3. 11. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 11. 2003

Osmnáct zásad Rady Evropy: Poskytování informací o trestním řízení v médiích

Přímé zpravodajství nebo pořizování záznamů médii v jednacích síních by neměly být možné, jen pokud a jenom potud to výslovně umožňuje zákon nebo příslušné justiční úřady. Takové zpravodajství by mělo být povoleno jen tehdy, když to sebou nenese závažné riziko přílišného vlivu na oběti, svědky, účastníky trestního řízení, poroty (senáty) nebo soudce.

Informace o doporučeních Rady Evropy o tom, jak mají sdělovací prostředky informovat o trestních řízeních, připravil Pavel Barák.

Úvodem snad bude dobře připomenout rozdíl práva veřejného a práva soukromého, který je legislativně upraven v ústavě článkem 2, který zatímco ve svém třetím odstavci říká, že státní moc lze uplatňovat jen v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon, naproti tomu ve čtvrtém odstavci říká, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Soud je součástí státní moci, soudce je podle článku 95 ústavy při rozhodování vázán zákonem.

Podle ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy a pořizovat obrazové záznamy v průběhu soudního jednání lze jen s předchozím souhlasem předsedy senátu nebo samosoudce, s jeho vědomím lze pořizovat zvukové záznamy.

Za těchto podmínek tedy lze uskutečňovat přímé televizní přenosy veřejných zasedání soudu.

Nicméně podrobnější vnitrostátní právní úprava náležitostí této věci neexistuje.

Rada Evropy, mezistátní organizace, jejímž členem Česká republika je, však vydala dne 10. července 2003 po číslem Rec(2003)13 doporučení výboru ministrů k poskytování informací, týkajících se trestních řízení, prostřednictvím médií (anglicky viz zde https://wcm.coe.int/rsi/common/renderers/rend_standard.jsp?DocId=51365&SecMode=1&SiteName=cm&Lang=en). Toto doporučení jednak v preambuli shrnuje - coby důvodová zpráva - východiska, která vedla k jeho vydání, jednak doporučuje vládám členských států (1) zakotvit ve vlastním právním řádu zásady, uvedené v příloze, (2) šířit toto doporučení a připojené zásady, pokud možno včetně překladu, (3) zejména na ně upozornit justiční orgány a policejní služby a zpřístupnit je představitelům organizací právníků a novinářů. Příloha doporučení obsahuje 18 zásad:

Zásada 1. Informování veřejností prostřednictvím médií

Veřejnost musí mít možnost dostávat informace o činnosti justičních úřadů a policejních služeb prostřednictvím médií. Novináři tedy musí mít možnost svobodně zpravovat a komentovat fungování justičního trestního systému, s omezeními pouze podle následujících zásad.

Zásada 2. Presumpce neviny

Respektování zásady presumpce neviny je nedílnou součástí práva na spravedlivý proces. V souladu s tím názory a informace týkající se probíhajících trestních řízení mohou být šířeny prostřednictvím médií pouze pokud to není na úkor presumpce neviny podezřelého nebo obviněného.

Zásada 3. Přesnost informací

Justiční úřady a policejní služby by měly poskytovat médiím jen ověřené informace nebo informace založené na důvodném předpokladu. V tomto případě však na to musí být médiím jasně poukázáno.

Zásada 4. Přístup k informacím

Pokud novináři v souladu se zákonem získali od justičních úřadů nebo policejních služeb informace o probíhajících trestních řízeních, pak by tyto úřady a služby měly tuto informaci poskytnout všem novinářům, kteří o takovou informaci žádají nebo již požádali, bez diskriminace.

Zásada 5. Způsoby poskytování informací médiím

Pokud justiční úřady nebo policejní služby samy rozhodly poskytnout informace médiím o probíhajících trestních řízeních, pak by tato informace měla být poskytnuta bez diskriminace a pokud možno prostřednictvím tiskových zpráv, tiskových konferencí oprávněných úředníků, nebo podobnými oprávněnými způsoby.

Zásada 6. Pravidelné poskytování informací v průběhu trestního řízení

Justiční úřady a policejní služby by měly v kontextu probíhajících trestních řízení, která jsou předmětem veřejného zájmu, nebo jiných trestních řízení, která si získala zvláštní pozornost veřejnosti, informovat média o jejich základních dějích, pokud to není na úkor utajení vyšetřování a policejních šetření nebo pokud to nezdržuje či nepřekáží výsledku řízení. V případě dlouhotrvajících trestních řízení by taková informace měla být poskytována pravidelně.

Zásada 7. Zákaz zneužití informací

Justiční úřady a policejní služby by neměly využívat informací o probíhajících trestních řízeních ke komerčním účelům nebo účelům jiným, než odpovídajícím prosazování práva.

