23. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 8. 2002

Castro: Zrekonstruovali jsme školy

Fidel Castro Ruz
Občané hlavního města a celé Kuby,

Asi před dvaceti měsíci, v prosinci roku 2001, začala zdlouhavá a namáhavá práce.Bylo třeba zcela restaurovat a vybavit více než 734 základních a středních škol hlavního města nší země, znovu vybudovat 12 opuštěných škol a postavit 33 nových. Tím by se významně zlepšily podmínky všech zařízení tohoto typu a navíc by vzrostl o 2.616 počet nezbytných učeben, což má velkou důležitost pro nový program základního školství, kterému chyběly místnosti a jejich přeplněnost žáky. Z 536 základních škol mělo 513 jídelny, v nichž se podávala jídla buď připravená přímo v nich nebo dovážená, a ty byly ve špatném stavu. Stav existujících kuchyní byl ubohý; zařízení pro uchování a zpracování potravy byla zastaralá a nefungovala; to vše bylo třeba obnovit k užitku téměř 130 tisíc žáků základních škol, kteří potřebovali tyto služby, protože jejich rodiče či jiní příbuzní se o ně v tu denní dobu nemohli starat, ať již z důvodů pracovních či jiných. K nim je třeba přičíst 10.673 žáků ze zvláštních škol, kteří jsou zcela odkázáni na školní stravování.

Komentář Zdeňka Jemelíka k tomuto projevu ZDE

PROJEV FIDELA CASTRA RUZ, PRESIDENTA REPUBLIKY KUBA, PŘI PŘÍLEŽITOST PŘEDÁNÍ 254 REKONTRUOVANÝCH NEBO BUDOVANÝCH ŠKOL V HLAVNÍM MĚSTĚ, PRONESENÝ V DIVADLE ASTRAL 13. SRPNA 20002

Můžeme si představit celý seznam přídatných problémů, jako naprostý nedostatek nebo přerušování dodávek tekoucí vody, neexistenci zdrojů studené pitné vody ve všech školách, v některých chybějící dveře a okna, propustnost střech a naprostý nedostatek a potíže zdravotních zařízení. To vše ovlivňovalo chod mnoha škol. Průměrný počet žáků ve třídě byl 37, přičemž v několika stech se tento počet pohyboval mezi 40 až 50.

Materiální podmínky pro výuku a nedostatek učitelů na prvním stupni škol byly v našem hlavním městě nejhorší v celé zemi. Dlouhá blokáda a velmi specifickým způsobem také zvláštní období s mimořádným nedostatkem zdrojů, a také domnělá ztráta zájmu naší mládeže o vzdělání, zanechaly hluboké a - jak se zdálo, nepřekonatelné - stopy na plnění mimořádného a rozhodujícího revolučního a společenského úkolu, kterým je vzdělání.

Provedené průzkumy ukázaly, že děti ze škol prvního stupně hlavního města měly asi poloviční úroveň znalostí proti srovnatelným žákům ze Santiaga de Cuba. Ve vztahu ke zbytku země byly havanské děti ve stejném postavení jako žáci základních škol ostatní Latinské Ameriky ke kubánským vrstevníkům. Jak je známo z výzkumů mezinárodních organizací, naše děti z prvního stupně škol ve svém celku mají dvojnásobek znalostí proti vrstevníkům z ostatních zemí Latinské Ameriky.

Bylo třeba změnit tuto situaci ve školách hlavního města, ať již byl nedostatek materiálních prostředků jakkoli velký a bez ohledu na oběti, které bylo nutné přinést pro dosažení cíle.

V září roku 2000 při příležitosti zahájení školního roku, jsme navrhli velkrysý projekt řešení problémů základního školství v hlavním městě během období, které nemělo být delší než dva roky. Současně jsme se rozhodli uskutečnit v celé zemi opatření a zásady, které by optimalizovaly a znásobily úroveń vědomostí našich dětí na tomto stupni škol. Uskutečněním záměrů by se naše země dostala svou úrovní před všechny ostatní země světa.

V průběhu celého tohoto období se zahajovaly stanovené obnovovací práce ve skupinách sto a více škol.

Při shromáždění dne 27.dubna 2001 v územním obvodě Plaza de la Revolución bylo otevřeno prvních 144 restaurovaných škol. A 29. června tohoto roku v obvodu La Lisa zahájila školou číslo 402 provoz třetí skupina obnovených zařízení. Toho dne chybělo do splnění úkolu ještě 344 škol, které bylo třeba obnovit. Dále zde bylo 33 novostaveb před dokončením, z nichž některé již byly připraveny k zahájení výuky.

