19. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 12. 2007

Překvapivé prohlášení: Kuba podepíše Pakt o lidských právech

Felipe Pérez Roque
Prohlášení ministra zahraničí Kuby Felipe Péreze Roqueho k domácímu a zahraničnímu tisku, vydané ministerstvem zahraničních věcí Kuby 10. prosince 2007. Kuba je monarchistická diktatura Fidela Castra.

Pozvali jsme Vás, abychom Vás informovali, že Kuba brzy podepíše Mezinárodní pakt o ekonomických, sociálních a kulturních právech a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. Jde o politické rozhodnutí naší země, o němž Vás informujeme dnes, 10. prosince, ve Světový den lidských práv, kdy si připomínáme 59. výročí vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním Spojených národů. Práva obsažená v obou paktech, které patří mezi nejdůležitější mezinárodní nástroje v oblasti lidských práv, jsou  naším národním právním řádem a zvláště pak dílem a konáním kubánské revoluce od jejího vítězství 1. ledna 1959 široce chráněna.

Toto rozhodnutí, které bude v příštích měsících realizováno, vyjadřuje odhodlání naší země vždy úzce spolupracovat se Spojenými národy, při respektování naší národní svrchovanosti a práva kubánského lidu na svobodné sebeurčení.

Dokud trvaly manipulace proti Kubě v lidskoprávní oblasti, dokud vláda Spojených států promě 8;ovala bývalou Komisi pro lidská práva v inkviziční tribunál k pronásledování zemí bouřících se proti imperiální nadvládě, dokud existovaly snahy manipulovat otázkou lidských práv proti Kubě, aby se ospravedlnila blokáda a agrese proti naší zemi, dokud se zejména v Ženevě, v bývalé komisi uplat 8;ovaly protikubánské praktiky, jež Spojené státy každoročně prosazovaly za cenu brutálního nátlaku a vydírání, dokud se dělo toto všechno, neexistovaly sebemenší podmínky, abychom uvažovali o nových závazcích Kuby vůči strukturám Spojených národů v oblasti lidských práv. Avšak po vzniku nové Rady pro lidská práva, k jejímž zakládajícícm členům Kuba patří díky hlasům více než dvou třetin členů mezinárodního společenství, a poté, co byl, jak je známo, ukončen špinavý mandát, který Spojené státy využívaly ke sledování kubánského vývoje, se situace radikálně změnila..

Poté, co vznikla tato nová situace, kdy již není s tímto tématem manipulováno proti Kubě, kdy ztroskotaly protikubánské manévry Spojených států, po 20 letech kubánské bitvy za pravdu a obranu svých práv a své důstojnosti, se vytvořily podmínky pro to, abychom učinili nové kroky vyjadřující politickou vůli Kuby spolupracovat se Spojenými národy a přinést také svůj příspěvek a zkušenosti v této oblasti mezinárodnímu společenství.

Kuba nikdy nejednala a nebude jednat pod nátlakem. Jakmile Rada pro lidská práva rozhodla a 3. komise Valného shromáždění Spojených národů potvrdila ukončení onoho špinavého protikubánského mandátu, naše země ohlásila řadu iniciativ na poli mezinárodní spolupráce v oblasti lidských práv. A tak nás v těchto dnech navštívil zpravodaj Spojených národů pro právo na výživu a kubánská vláda přijímá, jak jsme zde dnes oznámili, rozhodnutí podepsat v prvním čtvrtletí příštího roku obě ujednání o lidských právech: Mezinárodní pakt o ekonomických, sociálních a kulturních právech a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech.

V budoucnosti naše vláda pozve rovněž zástupce dalších speciálních struktur Rady pro lidská práva. Je to důkaz, že za situace, kdy již tímto tématem nemůže být proti naší zemi manipulováno, neboť byly na celé čáře poraženy manévry, jež po 20 let spřádala vláda Spojených států,  může naše země nyní podat jasné důkazy svědčící o její vůli spolupracovat a prokázat svůj závazek vůči mezinárodnímu boji za lidská práva.

Odhodlání pokročit v prohlubování formálních závazků - reálný závazek totiž existoval vždy, neboť právě kubánská revoluce garantovala Kubáncům respektování lidských práv -, rozhodnutí přikročit v podpisu obou paktů je dalším příkladem toho, co naše země může udělat, nejsou-li jí kladeny politické podmínky a není-li nastolena   praxe jejího nespravedlivého vydělování.

