19. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 12. 2007

Posvátný zápas na stránkách Britských listů aneb co všechno je džihád

Velmi mě pobavil článek Lukáše Lhoťana "Běda mně, který jsem se opovážil přemýšlet", kde cituje proroka Muhammada. Ten řekl, že "největším stupněm úsilí za věc boží je spravedlivé slovo nespravedlivému vládci". Ono "úsilí za Boží věc", resp. "úsilí na stezce Boží", totiž není nic jiného než džihád. Bylo by možná na místě ujasnit si, co to džihád je a jaké jsou jeho druhy, formy a podoby.

Dle islámu patří mezi povinnosti člověka vůči Bohu (`ibádát) především tzv. "pilíře náboženství" (arkán ad-dín), resp. "pilíře islámu". Jsou jimi: vyznání víry (šaháda), modlitba (salát), náboženská daň/almužna (zakát), půst v měsíci ramadánu (sawm) a pouť do Mekky (hadždž). Pro platné provedení některých ze zmíněných povinností je pak nutná rituální očista, resp. stav rituální čistoty (tahára).

Někdy bývá k pilířům náboženství, resp. k pilířům islámu, přiřazován i džihád, jakožto "šestá povinnost" muslima. Zároveň málokterý pojem islámského práva bývá předmětem tolika dezinterpretací, nepochopení či zneužití.

Džihád etymologicky znamená úsilí směřované k určenému cíli (na základě slovesa "džáhada" -- snažit se, usilovat). V užším smyslu pak může být tento termín vyložen jako "všeobecné úsilí o upevňování a šíření víry" (ve smyslu úsilí o rozvoj vlastní osobnosti i působení na ostatní), příp. též "úsilí na stezce Boží" , čímž je myšlena každá bohulibá činnost, ať už jde o upevňování vnitřní zbožnosti, přemáhání vášní, rozvoj schopností daných člověku Bohem, zpřístupňování a šíření víry, obrana státu a víry před nepřáteli, a to i se zbraní v ruce, případně (zejména v moderní době) budování státu a posilování hospodářství. Jeden z nabízených překladů do evropských jazyků je i termín "posvátný zápas" (Mendel), který lze považovat za poměrně výstižný, neboť je způsobilý zahrnout všechny složky a významové odstíny pojmu džihád, od mentálního úsilí až po ozbrojený boj. Zmíněný překlad navíc vyjadřuje oba podstatné znaky džihádu -- jde o úsilí, a to úsilí, jež vyžaduje určitou námahu a přemáhání sebe sama. Zároveň je toto úsilí vyvíjeno nikoliv pro osobní uspokojení, ale jako projev vůle následovat Boha a řídit se Jeho přáními a nařízeními.

Překlad "svatá válka", často užívaný zejména v masmédiích, je nepřesný a zavádějící -- jednak podobný termín v arabštině neexistuje a jednak by tak šlo označit pouze jeden druh, resp. složku džihádu, a to džihád mečem (džihád bi's-sajf). Na druhou stranu je ozbrojený džihád a příležitostné výzvy k jeho vedení asi mediálně nejatraktivnější složkou "posvátného zápasu", navíc měl džihád mečem neopomenutelnou úlohu při legitimizaci expanze islámské říše a později třeba v bojích o nezávislost na koloniálních mocnostech. Svou podstatou však normy vztahující se k boji patří spíše do islámského práva mezinárodního, resp. válečného.

Jak už bylo výše naznačeno, je džihád pojmem mnohoznačným, což je dáno i historickým vývojem a měnícími se podmínkami, za nichž byl formulován. V počátcích, kdy byl islám jen vysmívaným náboženstvím, se v Koránu objevují výzvy k trpělivosti a prohlubování zbožnosti, se vzrůstajícím ideovým i politickým vlivem Muhammadovy obce věřících je pak v Koránu formulováno i právo odrážet útoky nepřátel a nakonec i požadavek vést aktivní boj za podrobení nevěřících.

