Musávího dopis voličům

15. 6. 2009


Drazí spoluobčané,

dostávám z celé země zprávy o stížnostech na vyhlášené výsledky posledních voleb. Jsem si jist, že příčinou těchto reakcí není má osoba, ale obava z nového způsobu politického života, který byl naší zemi vnucen.

Činy, jichž jsme byli v těchto několika dnech svědky, nemají v Islámské republice obdoby.

Pokud lidé současné události sledují s pocitem starosti, je to kvůli jejich hluboké starosti, že skvělé úspěchy jejich revoluce jsou ohroženy.

Ti, kdo s pomocí mnoha přestoupení vyhlásili neuvěřitelné výsledky prezidentských voleb, se nyní snaží tyto výsledky stvrdit a zahájit nové období dějin naší země.

V průběhu těchto voleb jsem opakovaně hovořil o nebezpečí porušení zákona a zdůraznil jsem, že tato metoda může vyústit v tyranii a diktaturu, a dnes se náš národ nachází v bodě, kdy je taková perspektiva reálná.

My, kdo jsme loajální k Islámské republice a jejímu ústavnímu pořádku, považujeme Svatou jurisdikci za jeden ze základů tohoto režimu a podnikáme politické kroky v tomto právním rámci.

Věřím, že vývoj nových událostí ukáže mylnost tohoto dojmu a současně varuji, že nikdo v této zemi, nikdo kdo miluje Islámskou republiku, nebude tuto metodu akceptovat, a totéž si žádá i prolitá krev statisíců našich mučedníků.

Drazí lidé, dnes jsem v dopise předloženém Radě strážců požádal o anulování výsledků posledních voleb a vím, že by to bylo jediné rozhodnutí schopné získat veřejnou důvěru a podporu lidu vládě.

Opakovaná rada ode mě jako vašeho služebníka je, abyste po celé zemi vytrvali v občanské a legální opozici, s chladnou hlavou a na základě nekonfliktního přístupu.

Požádali jsme zodpovědné lidi o povolení masových shromáždění ve všech íránských městech, takže lidé budou mít příležitost ukázat svůj nesouhlas s výsledky těchto voleb a se způsobem, jakým byly provedeny.

Souhlas úřadů by byl nejlepším rozhodnutím ve prospěch uvolnění nynějšího napětí.

Neopouštějte zelenou barvu, která je symbolem duchovnosti, svobody, náboženské mentality a umírněnosti, a heslo Alláh je velký, které vyjadřuje naše revoluční kořeny.

Tato barva a toto heslo dosud spojují náš národ a budou nejlepším opatřením ke spojení našich srdcí a potřeb.

Je smutné, že bylo vynaloženo rozsáhlé úsilí na odříznutí prostředků vzájemné komunikace, a nebere se v úvahu, že toto blokování změní podstatu organizované a cílené reakce na - Bože chraň - slepou akci.

Jsem si jist, že vaše kreativita nalezne nové a účinné způsoby komunikace, takže budeme moci využít našich akcí ve prospěch této země a revoluce.

Jako ten kdo má policii v oblibě jí doporučuji, aby upustila od tvrdých reakcí na samostatné akce lidu a nedopustila poškození důvěry lidu v tento cenný orgán.

Tito lidé vyšli do ulic, aby žádali svá i vaše práva, a jsou to vaši bratři a sestry. Síla policie a ozbrojených sil naší země vždy spočívala v jednotě s lidem a ani napříště tomu nebude jinak.

Text v angličtině: ZDE

Fotokopie dopisu: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 15.6. 2009