28. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 6. 2004

Právo na příjmení se nezaručuje...

Tak stručně zní zhodnocení české legislativy v souvislosti s možností občana zvolit si své vlastní příjmení za předpokladu, že je ve stavu manželském. Pro pochopení tohoto faktu a následného přehledu platného práva je nutno udělat věcný exkurz a následný rozbor platné úpravy.

Problematika jmen či příjmení dostává obecně význam v okamžiku, kdy se stát snaží o efektivní vládu a správu poddaných. Jednotné a oficiální jméno má význam pro evidenční, daňové a sankční účely státu a nepřímo i díky důležitosti pro vztahy a povinnosti v rámci soukromého práva, jehož kontrolou a vymahatelností se stát stává opravdu svrchovaným a jednotným. V dějinách českého státu to od 17. století byla církev, kdo matriky za stát jako oficiální evidenci vedl, reforma nastala až v roce 1949. Vedle jména se však začalo příjmení oficiálně používat za Josefa II. (vládl 1780-1790). Problematika jména a příjmení má výrazně veřejnoprávní charakter. Dosvědčuje to i fakt, že změna jména není subjektivně nárokovatelná, nýbrž podléhá schválení příslušného orgánu (§ 72 z.č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení) a občan má právo a zároveň povinnost při jednání s veřejnými orgány své jméno používat (§ 61 tamtéž).

Důležité rovněž je, jak je tato otázka zachycena v katalogu základních lidských práv a svobod (ZLPaS). Článek 10, odst. 1 Listiny zakotvuje právo na ochranu jména. Právo jako přiznaný nárok na subjektivní aktivní ochranu ze strany státu, tedy nikoliv jako antagonistický pojem vrozené svobody, který by naopak zaručoval nezasahování do sféry autonomie občana. Zároveň je v čl. 1 Listiny vyjádřena základní charakteristika všech ZLPaS jako: nezadatelných, nezcizitelných, nepromlčitelných a nezrušitelných. Nezadatelných v tomto případě vyjadřuje, že se jich subjekt nemůže vzdát! Předpokladem toho je přirozeně zaručená existence jména konkrétního individua, coby subjektu práv. V případě selhání výsostného rodičovského oprávnění dítě přijatelně pojmenovat (srovnej ZDE, ZDE, ZDE) proto supluje soud (§ 38, odst. 3 z. č. 94/1963 Sb. o rodině).

Právo na ochranu jména je tedy státem garantovaný závazek, nic ovšem nevypovídá o tom, jaké jméno to bude. O ochranu již nabytého jména (či příjmení) se starají soukromoprávní Občanský zákoník (§§ 11-17), Tiskový zákon č. 46/2000Sb. v §§ 11-15, a třeba také veřejnoprávní Trestní zákon v § 206.

V době trvání manželství má ale situace další specifické rozměry. Jsou jimi zájem nezletilého dítěte (k tomu již v současnosti existuje řada publikovaných judikátů Nejvyššího a Ústavního soudu ČR) a fakt smluvní dohody manželů o příjmení při uzavírání manželství (ke změně je proto vyžadován souhlas druhého). Stav manželství je speciální situací k obecné změně jména a příjmení v §72 z.č. 301/2000 Sb., neboť omezuje zde podaný demonstrativní výčet (tedy neúplný, dávající pravomoc diskreční) pro vyhovění žádosti ("hanlivost" a "směšnost" jména, "další závažné důvody").

Současná úprava z. o matrikách, jménu a příjmení však kupodivu v § 73, odst. 3 umožňuje manželům změnu příjmení jen současné příjmení jednoho z nich, jinými slovy na společné příjmení! Tato pozice zákonodárce zůstala v předloze návrhu zákona v důvodové zprávě ZDE blíže nevysvětlena. To je ovšem s podivem, neboť jde o významný zásah do sféry privátní autonomie, k jakému se neodhodlala dokonce ani úprava v dříve (tedy do přijetí z.č. 301/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky MV č. 207/2001 Sb.) platném § 4 z.č. 55/1950 Sb. (o užívání a změně jména a příjmení), ačkoli tematiku důsledně řešila i v důsledcích pro změnu stejného příjmení dítěte! Nezbývá se tak než dohadovat, zda je to vina pouhého přehlédnutí, nebo úmyslné změny stávající úpravy, která (ne)povšimnuta zákonodárcem přešla do zákona.

Pro vysvětlení legislativní chybou se raději zdržím odsuzujícího komentáře. Naproti tomu systematickým výkladem z dalšího ustanovení (argumentum a legis) a sice § 4, odst. 5 z. .č 301/2000 Sb., který ukládá stejné omezení při používání dvou příjmení jednoho z manželů a žádosti o změnu(zapovídá se změna toho původnějšího), explicitně vyplývá, že úmysl omezit možnost volby příjmení je v tomto případě rovněž záměrný.

To svědčí pro druhou možnost, která je ovšem vysvětlitelná rovněž velice těžko. Předloha zákona (historie ZDE prošla dvakrát prvním čtením v PSP (poprvé vrácena vládě k přepracování), ovšem ve druhém čtení byl v příslušném § 72 podán pozměňovací návrh, který odstraňoval formulační nepřesnost (faktickou duplicitu normy) a nahradil dva výrazy, přesto nebyl restriktivní smysl příslušného ustanovení nikým v PSP zpochybněn. Předloha postoupená do Senátu opět prošla bez povšimnutí a po podpisu prezidenta byla vyhlášena ve Sbírce.