Ozbrojená forma džihádu je však vždy označována za "malý", resp. "menší" džihád (džihád al-asghar), zatímco "velkým", resp. "nejvyšším" džihádem (džihád al-akbar) je přemáhání vlastních vášní. Jeden z Prorokových výroků údajně říká, že nejlepší podobou džihádu je říci tyranům do tváře pravdu. Současní al-Azharští `ulamá' (učenci) taktéž rozlišují ozbrojený, "malý" džihád od velkého, "vysokého" džihádu, který znamená každodenní džihád proti ignoranci, chudobě, nemocem atd.; nejvyšší úrovní džihádu je pro ně hledání poznání. Z toho vyplývá, že misijní úsilí, jež má přivádět k islámu, lze provádět i bez boje.

Islámští právníci rozlišovali též (ozbrojený) džihád proti nevěřícím (tj. "externí" džihád) a džihád proti domácím odpadlíkům ("interní" džihád), který je omezen místem a časem na nezbytně nutnou dobu, kdy je třeba potřít členy komunity, kteří ji ohrožují rozpadem či rozkolem (fitna). "Interní" džihád nalezl uplatnění nejvíce u cháridžovců (cháridža, chawáridž), kteří bojovali v podstatě proti každému, kdo nesdílel jejich názory. Jinak boje uvnitř ummy (muslimské obce) byly vždy rozhodně zavrhovány a odsuzovány, lze mluvit až o panickém strachu z narušení integrity islámské komunity.

Dalším možným rozlišením rovin džihádu je dělení na a) džihád srdcem (džihád bi'l-kalb), jenž zahrnuje neustálé prohlubování osobní zbožnosti a přemáhání hříchu a pokušení, b) džihád jazykem (džihád bi'l-lisán), jenž zahrnuje podporu a šíření Pravdy, misijní činnost a poukazování na špatnosti, c) džihád rukou (džihád bi'l-jad), který zahrnuje především obecně záslužnou a charitativní činnost a d) džihád mečem (džihád bi's-sajf) ve smyslu prosazování islámu různými podobami násilí, ať už represí vůči bezvěrcům na území islámského státu, vedením války za šíření víry, bojem proti strůjcům rozkladu zevnitř nebo, asi nejčastěji, obranou vůči vnějšímu nepříteli.

Pro odlišení či vymezení pojmu džihád oproti ostatním pilířům islámu je nejdůležitější charakter této povinnosti. Zatímco v případě šahády, salátu, zakátu, sijámu a hadždže jde o individuální povinnost každého muslima (fard `ajn), vedení (ozbrojeného) džihádu je však povinností kolektivní (fard kifája), jíž je každý zdravý muž vázán jen tehdy, je-li třeba jeho osobního přispění, nepostačí-li stávající muslimské vojsko (nebo není-li právě po svatbě či zadlužen).

V současné době je pojem džihádu vykládán islámskou ortodoxií hlavně ve svých mírnějších interpretacích, jež kladou na první místo úsilí o individuální i kolektivní zbožnost projevující se v dodržování pilířů islámu, následování dalších Božích příkazů, nasazení všech sil pro nábožensky motivovanou humanitu k činorodé práci při výstavbě vlasti atp. Dodejme, že vyhlášení "džihádu na stezce Boží" ("džihád fí sabíli 'lláhi"), konkrétně džihádu mečem, náleží pouze hlavě státu po konzultaci s nejvyššími právními autoritami -- naposledy byl takto džihád platně vyhlášen saúdským králem proti Iráku v roce 1991.

Panu Lhoťanovi v jeho velkém džihádu proti zbabělosti, ignoranci a pokrytectví držím palce a k dosavadním úspěchům na cestě Boží mu upřímně blahopřeji.

