26. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 2. 2008

Dohoda o povolební spolupráci pro volební období 2004 -- 2008 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje

Občanská demokratická strana -- Regionální sdružení Ústeckého kraje ( dále ODS ) a Česká strana sociálně demokratická -- Krajská organizace Ústeckého kraje ( dále ČSSD )

uzavřely na základě voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje ve dnech 5 -- 6.11. 2004 "Dohodu o povolební spolupráci pro volební období 2004 -- 2008 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje" ( dále jen dohoda ).

Preambule

ODS a ČSSD vědomy si své politické odpovědnosti za další rozvoj Ústeckého kraje, za prohlubování demokratických principů v jeho samosprávě a po vzájemném korektním jednání uzavírají tuto dohodu, jejímž cílem je vytvořit stabilní a funkční prostředí pro správu Ústeckého kraje a pro řešení jeho hospodářsko-sociální situace.

čl.I

Struktura orgánů Ústeckého kraje a zastoupení volebních stran.

a) Složení orgánů Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje ( ODS-10 * ČSSD-1 )

1. Uvolněný člen Zastupitelstva kraje pro funkci: hejtman ODS

2. Uvolněný člen Zastupitelstva kraje pro funkci: 1. náměstek hejtmana ODS

3. Uvolněný člen Zastupitelstva kraje pro funkci: 2. náměstek hejtmana ODS

4. Uvolněný člen Zastupitelstva kraje pro funkci: člen rady ODS

5. Uvolněný člen Zastupitelstva kraje pro funkci: člen rady ODS

6. Uvolněný člen Zastupitelstva kraje pro funkci: člen rady ODS

7. Uvolněný člen Zastupitelstva kraje pro funkci: člen rady ODS

8. Uvolněný člen Zastupitelstva kraje pro funkci: člen rady ČSSD

9. Neuvolněný člen Zastupitelstva kraje pro funkci: člen rady ODS

10. Neuvolněný člen Zastupitelstva kraje pro funkci: člen rady ODS

11. Neuvolněný člen Zastupitelstva kraje pro funkci: člen rady ODS

b) Složení orgánů Zastupitelstva Ústeckého kraje ( ODS-1 * ČSSD-2 )

1. Uvolněný člen Zastupitelstva kraje pro funkci: předseda výboru ČSSD

2. Uvolněný člen Zastupitelstva kraje pro funkci: předseda výboru ČSSD

3. Uvolněný člen Zastupitelstva kraje pro funkci: předseda výboru ODS

čl. II

Principy tvorby orgánů Ústeckého kraje

a) ODS a ČSSD se zavazují, že podpoří návrhy na obsazení funkcí uvedených v čl. I tj. členy rady a výboru i komisí Rady Ústeckého kraje z jiných nespecifikovaných funkcí.

b) ODS a ČSSD se zavazují, že nepodpoří návrhy politické strany KSČM na obsazení funkcí uvedených v čl. I a funkcí členů výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje a členů komise Rady Ústeckého kraje a jiných nespecifikovaných funkcí.

čl. III

Ujednání

a) ČSSD se zavazuje, že podpoří nezbytné požadavky a návrhy orgánů Ústeckého kraje při jednání s jednotlivými ministry ČR popř. vládou ČR po vzájemné konzultaci ODS.

b) ODS a ČSSD se dohodly, že před každým jednáním Zastupitelstva Ústeckého kraje zasednou jejich pověření zástupci a projednají spolu navržený program, včetně návrhu usnesení. Pokud nebudou vzneseny námitky proti navrhovaným řešením má se za to, že s nimi obě strany souhlasí a bude pro ně hlasovat hlasy přítomných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

c) V případě, že ČSSD vznese námitku proti programu či návrhu usnesení sejdou se nejpozději do druhého dne, ( nebude-li dohodnuto jinak ) v rámci dohadovacího řízení, pověření zástupci krajských organizací ODS a ČSSD a nedojde-li ani na této úrovni k dohodě, sejdou se do další 2 dnů krajské delegace ODS a ČSSD ve složení předseda a dva členové. Nedojde-li ani poté k dohodě vymezuje si ODS právo prohlasovat sporný návrh sama.

d) V případě, že hejtman bude považovat za nutné vstoupit do jednání s vládou ČR či s některým jejím ministrem o jakékoli problematice týkající se Ústeckého kraje, tak ČSSD požadavek plně podpoří a prostřednictvím svých poslanců a vládního zmocněnce pro Ústecký kraj potřebný kontakt a projednání neprodleně zajistí. Pokud hejtman požádá vládního zmocněnce o společnou schůzku je ten povinen se s ním sejít do sedmi dnů.

čl. IV

Smírčí řízení

a) Každá ze stran má právo vyvolat smírčí řízení na úrovni vedení klubu zastupitelů, pokud by nesoulad v některé otázce touto dohodou upravené nebo se této dohody dotýkající mohl vést k vypovězení této dohody.

b) Pokud se rozpory projednávané na smírčím řízení nepodaří vyřešit dle bodu a) (, proběhne smírčí řízení na úrovni krajských orgánů stran na uzavření dohody).

c) Po prokazatelné doručení žádosti ( včetně ústní ) je povinna druhá strana se dostavit k jednání do 3 dnů, pokud nedojde k jiné dohodě.

