10. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 2. 2006

S lidmi pro lidi?

S tímto heslem, ale bez otazníku, jde Komunistická strana Čech a Moravy do parlamentních voleb. Nejnovější verze programu strany, která má být schválena na sobotním zasedání nejvyššího vedení KSČM už není tajemstvím. Britské listy přinášejí plné znění doposud nezveřejněného programu, který má zajistit komunistům možnost komunikace se sociálními demokraty. Z více než osmdesáti procent je program kompatibilní s programem ČSSD . Vize, o které se Stanislavem Grossem mluvil kdysi předseda Miroslav Grebeníček, se naplnila. Komunistická strana se vydala cestou Šmeralovou. Ač už předseda Grebeníček není předsedou, teze o nesmyslnosti rozporů mezi levicí a levicí se pomalu začíná naplňovat. Jediný závažný rozdíl tkví v "rudém" odmítnutí agresivní americké politiky, vnucené členstvím ČR v NATO. Španělský (socialistický) premiér Zapatero ale tento rozpor dokázal hravě překonat a ukončil okamžitě po svém nástupu své angažmá ve válce, rozdmychané Spojenými státy v Iráku, do které konzervativní vláda Španělsko zavlekla. Stane se komunistický pacifismus nepřekonatelnou a jedinou překážkou spolupráce na české levici?

Dlouhodobá orientace KSČM na systémovou změnu k socialismu demokratickou cestou je nemyslitelná bez trvalé kritické distance ode všeho, co znamenalo zneužití moci a deformaci socialistických myšlenek. KSČM odmítá jakékoliv ospravedlňování omezování demokracie, diskriminace nebo represe za názory v minulosti i v současnosti.

To je text, kterým se komunisté distancují - přes odpor části "pravověrných" - od dědictví Husáků, Jakešů, Bilaků a Gottwaldů. To je dělící čára od minulosti k budoucnosti. Pro některé příliš mnoho, pro některé zase příliš málo. Zasedání, které má v sobotu provést poslední úpravy, rozhodne, zda zvítězí názor Marty Semelové a pražských "ještěrů", nebo logická distance, která přiblíží KSČM radikální levici v Evropské uniii a dovolí českým komunistům vstoupit jako plnoprávný člen do Strany evrospké levice - po boku Strany demokratického socialismu a v parntnerství se stranami Socialistické internacionály.

Plný text posledního návrhu programu KSČM do parlamentních voleb 2006 ZDE

Volební program Komunistické strany Čech a Moravy na období 2006 -- 2010

Komunistická strana Čech a Moravy předkládá volební program pro volby v roce 2006 za situace, kdy pravicová demontáž doposud existujících sociálních jistot garantovaných státem je každodenní realitou. Konstatuje, že se Česká republika dostala na křižovatku. Ve volbách budou lidé volit mezi neoliberální pravicovou politikou reprezentovanou především ODS - a levicovou politikou, spojenou s úsilím o zachování a rozvíjení základních hodnot sociálního státu.

KSČM si je vědoma toho, že nabízí svůj volební program v  realitě kapitalistické společnosti. se kterou se však nesmiřuje. Je si vědoma objektivního působení integračních a globalizačních procesů. Vychází z odpovědnosti silné levicové strany, ke které se obrací naděje voličů a sympatizantů levicového a demokratického smýšlení a sociálního cítění.

Dlouhodobá orientace KSČM na systémovou změnu k socialismu demokratickou cestou je nemyslitelná bez trvalé kritické distance ode všeho, co znamenalo zneužití moci a deformaci socialistických myšlenek. KSČM odmítá jakékoliv ospravedlňování omezování demokracie, diskriminace nebo represe za názory v minulosti i v současnosti.

Za své přirozené spojence považuje široké spektrum občanů i občanských sdružení a iniciativ, které si přeje zlepšení poměrů při zajištění nezbytných sociálních jistot. Jako své voliče vnímá lidi práce, od dělníků a zemědělců, přes pracovníky obchodu a služeb, informačních a komunikačních oborů, po vědce, inženýry a techniky, manažery, lékaře, zdravotníky, učitele, zaměstnance ve státní a veřejné správě, pracovníky sféry kultury a sportu, ale i drobné a střední podnikatele. Obrací se na mladé rodiny, mládež jako celek studenty nevyjímaje, ženy, důchodce, zdravotně handicapované občany a nezaměstnané.

ZMĚNY V  ČR JSOU POTŘEBNÉ A USKUTEČNITELNÉ!

Z TOHO VYCHÁZÍ KSČM V PŘEDLOŽENÉM VOLEBNÍM PROGRAMU.

I. Demokracie a spravedlnost pro každý den

KSČM prosazuje politický systém vycházející z  plurality názorů a jejich svobodného uplatňování. Nikdo nesmí být vylučován z úsilí o řešení společenských problémů a hledání cest rozvoje společnosti. KSČM požaduje uplatňování práv a svobod občanů, respektování ústavnosti a právního státu, rozvoj samosprávy a přiblížení veřejné správy občanům, při využití všech možností regionální politiky EU. Usiluje o rozvoj občanské společnosti, je pro aktivitu a odpovědnost občanů za vlastní osud i osud země.

V oblasti demokracie, právního státu a veřejné správy KSČM prosazuje:

 • Vytvoření účinných mechanismů obrany základních lidských práv a svobod v ČR a EU, využívání orgánů Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva.
 • Všestranně zapojovat občany včetně mládeže do řešení úkolů, které se jich týkají.
 • Odstranění všech forem diskriminace menšin a jednotlivců včetně migrantů.
 • Nedotknutelnost svobody slova, vědeckého bádání i uměleckého projevu. Odmítnutí snah omezovat tuto svobodu autoritativními zásahy politiků a pokusů kriminalizovat pomocí zákonů celé myšlenkové proudy a jejich představitele. Možnost objektivního posouzení kritizovaných názorů vědeckým zkoumáním, informování o nich ve výuce, sdělovacích prostředcích a vydavatelské činnosti. Nepřípustnost zneužívání těchto svobod k propagaci názorů směřujících k potlačení práv a svobod člověka, nastolení antihumánního systému, k terorismu, válce a genocidě.
 • Poměrné zastoupení v  zákonodárných i zastupitelských sborech všech stupňů. Posílení přímé demokracie zavedením obecného referenda.
 • Vyváženou úpravu ústavy. Zejména posoudit přímou volbu prezidenta bez rozšiřování jeho pravomocí; přeměnu Senátu v zastupitelský orgán představující vyvrcholení regionálních samosprávných struktur a omezení pravomoci Ústavního soudu na zjištění rozporu s Ústavou, nikoli na tvorbu práva.
 • Obnovení důvěry veřejnosti v právo a možnost jeho dodržování. Zjednodušení právního řádu a stabilizace právního systému.
 • Vytvoření účinné soudní soustavy chráněné před vnějším ovlivňováním s důrazem na odpovědnost státu za včasnou vymahatelnost práva. Zavedení třístupňové soustavy soudů, zrušení vrchních soudů, zvýraznění role nejvyšších soudů při sjednocování rozhodovací činnosti soudů, posílení pravomocí státního zastupitelství rozšířením jeho dozorových funkcí i přímým podřízením vládě.
 • Výraznější uplatnění soudcovské samosprávy jako nezbytného prvku demokratického soudnictví, účast laických přísedících, zachování senátního rozhodování.
 • Zlepšení vnitřní organizace práce soudů (vyšší počet kvalifikovaných odborných pracovníků, specializace a odbornost soudců, jejich odpovědnost za chybná rozhodnutí nebo nezákonný postup, přednostní vyřizování bezodkladných věcí).
 • Zrychlení a zjednodušení soudního řízení bez újmy na právech účastníků řízení (jen výjimečně vracet věc k novému posouzení).
 • Snížení soudních poplatků a rozšíření možnosti osvobození od poplatků s přihlédnutím k majetkovým poměrům účastníků, širší možnosti bezplatné právní pomoci.
 • Vyřízení méně závažných věcí v trestním řízení jinak než obžalobou a ukládání trestů nespojených s odnětím svobody. Odstranění možnosti vyhnout se trestní odpovědnosti finančním vyrovnáním jako porušení rovnosti občana před zákonem.
 • Prioritu výchovného působení před represí v soudnictví ve věcech mládeže. Vybudování dostatečné kapacity zařízení pro výkon ochranné výchovy vylučující opětovné páchání trestné činnosti.
 • Posilování právního vědomí občanů a rozšíření právní výchovy, její zařazení do výukových programů všech typů škol.
 • Stejná práva a životní podmínky pro muže a ženy a důsledné postihování domácího násilí všeho druhu.
 • Otevření hranic podle deklarace OSN a zrušení vízových povinností.
 • Dokončení reformy veřejné správy, zejména sjednocení její struktury ve státních a samosprávných orgánech, dořešení pravomocí obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem, účast občanů na řešení záležitostí, které se dotýkají jejich zájmů.
 • Přezkoumání působnosti ministerstev a dalších úřadů státní správy s cílem snížit jejich počet a rozsah činnosti.
 • Účinnější a efektivnější fungování státních i samosprávných orgánů a jejich aparátu, zvýšení kontrolní činnosti.
 • Ochranu ekonomických zájmů státu a samosprávy, potírání korupce a projevy byrokratismu, zejména rozšířením působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, zavedením majetkových přiznání a důsledným posuzováním střetu zájmů.
 • Zlepšení finančního zajištění pro rozvoj územních celků, zejména ve zdravotnictví, školství a dopravě.
 • Využití všech možností regionální politiky souvisejících se vstupem do EU.Euroregiony nesmí být nástrojem rozpadu jednotného státu, ale naopak prostředkem k účinné komunikaci mezi občany demokratické Evropy.
 • Svobodné sdružování občanů, bohatou spolkovou činnost a nejrůznější formy občanských aktivit. Vytváření podnikových rad zaměstnanců. Rozvíjení spolupráce s odborovými organizacemi s důrazem na podporu odborových práv, podporu ženského hnutí a ženských zájmových organizací s cílem překonat nerovné postavení žen.

