14. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 4. 2003

Charta proti dětskému kuřáctví

1) Jsme znepokojeni neúnosnou situací, kdy v naší společnosti, ač od roku 1950 je jednoznačně prokázána zhoubnost této drogy, kouří 50% dětí a mládeže mezi 15 až 18 rokem věku, přičemž s tímto návykem započnou v průměru ve 12 letech. Cigareta je také největším paradoxem naší historie. Užívána dle návodu, způsobí úmrtí každého druhého svého spotřebitele a každému znehodnotí sociální a zdravotní situaci, i přesto je cigareta nadále nejúspěšnějším spotřebním výrobkem v naší historii.

2) Vzhledem k obrovskému rozsahu této civilizaci ohrožující pandemie, která má každoročně jen skrze přímé zdravotní poškození na svědomí 4 900 000 obětí a toto číslo má expandovat již za pár let při neřešení věci na 10 000 000 obětí, jsme znepokojeni naprostým minimem účinných, efektivních opatření na ochranu dětí, skrze které je přitom droga do společnosti instalována, neboť dospělý, vyzrálý člověk, téměř kouřit nezačíná a naopak až 90% dospělých kuřáků přehodnotilo svůj postoj ke své závislosti na negativní, což je také důkazem, že v dětství není možno učinit kvalifikované a svobodné rozhodnutí pro příklon ke kouření!

3) Denně se na světě vykouří asi 14 000 000 000 cigaret, tedy dvě a půl cigarety na obyvatele planety a zatímco zkoumáme každé byť jen potenciální ohrožení lidského zdraví a věnujeme mu mediálně mnoho pozornosti, o důsledcích kouření jsou mezi lidmi jen minimální informace. Přičemž právě informace jsou nesmírně účinnou prevencí této nemoci. Dochází k fatálnímu přesahu vlivu tabakizmu do státoprávních systémů, kultury i sportu mnoha zemí. Mnohde je dokonce tabákový průmysl ve společné kapitole s potravinářským, či dokonce bývá dotován jako "zemědělská" plodina, a to ač výnos z tabákového hektaru je až 20 x vyšší, než u jiných rostlin. Ve státech EU je tabák dotován miliardou Euro ročně!

4) Kouření je do společnosti prokazatelně instalováno právě skrze její nejzranitelnější prvek, děti. Využívá se jejich touhy napodobovat vzory, přirovnat se k dospělým, což za absence efektivní výuky proti tomuto smrtelnému nebezpečí a ekonomické censuře objektivních informací, vede v současné době k masivnímu nárůstu dětských kuřáků, zejména kuřaček -- dívek u kterých je také zvýšený nárůst rakoviny, zejména rakovny plic, kde dochází i ke snížení věkové hranice nástupu choroby (MUDr. Jiří Votruba 1 LF UK).

V propagandě kouření se využívá zejména filmový průmysl a to nikoliv jako součást společenské reflexe, ale zjevnou strategií. Zde v anglické mutaci informace: http://smokefreemovies.ucsf.edu/index.html . Dále se zneužívá fotografií známých osobností v tištěných médiích, která jsou často v přímých i nepřímých vazbách kapitálovými zdroji tabákového průmyslu sponzorována, či dokonce provozována. Tedy nevznikají jen obrovské zdravotní a národohospodářské škody, ale je fakticky zabržděna politická i umělecká soutěž, neboť kapitálové zdroje tabákového průmyslu si jednoznačně mohou dovolit zmrtvovat společenský i kulturní růst, neboť není zde žádná účinná ochrana trhu proti mediálnímu, politickému, kulturnímu a společenskému vlivu tabákového průmyslu.

5) Děti a nejen mladí lidé situaci podceňují, neboť o tabákových drogách a jejich nebezpečnosti nejsou informováni. Dospělí jsou nervózní, neboť nejvíce kouření zasáhlo oblast sdělovacích prostředků, čímž způsobuje často celospolečenské napětí a inklinaci k negativnímu zpravodajství, neboť pro nereflexi této drogy je zapotřebí atmosféry strachu. Je totiž velmi nevěrohodné a rozporuplné, když sdělovací prostředky naprosto minimálně, či vůbec nereflektují zjevné nebezpečí civilizace č. 1.

Vyrovnávání se s kouřením bude podle mnoha odborníků znamenat skutečnou renesanci, ale pokud nepřišlo spolu se zjištěním, že cigareta je 50 násobný karcinogen, potom to znamená buď úmyslnou a nebo nevědomostní sabotáž základní reflexe lidské existence, tedy zdraví, života jednotlivce i společnosti. Předkládáme návrhy na velmi jednoduchá a účinná řešení této nemoci a prosíme Vás, abyste zvážili jejich zapracování i Váš postoj k pandemii dětského kuřáctví.

Návrhy řešení:

Vzhledem k tomu, že jsme padesát let od doby, kdy se prokázala a od té doby mnohonásobně zdravotní závadnost a smrtelnost kouření, po studiu mnoha odborných i laických materiálů předkládáme tyto body:

1) Vzhledem k rozsahu pandemie uzákonění povinnosti veřejnoprávních médií, aby o kuřáctví a důsledcích pandemie kouření nezávisle informovala minimálně v rozsahu 2 hodin měsíčně a to až do doby pominutí tohoto katastrofálního ohrožení nejen dětí.

2) Vzhledem k tomu, že kouření se do společnosti instalovalo v době, kdy ještě nebyla známost o jeho genocidních účincích, je v mnoha systémech zakomponováno do státosprávy spolu s potravinami. Doporučujeme oddělit tabákový průmysl od kapitoly potravinářství, stejně jako od protismyslných dotací, neboť se nejedná o standardní zemědělskou plodinu, ale o pěstování smrtící drogy. Požadujeme doplnění cigaretového kouře na český seznam kancerogenních látek (například dle monografie International Agency for Cancer Research 2002), kde doposud nejsou, ačkoliv jsou cigaretový kouř je mnohonásobným kancerogen.