čl. V

Závěrečná ustanovení

a) ODS a ČSSD se zavazují, že v tomto volebním období vynaloží veškerou svou píli a um ve prospěch Ústeckého kraje.

b) Pokud by přes veškerá smírčí jednání ODS nebo ČSSD považovala za nezbytné spolupráci v Krajském zastupitelstvu Ústeckého kraje ukončit, může tak učinit po prokazatelné realizaci všech kroků zakotvených v této smlouvě. Vypovězení musí být písemné a doručené k rukám druhé strany.

c) Zastupitelé obou stran se budou při veškerých svých veřejných vystoupeních či vyjadřováních o svém smluvním partnerovi řídit obecnými zásadami slušnosti a politické kultury.

d) ODS a ČSSD se dohodly, že jako zástupci politických stran se zavazují k tomu, že v případě uvolnění mandátu stran bude náhradní vyzván k plnění této dohody.

e) ODS a ČSSD se zavazují, že odhlasují na ustavující schůzi zastupitelstva Ústeckého kraje všechny body programu veřejným hlasováním.

f) Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení je originálem. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

V Ústí nad Labem 6.prosince.2004

                 
Obsah vydání       26. 2. 2008
26. 2. 2008 EU varuje Topolánka před bezvízovým stykem s USA Štěpán  Kotrba
26. 2. 2008 Vážné problémy při udílení grantů Hlavního města Prahy
26. 2. 2008 Je nejvyšší čas ukázat naši společnou vůli Soňa  Hromátková
26. 2. 2008 Všechny deště Inka  Machulková
26. 2. 2008 Těsná většina a netěsná menšina Milan  Daniel
26. 2. 2008 Mučení jako důkaz, aneb Jiří Křižan byl věštec Jan  Čulík, Boris  Cvek
26. 2. 2008 Topopes
26. 2. 2008 Podle šéfa izraelské armády bude brzy válka
26. 2. 2008 Plomby a propaganda strachu Štěpán  Kotrba
26. 2. 2008 Alternativa pro radar a antirakety v Británii?
26. 2. 2008 Aktivisté proti americkému radaru v ČR přivítají českého premiéra před Bílým domem
26. 2. 2008 Protesters Against US Radar in Czech Republic to Greet Czech Prime Minister at the White House
26. 2. 2008 Mějme sílu a odvahu myslet...
26. 2. 2008 Krajní pravice a její snahy o nadnárodní spolupráci Daniel  Strož
26. 2. 2008 Bursíkúv mail Kaťušce dešifrován Vladislav  Černík
26. 2. 2008 Bojujme za socialismus
26. 2. 2008 Bojujme proti komunismu
26. 2. 2008 Strany jsou pro straníky, mlčící většina pro všechny Jan  Piegl st.
26. 2. 2008 Dohoda o povolební spolupráci pro volební období 2004 -- 2008 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje
26. 2. 2008 Je McCain "čestný člověk", "fanatický militarista" - nebo obojí? Greg  Evans
26. 2. 2008 Únor - rozporné dědictví Milan  Valach
26. 2. 2008 Vůle lidu a Vítězný únor Boris  Cvek
26. 2. 2008 Přímou demokracii? Jak? Milan  Daniel
25. 2. 2008 Důkaz získaný mučením je bezcenný Aleš  Uhlíř
26. 2. 2008 Já také válčil v pařížských menzách Karel  Košťál
26. 2. 2008 Velcí a mocní mají více vlivu než malí a slabí. Ti mají ale svůj hlas a právo svůj názor hlasitě vyslovit Egon T. Lánský
26. 2. 2008 Drsné varování z Kosova
26. 2. 2008 Čína: Hrozby, které samy o sobě nezmizí
26. 2. 2008 A odsouzen byl odborář Josef  Vít
26. 2. 2008 Rusové přicházejí! Oskar  Krejčí
26. 2. 2008 Převzatá propaganda?
25. 2. 2008 Racionalita František  Koukolík, Jana  Drtilová
25. 2. 2008 Česká televize a výročí Února 1948 František  Řezáč
25. 2. 2008 Léta 1945 - 1948: Partaje se skutečně chovaly podobně jako dneska
25. 2. 2008 Devět poznámek o deprivantech František  Koukolík
25. 2. 2008 Je možné, že by některá média informovala na principu ordálu? Jaroslav  Boudný
25. 2. 2008 Nokia, kapitál a jiné mobility Petr  Schnur
25. 2. 2008 Český umělec vyvolal v Bostonu "mediální smršť" Milan  Kohout
24. 2. 2008 Britská vláda požaduje, aby všichni cestující v EU poskytovali úřadům podrobná osobní data
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008