Doporučená literatura

domácí

1)         Barša, P.: Huntingtonova diagnóza. Islám jako nový obraz Nepřítele? In: Nový Orient, roč. 51, č. 2 (1996)
2)         Barša, P.: Západ a islamismus. Střet civilizací nebo dialog kultur? Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno: 2001
3)         Bílková, V.: Islám a terorismus na Blízkém východě. In: Mezinárodní vztahy, roč. 37, č. 3; Praha: 2002
4)         Bureš, J.: Státoprávní koncepce v programech islamistických hnutích na Blízkém východě. In: Mezinárodní vztahy, roč. 37, č. 3; Praha: 2002
5)         Cardini, F.: Evropa a Islám. Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2004.
6)         Denny, F. M.: Islám a muslimská obec. Prostor, Praha: 1999
7)         Fletcher, R.: Kříž a půlměsíc. Křesťanství a islám od Muhammada po reformaci. Mladá fronta, Praha 2004
8)         Frouzová, M.: Islám a lidská práva. In: Nový Orient, roč. 55, č. 6 (2000)
9)         Gellner, E.: Prorokův triumf, Marxovo selhání. In: Nová Přítomnost, č. 3 (1998)
10)     Gombár, E.: Islám a mezinárodní vztahy. In: Mezinárodní politika, roč. 25, č. 4; Praha: 2001
11)     Gombár, E.: Moderní dějiny islámských zemí. Karolinum, Praha: 1999
12)     Gombár, E., Kropáček, L., Marková, D., Obuchová, Ľ.: Variace na Korán. Islám v diaspoře. Orientální ústav Akademie věd ČR, Praha 1999
13)     Hruškovič, I.: Islámský právny systém a proces jeho formovania. (Studia iuridica Bratislavensia - Nr.14). Vydavatelské oddělení právnické fakulty Univerzity Komenského, Bratislava: 1997
14)     Hűbsch, H.: Fanatičtí bojovníci ve jménu Alláha. Kořeny islámského teroru. Naše vojsko, Praha 2002
15)     Chajrí, F.: Islám. Ikar, Praha: 2001
16)     Ibn Chaldún: Čas království a říší. Mukaddima (Úvod do historie). Odeon, Praha: 1972
17)     Idrís, D.: Pilíře víry. 2. opravené vydání. Islámská nadace v Praze/Al ittihad Al Islami, Praha (rok vydání neuveden)
18)     Introvigne, M.: Hamás. Islámský terorismus ve svaté zemi. Vyšehrad, Praha 2003
19)     Islám (stati L. Kropáčka, J. van Esse a H. Kűnga o křesťanství a islámu). In: Souvislosti. (Revue pro křesťanství a kulturu). č. 3 - 4, 1997
20)     Karlsson, I.: Euro-islám nebo ghetto-islám. In: Nový Orient, roč. 54, č. 4 (1999)
21)     Karlsson, I.: Podpořme vznik euroislámu. In: Nová Přítomnost, č. 7 (1998)
22)     Kepel, G.: Boží pomsta. Křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět. Atlantis, Brno: 1996
23)     Kepel, G.: Válka v srdci islámu. Karolinum, Praha: 2006
24)     Korán (překlad I. Hrbek). Academia, Praha: 2000
25)     Kouřilová, I., Macháček, Š., Mendel, M., Ostřanský, B.: Cesla k prameni. Fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne. Orientální ústav Akademie věd ČR, Praha 2003
26)     Krejčí, J., Kropáček, L., Marková, D., Obuchová, L.: Islam in Contact with Rival Civilizations. Four Views of the Challenge and Response. Filosofia, Praha: 1998
27)     Kropáček, L.: Blízký východ na přelomu tisíciletí. Vyšehrad, Praha: 1999
28)     Kropáček, L.: Černočerný džihád Daniela Pipese. In: Teologie & Společnost, roč. 1(IX), č. 3; CDK, Brno: 2003
29)     Kropáček, L.: Duchovní cesty islámu. Vyšehrad, Praha: 2003
30)     Kropáček, L.: Evropa a islám: střet civilizací? In: Mezinárodní politika, roč. 25, č. 5 (2001)
31)     Kropáček, L.: Evropa v islámském zrcadle. In: Prostor, roč. 43/44 (1999)
32)     Kropáček, L.: Islám a západ. Historická paměť a současná krize. Vyšehrad, Praha: 2002
33)     Kropáček, L.: Islámský fundamentalismus. Vyšehrad, Praha: 1996
34)     Kropáček, L.: Islámský půlměsíc. In: Teologie & Společnost, roč. 1(IX), č. 5; CDK, Brno: 2003
35)     Kropáček, L.: Křesťané tváří v tvář islámu v současné Evropě. In: Teologické texty, roč. 10, č. 5 (1999)
36)     Kropáček, L.: O islámském radikalismu vícestranně a rozvážně. In: Nový Orient, roč. 51, č. 4 (1996)
37)     Kropáček, L.: Politický islám na prahu nového tisíciletí. In: Mezinárodní politika, roč. 25, č. 10, (2001)
38)     Kropáček, L.: Sebevražedné útoky a islám. In: Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, roč. 23, č. 6; Praha: 2001
39)     Křikavová, A.; Mendel, M.; Műller, Z.; Dudák, V.: Islám. Ideál a skutečnost. Baset, Praha: 2002