Můžeme se jen dohadovat, zda je tato změna "k lepšímu" (protože o tom by měl být každý zásah do platné legislativy!) v souladu s programem některé politické strany, které se na návrhu podílely. Tehdejším Ústavně-právním výborem sněmovny prošlo ustanovení beze změny smyslu, ačkoli v něm byly zastoupeny ODS, ČSSD a KDU-ČSL...

Subjektivní zhodnocení:

Otázkou je, zda v tomto případě zájem státu a společnosti na tom, aby manželé byli nositeli stejného příjmení, vyváží přirozenou a tudíž nereglementovanou zásadu o svobodě volby vlastního jména (samozřejmě v mezích zvykové a zákonné konformity). Základní katalogy ZLPaS totiž nutně neobsahují všechny možné kautely, nýbrž se stát od státu liší zejména vzhledem ke zkušenosti z vlastní minulosti - kdy byla porušována jen některá ZLPaS a s dalšími tradičně nevznikaly žádné problémy. A v takovém případě platí obecná zásada, že co není zákonem zakázáno, je povoleno. To je právě případ i u nás, předchozí úprava z období československých "stalinských" (monstr)procesů toto považovala za samozřejmé a tudíž nehodné reglementace.

Zásah do této svobody je v tomto případě obtížně ospravedlnitelný, zvláště, když je novomanželům umožněno si svá původní příjmení ponechat. Občan má pro změnu jména a příjmení své vlastní subjektivní důvody a jejich závažnost není oprávněn posuzovat stát. Komplikace se změnou jména a příjmení dopadá především na hlavu sociálně etablovaného individua a stát je zejména povinen své evidenční záznamy uzpůsobit. To jen v případě nezletilých dětí a nezodpovědných rodičů je třeba určité míry ochrany před nežádoucími důsledky, vše ostatní je státem posvěcená zvůle!

                 
Obsah vydání       28. 6. 2004
28. 6. 2004 Zajatci v zálivu Guantánamo se mohou odvolávat k americkým soudům
28. 6. 2004 Klaus začne jednat, až Špidla podá demisi
27. 6. 2004 Podává s demisí premiéra automaticky demisi i vláda? Jan  Sýkora
26. 6. 2004 Špidla odstoupil z funkce předsedy ČSSD; ve středu podá jeho vláda demisi
28. 6. 2004 EP a ČSSD: Konstatování obecně známé skutečnosti jinými slovy Oldřich  Průša
28. 6. 2004 Pád strůjce pádu Ivan  David
28. 6. 2004 David kope do mrtvoly
28. 6. 2004 Tak nám zabili Ferdinanda Jiří  Bakala
28. 6. 2004 Irák: únosci hrozí stít uneseného příslušníka amerických námořních jednotek
28. 6. 2004 USA předaly Iráku suverenitu
28. 6. 2004 CIA suspendovala "drsné vyšetřovací techniky"
28. 6. 2004 Adélka Vražednice v pasti paragrafů i politiky Zdeněk  Jemelík
28. 6. 2004 Michael Moore poděkoval politickým odpůrcům za obrovský úspěch svého filmu
26. 6. 2004 Italští policisté stanuli před soudem za bití demonstrantů při summitu G8
28. 6. 2004 Mobilní telefony mohou snížit plodnost mužů až o třetinu
28. 6. 2004 Viagra "ostře snižuje mužskou plodnost"
26. 6. 2004 Tony Blair osobně požádal George Bushe, aby USA propustily Brity, vězněné v Guantánamu
26. 6. 2004 USA a EU se dohodly na podpoře pro novou iráckou vládu
28. 6. 2004 Muži nenechají ženy svobodně dýchat
28. 6. 2004 Právo na příjmení se nezaručuje... Jan  Sýkora
28. 6. 2004 EU odsoudila "bigotnost Vatikánu"
28. 6. 2004 Láhve bylo povinností odebírat, jinak by došlo ke škodě na zisku Patrik  Šebesta
28. 6. 2004 Zešílevší kapitalismus Jan  Čulík
28. 6. 2004 Jak se rodí outsideři Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
28. 6. 2004 Odhalenie Pamätníka usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989
28. 6. 2004 Privatizace národních zájmů Miroslav  Polreich
25. 6. 2004 Moorův film Fahrenheit 9/11 vyvolává v USA vášně
25. 6. 2004 Moorův film je bezostyšná propaganda, ale Bushe asi zničí
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
28. 6. 2004 Zajatci v zálivu Guantánamo se mohou odvolávat k americkým soudům   
28. 6. 2004 Právo na příjmení se nezaručuje... Jan  Sýkora
28. 6. 2004 Jak se rodí outsideři Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
28. 6. 2004 Adélka Vražednice v pasti paragrafů i politiky Zdeněk  Jemelík
28. 6. 2004 Mobilní telefony mohou snížit plodnost mužů až o třetinu   
28. 6. 2004 Viagra "ostře snižuje mužskou plodnost"   
25. 6. 2004 Moderní levice, která je schopna reflektovat proměny světa Radim  Valenčík
24. 6. 2004 Jak konformní jsou čeští vysokoškoláci... Jiří  Černý
24. 6. 2004 Svět, který se zřekl šamanů a bláznů Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
24. 6. 2004 Televizní a rozhlasové poplatky: Sociální demokracie zradila svůj program Štěpán  Kotrba
24. 6. 2004 Jak se nacisté rozhodli vyvraždit Židy   
23. 6. 2004 Bill Clinton: Cílem politiky není jen získat moc a udržet si ji   
23. 6. 2004 Kuřáci umírají o deset let dřív