II. Prosperita -- šance pro všechny občany

KSČM považuje konsolidaci ekonomického prostředí a efektivní hospodářský rozvoj za základní podmínku zajištění životní úrovně všech obyvatel a sociálního programu státu. Podporuje odpovědnost státu v  ekonomice při nezbytném posilování strategického řízení a větší účinnosti kontrolní činnosti. Prosazuje modernizaci národního hospodářství při využití vědy, výzkumu i moderních technologií, zvýšení konkurenceschopnosti a přiblížení ekonomické úrovně ČR vyspělému světu. KSČM požaduje, aby trvalý hospodářský růst byl založen na dobře placené kvalifikované pracovní síle, na pracovní a organizační aktivitě pracovníků. V součinnosti s odborovými organizacemi prosazuje aktivní účast zaměstnanců na vlastnictví a řízení.

KSČM důsledně respektuje rovnost forem vlastnictví a podnikání a odmítá jakékoliv její porušování nebo zpochybňování.

V oblasti hospodářské politiky KSČM prosazuje:

 • Prorůstovou politiku založenou na motivaci lidského faktoru a prohloubení systému podpory investic i klíčových exportujících podniků při střídmé rozpočtové a měnové politice.

Uchování státního vlastnictví strategických podniků.

 • Strukturální politiku ČR zaměřenou na vytypované strategické obory jako jsou informační technologie, mikroelektronika, biotechnologie a kvalifikovaná chemie, vybraná strojírenská odvětví.
 • Úspory financí vynakládaných na veřejnou správu s podmínkou, že se nedotknou úrovně veřejných služeb a nezhorší podmínky občanů.
 • Lepší využití finančních prostředků získaných na programy financované z fondů EU na plnění priorit investičních záměrů.
 • Udržení složené daňové kvóty stabilizované ve vztahu k vývoji HDP. Urychlení ekonomického růstu na úroveň 5 -- 6%.
 • Efektivní progresivitu daňového systému - nezvýhodňovat rentiéry a platit daň z dividend, připravit ekologizací daní a koncept daňových asignací.
 • Zpracování komplexního návrhu daňové podpory v oblasti finančních produktů ve prospěch spoření obyvatel při zajišťování bydlení a zvyšování životní úrovně ve stáří a nemoci.
 • Zvláštní zdanění neproduktivního výrobního majetku, luxusní spotřeby (přepychová auta, sídla, umělecké předměty atp.) a větší rozsah položek zboží a služeb zařazených do snížené sazby DPH (prodloužení výjimky u stavebních prací, informačních služeb, dodávek tepelné energie).
 • Zjednodušení daňového základu, účinnější vymáhání nedoplatků, tvrdší postih daňových úniků a bonus za vzorné plnění daňových povinností.
 • Respektování možností ekonomiky ČR při vstupu do Evropské měnové unie (EMU). Přechod na euro by neměl být na úkor sociální a hospodářské stability země.
 • Vyrovnání legislativních i ekonomických podmínek pro fungování českých i zahraničních podniků, zejména stanovení podmínek pro vstup zahraničních investorů.
 • Podporu podnikání s důrazem na:
 • dostupnost zdrojů financování především malého a středního podnikání;
 • transparentnost výběrových řízení a rovný přístup k informacím;
 • podporu regionálnímu sdružování firem a účelným formám spolupráce a kooperace;
 • ochranu zaměstnanců malých a středních firem, kde nepracují odbory, uzákonění možnosti ustavení zaměstnaneckých rad.

V oblasti vědy a výzkumu KSČM prosazuje:

 • Odmítnutí redukce vědy a výzkumu, zejména financovaných z veřejných zdrojů.
 • Zvýšení výdajů na vědu, výzkum a vývoj, zejména v oblasti aplikovaného výzkumu, a účelové podpory firem a institucí na cílovou úroveň 2,7 % HDP do r. 2008. Současně doporučuje, aby 0,9% výdajů kryl státní rozpočet a část ostatní účastníci, především firemní kapitál.
 • Vytvoření podmínek pro růst efektivnosti vědecké práce.
 • Vytvoření systému, motivujícího podniky k podpoře a využívání akademické, vysokoškolské a vlastní vědeckovýzkumné základny.
 • Zřizování vědeckovýzkumných center zaměřených na realizaci inovačních programů.
 • Skloubení dlouholeté zkušenosti českých výzkumných pracovišť i výzkumných pracovišť našich strategických podniků se zahraničními subjekty.

V oblasti energetiky KSČM prosazuje:

 • Strategickou úlohu státu v odvětví energetiky se zaměřením na udržitelný rozvoj, efektivnost a moderní ekologicky šetrné technologie. Přírodní zdroje patří celé společnosti. Doly, energetika a vodní energetická soustava musí být v rukou státu.
 • Zastavení privatizace dolů, stabilizaci vlastnické struktury důlních a energetických společností. Útlumové programy realizovat s ohledem na zaměstnanost v regionu a oprávněné sociální zájmy zaměstnanců v oboru.
 • Výrobu elektrické energie v  jaderných elektrárnách s  přihlédnutím k  požadavkům bezpečnosti a snižování energetické náročnosti.
 • Tvorbu podmínek ke zvýšení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v rámci sjednocování přístupu v EU.
 • Podporu opatřením, která by celou společnost účinně ochránila před nadměrným zvyšováním cen plynu, elektrické energie, ale i užitkové a pitné vody, způsobeným nejen negativním vlivem vnějších cen, ale zejména monopolním chováním výrobců a distributorů a nadměrným růstem jejich zisků.
 • Rozvoj alternativních technologií, založených na místní iniciativě.
 • Důraz na snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech života společnosti.