A tak dnes, 10. prosince, v Den lidských práv, naše země svobodně a svrchovaně, bez vnějšího nátlaku a poslušna vlastního svědomí, jako akt své vůle a projev výkonu své svrchovanosti, oznamuje nový krok v závazcích Kuby – podpis těchto dvou významných lidsko-právních nástrojů.

V souladu se závazkem, který jsme přijali podpisem o zrodu nové Rady pro lidská práva a jejích postupech, připravujeme se také v březnu roku 2009 složit účty – předložit naši zprávu a podrobit se procesu všeobecné pravidelné kontroly stanovenému novou Radou. Podle  losování, které je prováděno za rovných podmínek pro všechny země, připadl na naši zemi březen 2009. Seriózně se na ten okamžik připravujeme v duchu spolupráce a s vůlí předložit naše výsledky, naše uskutečněné akce, naše nedostatky a obtíže a také vyslechnout mínění jiných aktérů k tomuto tématu.

Tato vůle Kuby potrvá, dokud bude trvat současná situace založená na neexistenci vydělování, selektivity, diskriminačního a zpolitizovaného využívání tématu lidských práv k útokům a ospravedl 8;ování útoků proti zemím, jež se nepodrobily imperiálnímu diktátu, a která, jak doufáme, se nezmění.  Dokud zůstane situace taková, jaká je nyní, bude naše země volně pokračovat dál po této cestě.

Pokud, bohužel a v rozporu s naším přáním a našimi tužbami, se toto téma znovu zpolitizuje, ovzduší spolupráce a úcty mezi zeměmi, jež dnes v Radě pro lidská práva vládne, znovu zmizí, bude naše země nucena dál vést bitvu a pozvednout zde prapory, jež vítězně hájíme po 20 let, dokud se jí nepodaří dosáhnout definitivní porážky praxe používané americkými administrativami proti Kubě.

Navíc, vedle tohoto oznámení, 59 let po vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním Spojených národů, v době, kdy vstupujeme do roku, který bude věnovan jejímu 60. výročí, Kuba znovu vyzývá vládu Spojených států, aby tak, jak to žádalo i Valné shromáždění Spojených národů naprostou většinou hlasů v 16 po sobě následujcícíh rezolucích, zrušila brutální ekonomickou, finanční a obchodní blokádu uplat 8;ovanou proti Kubě téměř 50 let, která je hrubým, masovým a systematickým porušením lidských práv našeho lidu.

V den, jako je dnešní, stojí zato připomenout, že to bude již pět desetiletí, co náš lid trpí brutální a genocidní blokádou, která nás má hladem a nemocemi srazit na kolena.

V den, který je ve světě připomínán jako Světový den lidských práv, znovu žádáme, aby vláda Spojených států věnovala sluch mínění mezinárodního společenství a zrušila blokádu proti Kubě.

Za druhé, jménem kubánského lidu žádáme vládu Spojených států, aby neprodleně, bez dalších odkladů či výmluv uzavřela hanebnou mučírnu, kterou v současnosti provozuje na své námořní základně v Guantanamu, kde jsou na vězních praktikovány všechny druhy týrání, krutostí, nelidskostí a ponižování a kde byly porušeny veškeré záruky ustanovené mezinárodním právem pro vězněné osoby. Vedle uzavření tohoto odporného zařízení žádáme, aby vláda Spojených států vrátila naší zemi území, které dnes protiprávně a proti naší vůli okupuje v Guantanamu, přičemž Kubě na této části našeho území upírá výkon práva na svrchovanost.

Žádáme dnes, ve Světový den lidských práv, prezidenta Sojených států, vládu Spojených států, aby uzavřeli mučírnu v Guantanamu a vrátili naší vlasti území, jež tam protiprávně okupují.

Za třetí, v den, jako je dnešní, žádáme, aby bylo neprodleně propuštěno, aby bylo konečně osvobozeno pět kubánských hrdinů: Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Laba 8;ino Salazar, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez a René González Sehwererta, političtí vězni v amerických žalářích odsouzení k nespravedlivým a mimořádně tvrdým rozsudkům, na nichž je již déle než devět let  praktikována dlouhotrvající separace na trestných celách  a další kruté, nelidské a potupné zacházení Nyní, kdy prožívají již desátý rok svého zajetí, žádáme jejich propuštění.

