Stručná zpráva z tisku o banálním střetu civilizací aneb Peru se nás netýká

15. 6. 2009 / Josef Mikovec

Lima -- Nejméně 52 lidí zahynulo v Peru při prudkých střetech mezi ozbrojenými silami a indiány z peruánské Amazonie, kteří se bouří proti těžebním projektům na svém území, protože ničí jejich odvěké životní prostředí i zdroje obživy. Přesný počet obětí není přesně znám.

Autoři: Simona Holcová, Reuters

Všední příběh v epoše bezkonečné války Nového Imperialismu, kdy masakry tisíců, nastavovaná genocida, etnická čištění, odsuny milionů, legalizovaná velkovraždění a jiné projevy západního humanismu, jsou běžným leitmotivem vyprázdněné, dnes už pouze kašírované civilizace, vyhublé do pozdního kapitalismu (Late Capitalism). Přestože v mnoha městech proběhly demonstrace, v ČR zřejmě, to jest samozřejmě nikoliv, zůstala událost prakticky nepovšimnuta, protože nepochopena v souvislostech a dosahu Pro velkou část Levice je pochopitelně eticky a logicky překryta událostmi v Palestině, Afghánistánu atd., aniž je vždy plně viděna souvislost, obdoba a důsledky mezi jednotlivými bojišti. Ta část Levice, která uvažuje v rámci pravidel instrumentálního racionalismu a vnitrosystémově, zašeptá něco o nutnosti pokroku, materiálním rozvoji, otázce vlastnictví, všenárodním prospěchu, životní úrovni pracujících, zájmu Lidu a předstupních socialismu.

Pro budoucnost se opoždění podcivilizovaní Indiáni stejně musí stát doplňkovým venkovským proletariátem, nebo být zařazeni do ukázňujícího průmyslu. Takže případný protest může být jen otázkou taktiky. S chápavým úsměvem zasvěcenců znalecky zamrkejme. Vládě socialistické, natož státu protosocialistickému, by bylo odpuštěno. Našlo by se i při nevelké pilnosti dosti vhodných citátů z Marxe, Otců klasiků i pozdějších Učitelů Internacionál a Stran. Ostatně vládní strana APRA- Alianza Popular Revolucionaria Americana, kdysi skutečně levicová, je členem Socialistické Internacionály a revolučně socialistická zůstává, jak vidno, jen pro prosťáčky. President Garcia v tomto duchu podal zdůvodnění odprodeje Amazonie a tiché genocidy jejích obyvatel, o kterém soudí, že může přesvědčit i mnoho chudých Peruánců, o širokých vrstvách sytých v lepších Světech nemluvě. Brutalita vládního zásahu i vyjádření prezidenta mohou pak poskytnout vítané alibi těm nemnoha, kteří je potřebují Alan Garcia President of Peru, to Indigenous Cultures, I'll kick your babies. Mimo Peru, pochopitelně.

Přesný počet obětí není přesně znám, říká zpráva z tisku, snad 54 -100, mrtvých, snad 250, či více pohřešovaných. Koneckonců, pomyslí si čtenář, vždyť to není tak moc a jsou to jen necivilizovaní Indiáni a jde o ropu a plyn, dřevo, výrobu energie a ostatní potřebné, tedy krev a plazmu Velkomašiny. Přírodní bohatství je majetkem všech a jeho využití zlepší ekonomickou situaci Peru a zvýší životní úroveň.