V oblasti dopravy a spojů KSČM prosazuje:

 • Rozvoj a preferenci veřejné hromadné dopravy, zkvalitnění systému různých druhů slev jízdného a jejich začlenění do slev v rámci integrované dopravy (rodinné, skupinové, slevy pro důchodce, studenty, děti, zdravotně postižené apod.).
 • Budování ekologicky šetrných druhů, zejména rozvoj a zvýšení podílu kombinované dopravy a vnitrozemské vodní dopravy. Pokračování v elektrifikaci železnic. Budování železničních koridorů a dalších tratí zařazených do mezinárodních dohod, metra, tramvajových a trolejbusových tratí, vyhrazených pruhů, záchytných parkovišť, pěších zón a cyklistických stezek oddělených od automobilové dopravy.
 • Vypracování strategického plánu rozvoje všech druhů dopravy s důrazem na všestranné využití rozsáhlé železniční sítě. Posouzení účelnosti dalších změn vlastnických vztahů na železnici a v autobusové dopravě.
 • Vyváženou a cenově výhodnou veřejnou dopravní obslužnost po celém území státu. Při výstavbě dálnic a rychlostních komunikací zajistit, aby minimálně narušovala životní prostředí (hluk, exhalace, ekosystémy místní flóry a fauny, krajinný ráz).
 • Komplexní řešení přetíženosti silniční sítě, nedostatečné údržby, nadměrného poškozování silnic a dálnic (přetěžování vozidel), krajně nepříznivého vývoje počtu a následků dopravních nehod. Zavedení mýtného pro kamiony.
 • Podíl na důslednějším rozvoji letectví a kosmonautiky
 • Zdokonalování systému státní regulace cen a tarifů telekomunikačních služeb a cen vzájemného propojování sítí a služeb.
 • Zvýšení podílu státu na zpřístupnění komunikačních a informačních sítí pro zdravotně postižené občany a pro skupiny obyvatel se zvláštními sociálními potřebami.

V oblasti zemědělství a venkova KSČM prosazuje:

 • Vypracování dlouhodobé koncepce postupného oživování a rozvoje českého zemědělství jako jednoho ze zdrojů hospodářské prosperity a faktoru zachování příznivých podmínek životního prostředí.
 • Zavedení systémového funkčního programu pro adaptaci na vnější podmínky, vyrovnání dotační politiky v rámci EU, zabezpečení lepšího využití prostředků z EU.
 • Zastavení spekulací se zemědělskou a lesní půdou získanou restitucemi. Vyhlášení moratoria na přímý a nepřímý prodej cizincům nejméně na 15 let.
 • Obnovení převahy vývozu zemědělských a potravinářských výrobků nad jejich nezbytným dovozem.
 • Zajištění přístupu k finančním zdrojům pro vlastní rozvoj podnikatelských subjektů vázaných na zemědělskou výrobu.
 • Odstraňování překážek pro rozvoj osvědčených družstevních a samosprávných forem podnikání v zemědělství a potravinářství. Především v podhorských a horských oblastech dotovat i mimoprodukční funkce zemědělství (krajinotvorba, udržení pracovních míst). Respektování rovnosti všech forem vlastnictví a podnikání v zemědělství a potravinářství.
 • Zajištění konkurenceschopnosti hospodařících subjektů, založené na rozvoji vzdělanosti lidského činitele, pomoc začínajícím mladým zemědělcům, vytváření podmínek pro návrat pracovníků na venkov a do hospodařících subjektů, zlepšení legislativních podmínek pro činnost odbytových družstev a zakládání skupin výrobců.
 • Uskutečnění takových forem organizace zemědělského podnikání, kdy je celý agrokomplex organizačně a majetkově propojen.
 • Zabezpečení péče o venkov a dobré životní podmínky jeho obyvatel, pracovní příležitosti, dostupnost služeb, dopravní obslužnost jako základní předpoklady zachování a rozvoje venkovského osídlení, rázu a tradic venkova.

III. Vysoká kvalita života při trvale udržitelném rozvoji

 • KSČM požaduje v zájmu zdraví a plnohodnotného života všech občanů skloubit požadavky sociálního a hospodářského rozvoje s požadavky na kvalitu životního prostředí, včetně uchování přírodního bohatství v jeho rozmanitosti. Je nutné se zapojit do světového a evropského řešení globálního problému ochrany životního prostředí a klimatu. Hájit hodnoty rovnováhy člověka a přírody znamená podporovat vysoký standard ochrany životního prostředí. K nejvýznamnějším příčinám poškozování životního prostředí patří konzumní způsob života a idea neomezeného ekonomického růstu. K základním předpokladům omezení negativních vlivů na životní prostředí proto patří změna stylu života. KSČM nevěří na blahodárné působení neviditelné ruky trhu na oblast životního prostředí, ale na kvalifikované centrální řízení ochrany přírody a životního prostředí,technologický pokrok a cílený výzkum a vývoj, který podobný pokrok umožní.

V oblasti životního prostředí KSČM prosazuje:

 • Růst kvality životního prostředí, životního stylu a životní úrovně na zásadách trvale udržitelného rozvoje ve spolupráci s odbornou a občanskou veřejností. V exekutivě zohledňovat soulad ekologických a národohospodářských priorit.
 • Intenzivní dialog o stanovení cílů, parametrů a kritérií s ekologickými odborníky, strukturami občanského a ekologického hnutí napříč politickým spektrem. Otevřenější informační politiku státu, krajů a obcí v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí.
 • Přizpůsobování práva a norem v podmínkách členství ČR v  EU standardům EU jen v případě, že změna povede ke zlepšení stavu životního prostředí.
 • Snižování množství odpadů, zvýšení míry jejich využívání recyklačními službami, rozvíjení průmyslu zpracování odpadů při zákazu dovozu odpadů ze zahraničí k likvidaci v ČR.
 • Úměrné meze těžbě nerostných surovin a účinná opatření proti znečišťování půdy a horninového prostředí průmyslovou výrobou, podpora rekultivace a sanace. Zvýšení stability ekosystémů a zlepšení jejich legislativní i praktické ochrany.
 • Ochranu zdrojů pitné vody, obnovu vodních zdrojů, ochranu půdního fondu a zemědělsky obhospodařované půdy, ochranu zeleně. Vedle hospodářsky využívaných lesních monokultur dbát i na výsadbu lesů druhově pestřejších.
 • Výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod, optimální ochranu a obnovu vod.
 • Navržení kvalitnějších ekonomických nástrojů k posilování mimoprodukční funkce zemědělství, ke kultivaci krajiny a rozvoji českého venkova, ale také ekologického zemědělství, produkce a využívání alternativních zdrojů energie.
 • Ekologicky citlivější směry urbanistiky a krajinotvorby a ohleduplný cestovní ruch.
 • Garantování práva občanů dozvědět se o ekologických dopadech staveb v jejich okolí a právo účastnit se správních řízení. Důsledné posuzování ekologických vlivů u vládních koncepcí a strategií -- využití procedury EIA.

IV. Bez informací to nepůjde

 • Informační technologie jsou nedílnou součástí života v 21. století. Realizace informační demokracie je základní podmínkou rozvoje moderní demokratické společnosti i informační společnosti jako takové. Rozvoj informatiky otevírá obrovské možnosti pro vědeckotechnický pokrok společnosti i realizaci tvůrčích schopností lidí, zároveň však poskytuje větší prostor k manipulaci s veřejným míněním i pro kriminální činy. Přístup k těmto technologiím proto musí být zajištěn na maximálně demokratickém základě, včetně kontroly zaměřené proti zneužívání informací.