40)     Kűng, H., Ess, J. van: Křesťanství a islám. Vyšehrad, Praha: 1998
41)     Kuschel, K.-J.: Spor o Abrahama. Co Židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje. Vyšehrad, Praha: 1997
42)     Lewis, B.: Dějiny Blízkého východu. NLN, Praha: 1997
43)     Lewis, B.: Kde se stala chyba? Vliv Západu na Střední východ a jeho následná odpověď. Volvox Globator, Praha: 2003
44)     Machálek, V.: Obraz nepřítele je cestou do pekel 2. Myšlenka konfliktu civilizací mezi Západem a světem islámu ve světle historiclé skutečnosti. In: Nový Orient, roč. 52, č. 9 (1997)
45)     Maňková, Z.: Rôzne interpretácie džihádu v islame. In: Křesťanská revue, roč. 68, č. 10 (2001)
46)     Mendel, M.: Džihád. Islámská koncepce šíření víry. Atlantis, Brno: 1997
47)     Mendel, M.: Islámská výzva. Atlantis, Brno: 1994
48)     Mendel, M.: O posvátném zápasu: dějiny islámu a "svaté války". In: Nový Orient, roč. 49, č. 5; Praha 1994
49)     Mendel, M.: The Concept of ad-Da'wa al-Islamiya. Toward a Discussion of the Islamic Reformist Religio-Political Terminology. In: Archív orientální, roč. 63, č. 3 (1995)
50)     Mendel, M.: Židé a Arabové. Dialog idejí a zbraní. Rovina, Prachatice 1992
51)     Mendel, M.: Židé a muslimové: Je možný ekumenický dialog? In: Nový Orient, roč. 50, č. 3 (1995)
52)     Miller, D. (ed.): Blackwellova encyklopedie politického myšlení. CDK/Proglas/Jota, Brno: 1995
53)     Mrozek-Dumanowska, A.: Islám jako zdroj legitimity. Případ Lybie. In: Mezinárodní politika, roč. 19, č. 2 (1995)
54)     Műller, Z.: Islám. Historie a současnost. Svoboda, Praha: 1997
55)     Műller, Z.: Islamismus: nejednotná fronta. In: Mezinárodní politika, roč. 19, č. 9, (1995)
56)     Műller, Z.: Jeruzalém mezi minulostí a budoucností. Posvátné město nebo ohnisko nepokojů? Paseka, Praha -- Litomyšl 2004
57)     Műller, Z.: Metafyzická podstata islámu. In: Nový Orient, roč. 52, č. 9 (1997)
58)     Műller, Z.: Muslimové mezi vírou a ideologií. In: Listy, roč. 30, č. 3 (2000)
59)     Műller, Z.: Muslimové v západní Evropě: občané nebo komunita? In: Listy, roč. 26, č. 1 (1996)
60)     Műller, Z.: Mýtus islámského fundamentalismu. In: Nový Orient, roč. 51, č. 3 (1996)
61)     Műller, Z.: Správci muslimské ortodoxie. In: Nový Orient, roč. 51, č. 9 (1996)
62)     Műller, Z.: Válka uvnitř muslimského světa. In: Přítomnost, zima 2002
63)     Műller, Z.: Zrání radikálního politického islámu aneb za novou tvář ideologie vzdoru. In: Mezinárodní politika, roč. 24, č. 8 (2000)
64)     Muzikář, J. a kol.: Zápas o novodobý stát v islámském světě. Od mešity k parlamentu. Academia, Praha: 1989
65)     Olša, J.: Islámský terorismus v Pákistánu. In: Mezinárodní politika, roč. 27, č. 12 (2003)
66)     Osina, P.: Islámské právo a jeho prameny. In: Acta Universitatis Palackianae Olomoucencis - Facultas Iuridica, č. 2; Olomouc: 2002
67)     Horyna B., Pavlincová, H. a kol.: Slovník judaismus -- křesťanství -- islám. Mladá fronta, Praha: 2003
68)     Pelikán, P.: Sunna, pramen islámského práva. Ediční středisko PF UK/nakl.Vodnář, Praha: 1997
69)     Pipes, D.: Džihád a páni profesoři. In: Teologie & Společnost, roč. I. (IX.), č. 3; CDK, Brno: 2003
70)     Pipes, D.: Západní smýšlení radikálního islámu. In: Proglas, roč. 7, č. 3 (1996)
71)     Raděj, T.: Islamistické organizace v Egyptě. In: Mezinárodní vztahy, roč. 37, č. 3 (2002)
72)     Rogerson, B.: Prorok Muhammad. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004
73)     Sayedi, S.: Postavení ženy v islámu a za vlády Talibanu v Afghánistánu. Amnesty International, Praha: 1999
74)     Schneider, J.: Mezinárodní vztahy a náboženství. In: Mezinárodní politika, roč. 25, č. 4; Praha: 2001
75)     Svatý Korán. Český překlad, význam a komentář s rejstříkem veršů. AMS, Praha: 2000
76)     Tauer, F.: Svět islámu. Jeho dějiny a kultura. Vyšehrad, Praha: 2006
77)     Toman, L.: Žehná islámský Bůh terorismu? In: Listy, roč. 32, č. 5 (2002)
78)     Veselý, R.: Přehled politických a kulturních dějin islámských zemí od vzniku islámu do konce 18. Století. I., II. Díl. Univerzita Karlova, Praha: 1991
79)     Volker, P.: Politický islám a mezinárodní vztahy. In: Roč. 30, č. 1 (1995)

