Hrad šíří nepravdy

7. 4. 2010 / Tomáš Krystlík

Poradce prezidenta ČR Michal Petřík si klade v titulu svého příspěvku otázku: "Bylo poválečné Československo srovnatelné s nacistickým Německem?" Odpověď na ni zní: Ano, a velmi. [Tomáš Krystlík: Zamlčené dějiny. Beta Books, Alfa Nakladatelství, s. r. o., Praha 2008; Kaplan, Karel: Poválečné Československo. Československo 1945--1948. Národy a hranice, národní politika. München 1985]

Poválečné vyhánění neslovanských spoluobčanů z ČSR definici genocidy splňuje, ne že ne. Genocida (např. podle francouzského zákoníku) je "realizace odsouhlaseného plánu, který směřuje k částečnému nebo plnému vyhlazení národní, etnické, rasové, náboženské nebo skupiny stanovené podle nějakého jiného svévolného kritéria." [Courtois, Stéphane: Die Verbrechen des Kommunismus. In: Courtois, Stéphane, Werth, Nicolas, Panné, Jean-Louis, Paczkowski, Andrzej, Bartošek Karel, Margolin, Jean-Louis: Das Schwarzbuch des Kommunismus. Unterdrückung, Verbrechen und Terror. Piper, München, Zürich 1998] První nepravda poradce prezidenta ČR. Nebo Michala Petříka coby soukromé osoby nemající s prezidentem nic společného?

Terminus technicus postupimská dohoda je nonsens, neb žádná neexistuje. Výsledkem Konference v Berlíně, jak zněl oficiální název, byl pouze protokol a zpráva, v nichž se shodně pravilo: "Tři vlády prozkoumaly tuto otázku ze všech hledisek a UZNÁVAJÍ, že se má do Německa uskutečnit transfer německého obyvatelstva...", což nemá povahu mezinárodní smlouvy (dohody). [Churaň, Milan: Postupim a Československo. Mýtus a skutečnost. Libri, Praha 2006] Druhá nepravda.

Sudetoněmecký majetek nebyl započítán na margo reparací. Češi toho docílili po enormním úsilí, protože jinak by ČSR hrozilo, že by nedostala nic, nebo by musela za Německo hradit reparační nároky. [Kučera, Jaroslav: "Der Hai wird nie wieder so stark sein" Tschechoslowakische Deutschlandpolitik. Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, Dresden 2001] Opak, neshodující se s fakty, ale tvrdí pan poradce Petřík.

ČSR byla uhrazena většina přiznaných reparací z konference v Paříži koncem roku 1945. V reparační kategorii B obdržela ČSR z 18 států místo 4,57 % z celku jen 4,23 %, tedy 93 % slíbeného podílu pařížskou reparační konferencí, v kategorii A místo 3 % jen 1,95 %, tedy 65 % slíbeného podílu. [Kučera, Jaroslav: "Der Hai wird nie wieder so stark sein" Tschechoslowakische Deutschlandpolitik Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, Dresden 2001; Tomáš Krystlík: Zamlčené dějiny. Beta Books, Alfa Nakladatelství, s. r. o., Praha 2008] Poradce prezidenta republiky ale tvrdí opak.

Tzv. Ausgleich (vyrovnání za majetek zanechaný v ČSR) a započtení příspěvků na důchodové zabezpečení z let odpracovaných v ČSR byly německou spolkovou vládou zaplaceny zástupně za československý stát. [www.sudeten.de a websites státní správy BRD] Pátá nepravda přicházející z Hradu.

Česká strana vyjádřila své politování nad poválečným českým terorem pouze pro účely podepsání Česko-německé deklarace. Jinak by deklarace nebyla podepsána. Omluvit se bývalým spoluobčanům, kromě Lva Prchaly, se dodnes neodvážil žádný český politik. [Kalvoda, Josef: Z bojů o zítřek. Moravia Publishing Inc, díl 1 až 3, Toronto 1995, 1996, Dílo, 1998] Havel se sice omluvil, ale kvůli své touze se znovu stát prezidentem svou omluvu odvolal. Šestá nepravda.

Vysídlení sudetští Němci nezavinili rozpoutání druhé světové války. Sedmá nepravda v článku Michala Petříka. [Válka vznikla až po téměř roce po odstoupení československých území Německu. Poznámka autora tohoto textu: Poněkud rušivé uvádění pramenů v časopiseckém článku je na výslovné přání pana Čulíka.]

Jelikož prezident republiky se nedistancoval od nepravd šířených svým poradcem, je každý oprávněn se domnívat, že jsou to i jeho názory. Představa je to hrozná, protože kdo jiný by měl mít v tom větší jasno než činitel ústavní? Nebo i jinak. Když má takové názory Hrad, jaképak představy o tom má asi prostý lid? Lépe nevědět. Je s takovým množstvím mylných názorů prezident vůbec schopen vykonávat svou funkci?

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 7.4. 2010