V oblasti informační společnosti KSČM prosazuje:

 • Zavádění a využívání informačních technologií (IT) ve výrobě i službách, ve vzdělávání i kultuře, ve veřejné správě i samosprávě, při zajišťování vnější i vnitřní bezpečnosti.
 • Podporu rovného přístupu k využití informačních technologií všemi generacemi a ve všech oblastech života. Konkrétně vysokorychlostního připojení k internetu pro domácnosti ve všech regionech a zřizování veřejných míst přístupu na internet v rámci knihoven a škol (bezplatně), na obecních úřadech a v rámci dalších veřejných institucí.
 • Zabezpečení rychlého a zejména objektivního informování občanů masovými sdělovacími prostředky a zajištění veřejného zájmu v procesu digitalizace elektronických médií.
 • Podpora digitalizace a digitálního zveřejňování programových archivů médií veřejné služby jako podmínky uchovávání a šíření národního kulturního dědictví a zachování živé kultury pro další generace.
 • Podpora existence a rozvoje digitálních multiplexů veřejné služby v televizním, rozhlasovém i multimediálním vysílání v českém jazyce.
 • Bezplatné zveřejňování informací pořízené z veřejných prostředků na internetu. Učinit veřejně přístupnými maximum informací o činnosti zastupitelských orgánů a orgánů veřejné správy na centrální i místní úrovni, např. formou povinného zveřejňování zápisů z jednání na internetu. Právo občanů na informace nesmí být ze strany úřadů omezováno procedurálními obstrukcemi ani přemrštěnými finančními požadavky.
 • Snižovaní obtěžování občanů úřady. V tomto smyslu je třeba upravit zákony takovým způsobem, aby občan mohl vést veškerou komunikaci s úřady (daňová přiznání, žádosti, výpisy z registrů) také elektronickou formou s garancí, že informace takto získané budou využity způsobem, se kterým občan projevil souhlas.
 • Zásadu, že úřad po občanovi bude požadovat pouze ty údaje, které ještě nejsou uloženy v registrech vedených státem (registr obyvatel, trestní rejstřík, obchodní rejstřík, katastr nemovitostí apod.).
 • Podporu tvorby nekomerčních vzdělávacích programů šířených prostřednictvím televize, rádia i internetu.
 • Podporu výuky zacházení s informačními technologiemi na všech úrovních vzdělávacího systému, včetně pořádání bezplatných kurzů pro seniory.
 • Rozvoj vzdělávání občanů prostřednictvím elektronických médií jako jednu z forem rekvalifikace.
 • Změny legislativy usnadňující využití nových forem práce souvisejících s rozvojem informačních technologií způsobem, který vyhovuje zaměstnancům -- např. práce doma zejm. v oblastech s horší možností dopravy do zaměstnání.
 • Redukci uměle posilovaných monopolů v oblasti vývoje informací, které neodůvodněně zvýhodňují velké korporace a brání tvůrčím aktivitám kapitálově slabších firem. Především bránit prodlužování copyrightové ochrany vědeckých a uměleckých děl a zavedení patentové ochrany dílčích počítačových algoritmů.

V. Sociální solidarita je nezbytná a uskutečnitelná

 • Realizace sociálních práv a vědomí potřeby lidské solidarity jsou základní podmínkou zdravého života společnosti. Základní sociální hodnoty zakotvené v ústavním pořádku ČR nejsou zcela naplňovány v praxi. Sílí tlak na omezování evropského modelu sociálního státu. Sociální stát jako dílčí a historicky omezená forma přitom nemůže vyčerpat celou šíři sociální politiky KSČM. KSČM jej považuje za nezbytné minimum, které by mělo spojovat celou levici doma i v zahraničí.
 • KSČM je v této souvislosti pro aktivní sociální politiku s cílem posilovat její funkčnost a efektivnost, odbourat byrokracii a upevňovat sociální jistoty lidí, nikoli omezovat prostředky vynakládané na sociální sféru. KSČM trvá na zachování a na přiměřeném zvyšování komplexu státních i místních dávek a podpor.

V oblasti zaměstnanosti KSČM prosazuje:

 • Právo na práci. Zákoník práce, který nezbavuje zaměstnance zákonných práv.
 • Vytváření nových pracovních příležitostí vládou, příslušnými státními orgány a dalšími orgány veřejné správy, zejména pro dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené a absolventy škol.
 • Aktivní politiku zaměstnanosti, rekvalifikaci nejen nezaměstnaných, ale i zaměstnanců, s důrazem na kontrolu efektivnosti vynaložených prostředků. Orientaci podpory podnikatelských aktivit do oblastí s nejnižší zaměstnaností.
 • Postupné zkracování pracovní doby (při zachování mezd a zajištění tlaku na růst produktivity práce, s možností předčasného odchodu do důchodu).
 • Minimální mzdu, která by lidem pokryla nejnutnější životní standard. Pro zaměstnance jako pojistku i motivaci k práci, pro zaměstnavatele jako tlak, aby zaměstnanec skutečně vytvářel odpovídající hodnotu a od státu nečerpal sociální dávky.
 • Pojetí péče člena rodiny, příp. jiného občana, o nesoběstačnou osobu (seniora, zdravotně handicapovaného) jako státem oficiálně uznaného a hrazeného vedlejšího pracovního poměru. Nezaměstnaným občanům tuto péči uznat a hradit jako vykonávání veřejných prací.
 • Aktivnější ochranu práv zaměstnanců příslušnými kontrolními orgány, zejména při porušování Zákoníku práce i kolektivních smluv ze strany zaměstnavatelů.
 • Odhalování případů diskriminace zaměstnanců porušováním stanovené pracovní doby, nedodržováním bezpečnostních předpisů, poskytováním neodůvodněně nízkých mezd, případně nevyplacením mezd, či neodváděním sociálního a zdravotního pojištění.
 • posilování role odborů a podnikových rad zaměstnanců při ochraně zájmů pracovníků a bezpečnosti při práci. Postih zaměstnavatele, který diskriminuje zaměstnance za nezletilé děti nebo za využívání práva na rodičovskou dovolenou. Postihování diskriminace všeho druhu.

V oblasti bydlení KSČM prosazuje:

 • Zásadu, že byt a bydlení je jednou z nejzákladnějších potřeb člověka, jejíž uspokojování je zájmem nejen soukromým, ale i veřejným, a nelze jej ponechat živelnému působení trhu.
 • Byty mají sloužit k bydlení. Neobsazený nájemní byt, který nebude nabídnut k pronájmu v obci obvyklým způsobem, postihnout vyšším místním poplatkem nebo daní. K tomu zavést obecní registr všech nájemních bytů.
 • Zpracování bytové politiky a plánů zajištění bydlení a výstavby bytů jako součásti rozvojové politiky každé obce. Na minimum omezit privatizaci stávajícího obecního bytového fondu.
 • Vázání stanovené části zisku ze zprivatizovaného bytového fondu na účelové využití dalšího rozvoje bydlení.
 • Využití prostředků z nájemného pro opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu. Zabezpečení finančních prostředků ze státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) i z  prostředků EU na opravu především panelových domů.
 • Ochranu nájemníků podle Občanského zákoníku. Doplnění zákona o sjednávání nájemného z bytů do právního pořádku ČR.
 • Zlepšení vztahů pronajímatel -- nájemce, zamezení podvodům s nájemními byty, spekulacím s byty a neodůvodněným přechodům nájmů (ztráta nájemního práva).
 • Zachování regulace nájemného, podobně jako dalších nákladů spojených s bydlením (cena elektřiny a plynu, vodné, stočné, odvoz domovního odpadu, telekomunikace a další); určit míru ziskovosti a reinvestic na základě poznatku, že současná cenová hladina již plně pokrývá výrobní náklady, v případě nájemného dostačuje na krytí nákladů na údržbu a opravy.
 • Rozšíření půjček na byt a bytové zařízení pro mladé rodiny (včetně nesezdaných párů).
 • Výstavbu alespoň 40 000 nových bytů ročně
 • Výstavbu družstevních bytů na neziskovém principu (bytové domy), její financování dlouhodobými úvěry s finančně dostupnými splátkami.
 • Výstavbu obecních nájemních domů pro určité skupiny obyvatelstva - startovací byty pro rodiny, byty či domy (domovy důchodců apod.) pro seniory, sociálně slabé, chráněné bydlení, domy s pečovatelskou službou, ústavy sociální péče apod.
 • Výstavbu rodinných domků na venkově. Poskytnout mladým lidem výhodné podmínky pro stavbu nových rodinných domů či rekonstrukce a dostavby stávajících venkovských staveb, včetně infrastruktury (přístupových komunikací, vodovodu, plynu a kanalizace). Dotacemi podporovat využití sluneční energie pro vytápění a ohřev vody.
 • Zařazení stavebních prací pro bydlení v nižší sazbě DPH.
 • Zachování práv členů stavebních bytových družstev.
 • Resocializační programy pro bezdomovce, podporu výstavby a provozu sociálních bytů, chráněného bydlení, azylových domů, vyvařoven a lékařských středisek pro bezdomovce, finanční i společenskou podporu organizací zabývajících se řešením problémů bezdomovců, zřizování míst sociálních kurátorů specializovaných na pomoc bezdomovcům.