zahraniční

80)     Abdo, G.: Re-thinking the Islamic Republic: A "Conversation" with Ayatollah Hossein `Ali Montazeri. In : The Middle East Journal, Vol. 55, Iss. 1; Washington: Winter 2001
81)     Abou el Fadl, Kh.: Islamic Law and Muslim Minorities: The Juristic Discourse on Muslim Minorities from the second/eight to the eleventh/seveventeenth Centuries. In: Islamic Law and Society, Vol. 1, No. 2; E.J.Brill, Leiden: june 1994
82)     Ahmed, A.: Ibn Khaldun ' s understanding of civilizations and the dilemmas of Islam and the west today. In: The Middle East Journal, Vol. 56, Iss. 1; Washington: Winter 2002
83)     Ahmed, L.: Women and Gender in Islam. Historical roots of a modern debate. Yale University Press, New Haven & London: 1992
84)     Amuzegar, J.: Iran's theocracy under siege. In: Middle East Policy, Vol. 10, Iss. 1; Washington: Spring 2003
85)     An-Naim, A.A.: Toward an Islamic Reformation. Civil Liberties, Human Rights, and International Law. Syracuse University Press, Syracuse, New York 1990
86)     Brown, N.J.: Constitutions in a Nonconstitutional World. Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable Government. State University of New York Press, New York, 2002
87)     Cantori, L.J. et al.: Political succession in the Middle East. In: Middle East Policy, Vol. 9, Iss. 3; Washington: Sep 2002
88)     Castillo, D.: Saudi Arabia's Identity Crisis: Universities Near the Birthplace of Islam Rethink Their Relationship With the Religion. In: The Chronicle of Higher Education, Vol. 49, Iss. 44; Washington: Jul 11, 2003
89)     Coulson, N. J.: History of Islamic Law. Edinburgh University Press, Edinburgh: 1978
90)     Crone, P.: God's Rule. Government and Islam. Columbia University Press, New York 2004
91)     Dallal, A.: Appropriating the Past: Twentieth-Century Reconstruction of Pre-Modern Islamic Thought. In: Vol. 7, No. 1 (2000)
92)     Encyclopaedia of Islam. (Vol. I. -- XI.) E.J.Brill, Leiden: 1960 -- 2003
93)     Goldziher, I.: Introduction to Islamic Theology and Law. Princeton University Press, Princeton: 1981
94)     Haghayeghi, M.: Changing dynamics of Islamic politics in Central Asia. In: The Muslim World, Vol. 92, Iss. 3/4; Hartford: Fall 2002
95)     Hallaq, W.B.: A History of Islamic Legal Theories. An Introduction to Sunni usúl al-fiqh. Cambridge University Press, Cambridge 1997
96)     Kamali, M. H.: Principles of Islamic Jurisprudence. Islamic Texts Society, Cambridge: 1991
97)     Katouzian, H.: Arbitrary rule: A comparative theory of state, politics and society in Iran. In: British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 24, Iss. 1; Exeter: May 1997
98)     Kechichian J.A.: Saudi Arabia ' s will to power. In: Middle East Policy, Vol. 7, Iss. 2; Washington: Feb 2000
99)     Kepel, G.: Du jihad à la fitna, Paris, Bayard / BNF: 2005
100) Kepel, G.: Jihad: The Trail of Political Islam, London, I.B. Tauris: 2004
101) Kepel, G.: Jihad : expansion et déclin de l'islamisme, Paris, Gallimard: 2000, revised edition 2003
102) Kepel, G.: La Revanche de Dieu: Chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde, Paris, Le Seuil: 1991, 2003.
103) Kepel, G.: Le Prophète et le Pharaon. Aux sources des mouvements islamistes, Paris, Le Seuil: 1984, revised edition 1993.
104) Kepel, G.: The roots of radical Islam, London, Saqi: 2005
105) Lambton, A.K.S.: State and Government in Medieval Islam; An Introduction to the Study of Islamic Political Theory: The Jurists. Oxford University Press, Oxford: 1991