Nanejvýše si někteří uvědomí ekologickou tragédii, kterou drancování Amazonie znamená. A to je dost málo. Problém však není pouze ekologický, ale také ethnologický a anthropo-logický. Pro původní a stálé obyvatele amazonské oblasti jde o destrukci jejich nejpřirozenějšího světa, ve kterém spolu s nimi žijí i jejich zemřelí předci. Není to pouze otázka existenční, ale především důsledně existenciální, ne pouze kulturní, ale kultovní. Jejich přirozený svět se neskládá z pouhých užitkových předmětů, neživých věcí, reifikovaných bytostí a pomíjecích, pouze smrtelných lidí a zvířat, ale je plně živoucí a oduševněn, nerozdělitelný a zcela zabydlen vždy přítomnými duchy a dušemi osob, zvířat, rostlin i "neživých " částí jednoho nedělitelného světa. Je domovem živých I mrtvých. Přes pět století útlaku a pozvolné genocidy, kolektivistická mentalita Ameríndios a Afro-Latinos, pospolitost, která není omezena pouze na osoby přežila diktatury lidí, věcí, bídy i individualismu.Je to kultura, jejíž kosmická vize, sociální organizace, rituály, léčitelství, zemědělství, umění, jazyk, ji uchovaly v neporazitelnosti. Patrně není třeba uvádět popis a sled událostí, pro připomenutí snad stačí odkazy.

Peruvian massacre aimed at opening Amazon to transnationals, World Socialist Web Site ZDE

Mirro Pokorny, Protesty v Peru: Bohatství Amazonie pro všechny? ZDE
The Global Significance of the Amazon Protest ZDE
US-Peru FTA Sparks Indigenous Massacre -Tom Loudon, truthout ReportZDE


a stručné shrnutí:

Protestující byli vedeni organizací Asociaciòn Interétnica de la Selva Peruana -AIDESEP, která representuje 1.350 komunit, 28 federací a přibližně 600 000 amazonských Indiánů. Mluvčím Asociace je Alberto Pizango. Ten se účastnil jednání s vládou. Řekl, že nadnárodní koncerny prakticky usurpovaly původní teritoria bez jakékoli konzultace."To co chceme je rozvoj z našeho hlediska." Prezident prohlásil, že nepotřebuje v této záležitosti žádnou konzultaci, poněvadž peruánská ústava zaručuje státu vlastnictví nad minerálním a uhlovodíkovým bohatstvím země a použil osvědčeného označení sebezáchovné akce společenství původních, vlastních obyvatel tohoto území za ,,mezinárodní konspiraci proti Peru.. subversivní agresi a terorismus,, a nařídil zatčení Alberta Pizanga, který se ukrývá. Na jeho místě vystupuje Shapion Noningo. Připomeňme, že Garcia ve svém prvním presidentském období 1985 -1990 nařídil masakr stovek zajatých příslušníků povstalecké armády Sendero Luminoso ve věznicích El Frontòn, Lurigancho a Los Molinos.

Zpočátku USA projevovaly vůči němu jistou animozitu, ta však vymizela a nyní Garcia vystupuje v roli nezbytné alternativy k démonickému Chavezovi a neohebnému Moralesovi. Mezi zabitými jsou reprezentanti komunit lidu Awajun (Aguarunas) Felipe Sabio a Mateo Inti. Výbuch hněvu mezi Amerindios způsobila zpráva o smrti Santiaga Manuin Valery, presidenta Comité de Lucha Provincial de Condorcanqui, který za obranu lidských práv a ochranu přírody obdržel cenu španělské královny Sofie. Později se zjistilo, že byl pouze vážně zraněn, nejméně osmi zásahy. Jeho stav po operaci je dosud kritický. Mezi zabitými byly i děti, nejmladší čtyřletá holčička. Raněných byli stovky, jak uvedl Dr.Edgar Rodas, možnosti nemocnice v Bagua Grande zdaleka nestačily jejich množství. Zebelio Kayap, prezident organizace ODECOFROC, sdělil La Republica, že těla zabitých byla policií pálena a házena do řeky Marañòn. Svědci rovněž uvádějí, že do řeky byly z vrtulníků házeny také černé plastikové "body bags" s těly obětí. Asi 250 osob je pohřešováno.