V oblasti rodiny KSČM prosazuje:

 • Rodinu jako přirozenou a základní jednotku společnosti. Vytvářet potřebné podmínky a pobídky pro realizaci partnerských vztahů v manželství a pro výchovu dětí. Stimulace zavádění vhodných forem poradenství k utváření rodiny a přípravě mladých lidí na život
 • Respektování svobodné volby občanů žít i v neúplných formách rodiny, případně v neformálních partnerských svazcích, a to i s dětmi.
 • Přijmout legislativní opatření vedoucí k ukončení rozlišování mezi manželi, druhem a družkou a rodiči -- samoživiteli. Docílit stejné právo na podporu rodin manželů, osob spolu žijících i neúplných rodin.
 • Zvláštní důraz věnovat udržení a rozvíjení populačního potenciálu státu. V tomto smyslu zvýšit a průběžně valorizovat porodné, přídavky na děti, rodičovský příspěvek (až do 50 % průměrné mzdy), sociální příplatek či dávky pěstounské péče. Mladým rodinám poskytovat bezúročné půjčky, pro zaměstnance pečující o dítě prosadit dodržování pružné pracovní doby či zkráceného pracovního úvazku, motivovat zaměstnavatele ke zřizování zařízení pro péči o děti při pracovištích.
 • Vyšší státní podporu obcím pro zajištění dostatečných kapacit pro dostupné a kvalitní jesle i mateřské školy. Stimulovat zlepšení veřejných služeb pro péči o členy rodiny, např. různé formy hlídání dětí (pro zaměstnané rodiče, pro rodiče, kteří se vzdělávají nebo si hledají práci, popř. mají zdravotní problémy).
 • Zkrácení období potřebného k dosažení dávky státní sociální podpory a změna hranice výše příjmů, do které se testované dávky poskytují, a to tak, že východiskem pro nárok i výpočet nebude životní minimum rodiny, ale průměrný plat rodiny v ČR. Předložení návrhu na změnu zákona v tomto smyslu.
 • Prodloužení rodičovské dovolené na 4 roky.
 • Vyplácení nedobytného výživného samoživitelkám či samoživitelům státem, který zajistí jeho vymáhání od neplatičů.
 • Ochranu práva žen na rozhodování o vlastním těle, hrazení antikoncepce a zdravotními důvody podmíněné interrupce ze zdravotního pojištění.

V oblasti života seniorů KSČM prosazuje:

 • Státem garantovaný průběžný, příjmově i generačně solidární penzijní systém jako základní pilíř, který zabezpečí seniorům, kteří poctivě pracovali, důstojné stáří. Zachování 40% důchodu k průměrné mzdě.
 • Provádět průběžně vypočítávané změny tohoto systému, které by vedly k  jeho udržení (platby státu za náhradní doby, vyrovnání podmínek odvodů na důchodové pojištění u osob samostatně výdělečně činných a u zaměstnanců, případné převedení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti do důchodového pojištění i části výnosu spotřební daně, zvýšení odvodové povinnosti aj.).
 • Připojištění umožnit i nadále pouze na dobrovolném základě a s možným příspěvkem zaměstnavatele. Zabezpečit, aby tento systém nebyl zneužíván a sloužil prioritně k navýšení důchodů, případně k možnému dřívějšímu odchodu do důchodu.
 • Nezvyšovat zákonnou hranici odchodu do důchodu. Předčasné odchody do důchodu v důsledku výpovědí z  pracovního procesu kompenzovat odstupným, hrazeným zaměstnavatelem.
 • Automatickou, včasnou a zákonnou valorizaci důchodů.
 • Výstavbu domovů důchodců, domů s pečovatelskou službou a ústavů následné péče o seniory. Zlepšovat jejich úroveň a poskytovanou péči.

V oblasti péče o zdraví KSČM prosazuje:

 • Zásadu, že zdraví obyvatelstva a zdravotnictví obecně nemůže být vystaveno požadavkům trhu.
 • Zdravotnictví chápeme jako veřejnou službu občanům, kteří mají ústavní právo na poskytování potřebné zdravotní péče, a to bezplatně, na základě veřejného zdravotního pojištění.
 • Nahrazení neujasněných pojmů "standard a nadstandard" termínem "potřebná zdravotní péče pro všechny" a užívání tohoto termínu v každodenní zdravotnické praxi při respektování ekonomických možností a nejnovějších vědeckých poznatků k prevenci, udržení zdraví a uzdravení.
 • Nezvyšování finanční spoluúčasti pacientů, která je v přímém rozporu s ústavním právem na zdraví. Luxusní podmínky hospitalizace nebo ošetření poskytovat za úhradu, s níž je pacient srozuměn.
 • Sjednocení a zefektivnění systému zdravotního pojišťovnictví, zajištění klíčového postavení jedné zdravotní pojišťovny či státního fondu, zpřísnění dohledu veřejné správy, včetně státu, nad zdravotními pojišťovnami.
 • Vytvoření efektivní sítě zdravotnických zařízení za účasti územních celků dle zdravotních plánů zpracovaných kraji za dohledu státu. Za její základ považovat zdravotní zařízení v majetku státu, krajů a obcí provozované na principu veřejné neziskové organizace jako součásti státem garantované sítě zařízení v každém územně velkém celku ( přibližně o 100 tisících obyvatelích) mimo fakultních nemocnic a státních ústavů.
 • Ponechání v této síti dětských zvláštních zařízení, včetně kojeneckých ústavů s dětskými domovy pro děti od 0-3 let. Zabránit jejich převedení do oblasti sociální péče, což by vedlo v řadě případů ke zhoršení zdravotního stavu těchto dětí.
 • Povinnost nemocničních i ambulantních zařízení zařazených do sítě zajistit péči pro všechny osoby v daném spádovém území, a to bez omezení možnosti jejich volby vyhledat péči někde jinde -- na vlastní dopravní, a případně další, náklady.
 • Důslednou cenově i věcně účinnou lékovou politiku státu (činnost lékové komise, kontrola výdeje léků na recept, kontrola nadměrného předepisování leků u pacienta). Reklama na léky s předpisem od lékaře je nepřípustná. Nevhodná je reklama na volně prodejné léky vedoucí k neefektivnímu "samoléčení".
 • Posílení vlivu veřejné správy (státu) jako tvůrce pravidel, regulátora, a kontrolora výkonu státní správy ve zdravotnictví.
 • Významnější roli praktických lékařů jako koordinátorů zdravotní péče. Kontrolu státu nad posudkovými lékaři, aby bylo maximálně ztíženo zneužívání nemocenské.
 • Nahrazení bodového systému ceníkem výkonů, stanovení ceny práce.
 • Větší podpora projektům, jako je Zdravá obec, Zdravé město, Zdravá škola, Zdravé pracoviště a další aktivity, které přispějí k účinné zdravotnické osvětě a prevenci.