106) Melchert, Ch.: Traditionist-Jurisprudents and the Framing of Islamic Law In: Islamic Law and Society, Vol. 8, No. 3; E.J.Brill, Leiden: october 2001
107) Motzki, H.: The Role of Non-Arab Converts in the Development of Early Islamic Law. In: Islamic Law and Society, Vol. 6, No. 3; E.J.Brill, Leiden: october 1999
108) Nielsen, J.S.: Contemporary Discussions on Religious Minorities in Muslim Countries. In: Islam and Christien-Muslim Relations, Vol. 14, No. 3, July 2003
109) Peterson, J.E.: The Nature of Succession in the Middle East. In: The Middle East Journal, Vol. 55, Iss. 4; Washington: Autumn 2001
110) Ramadan, S.: Das islamische Recht: Theorie und Praxis. Muslim Studenten Vereinigung in Deutschland, Marburg: 1996
111) Rasheed, M.: God, the king and the nation: Political rhetoric in Saudi Arabia in the 1990s. In: The Middle East Journal, Vol. 50, Iss. 3; Washington: Summer 1996
112) Rosen, L.: Law and Custom in the Popular Legal Culture af North Africa. In: Islamic Law and Society, Vol. 2, No. 2; E.J.Brill, Leiden: 1995
113) Roy, O.: Généalogie de l'islamisme. Paris, Hachette: 1995
114) Roy, O.: Globalized Islam: The Search for a New Ummah. Hurst, Londres: 2004 (L'islam mondialisé. Paris, Le Seuil: 2002)
115) Roy, O.: La Laïcité face à l'Islam, Stock, Paris: 2005.
116) Roy, O.: L'Echec de l'Islam politique, Paris, Le Seuil: 1992.
117) Roy, O.: Les illusions du 11 septembre. Paris, Le Seuil: 2002
118) Roy, O.: The crisis of religious legitimacy in Iran. In: The Middle East Journal, Vol. 53, Iss. 2; Washington: Spring 1999
119) Roy, O.: The Failure of Political Islam. French version. 1992
120) Rubin, U.; Wasserstein, D.J. (eds): Israel Oriental Studies XVII. Dhimmis and Others: Jews and Christians and the World of Classical Islam. Tel Aviv University/Eisenbrauns, Winona Lake, IN: 1997
121) Rugh, W.A.: Past, Present and future leadership. In: Middle East Policy, Vol. 6, Iss. 4; Washington: Jun 1999
122) Sayegh, F.: Diversity in unity: Political institutions and civil society. In: Middle East Policy, Vol. 6, Iss. 4; Washington: Jun 1999
123) Nevo, J.: Religion and National Identity in Saudi Arabia. In: Middle Eastern Studies, Vol. 34, Iss. 3; London: Jule 1998
124) Shevlin, N.: Velayat-E Faqih in the Constitution of Iran: The Implementation of Theocracy. In: Journal of Constitutional Law, Vol. 1, No. 2; University of Pennsylvania: Fall 1998
125) Schacht, J.: Introduction to Islamic Law. Clarendon Press, Oxford: 1964
126) Takeyh, R.: God' s will: Iranian democracy and the Islamic context. In: Middle East Policy, Vol. 7, Iss. 4; Washington: Oct 2000.
127) Tibi, B.: The Challenge of Fundamentalism. Political Islam and the New World Disorder. University of California Press, Berkeley -- Los Angeles -- London, 1998
128) Toll, Ch., Skovgaard-Petersen, J. (eds): Law and the Islamic World. Past and Present. The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, Copenhagen: 1995
129) Wehr, H.: A dictionary of Modern Written Arabic. Arabic -- English. (ed. by J.M. Cowan). MacDonald & Evans Ltd., London: 1980
130) Zaman, M.Q.: The Caliphs, the `Ulamá' and the Law: Defining the Role and Function of the Caliph in the Early `Abbásid Period. In: Islamic Law and Society, Vol. 4, No. 1; E.J.Brill, Leiden: january 1997
131) Zeidan, D.: A Comparative Study of Selected Themes in Christian and Islamic Fundamentalist Discourses. In: British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 30, Iss. 1 (2003)
                 