Zbývalo jen něco více než dva měsíce na dokončení úkolu v předem stanovené lhůtě. Září bylo hraniční lhůtou pro uzavření tohoto vznešeného a obrovského úsilí, jehož dovršení během méně než dvou let by bylo ku prospěchu více než čtvrt milionu dětí a mládeže našeho hlavního města.

V tomto krátkém časovém úseku jsme si také dali úkol vychovat v nouzových kursech z více než 4 tisíc dobrovolníků, vybraných mezi posluchači havanské vysoké školy pedagogické, učitele pro první stupeň škol. Ti se připravovali ve školách na venkově v sousední provincii.

Prvních 500 začalo studovat na škole v obvodu Melena del Sur, zvlášť připraveném a vybaveném odpovídajícím materiálem a přiměřenými podmínkami pro intensivní studium, s výborným a vybraným kolektivem pedagogů.

Přestože se jednalo o interní žáky, kteří každé dva týdny odjížděli - přesně řečeno 401 pocházelo z hlavního města Havany a 100 z Matanzas - žádný z nich nezběhl ze studia. To je obdivuhodný výkon vedení a učitelů této prestižní a již slavné školy !

Vynikající výsledky prvních absolventů těchto kursů, jejich píle, nadšení a účinná učitelská práce, vykonávaná pod individuálním vedením vysokoškolsky graduovaných učitelů prvního stupně, definitivně vyvrátily nepravdivou teorii o ztrátě zájmu naší mládeže o studium a o plnění nezbytných úkolů, slučitelných také s jejími přednostními profesionálními zájmy a s širokými a různorodými možnostmi pokračování v universitním studiu.

Velmi mladí, ve věku sotva 19 let, již odvádějí placenou práci, s velkým mravním posláním a mimořádnou důležitostí a společenským oceněním. Při zahájení tohoto programu jsme bezvýhradně počítali s hrdinstvím učitelů našeho města, s revolučním duchem našeho lidu, s existencí početných školních zařízení a obrovským lidským kapitálem vytvořeným Revolucí. Bylo třeba optimalizovat a téměř zmnohonásobit minimální prostředky, které jsme měli k disposici pro splnění úkolu.

Teď, kdy se již blížíme dosažení našeho cíle, musím poznamenat, že náklady na uskutečnění tohoto životně důležitého programu výstavby škol hlavního města jsou menší než 10% škod a vyvolaných nákladů, spotřebovaných na obnovu a opravu zhoubných následků hurikánu Michelle.

Nic není nemožné pro houževnatý, pilný, bojovný a vlastenecký lid tohoto města. Bitva o školy nemohla být prohrána a také ji neprohrajeme. To vše je třeba dosáhnout v největším pořádku, bez přerušení nebo narušení jiných děl, spojených s budováním výrobních zařízení a důležitých služeb.

Bylo období prázdnin. Neprobíhalo vyučování ani jiná vzdělávací činnost; bylo možno pracovat ve dne i v noci a změnit každý den ve dva, tři či čtyři. A právě to udělali a dále dělají naši stateční budovatelé škol téměř na všech stavbách. Také vybrané posily z jiných provincií solidárně pomáhají při výstavbě škol v hlavním městě.

Asi 22 tisíc stavebních odborníků, převážně dělníků nejprestižnějších podniků města a členů zkušeného hnutí mikrobriagád, podporovaných každou hodinu a každou minutu tisíci dobrovolníků - k nimž patřili příslušníci všech povolání, učitelé, studenti, děti, adolescenti, mládež a dokonce muži a ženy třetího věku - organizovaně a disciplinovaně, s plynulým přísunem materiálu, dobrou organizací a politickým řízením, jsou původci skvělého činu, jímž byla restaurace nebo výstavba 254 škol během pouhých 45 dní v období od 29. června do 13. srpna. Pro dokončení programu zbývá ještě obnovit nebo vybudovat 123 vzdělávacích zařízení. Kdybych měl hledat jméno pro tento hrdinský čin, pojmenoval bych jej jako onen román Konstantina Simonova, patřící k ruské heroické literatuře o obraně Moskvy Rudou armádou před nacistickými hordami: Dny a noci.

Samozřejmě došlo také k chybám, plýtvání, nekázni, nedostatkům koordinace a jiným selháním lidského prvku v tomto tak složitém a rozsáhlém programu výstavby, ale proti nim se vedl nepřetržitý boj bez jakéhokoli příměří. Proto ohromujícím způsobem vynikají nadšení, kázeň, efektivita, pracovní nadšení a obětavost, které převažují. Nic nemohlo zkalit tento skvělý výkon.