V oblasti vzdělání KSČM prosazuje:

 • Bezplatné vzdělání na všech stupních státních a veřejných škol
 • Výuku ve všech typech škol založenou důsledně na světonázorové neutralitě a soudobých vědeckých poznatcích. Odmítnout veškeré snahy nadřazovat těmto poznatkům jakýkoli náboženský světový názor.
 • Zajištění rovných šancí na vzdělání pro všechny cestou zvýšeného objemu prostředků na sociální stipendia.
 • Výstavbu sítě levného ubytování a finanční nástroje pro odklad splácení životních nákladů studentů.
 • Záruku potřebné úrovně vzdělání na základě osnov stanovených ministerstvem pro všechny typy škol.
 • Zachování školství financovaného z veřejných rozpočtů jako maximálně převažujícího základu vzdělávací soustavy. Pojetí soukromého školství jako pouze doplňkového, financovaného především z vlastních zdrojů, pod nutným odborným a metodickým dohledem státu. Ponechání provozu církevních škol, jako součásti soukromého školství v kompetenci náboženských institucí, s jejich výraznou účastí na financování, rovněž pod dohledem státu.
 • Odmítnutí takzvané optimalizace sítě škol jako vyřešení současné situace. V nynější demografické situaci paušálně neodmítat slučování či rušení škol. Pro tento proces stanovit jasná pravidla. Neupřednostňovat čistě ekonomické zájmy na úkor potřeb žáků i učitelů.
 • Zajištění podmínek pro další vzdělávání učitelů. V rámci regionálních a obecních programů zřizování dostupného bydlení pro učitele. Zamezení zaměstnávání učitelů na dobu určitou. Podpora ustavování rad škol, spolupráce rodičů, učitelů, zastupitelů a pracovníků regionálních úřadů.
 • Obnovení sítě mateřských škol, bezplatný pobyt a finančně dostupné stravování pro děti. Vytváření podmínek pro 100% docházku dětí do posledního předškolního ročníku.
 • Zajištění povinné školní docházky dostupností školních zařízení. Povolování alternativy tzv. domácí výuky jen při zdravotních překážkách. Zajištění finančně dostupného stravování ve školních jídelnách, bezplatného pobytu ve školní družině a školních klubech, podporu zájmové činnosti při školách.
 • Zachování jednotné, vnitřně diferencované základní školy. Postupné snižování počtu dětí ve třídách. na středních školách snižování zatížení učitelů. Kvalifikovanou péči dětem  poruchami učení.
 • Stimulování krajů k přizpůsobení sítě středních škol a učilišť  potřebám občanů i reálné tvorbě pracovních míst, včetně užšího sepětí s výrobní praxí. Mimořádnou péči o talentované studenty a zvýšenou podporu odborné a vědecké činnosti studentů. Podporu technické vzdělanosti.
 • Pro vysokoškolské pedagogy podle kritérií praxe a odbornosti zajištění smlouvy na dobu neurčitou, výrazné zlepšení jejich platového ohodnocení.
 • Zachování sítě specializovaných škol a zařízení, včetně speciálních škol pro handicapované děti a mládež, se spoluodpovědností všech zainteresovaných ministerstev a dalších složek. Zajištění optimální míry integrace těchto žáků do běžných tříd.
 • Pro studenty vysokých škol zajištění prospěchových a sociálních stipendií, řešení stavu, aby vyplácení příspěvku na ubytování přímo studentům nevedlo k omezování státního příspěvku na koleje a k faktickému zdražování cen kolejí a menz.
 • Zabezpečení systému vzdělávání menšinových etnik na školách všech stupňů.

V oblasti kultury a církevní politiky KSČM prosazuje:

 • Dostupnost a obecně demokratický charakter kultury, včetně kultury těla, místo komercionalismu a elitářství. Odmítnutí jakékoli diskriminace z politických důvodů.
 • Rozvíjení národní identity a svébytnosti s plným zapojením etnických menšin, včetně Romů a přistěhovalců, při prohlubující se orientaci na vzájemnou solidaritu a spolupráci.
 • Pojetí kultury a sportu jako součásti kvality života a záležitost celé společnosti, nikoliv jako výsady sociálně privilegovaných vrstev. Jejím cílem je kulturní demokracie založená na nejvyšší možné účasti celé společnosti při tvorbě kulturních hodnot a rozhodování o kulturním životě
 • Formování základních morálních hodnot a estetického cítění. Jako trvalou součást vzdělávání, v rámci objektivního obrazu dějin, osvojování významných hodnot, jako je mír, vlastenectví, národní tradice a solidarita, mateřský jazyk, úcta k životu, otevřenost a přátelství k ostatním národům a etnickým skupinám.
 • Vytváření ekonomických podmínek  pro dostupnost kulturních a sportovních akcí a hodnot a na podporu původní české tvorby všech forem. Požadavek na určení 1% ze státního rozpočtu pro resort kultury.
 • Stimulování provozovatelů a sponzorů kulturních a sportovních aktivit daňovými úlevami, udělováním grantů pro hodnocené projekty občanských sdružení a neziskových právnických osob, včetně vytváření podmínek pro poskytování slev.
 • Podporu kulturních institucí a činností, včetně využití účelových dotací ke zmapování a uchování tradičního folklóru.
 • Aktivní zapojení občanů, amatérskou uměleckou činnost, zájmová sdružení a občanské iniciativy.
 • Na úrovni státní správy, samosprávy i občanských sdružení vytvářet předpoklady pro masové i specifické sportovní a tělovýchovné aktivity občanů, zejména dětí a mládeže, potřebné k jejich všestrannému zdravému rozvoji.
 • Zachování nezávislé kontroly elektronických médií prostřednictvím mediálních rad volených parlamentem, jako záruky politické vyváženosti, dodržování věcnosti v publicistice a vymahatelnosti podmínek ochrany osobnosti a mediálních zákonů a zákonů o reklamě.Striktní dodržování kodexů v médiích veřejné služby a zpřesnění podmínek při uvádění všech forem reklamy a sponzoringu, zvláště v programové skladbě převážně určené dětem, mládeži a seniorům. Nepřípustnost politické diskriminace v těchto médiích. Motivace veřejnoprávních prostředků k podpoře původní české tvorby i tvorby národnostních menšin.
 • Respektování všech náboženství a světonázorových orientací, které přispívají ke kultivaci člověka a jsou v souladu s platnými zákony. Svobodu a rovnoprávnost občanům různých náboženských vyznání a ateistům.
 • Nemožnost diskriminace nebo zvýhodňování lidí podle světového názoru ve společenském životě či v zaměstnání, zákaz evidence občanů veřejnými institucemi podle jejich názorové orientace.
 • Odluku církví od státu a podřízenost všech církví platným zákonům. Rovnoprávnost církví se všemi občanskými sdruženími, bez zvláštních výsad. Vnitřní právní řád církví (např. kanonické právo) či jiných světonázorových organizací musí být podřízen platným zákonům ČR. Na tom nesmějí nic změnit ani mezinárodní smlouvy s Vatikánem či jinými státy náboženského charakteru.
 • Rovnost přístupu k církvím a jiným (i ateistickým) organizacím při vynakládání veřejných prostředků. Reforma daňového systému s ohledem na právo občanů svobodně rozhodovat o tom, zda věnují prostředky na činnost církví či jiných světonázorových (i ateistických) organizací (dobrovolná církevní daň).
 • Ponechání historických kulturních památek ve vlastnictví státu a jejich udržování z veřejných prostředků.
 • Státní vlastnictví katedrály sv. Víta, které nejlépe vyjadřuje skutečnost, že tato významná kulturní památka patří lidu ČR.
 • Restituční tečku a zastavení jakéhokoliv dalšího vydávání majetku církvím.

VI. Děti a mládež -- hybná síla změny

 • Naděje každé společnosti spočívá v mladé generaci. Dětem a mladým lidem je nezbytné vytvářet příznivé podmínky pro jejich vývoj a přípravu na budoucí úlohu ve společnosti.Rozvíjet jejich všestranné, ale i individuální zájmy a vlohy, vzdělávat je a umožnit jim co nejpříznivější start do života. KSČM vidí v mladých lidech rovnocenné partnery, podporuje jejich požadavky na politiku založenou na mírových vztazích v celém světě.Podporuje svobodné vyjádření individuality a angažovanosti mladých lidí v alterglobalizačních, antifašistických a feministických programech, ve všech formách samosprávy ve společnosti.