Jménem kubánského lidu požadujeme zejména, aby Adriana Pérezová O'Connorová, manželka Gerada Hernándeze Nordela, a Olga Salanuevová Arangová, manželka Reného Gonzáleze Sehwererta mohly navštěvovat své manžele, které neviděly od roku 1998. Žádáme repektování jejich práv a vyzýváme prezidenta Spojených států, vládu Spojených států, aby těmto dvěma ženám, dcerám našeho lidu, umožnily navštívit manžely v žalářích, kde si dnes odpykávají tvrdé rozsudky.

Za čtvrté, jménem kubánských rodin držících smutek v souvislosti se ztrátou svých blízkých při teroristických činech Luise Posady Carrilese, jménem rodin, které ztratily syny, otce, bratry, žádáme vládu Spojených států, aby byl mezinárodní terorista Luis Posada Carriles, který je dnes volný a pod ochranou vlády prezidenta George Bushe v Miami, souzen jako terorista a odsouzen do vězení, nebo aby byl vydán do Venezuely, jak o to žádá vláda této země.

A konečně chci vyjádřit naše uspokojení nad udělením Národní ceny za lidská práva  vládou bratrské Guatemaly kubánské lékařské brigádě čítající cca 300 členů, která dnes pracuje v Guatemale, kde působí od uragánu Mitch, jenž v roce 1998 postihl středoamerické země.

Od svého příjezdu do těchto venkovských, horských oblastí, do nejdrsnějších a nejodlehlejších končin guatemalského území, provedli kubánští lékaři přes 22 milionů vyšetření a více než 55 000 porodů. Udělené uznání za jejich ušlechtilé poslání v sobě nese i uznání všem Kubánkám a Kubáncům, kteří dnes ve světě velkoryse přispívají k respektování lidských práv, zvláště práva na životy milionů lidí.

Dnes, ve Světový den lidských práv chco připomenout, že v těchto chvílích působí v 79 zemích 37 000 kubánských zdravotnických pracovníků, z toho více než 18 000 lékařů. Třicet sedm tisíc zdravotnických pracovníků v sedmdesáti devíti zemích, z toho přes 18 000 lékařů. V příštích dnech dosáhne počet pacientů, kteří byli bezplatně operováni v rámci Operace Milagro, jednoho milionu. Milion pacientů ve 32 zemích v posledních letech znovu nabyl zrak díky Operaci Milagro, k níž dala naše země podnět. Byli operováni kubánskými lékaři, zdravotními sestrami a techniky na Kubě nebo ve svých zemích.

Chci také zdůraznit skutečnost, že na univerzitách v naší zemi dnes studuje na stipendium od vlády téměř 30 000 studentů ze 121 zemí, dětí z chudých rodin, mnohdy z venkovských oblastí svých zemí. Z těchto téměř 30 000 studentů se jich 23 000 připravuje na Kubě na lékařskou dráhu.

Když hovoříme o tom, že v naší zemi získalo za léta revoluce vzdělání přes 45 000 mladých lidí ze třetího světa, musíme připomenout Fidelova slova: „Bez vzdělanosti není svobody“ a Martího: „Jediná možnost, jak být svobodný, je být vzdělaný“. Rovněž musím – v návaznosti na to, co jsem právě řekl – zdůraznit, že kubánskou alfabetizační metodou „Já to dokážu“, vyvinutou kubánskými pedagogy a aplikovanou za spoluúčasti tisíců kubánských pedagogických poradců, bylo alfabetizováno již 2.700.000 negramotných v 22 zemích. A dnes studuje, alfabetizuje se, učí se číst a psát v jazyce své země, tedy nejen ve španělštině, ale i v jiných jazycích, dalších 600.000 analfabetů.

  Když uvádím tyto údaje, skromně, avšak se zdravou hrdostí konstatuji, že Kubánci nejen usilují o vybudování společnosti s veškerou možnou spravedlností a plnou rovností příležitostí pro všechny své syny, socialistické společnosti s rovnými příležitostmi pro všechny, kde bude dosaženo veškeré spravedlnosti, musím také říci, že jsme hrdí, že naši spoluobčané již léčili, učili a bojovali proti apartheidu a kolonialismu v afrických zemích, kam se vydalo porazit jednotky apartheidu přes 350.000 kubánských dobrovolníků, mužů a žen, kteří se  přičinili, aby uprostřed 20.století zmizela brutální forma diskriminace a vylučování lidí pro barvu jejich pleti. Padlo přitom více než 2000 synů našeho lidu, kteří tam bojovali a umožnili zachovat územní celistvost Angoly, vzniknout nezávislé Namíbii, osvobodit Nelsona Mandelu a demontovat krutý systém apartheidu, jenž se držel díky podpoře mnoha z těch, kdo se dnes snaží zapomenout na minulost, kdy byli komplici režimu apartheidu, pomáhali ho vybudovat, pomáhali mu porušovat rezoluce Spojených národů, jako byla v první řadě vláda Spojených států. Proto když tak činím, chtěl bych vyjádřit hrdost nad tím, že nejen pracujeme a bráníme občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva pro náš lid na Kubě, nýbrž že také bojujeme, aby se skutečně stala realitou v dalších zemích světa, aby  přestala být jen právy proklamovanými na papíře a stala se reálnými právy dosažitelnými pro všechny.