Zásada 8. Ochrana soukromí v souvislosti s probíhajícím trestním řízením

Poskytování informací o podezřelých, obviněných nebo odsouzených, případně jiných účastnících trestního řízení, by mělo respektovat jejich právo na ochranu soukromí v souladu s článkem 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Zvláštní ochranu je třeba poskytovat těm účastníkům, kteří nejsou dospělí nebo jsou jinak zranitelní, stejně jako obětem, svědkům a rodinám podezřelých, obviněných nebo odsouzených. Ve všech případech je třeba zvláštní pozornost věnovat škodlivému dopadu, jaký by na zde výše zmíněné osoby mohlo mít odhalení informací usnadňujících jejich identifikaci.

Zásada 9. Právo na opravu nebo právo na odpověď

Aniž by tím byla omezena možnost jiné nápravy, každý, kdo byl předmětem chybné nebo pomlouvačné zprávy v médiích v souvislosti s trestním řízením, by měl mít právo vůči tomu médiu, jehož se to týká, na opravu nebo případně na odpověď. Právo na odpověď by mělo být použitelné i vůči tiskovým zprávám, vydaným justičními úřady nebo policejními službami, obsahujícím chybnou informaci.

Zásada 10. Předcházení vlivu zaujatých úsudků

Justiční úřady a policejní služby by neměly v souvislosti s trestními řízeními - zejména pokud se na nich podílejí poroty (senáty) nebo přísedící laici - poskytovat informace, nesoucí sebou riziko podstatné škody na spravedlnosti řízení.

Zásada 11. Zveřejňování zaujatých úsudků

Pokud je obviněný schopen prokázat, že poskytování informací velmi pravděpodobně povede, nebo již vedlo, k porušení jeho práva na spravedlivý proces, měl by mít možnost dosáhnout účinné právní nápravy.

Zásada 12. Přítomnost novinářů

Novináři by měli mít přístup k veřejnému projednávání a veřejnému vyhlášení rozsudku, aniž by byli omezování a bez nutnosti předběžné akreditace. Neměli by být vyloučeni z veřejného projednávání, pokud není veřejnost vyloučena v souladu s článkem 6 uvedené Úmluvy.

Zásada 13. Vstup novinářů do soudních síní

Příslušná úřední místa by měla, pokud to není zcela zřejmě neproveditelné, vyhradit v jednacích síních pro novináře jistý počet sedadel, dostatečný s ohledem na poptávku, aniž by tím byla vyloučena přítomnost veřejnosti jako takové.

Zásada 14. Přímé zpravodajství a záznamy v soudních síních

Přímé zpravodajství nebo pořizování záznamů médii v jednacích síních by neměly být možné, jen pokud a jenom potud to výslovně umožňuje zákon nebo příslušné justiční úřady. Takové zpravodajství by mělo být povoleno jen tehdy, když to sebou nenese závažné riziko přílišného vlivu na oběti, svědky, účastníky trestního řízení, poroty (senáty) nebo soudce.

Zásada 15. Podpora zpravodajství médií

Ohlášení plánovaných slyšení, vznesení obvinění a další informace, důležité pro právní zpravodajství, by měly být příslušnými místy novinářům včas dostupné na pouhé požádání, pokud to není neproveditelné. Novináři by měli mít možnost pořizovat nebo získávat kopie veřejně vyhlašovaných rozsudků, a to bez jakékoli diskriminace. Měli by mít možnost šířit nebo sdělovat takové rozsudky veřejnosti.

Zásada 16. Ochrana svědků

Totožnost svědků by neměla být odhalována, pokud k tomu svědek nedá předem svůj souhlas, nebo pokud identifikace svědka není ve veřejném zájmu, nebo pokud jeho svědectví již nebylo poskytnuto veřejnosti. Totožnost svědků by neměla být nikdy odhalena, pokud to ohrožuje jejich životy či bezpečí. Zvláštní zřetel je třeba brát na případy ochranných programů pro svědky, zejména v trestním řízení proti organizovanému zločinu nebo u trestných činů vůči příbuzným.

Zásada 17. Zpravodajství médií o výkonu soudních rozhodnutí

Novinářům by mělo být umožněno mít styky s osobami vykonávajícími soudní rozsudky ve vězeních, pokud to neohrožuje řádný výkon spravedlnosti, práva vězňů a vězeňských dozorců, nebo bezpečnost vězení.

Zásada 18. Zpravodajství médií po vykonání rozsudku

Právo na ochranu soukromí podle článku 8 Úmluvy by mělo -- v zájmu neškodit jejich znovuzačlenění do společnosti - obsahovat právo na ochranu totožnosti osob, které právě vykonaly tresty podle soudních rozsudků, ve vztahu k jejich předchozímu stíhání, pokud výslovně nedají souhlas k odhalení své totožnosti, nebo pokud ony samy nebo jejich předchozí stíhání nejsou opět ve veřejném zájmu nebo se takovými znovu nestaly.

Tolik zásady uvedeného doporučení Rady Evropy.

Poznamenávám, že jde jen o neoficiální překlad, navíc pouze péčí poučeného laika.

