Bezprostřední hrozba diskriminace internetového obsahu

5. 5. 2009 / Daniel Solis

Otevřený dopis českým poslancům EP k nadcházejícímu pokusu o diskriminaci internetu

Dne 5. května 2009 je na programu jednání Evropského parlamentu druhé čtení takzvaného "telekomunikačního balíčku". Dalšího dne - 6. května se o tomto balíčku bude hlasovat. Je důležité si uvědomit, že se od výsledku vašeho hlasování může odrazit další vývoj definice lidských práv a svobody informací v Evropě i ve světě. Existuje totiž veliká snaha dostat prostřednictvím tohoto zákona pod kontrolu svobodu výměny a toku informací a svobodu volného používání internetu. Co je tím myšleno: Během francouzského předsednictví se podařilo prezidentu Sarkozymu vpašovat do telekomunikačního balíčku francouzský model chystané internetové regulace známé jako stupňovaná odezva, neboli "3-strikes".

K tomu: "České předsednictví zprostředkovalo kompromis i ohledně odpojování od internetu"

"EU: Sdělení týkající se budoucích sítí a internetu"

"Václav Žák: Anonymní Internet během několika let zmizí"

V prvním čtení Evropského parlamentu, dne 24. září 2008, ale Evropský parlament do balíčku prosadil ochranný dodatek 134 (MEP Guy Bono), který stanoví, že žádné omezení nesmí být uplatněno bez předešlého rozhodnutí soudu v souladu s článkem 11 listiny základních práv Evropské unie Svoboda projevu a právo na informace.

Pro tento dodatek vás hlasovala zdrcující většina 573, proti hlasovalo jen 74. Tuto skutečnost lze považovat za velký úspěch. Evropský parlament svým hlasováním uctil zásadní princip demokracie -- dělbu moci. Dodatek 134 si osvojili Euro-poslanci napříč politickým spektrem: Guy Bono (PSE), Daniel Cohn-Bendit (Verts), Zuzana Roithová (PPE), Michel Rocard (PSE), Marielle de Sarnez (ALDE), Christofer Fjellner (PPE), Rebecca Harms (Verts), Marco Cappato (ALDE), Jean-Luc Bennahmias (Verts)

Vzápětí se ale nechala slyšet Evropská komisařka Viviane Reding s nehoráznou výhružkou, že tento dodatek Komise z návrhu odstraní. Za touto snahou vnutit evropskému občanu regulaci internetu se skrývala lobby Mezinárodní Federace Průmyslu Zvukových Nosičů (IFPI), která hájí zájmy těch největších hudebních nakladatelství, nabízejících své produkty přes internet ve velkém objemu. Advokátka IFPI, Shira Perlmutter prozradila záměr skupiny uchvátit internet výhradně pro potřeby zábavního průmyslu na sumitu Progress & Freedom Foundation v severoamerickém Aspenu. Omezení provozu internetu na bázi P2P (peer to peer) má být podle ní teprve prvním krokem. Filtrování obsahu musí následovat. IFPI nachází své největší zastánce ve Francii a ve Velké Británii, ruku v ruce s nadnárodními koncerny jako Verizon, AT&T a British Telecom.

V říjnu 2008 dokonce kategoricky vyzval francouzský prezident N. Sarkozy na sumitu EU k hospodářské krizi předsedu Evropské komise Barrosa dodatek 134 z návrhu po prvním čtení úplně vyškrtnout. Komise zůstala vůči jeho naléhání nicméně hluchá. To ale neznamenalo, že by lobbistické skupiny a Evropská rada zůstaly nečinné.

Sarkozy sice utrpěl i na domácí půdě velikou porážku, když dne 9. dubna ve francouzském parlamentu neprošel jeho návrh regulačního zákona "3-strikes" (HADOPI), ale na úrovni EU se snažila Rada nadále dodatek 138 vyškrtnout nebo neutralizovat. Vyvíjela obrovský tlak na zpravodaje obou výborů, které se k telekomunikačnímu balíčku měly vyjádřit: těmito zpravodaji jsou Catherine Trautmann z výboru EP pro průmysl, výzkum a energetiku a Malcolm Harbour z výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Oba zpočátku tlaku Rady a lobbistů z řad nadnárodních firem obstojně odolávali, ale ve finále bohužel podlehli na celé čáře.