Jsou tyto události pouze lokální záležitost, pouhá ukázka politováníhodné zvůle služebných hybatelů? Nebo jde o víc? Nepochybně jde o přírodní bohatství ubíjené, krvácející Amazonie, O zájmy peruánské vládnoucí skupiny a třídy i zahraničních a nadnárodních společností. Jistě jde o potřebný politicky zisk vládnoucí strany. Indiáni jsou tedy velmi nepraví lidé na nepravém místě, v nepravý čas. Nejsou však jen tím, a ne pouze pro vlastní vládu a místní mocenskou elitu. Jejich nevhodnost a resistence je sama o sobě jedním z cílů, na který je mířeno. Ve sféře chladných realistů a pragmatiků to je jistě více než postačujícím motivem. CIA charakterizovala nejednou sociální hnutí původních obyvatel ( the native people, los pueblos originários ), jako hlavní výzvu tj. nebezpečí pro "US hegemony". Latinskoamerická renesance a autopoiesis ve své podstatnosti přesahující ekonomickou rovinu, mohla být ,"přehlédnuta" redukující Levicí potřebnou přehlédnutelných schémat, nemůže však být přehlížena globalistickou Oligarchií, která si je vědoma svých předností i nedostatků a mapuje rozsáhlejší úseky nežli ty, které odpovídají bezprostředním potřebám a užitku... poněvadž "Souběžně, následně i prolnutě se směrováním Latinské Ameriky doleva probíhá logicky emancipace a kulturní stmelování původního obyvatelstva, los pueblos originários, které nachází nyní možnosti sounáležitosti beze ztráty identity, ale právě naopak posílením této identity a skrze zesílené kolektivní vědomí a zvýrazněnou původnost.

Tradiční i zbytnělý neo-liberalistický kapitalismus nemohl tato společenství dostatečně důrazně, trvale a trvanlivě, pokud vůbec, deformovat či intoxikovat. Především díky spirituální imunitě, odlišné kosmické vizi, archetypální mythologii snadno vzdorující mythologii kontrolní, nedobovým a naddobovým osvědčeným strukturám a esenciální logice sociální a kulturní organizace; nenarušené dostatečně dvojí racionalitou Západu, akumulovanou "profit oriented " racionalitou, definovanou a legitimizovanou v protestantismu, kulturnější, rozsažnou racionalitou historického katolicismu ( která se zde stala spíše doplňujícim faktorem), ani egologickou racionalitou kartesiánsky podmíněnou; a díky malé zasažitelnosti následnou globalizující, z větší části McDisney (sběrnou) binární monokulturou a použitelnými prostředky manipulace, kulturní kontroly a dominance. Proto má toto hnutí vzorový charakter přesahující záměr a vlastní, stanovený, bezprostřední cíl...

Dalším nutným elementem umožňujícím setrvalou životnost a historickým přínosem pro současnost jsou principy spirituality, která umožnuje transcedenci nepopírající Zeměstřednost a vztah ke zduchovnělé přírodě, který je opakem zvěcňování a kořistění. Racionalita, která není instrumentální a podřízená znevolňující a desakralizující limitované užitkovosti. V nedaleké budoucnosti se ukáže, jaký životní význam má naše schopnost sloučit v jedinou vizi hlubokou moudrost tradičních kultur a vědeckou a intelektuálni sílu a průkaznost moderního světa. Psychohistoricky a kulturně historicky funkční naddějinost vize, holistické chápání reality a způsob žití světa, které západní civilizace dávno zamítla a lobotomizované shluky našeho věku ztěžka hledají, prokázaly schopnost přežití jinak nedosažitelnou, a jsou inspirující.

Strhující je rovněž příklad EZLN -Ejercito Zapatista de Liberatión National a charismatického Subcomandante Marcose, kteří rozbili myšlenkové skleníky stratégů klasických malých válek i poloprovozní, testované výsledky válek postmoderních, stejně jako ideologická klišé zachovalých komintern. Což platí a je aplikovatelné i v rovině kulturní.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 15.6. 2009