place in September 2000 during the World Bank and the International Monetary Fund meeting in Prague, have resulted in numerous violations of international standards by law enforcement officials.

"The Czech government must ensure that the sorts of human rights violations seen in Prague in September 2000 are not repeated," said Amnesty International.

Amnesty International does not condone violence aimed at police or property, nor does it oppose the lawful use of reasonable force by law enforcement officials. "However, policing must be carried out in such a way as to ensure respect for and protect the rights of people engaged in peaceful protest," the organization added.

In the past, operations by law enforcement officials have violated international standards on arrest and detention, the use of force and firearms and the rights to freedom of expression and assembly.

After the protests of September 2000, Amnesty International investigated reports of arbitrary detention, police ill-treatment of detainees and other violations of detainees' rights. These have included violation of their right to prompt access to a legal counsel of their choice; to inform relatives or a third party of their whereabouts; to be informed about their rights and any charges against them in a language that they can understand; to adequate medical treatment and to conditions of detention respectful of the inherent dignity of the human person.

The organization urged the Czech authorities, as a state aspiring to accede to the European Union, to heed the specific recommendations which the European Parliament issued to member states on 12 December 2001 'to ensure better protection of fundamental rights' during international meetings. The European Parliament requested states to 'avoid blocking borders or denying individuals or groups of people who seek to participate peacefully in legitimate demonstrations the right to cross borders'. The European Parliament also recommended that states 'avoid the use of guns', 'avoid a disproportionate use of force and instruct national police forces to control violence and preserve individual rights even in confused crowd scenarios where violent lawbreakers are mixed with peaceful law-abiding citizens.'

Background

Following protests organized in Prague on 26 and 27 September 2000 to coincide with the annual meeting of the World Bank and the International Monetary Fund, Amnesty International investigated more than 60 individual complaints of arbitrary detention, police ill-treatment of detainees and other violations of detainees' rights. The organization also analysed information concerning some of the investigations conducted by the Czech authorities into complaints submitted by the victims of the reported human rights violations.

According to numerous reports examined by Amnesty International, the detention of the vast majority of those held in custody appeared to have been arbitrary and in violation of international human rights standards. Furthermore, Amnesty International was concerned that in the majority of cases it examined those detained were subjected to ill-treatment, in some cases amounting to torture, by police officers following their arrest. Finally, Amnesty International was concerned that investigations into the complaints of arbitrary arrests and detention and police ill-treatment conducted by the Czech authorities could not be considered prompt, independent and impartial as required by international human rights standards.

Amnesty International's recommendations issued to the Czech government in March 2001 were reiterated by the recommendations of the UN Committee Against Torture in May 2001 and the Human Rights Committee in July 2001.

For more information please see:

The Czech Republic: Arbitrary detention and police ill-treatment following September 2000 protests (AI Index EUR: 71/001/2001), http://web.amnesty.org/ai.nsf/index/eur710012001 Concerns in Europe: July - December 2001, Czech Republic (AI Index: EUR 01/002/2002), http://web.amnesty.org/ai.nsf/index/eur010022002

                 
Obsah vydání       15. 11. 2002
17. 11. 2002 OPH: Policie neoprávněně perlustrovala a zadržela studenta
16. 11. 2002 Amnesty International, Londýn, české vládě: Neopakujte minulé chyby a respektujte svobodu projevu
16. 11. 2002 Saddam Husajn "zaplatí Gaddáfímu 3,5 miliardy dolarů" za útočiště v Libyi
15. 11. 2002 Státní zástupkyně zametla policejní násilí pod stůl: případem Jeong se bude zabývat Ústavní soud
15. 11. 2002 Analytikové varují: bin Ladenova nahrávka znamená, že dojde k novému velkému útoku
15. 11. 2002 Sex uprostřed výkalů: poněkud křečovitá parodie od Jana Křesadla Jan  Čulík
15. 11. 2002 Nový Harry Potter je už únavný, míní recenzentka listu Times
15. 11. 2002 Británie: Muž, nespravedlivě odsouzený za vraždu, byl po 25 letech věznění propuštěn
15. 11. 2002 Podľa Centra práv Rómov ANO manipuluje s verejnosťou
15. 11. 2002 Můžeme být hrdí na naše studenty. Můžeme být hrdí i na sebe? Václav  Votruba
15. 11. 2002 GROSS GOTT, GOTT GROSS Jakub  Režný
14. 11. 2002 Střední Východ i tento svět potřebuje mír Mojmír  Babáček
14. 11. 2002 SVINSTVO Lubomír  Sedláčik
14. 11. 2002 Anarchisté v ulicích, anarchisté v talárech Štěpán  Kotrba
13. 11. 2002 Ne mým jménem!
14. 11. 2002 Fukuyama o lidské přirozenosti
5. 11. 2002 Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za říjen 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Summit NATO v Praze RSS 2.0      Historie >
17. 11. 2002 OPH: Policie neoprávněně perlustrovala a zadržela studenta   
16. 11. 2002 Amnesty International, Londýn, české vládě: Neopakujte minulé chyby a respektujte svobodu projevu   
14. 11. 2002 Anarchisté v ulicích, anarchisté v talárech Štěpán  Kotrba
13. 11. 2002 Ne mým jménem!   
12. 11. 2002 Role a odpovědnost NATO po rozšíření   
11. 11. 2002 Robertson: NATO ročně vyplýtvá 150 miliard euro   
11. 11. 2002 Tobias Pfluger kontra zušlěchťovací spolek NATO František  Roček
11. 11. 2002 "NATO je největší teroristickou organizací na světě"   
8. 11. 2002 Proč je NATO nebezpečné Tobias  Pfluger
7. 11. 2002 Jiří Kopal v MFD: "Policie není zvyklá na kontrolu"   
4. 11. 2002 NATO v 21. století a stará hašteřivá Evropa František  Roček
1. 11. 2002 Anarchistické vnitro před summitem NATO a já Štěpán  Kotrba
25. 10. 2002 Normalizační desatero českého ministerstva vnitra Jan  Čulík
18. 10. 2002 "Proč je NATO nebezpečné"   
17. 10. 2002 Jak se budou chovat média a policie během summitu NATO Radko  Kubičko