Obsah vydání       19. 12. 2007
19. 12. 2007 Podle Světové zdravotnické organizace je americké zdravotnictví kvalitou na 72. místě na světě, Británie na 26. místě Jan  Čulík
19. 12. 2007 Proč se Právo bojí vést veřejnou diskusi? Jan  Kavan
19. 12. 2007 V ČR můžete říct bez korekce jakoukoliv pitomost Jan  Čulík
19. 12. 2007 Jak efektivní je "tržní" americké zdravotnictví? Jaroslav  Polák
19. 12. 2007 Britští konzervativci podporují státní zdravotnictví
19. 12. 2007 Okupovaná palestinská území: Odepřená důstojnost
19. 12. 2007 Jaderné elektrárny a rakovina u dětí
19. 12. 2007 Posvátný zápas na stránkách Britských listů aneb co všechno je džihád Jan  Potměšil
19. 12. 2007 Český rozhlas: Hrbáčkův špionážní pomníček Štěpán  Kotrba
18. 12. 2007 Bývalí důstojníci ČSLA i AČR zpochybňují kompetentnost Topolánkovy vlády ve věci radaru
19. 12. 2007 Rozhovor s nebožtíkem Jan  Stejskal
19. 12. 2007 "Demokracie" v Iráku znamená teror pro ženy Lukáš  Lhoťan
19. 12. 2007 Ochrana životního prostředí nejen v Bali, ale i před restauracemi, neboli Hřib za strom Uwe  Ladwig
19. 12. 2007 Proč se vměšuje Česká republika do cizích vnitřních záležitostí
19. 12. 2007 Vánoční přání
30. 11. 2007 Jací jsme
19. 12. 2007 Švejnar, televizní střih a pochybnosti demokracie Anna  Čurdová
19. 12. 2007 Tak nám lhali o radaru
19. 12. 2007 Vlasti Vladimir  Nabokov
19. 12. 2007 Rodiče, včas se seznamte s realitou života
19. 12. 2007 ČT je vnímána jako česká, důvěryhodná, informativní, pro děti, inteligentní a zajímavá
19. 12. 2007 Ropný zlom: Plnou nádrž všem! Lukáš  Rázl
19. 12. 2007 Překvapivé prohlášení: Kuba podepíše Pakt o lidských právech Felipe Pérez Roque
19. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Velký obrat? Zpráva NIE o Íránu Immanuel  Wallerstein
18. 12. 2007 Rozvaha a odříkání je součástí založení rodiny
18. 12. 2007 Myšlenka dne (včerejšího)
18. 12. 2007 Globalizace, spravedlnost a univerzální hodnoty: Wallersteinova kritika evropského univerzalismu Rudolf  Převrátil
18. 12. 2007 Výbor pro prevenci domácího násilí -- zmizí konečně šikana, slídění a domácí násilí z přestupkových řízení? Jan  Potměšil
17. 12. 2007 Britské listy v angličtině?
16. 12. 2007 Hospodaření OSBL za listopad 2007