Ve vztahu k dětem a mládeži KSČM prosazuje:

 • Pro mladé rodiny právo na práci a na bydlení. Daňové úlevy pro zaměstnavatele, kteří poskytnou první zaměstnání po ukončení školy, povinnost vytváření trvale udržitelných absolventských a praktikantských míst pro mladé lidi, zahájení výstavby bytů finančně dostupných pro mladé rodiny.
 • Vytvoření podmínek pro aktivní zapojení mladých lidí do zájmové činnosti, Vytváření podmínek pro větší spoluúčast mladých lidí na řešení otázek, které se dotýkají samosprávy ve školách i v občanském životě, včetně jejich zapojení do samosprávy v obecních a krajských zastupitelstvech.
 • Na vysokých školách spravedlivé rozdělení rozhodovacích pravomocí mezi studující a vyučující, skutečnou širokou, demokratickou školní samosprávu mající vliv na přípravu studijních plánů a chod škol.
 • Jednání o zajištění evropského vysokoškolského prostoru, který by uznával na celoevropské úrovni studijní programy a diplomy českých škol.
 • Podporu zvýšení dotací na ubytování a stravování vysokoškolských studentů, zvýšení počtu státem dotovaných kolejí a ubytoven a levných stravovacích kapacit.
 • V síti učňovského školství vytváření podmínek pro bezplatné poskytování ochranných pomůcek pro praktickou výuku, pro praxi související s oborem, přiměřenou mzdu v průběhu praxe, a postih diskriminace nebo zneužívání učňů jako levné pracovní síly.
 • Vytváření podmínek pro zapojení mladých lidí do vytváření odborů a zaměstnaneckých samospráv.
 • Vytváření podmínek pro finančně dostupné mimoškolní zájmové aktivity, pro činnost středisek volného času, škol, knihoven, tělovýchovných zařízení, občanských sdružení a organizací pro děti a mládež.
 • Maximální pozornost prevenci kriminality, protidrogové prevenci a příslušné osvětě. Represivní boj státu proti drogám zaměřit na drogovou mafii a ne na její oběti. Za součást prevence považovat obecný zákaz reklamy na cigarety, alkohol, anabolika apod. a dobudování systému informačních středisek o drogové problematice.
 • Multikulturní školní i mimoškolní výchovu a vzdělávání, pěstování schopnosti vzájemného soužití různých etnik, výchovu proti rasismu, nacionalismu, fašismu, xenofobii a všem formám diskriminace.
 • Politickou, studijní, vědeckou, diskusní a organizační svobodu na všech školách.
 • VI. Svět míru a bezpečí
 • KSČM prosazuje zahraniční politiku, založenou na mírové a vzájemně výhodné spolupráci. Je proti panující aroganci síly vedoucí až k válečným zločinům. Chce se podílet na odstranění bídy, nemocí a zoufalství, na zastavení ničení přírody v honbě za zisky a luxusem "vyvolených". Nevidí jinou cestu, než svobodnou volbu každého národa. Chce i zahraniční politiku otevřít široké veřejné diskusi a kontrole. Konstatuje úzkou spojitost otázek vnitřní a vnější bezpečnosti státu a bezpečnosti občanů. Vychází ze skutečnosti stále se propojujícího světa se stále větším vzájemným ovlivňováním ve všech oblastech. S kritickými výhradami respektuje členství České republiky v Evropské unii. Perspektivu vidí v konceptu demokratizace a socializace Evropy, který se neomezuje na současné členské země EU a při jehož prosazování patří významná úloha spolupráci evropské levice.
 • V zahraniční politice považuje za klíčovou roli Organizace spojených národů, její Rady bezpečnosti, Charty a dalších obecně závazných norem mezinárodního práva. Odmítá agresivní politiku USA a NATO vycházející z doktríny " preventivní války".
 • Prosazuje, aby členství ani následné upořádání EU nebyly na úkor národních zájmů ČR a byly všestranně využity všechny pozitivní stránky integračních procesů. Prosazuje, aby v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky EU a její členské státy vycházely z mezinárodního práva, vzájemného respektování všech účastníků, usilovaly o snížení všech rizik a postupnou likvidaci zbraní hromadného ničení.

V oblasti zahraniční politiky KSČM prosazuje:

 • Důsledné vystupování za zachování míru a odvrácení válek na mezinárodním fóru, v OSN a dalších mezinárodních institucích a organizacích.
 • Jednotnou zahraniční politiku prezidenta, vlády a všech ústavních činitelů, stanovenou Parlamentem ČR.
 • Rozšiřování diplomatických kontaktů a ekonomickou spolupráci se všemi zeměmi, se zvláštním důrazem na sousedy, tradiční partnery a všechny rozhodující země jednotlivých regionů. Trvale upevňovat úzké vztahy a spolupráci se Slovenskou republikou.
 • Zásadu nedělitelnosti mezinárodního míru, bezpečnosti, udržení a zdokonalení systému mezinárodního práva založeného na Chartě OSN a posilování klíčové role této organizace v mezinárodním dění jako základní princip zahraniční politiky se stejným uplatňováním mezinárodního práva pro všechny země. Zajišťovat ochranu lidských práv a životního prostředí v souladu s přijatými dokumenty, usilovat o zdokonalení této ochrany.
 • Zrušení NATO jako dlouhodobý cíl a pozastavení členství ČR v jeho vojensko-bezpečnostních strukturách jako cíl první etapy. Revidovat nepřijatelnou strategii této organizace z roku 1999, která obsahuje "právo preventivních úderů" a působení daleko za hranicemi členských zemí i bez mandátu podle mezinárodního práva.
 • Zrušení všech vojenských základen na cizím území a zákaz jejich budování.
 • Hodnocení každé ozbrojené intervence proti kterémukoliv státu, která neodpovídá mezinárodnímu právu, především není v souladu s rozhodnutím Rady bezpečnosti Organizace spojených národů učiněným na základě Charty této organizace, jako agrese a válečného zločinu, se všemi důsledky.
 • Odmítnutí jakéhokoli vměšování zahraničních nátlakových skupin, včetně spolků odsunutých Němců do vnitřních záležitostí ČR, odmítnutí pokusů o revizi výsledků druhé světové války, zejména v otázce dekretů prezidenta Beneše. Ukončení činnosti kanceláře sudetoněmeckého landsmanschaftu v Praze.
 • Podporu činnosti demokratických a mírově orientovaných nevládních organizací a hnutí složených ze všech vrstev občanské společnosti jednotlivých členských zemí OSN (akademické, mládežnické, odborové, náboženské skupiny, profesní asociace apod.) a jejich soustavné mezinárodní spolupráce, racionálních a nenásilných akcí širšího alterglobalizačního hnutí s tím, že součástí mezinárodních vztahů, které probíhají na různých úrovních, je i "lidová diplomacie".
 • Ustanovení odpovědnosti nadnárodních hospodářských subjektů za řešení sociálních problémů, na jejichž vzniku mají podíl, včetně přijetí souboru závazných norem v hospodářské a sociální  oblasti, při ochraně podmínek práce, přístupu k zaměstnancům, k životnímu prostředí, při chování na měnovém a kapitálovém trhu. Zavést daň z pohybu nadnárodního spekulativního kapitálu (tzv. Tobinovu daň).
 • Plné zajištění rovnoprávného postavení členských zemí v politických institucích EU. Cílevědomě odmítat rozsáhlou byrokratizaci a přetrvávající deficit demokracie v politickém rozhodování EU a odstranit je. Zrušit omezení na pracovním trhu EU.
 • Důsledný odpor proti všem formám terorismu, včetně státního, zvláště těm, které se obracejí proti nevinným lidem. Odmítat zneužívání boje proti terorismu k jiným cílům, objektivně zhodnotit kořeny a odstraňovat příčiny, z nichž terorismus vyrůstá a získává spojence. Podporovat jen ta opatření v boji proti mezinárodnímu terorismu, která budou v souladu s dokumenty OSN a mezinárodním právem. Odmítnout, aby pod záminkou boje proti terorismu docházelo k omezování občanských a lidských práv, rozvoji zbrojení a ke zhoršování životních podmínek lidí.
 • Chápání bezpečnosti ČR a Evropy v celoevropském rozměru a na základě celosvětové bezpečnosti, s tím, že do evropských bezpečnostních struktur patří všechny evropské státy včetně těch, které nejsou členy EU nebo NATO. Přebudovat Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v politicko-bezpečnostní, hospodářské, ekologické i právní oblasti jako celoevropskou organizaci s obnovou a posílením jejích původních úkolů vyplývajících z závěrů Helsinské konference v roce 1975.