V této závěrečné fázi se pokračuje již s využitím velkých nahromaděných zkušeností, při dokončování každé stavby lze počítat s podporou pracovní síly s lepší kvalifikací, než s kterou jsme pracovali na počátku, s vyšší produktivitou práce a obnoveným nadšením.

Velkou starost nám působilo a stále působí počasí. Období nebylo naštěstí příliš deštivé.

Preventivně se používala taktika přednostní péče o zajištění základů a výstavbu střech, aby byla zajištěna nepřetržitost dokončovacích prací i v deštivém počasí. Zazářilo nadání našich techniků a zájem, který bez výjimky projevovali vedoucí organizací a podniků, jejichž stavitelé a dobrovolníci podporovali obnovu a výstavbu.

V průběhu výstavby jsme se s maximální přísností drželi jedné zásady: kvalita každého objektu byla nejdůležitější ze všeho. Dozor a soustavná kontrola byly stálým prvkem činnosti. Protože školy pro jejich děti se staly chloubou a předmětem zájmu všech místních obyvatel, miliony očí střežily jakost a krásu všeho, co se budovalo.

Navíc chci připomenout, že každý dokončená škola je vybavena moderní laboratoří výpočetní techniky a mladými profesory, specielně připravenými pro tento druh výuky, a dále ve všech posluchárnách je audiovizuální vybavení a k disposici je televizní vzdělávací kanál.

Pohled na naše hlavní město během tohoto horkého léta byl povzbudivý. Ale máme také skvělé zprávy o školách, které se obnovují v ostatních provinciích. Vědomi si nesmírného díla která na nás čeká v celé zemi, máme-li dosáhnout kvalitativního zvratu v našich vzdělácích zařízeních a skutečné revoluce na tomto poli, která musí být provedena s minimem nákladů a především s využitím lidského kapitálu, pociťujeme větší důvěru v naši budoucnost a bezpečí.

A jak jsem již vyjádřil před třemi dny při příležitosti slavnostního předání diplomů 741 žákům nouzové ošetřovatelské školy v Cotorro, nezapomínáme a ani v budoucnu nezapomeneme na jinou oblast mimořádného významu: zdravotní služby, taktéž poškozené specielním obdobím navíc k účinkům brutální a krvavé imperialistické blokádě. V tomto sektoru se ale projevují také subjektivní faktory a neschopnost některých kádrů, které trvale hrají důležitou úlohu společně s objektivními potížemi.

Tato oblast bude předmětem pevné a hluboké péče, směřující k zajištění velkých dosažených výdobytků a k dosažení ještě vyšší úrovně s plným využitím obrovského lidského kapitálu, který máme k disposici, zahrnujícího také vědu, ducha solidatiry a humanismu, které dnes přivádějí svět v úžas díky službám, které poskytujeme četným dalším zemím.

Právě dnes večer budou předány diplomy tisícům zdravotnických odborníků a techniků. Síly našeho slavného vojska boje o život, vítěze nad bolestí a smrtí, rostou a zmnožují se. Jejich bojový duch bude stále silnější a jejich znalosti stále hlubší. V těsném svazku s našimi výzkumníky a vědci budou naši zdravotníci příkladem a průkopníky nového pojetí vznešeného působení zdravotnických služeb, kterým musí být zcela cizí mrzký kramářský duch, rozsévaný imperialistickým řádem, kapitalismem a neoliberalismem, které dnes ovládají svět. Nesmíme také zapomenout, že v tomto roce 2002 během 70 dní nepřetržitého boje, bez jediného přerušení, naše město vítězně dokončilo bitvu s horečkou dengue, která byla zcela vymýcena jak zde, tak v celé zemi a nadto náš lid po celých deset měsíců napravoval škody způsobené nejškodlivějším a nejničivějším hurikánem celého století, přičemž celé dílo obnovy bude završeno během necelých dvanácti měsíců.

Tyto a další oblasti, životně důležité pro spravedlnost, blahobyt, svobodu a lidskou důstojnost, se budou dále intenzivně rozvíjet v prostředí naší dnes již historické a působivé bitvy myšlenek v chvějícím se světě, plném beznaděje, který nás obklopuje.

Příští měsíc září bude nezapomenutelný svým významem pro vzdělání na Kubě: 2.září obdrží diplomy z přípravek pro učitele pro první stupeň více než 5 tisíc mladých lidí pocházejících z Havany, Matanzas, Cienfuegos y Ciego de Ávilaz, k nimž se přidruží tisíce absolventů řádného studia této nádherné profese. 9. září bude v zařízeních školy Salvadora Allende otevřena přípravka pro profesory středních škol s 4.500 žáky z celé země, čímž bude zahájena neméně významná etapa revolučních přeměn školství také na tomto stupni, dnes trpícím hlubokou krizí celosvětového rozsahu, zdánlivě neřešitelnou.