Dnes vyjadřuji naše přesvědčení, že ani manipulace, jež připravila vláda Spojených států, někdy za účasti několika málo nájemných žoldáků, jimž u nás platí a které v naší zemi řídí, ani výhrůžky, ani její bohaté fondy k placení zrádců a nevěrných, ani její mediální kampaně, ani její mocenské postavení v mezinárodních sdělovacích prostředcích, ani její nátlak na jiné vlády, aby se propůjčily ke kampaním proti Kubě, naši zemi nepřimějí ke změně kurzu v obraně lidských práv pro náš národ i pro jiné národy.

Kuba slaví tento den, 10. prosinec, Světový den lidských práv, s vysoko zdviženou hlavou a s přesvědčením, že její lid vítězně ubránil a vždy ubrání revoluci, jež mu opravdu otevřela cestu k reálném výkonu lidských práv, všech lidských práv pro všechny syny naší vlasti!

                 
Obsah vydání       19. 12. 2007
19. 12. 2007 Podle Světové zdravotnické organizace je americké zdravotnictví kvalitou na 72. místě na světě, Británie na 26. místě Jan  Čulík
19. 12. 2007 Proč se Právo bojí vést veřejnou diskusi? Jan  Kavan
19. 12. 2007 V ČR můžete říct bez korekce jakoukoliv pitomost Jan  Čulík
19. 12. 2007 Jak efektivní je "tržní" americké zdravotnictví? Jaroslav  Polák
19. 12. 2007 Britští konzervativci podporují státní zdravotnictví
19. 12. 2007 Okupovaná palestinská území: Odepřená důstojnost
19. 12. 2007 Jaderné elektrárny a rakovina u dětí
19. 12. 2007 Posvátný zápas na stránkách Britských listů aneb co všechno je džihád Jan  Potměšil
19. 12. 2007 Český rozhlas: Hrbáčkův špionážní pomníček Štěpán  Kotrba
18. 12. 2007 Bývalí důstojníci ČSLA i AČR zpochybňují kompetentnost Topolánkovy vlády ve věci radaru
19. 12. 2007 Rozhovor s nebožtíkem Jan  Stejskal
19. 12. 2007 "Demokracie" v Iráku znamená teror pro ženy Lukáš  Lhoťan
19. 12. 2007 Ochrana životního prostředí nejen v Bali, ale i před restauracemi, neboli Hřib za strom Uwe  Ladwig
19. 12. 2007 Proč se vměšuje Česká republika do cizích vnitřních záležitostí
19. 12. 2007 Vánoční přání
30. 11. 2007 Jací jsme
19. 12. 2007 Švejnar, televizní střih a pochybnosti demokracie Anna  Čurdová
19. 12. 2007 Tak nám lhali o radaru
19. 12. 2007 Vlasti Vladimir  Nabokov
19. 12. 2007 Rodiče, včas se seznamte s realitou života
19. 12. 2007 ČT je vnímána jako česká, důvěryhodná, informativní, pro děti, inteligentní a zajímavá
19. 12. 2007 Ropný zlom: Plnou nádrž všem! Lukáš  Rázl
19. 12. 2007 Překvapivé prohlášení: Kuba podepíše Pakt o lidských právech Felipe Pérez Roque
19. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Velký obrat? Zpráva NIE o Íránu Immanuel  Wallerstein
18. 12. 2007 Rozvaha a odříkání je součástí založení rodiny
18. 12. 2007 Myšlenka dne (včerejšího)
18. 12. 2007 Globalizace, spravedlnost a univerzální hodnoty: Wallersteinova kritika evropského univerzalismu Rudolf  Převrátil
18. 12. 2007 Výbor pro prevenci domácího násilí -- zmizí konečně šikana, slídění a domácí násilí z přestupkových řízení? Jan  Potměšil
17. 12. 2007 Britské listy v angličtině?
16. 12. 2007 Hospodaření OSBL za listopad 2007