Přitom to jedenu chvíli vypadalo velmi slibně. Výbor EP pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), kterého členy jsou tři z vás (Jan Březina, Miloslav Ransdorf a Vladimír Remek), po té, co jej Rada neutralizovala, dodatek 138 (nyní číslo 46) ve svém hlasování ze dne 21.dubna poměrem 40:4 znovu do návrhu plnohodnotně zařadila.

Ve výboru IMCO byl ale článek 32a (původně dodatek 166) který měl chránit občany EU před svévolným filtrováním internetového obsahu totálně rozmělněn. Slova proporcionální, efektivní a odrazující v souvislosti s regulačními opatřeními byla vypouštěna. Malcom Harbour si vše odůvodnil a výbor se 31. března údajně k problému nikterak nevymezil, jakoby celou podstatu věci vůbec nechápal. Členkou tohoto výboru je paní Zuzana Roithová.

Více k výstupu z výboru ZDE

Také konečná zpráva Trautmannové, která měla vycházet z výsledků dosažených jednáním výboru ITRE již dodatek 138/46 neuvádí, i přes to, že pro něj hlasovalo 88% poslanců a poslankyň EP a 40 ze 44 členů výboru EP pro průmysl, výzkum a energetiku! Má takto vypadat demokracie v Evropské unii?

Jako občan Evropské unie, volič a jako kandidát do EP za Demokratickou Stranu Zelných (DSZ) vás, naše české euro-poslance a euro-poslankyně žádám a vyzývám ke zvýšené obezřetnosti při debatě a hlasování o telekomunikačním balíčku v nadcházejících dnech, 5 a 6 května.

Práva občanů Evropské unie jsou ve hře. Nedopusťme prosím, aby byla pošlapávána ve jménu finančních zájmů nadnárodních korporací. Nedopusťme, aby byla na poslední zásadní informační medium v Evropě uvalena cenzura a svévolná kontrola. Nechtějme podkopat princip dělby moci a přenechat rozhodnutí o regulaci internetu průmyslovým kartelům. Prosím vás proto zohlednit při vašem hlasování návrhy dodatků prosazující práva občanů EU

Citizens' Rights Amendments ZDE

Důvodová zpráva k dodatkům 166 a 138 ZDE

Řekněme "NE" diskriminaci internetového obsahu!

Rád bych na závěr ocitoval paradoxní pasáž z projevu euro-komisařky Viviane Redingové, který pronesla 9. července 2007, před mezinárodní federací novinářů:

"Svoboda projevu a svoboda informací nejsou přepychovým zbožím, pro pouhé potěšení na konci společenského vývoje. Jsou výchozím bodem pro vývoj svobodné a demokratické společnosti"

Původní znění:

"Freedom of expression and freedom of information are not luxuries to be indulged in only at the end of social development. They are the starting point for the development of a free and democratic society".

Autor byl zahraničně politickým poradcem strany Zelených, dnes kandiduje do Evropského parlamentu za Demokratickou stranu zelených (11)


Více info ZDE

zejména porovnání verzí Komise/Rady/EP ZDE

Pravidla používání internetu: The Internet Principles and the EU Telecoms Package ZDE

Oficiální dokumenty:

Sdělení komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společných postojů Rady k přijetí směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací; směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele; a nařízení Evropského Parlamentu a Rady o zřízení skupiny evropských regulačních orgánů v oblasti telekomunikací

KOM/2009/0078 v konečném znění - / 2007/ ZDE

Společný postoj přijatý Radou k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací

PDF

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společných postojů Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací; směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele; a nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení skupiny evropských regulačních orgánů v oblasti telekomunikací

ZDE

Common position adopted by the Council on [...] 2009 with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, 2002/19/EC on access to and interconnection of electronic communications networks and services, and 2002/20/EC on the authorisation of electronic communications networks and services

Common position adopted by the Council with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities, and 2002/20/EC on the authorisation of electronic communications networks and services

09-02-2009 ZDE

23. února 2009

Catherine Trautmann
NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ
ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

16. března 2009

Catherine Trautmann
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 111 - 167
Návrh doporučení pro druhé čtení - Společný postoj Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

17. dubna 2009

Catherine Trautmann
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-1
Návrh zprávy - Společný postoj Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Publikace výboru ZDE

Profil Catherine Trautmann ZDE
Profil Malcolm Harbour ZDE
Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 5.5. 2009