A 16. září bude oficiálně zahájen školní rok 2002-2003.

Děti z hlavního města a celého státního území začnou chodit do školy 3.září.

Blahopřeji vám, občané hlavního města a celé země!

Půjdeme z jedné bitvy do druhé, čelíce nebezpečí a překonávajíce překážky.

Nebudu protahovat svou řeč. Činy jsou vždy výmluvnější než slova.

Děkuji vám za vše, co jste vykonali!

Díky za hlubokou revoluci ve vzdělání a kultuře, kterou uskutečňujete a která slouží k prospěchu nejen našeho lidu, nýbž i mnohých dalších !

Díky za příklad, který houževnatým, hrdinským a tvůrčím bojem dáváte světu!

Ať žije socialismus!

Vlast nebo smrt!

Zvítězíme!

                 
Obsah vydání       23. 8. 2002
23. 8. 2002 Osudný příkaz povodňového štábu ochraně metra Radek  Mokrý
23. 8. 2002 Pražské metro: Atomový hrobeček Houfka Simpsona Štěpán  Kotrba, Radek  Mokrý
23. 8. 2002 Jděte pryč, tady čerpáme my! Radek  Mokrý
23. 8. 2002 Spolana: Mluvčí nemluví, ale mlčí, do závodu se nesmí z hygienických důvodů Štěpán  Kotrba
23. 8. 2002 Pátek večer: další únik chlóru ze Spolany Neratovice
22. 8. 2002 Stránky pro monitorování toxického znečištění během povodní
23. 8. 2002 Poslanecké souznění ve stavu legislativní nouze Karel  Mašita
23. 8. 2002 Automobilisté v Londýně budou platit za jízdu do města
23. 8. 2002 Matiční zeď ve Francii
23. 8. 2002 USA: "Šéfové al Qaedy se skrývají v Iráku"
23. 8. 2002 Vedení pražského metra vyslýchá policie
23. 8. 2002 Bude se stavět rampa k Sovovým mlýnům
22. 8. 2002 Spolana: dosud utajený průšvih Lenka  Kučerová
22. 8. 2002 Článek o Spolaně obsahuje dohady a nepřesnosti Václav  Šťastný
22. 8. 2002 Databáze pomoci postiženým povodněmi na stránkách povodne.aktualne.cz
23. 8. 2002 Ako prišiel jed do tela Rudolfa Schustera? Lubomír  Sedláčik
23. 8. 2002 Pro Západ byl 21. srpen 1968 požehnáním Jiří  Jírovec
23. 8. 2002 Bonmoty Jiřího Jírovce Jan  Čulík
23. 8. 2002 21. srpen 1968: Nezavírejme oči Marcela  Šiková
21. 8. 2002 21. srpen 1968 a Pražské jaro - prostředek pro sovětskou armádu, jak se dostat do Československa Jan  Čulík
23. 8. 2002 Chlór spálil zemědělcům úrodu
23. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Rajo a.s. nabízí povodňovému trhu mutanta mléka a zapáchajícího tvarohu Jan  Paul
23. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Česká televize se lepšila postupně Jan  Paul
23. 8. 2002 Tajná moderní křižácká výprava Miloš  Kaláb
22. 8. 2002 Povodeň v Zálezlicích: obec na zbourání
22. 8. 2002 Charitativní akce Karlínské náměstí 12
22. 8. 2002 Státní informační politika ve vzdělávání: kostlivec ve skříni MŠMT Jan  Wagner
23. 8. 2002 Castro: Zrekonstruovali jsme školy Fidel Castro Ruz
22. 8. 2002 Projev jakoby z jiného světa Zdeněk  Jemelík
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
19. 8. 2002 Velká Británie: Velký růst domácího násilí - a co v ČR?
18. 8. 2002 Domácí násilí: jak se tento problém snaží řešit v Británii
15. 8. 2002 "Správná ženská má vydržet trochu bolesti."
23. 8. 2002 Česká diakritika v Britských listech
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
23. 8. 2002 Castro: Zrekonstruovali jsme školy Fidel Castro Ruz
22. 8. 2002 Projev jakoby z jiného světa Zdeněk  Jemelík
31. 7. 2002 Moncada 2002: Castrova lekce mezinárodnímu společenství Zdeněk  Jemelík
31. 7. 2002 DOKUMENT: Fidel Castro, projev u příležitosti 49. výročí útoku na kasárna Moncada   
3. 6. 2002 Embargo proti Fidelovi: potrestá to jen domácí Kubánce a bílé Američany Fabiano  Golgo
30. 1. 2002 Na Castrově Kubě vězni umírají   
26. 11. 2001 Výuka demokracie