V oblasti obrany země KSČM prosazuje:

 • Důsledné plnění zákonných povinností vládou ČR stanovených právními předpisy při zajišťování obrany státu.
 • Armádu ČR budovanou jako významnou součást české státnosti, schopnou účinné obrany našeho sátu proti vnějšímu napadení k ochraně a pomoci občanům v mimořádných situacích.
 • Vysílání jednotek Armády ČR mimo území státu vždy jen k záchranným a humanitárním akcím. Účast českých vojáků a policistů v ozbrojených a  přímých ozbrojených akcích akceptovat pouze výjimečně, zásadně na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN a OBSE při obraně a obnovení míru a v souladu s mezinárodním právem. Ukončit současné mise v zahraničí, které neodpovídají tomuto požadavku.
 • Vytvoření fungujícího systému branné přípravy a ochrany obyvatelstva. Zvýšení připravenosti občanské veřejnosti k obraně státu a ochraně lidí, majetku i přírody v případě mimořádných krizových situací.
 • Zabezpečení účinnější kontroly vynakládaných prostředků státního rozpočtu na obranu, průkaznost výběrových řízení organizovaných v působnosti MO, transparentnost hospodaření včetně prodeje a likvidace nadbytečných armádních zásob, především nemovitostí, techniky, zbraní a munice.
 • Dosažení cílevědomé a efektivní kontroly ozbrojených aktivit EU a NATO na evropském území i mimo kontinent Evropským parlamentem a národními parlamenty členských zemí se zvláštním zaměřením na vysílání ozbrojených kontingentů do akcí.

V oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku KSČM prosazuje:

 • Snížení obecné kriminality ve všech jejích formách, které se dotýkají zájmu občanů, jejich života, zdraví a majetku, a nejvíce omezují pocit bezpečí ve městech, obcích a specificky v dopravě.
 • Zvýšení účinnosti boje proti všem formám organizovaného zločinu a jeho prorůstání s mezinárodním zločinem. S využitím Schengenské úmluvy rozvíjet mezinárodní spolupráci včetně prohloubení spolupráce s Europolem, Interpolem apod.
 • Účinnější boj proti korupci, hospodářské a finanční kriminalitě, tzv. tunelování, daňovým podvodům a únikům. Zvýšení trestních sazeb.
 • Rozhodnější postup proti rasové a národnostní nesnášenlivosti, projevům xenofobie, násilí a terorismu, včetně prosazování přísnějšího trestního postihu, s důrazem na ochranu a výchovu mladé generace.
 • Zkvalitnění procesu prevence kriminality, prohloubení a zapojení všech prvků bezpečnostního systému do tohoto procesu, včetně nevládních organizací. Zvláštní pozornost věnovat prevenci u dětí a mládeže, zajištění práce pro osoby ve výkonu trestu a jejich resocializaci po propuštění.
 • Rychlejší a důslednější přebírání dokumentů OSN, OBSE a dalších mezinárodních organizací týkajících se zločinnosti (zejména dokumentů Komise OSN pro prevenci kriminality a zacházení s provinilci) do právního řádu a praktické činnosti v boji s kriminalitou, včetně boje s terorismem.
 • Obnovení systému ochrany obyvatelstva při případných mimořádných událostech. Dobudování Integrovaného záchranného systému s cílem zabezpečit účinnou funkčnost jeho řídících orgánů a zkvalitnění účinnosti jeho jednotlivých složek.
 • Nesouhlas s tím, aby pod záminkou stíhání trestné činnosti s extrémistických podtextem byla postihována antifašistická a levicová hnutí a naopak byla málo postihována a tolerována činnost fašistických, rasistických a xenofobních skupin. Vypracování a prosazení takové definice extremismu, která odliší hnutí porušující lidská práva a základní zásady humanity od hnutí demokraticky usilujících o změny ve společnosti včetně změn k nápravě nedostatků společenského systému.
 • Důsledné respektování zásady odbornosti a morálně charakterových vlastností příslušníků bezpečnostního systému ČR. Zajištění odpovídajícího materiálně-technického zabezpečení a finančního ohodnocení pracovníků bezpečnostních složek.

S lidmi pro lidi

                 
Obsah vydání       10. 2. 2006
11. 2. 2006 Globální oteplování překročilo bod, odkud už není návratu
11. 2. 2006 Vysoký činitel CIA: Bush si vybíral z výzvědných informací jen, co se mu hodilo
11. 2. 2006 Dánský deník Jyllands-Posten odmítl publikovat karikatury Krista
12. 2. 2006 Fundamentalismus Zdeněk  Bárta
12. 2. 2006 Zákon je holt zákon Zdeněk  Bárta
12. 2. 2006 Vykloubená logika Oldřich  Kužílek
12. 2. 2006 374 výkřiků proti a jeden hlas pro Irena  Ryšánková
11. 2. 2006 Poslední operace premiéra Šarona byla úspěšná
10. 2. 2006 Hladovkáři v zálivu Guantánamo jsou nuceně vyživováni
10. 2. 2006 Svoboda slova s bombou na hlavě Bohumil  Kartous
10. 2. 2006 Média musejí dát muslimům šanci k vzájemné debatě
10. 2. 2006 Vrcholí jednání o tom, kolik zaplatíme za sledování naší vlastní komunikace
10. 2. 2006 Proč úřady nereagují Petr  Kotyk
10. 2. 2006 Volební triumf Liberálních demokratů ve Skotsku
10. 2. 2006 Neutrální rasismus je také rasismus Mesfin  Gedlu
10. 2. 2006 Bush hovořil o "pokusu o útok na Los Angeles"
10. 2. 2006 Jak bývalí britští politikové lobbují za soukromé firmy
10. 2. 2006 S lidmi pro lidi? Štěpán  Kotrba
10. 2. 2006 Takové normální partaje Ondřej  Kříž, Pavel  Peřina
9. 2. 2006 Čest práci !
Semelová chce nechat potrestat senátora Balína
Štěpán  Kotrba
10. 2. 2006 Alter ego Václav  Chyský
10. 2. 2006 Síla jídla Patrik  Hronek
10. 2. 2006 Čtyři dogmata pravice Michal  Rubáš
10. 2. 2006 Chudí si za svou chudobu mohou sami
10. 2. 2006 Lidskou přirozeností je sociální pud, nikoliv sobectví
10. 2. 2006 Jazyková vybavenost českých studentů je mizerná Marian  Kechlibar
10. 2. 2006 Nezadržitelný vzestup preferencí pro Gusenbauera Richard  Seemann
10. 2. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. - 31. ledna 2006
9. 2. 2006 Švédsko plánuje stát se první ekonomikou bez závislosti na ropě
9. 2. 2006 Literatura v ohrožení
9. 2. 2006 Absolventi britských univerzit jsou k ničemu, varují čelné firmy
9. 2. 2006 Jsou zde univerzity pro studenty anebo studenti pro univerzity? Aleš  Uhlíř
9. 2. 2006 Debilové? Petr  Wagner
9. 2. 2006 Česká kotlina bez Čechů Václav  Dušek
9. 2. 2006 Izrael možná bude litovat svržení Saddáma Husajna Karel  Dolejší
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006