                 
Obsah vydání       3. 11. 2003
3. 11. 2003 Patnáct Američanů zahynulo v Iráku při sestřelení vrtulníku
13. 11. 2003 Dnes vydáváme výbor Jak Češi bojují - novou knihu z Britských listů
3. 11. 2003 Jak Češi bojují - obsah
3. 11. 2003 F. A. Brabec v Edinburku Jan  Čulík
3. 11. 2003 Rakovina: Od roku 2000 přestal v Británii kouřit milion lidí
3. 11. 2003 Kouř Jaroslav  Hutka
3. 11. 2003 Reforma bláznů Radek  Sárközi
1. 11. 2003 Pravolevá orientace aneb svět podle CVVM Štěpán  Kotrba
1. 11. 2003 Jak obstát v Evropě
3. 11. 2003 Američané brzy spustí svou vlastní televizi pro Blízký a Střední východ Martin  Kloubek
3. 11. 2003 Na šumavské frontě klid? Vladimír  Just
3. 11. 2003 Osmnáct zásad Rady Evropy: Poskytování informací o trestním řízení v médiích
3. 11. 2003 Diskutujme skôr, ako bude neskoro Andrej  Sablič
3. 11. 2003 Je rozumné vysílat v televizi záběry mrtvol v přímém přenosu? Jan  Rovenský, Jan  Čulík
3. 11. 2003 Vášnivého cestovatele dvojnásobně jistil kolega z koaliční partaje Josef  Trnka
31. 10. 2003 Nové revolty proti systému Immanuel  Wallerstein
3. 11. 2003 Reportáž Novy a farma v Dolní Lomnici -- můj pohled Ladislav  Kahoun
31. 10. 2003 V dobré společnosti: diplomati z ČR, z Ruska a z Mexika šokováni zákazem kouření v OSN
1. 11. 2003 Hospodaření OSBL za říjen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 11. 2003 Osmnáct zásad Rady Evropy: Poskytování informací o trestním řízení v médiích   
3. 11. 2003 Kouř Jaroslav  Hutka
3. 11. 2003 Reforma bláznů Radek  Sárközi
3. 11. 2003 Na šumavské frontě klid? Vladimír  Just
3. 11. 2003 Američané brzy spustí svou vlastní televizi pro Blízký a Střední východ Martin  Kloubek
1. 11. 2003 Pravolevá orientace aneb svět podle CVVM Štěpán  Kotrba
31. 10. 2003 Proamerický kašpárek ODS poslance Jana Vidíma Josef  Brož
31. 10. 2003 Uzenáři pro zisk klamou lidi a vykrádají hovorovou češtinu Radek  Mokrý
31. 10. 2003 Je Srba vinen? - Mne dnes pan soudce nepřesvědčil... Ladislav  Kahoun
31. 10. 2003 Nové revolty proti systému Immanuel  Wallerstein
30. 10. 2003 Ve Washingtonu se ve velkých počtech protestovalo proti okupaci Iráku Robin  Ujfaluši
30. 10. 2003 Televize Fox News chtěla žalovat autory animovaného seriálu The Simpsons   
30. 10. 2003 Při útoku na Irák bylo usmrceno "až 15 000 osob", tvrdí americká studie   
30. 10. 2003 Karel Marx: Amerika je typicky dělnická země   
30. 10. 2003 Srba: Mrzena má více rozumu než vedení České televize Štěpán  Kotrba

Slonková, Srba a korupce RSS 2.0      Historie >
3. 11. 2003 Osmnáct zásad Rady Evropy: Poskytování informací o trestním řízení v médiích   
31. 10. 2003 Je Srba vinen? - Mne dnes pan soudce nepřesvědčil... Ladislav  Kahoun
30. 10. 2003 ČT nebude ve svém přímém přenosu nijak komentovat vlastní obsah soudního jednání   
30. 10. 2003 Srba: Mrzena má více rozumu než vedení České televize Štěpán  Kotrba
30. 10. 2003 Soud zakázal přímý přenos procesu se Srbou Jan  Čulík
30. 10. 2003 Rozsudek nad Karlem Srbou potvrzen   
29. 10. 2003 Jiří Ruml: Návrat po padesáti letech? Štěpán  Kotrba
29. 10. 2003 Je přímé TV vysílání soudu etické? Michal  Rusek
29. 10. 2003 Srba a ČRo: Mediální bublina roste Štěpán  Kotrba
27. 10. 2003 K čemu povede "televizní přenos" procesu se Srbou Tomáš  Pfeffer
27. 10. 2003 České soudnictví nelze napravit televizním vysíláním Jan  Čulík
27. 10. 2003 ČT "zapomněla" odvysílat zprávu, že premiér Špidla odsoudil TV přenos procesu se Srbou Jan  Čulík
24. 10. 2003 Živé televizní vysílání procesu se Srbou a spol. ohrozí soudní proces Jan  Čulík
24. 10. 2003 České republice se dostane soudního televizního tyjátru: ČT bude vysílat přelíčení s Karlem Srbou! Jan  Čulík
2. 9. 2003 Srba přiznal nelegální financování rozvědky Štěpán  Kotrba