3) Za nutné považujeme zákaz prodeje tabáku souběžně s potravinami, kde dětem a mladým asociuje zdravotní nezávadnost. Vyčlenění cigaret ze skupiny potravin a ze spotřebního koše (zde nesmyslně navyšují inflaci a působí opět jako autorita spotřeby). Tabákové výrobky budou jistě kuřáci potřebovat ještě mnoho desítek let, ale kupovat by si je měli zásadně ve specializovaných prodejnách, kde by také byla možnost reklamy jednotlivých značek.

4) V každé krabičce s tabákovým výrobkem musí být přesný návod k jeho použití a oznámení o všech známých škodách, které působí na zdraví, včetně fotodokumentace. Doporučejeme zákonnou povinnost o umístění osvětového plakátu s jasnými, stručnými informacemi a fotodokumentaci o známých negativních účincích kouření na lidský organismus. Kuřáci často nemají skutečné povědomí o tom, co svému zdraví způsobují a jsou zároveň nejčastěji nemocnými ve společnosti, tedy takto by museli téma reflektovat a mnoho by jistě kouření přehodnotilo na nemoc a snažilo se jí též zbavit.

5) Ve školství musí být už pro nejmenší děti zavedena v nejvhodnějším předmětu informace o kouření, jeho historii i následcích.

6) Je nutno zakázat tabákovému průmyslu jakýkoliv sponzoring a využívat proti jeho agresivním skrytým i otevřeným reklamním praktikám účinně již stávající státní legislativy, neboť ve většině případů už dnes je tabákové podnikání vůči nezletilcům nelegální. Je nutno zakázat kouření před věkem plnoletosti a efektivně tento zákaz vymáhat, kupříkladu postihem rodičů, škol, restauračních zařízení, klubů. V této souvislosti, vzhledem k tomu, že nejčastější iniciací dětského kuřáctví je film, doporučujeme před každým filmovým představením v kině, či televizi uveřejnit krátký šot s informací o důsledcích kouření a o tom, že je možné, že film bude cigaretu podbízet. Je tak činěno až u 87% filmů velkých distribučních společností, viz odkaz v bodě 4 této petice.

7) Zákaz dětského kouření, efektivně vymahatelný. Děti nemohou ve svém věku, kdy začínají kouřit nejčastěji kolem dvanácti let, se svobodně rozhodnout pro tuto drogu. Nemohou ani znát veškeré její důsledky, či účinně vzdorovat desetiletí propracovávaným strategiím tabákového průmyslu, který právě skrze děti a mládež nemoc kouření do společnosti instaluje. Jejich rodiče také nedostávají potřebné informace a navíc musí pracovat každý ve svém oboru, tedy nemají efektivní šanci jen výchovou přemoci propagandu tabákového průmyslu, navíc ochrana před tabákovými výrobky musí být kontinuální souvislá. Kouření musí být ze zákona zakázáno až do věku plnoletosti, kdy se stává legální drogou. Nyní je stav neúnosný, kdy děti a mladiství sice nemohou cigarety dle dikce zákona zakoupit, ale užívat tuto drogu legálně mohou. Jedná se o záměr tabákového průmyslu, nesmyslně podporovaný sloganem, že zakázané ovoce nejlépe chutná. Toto je jen matení veřejnosti, neboť právě zákaz dětského kuřáctví je prvním předpokladem ukončení pandemie. Lze efektivně uplatňovat ve školách autoritou vyučujících a vedení škol, ale i na veřejnosti autoritou policie a městské policie. Zákaz dětského kouření navíc sníží i počet dospělých kuřáků, neboť po letech kouření dochází k paradoxní situaci, kdy dospělí často argumentují tím, že kouří i děti a tedy to zase tak škodit nemůže, neboť by to stát nepřipustil! Prosíme o jednoznačný zákonný zákaz kouření dětí a mladistvých do věku plnoletosti!

Závěrečná výzva:

Naprosto jednoznačně distancujeme tuto chartu od jakéhokoliv boje proti kuřákům. Naopak je prosíme o spolupráci, neboť většina z nich začala kouřit jako děti, právě kvůli výše uvedeným věcem. Dospělí volí ze svobodné volby a jistě mají mít dostatek své drogy i přístupu k ní. Pomožte nám prosím efektivně ochránit děti. Prosíme zejména školské rady, učitele, ale i novináře a osoby veřejně činné, rodiče, aby tento text, pokud jej shledají potřebným, rozšiřovali po společnosti, abychom tak přispěli k ukončení této nemoci, která zabila více lidí, než všechny válečné konflikty světa dohromady.

Způsob podpisu: Prosíme všechny, rodiče, kuřáky, nekuřáky, odborníky i laiky, aby, pokud souhlasí s našimi požadavky připojili buď emailem na adresu nekurte@seznam.cz svůj podpis, nebo velmi jednoduše přímo na internetu http://www.nekurte.cz , vložením (tlačítko vložit nový příspěvek) jména a příjmení, popřípadě povolání a textem souhlasím s Chartou proti dětskému kuřáctví.

Veškeré statistické a odborné údaje této petice jsou mnoho násobně verfikovány a ověřeny.

Co je platný školský systém, ze kterého vychází polovina narkomanů? Tabákový průmysl tak naprosto znehodnocuje výchovnou a odbornou práci veškerých učitelů, lidí pracujících ve školství!Mimochodem programy pro dětskou samostatnost nejen v ČR, ale i ve 100 ostatních státech světa sponzoruje tabákový gigant Phillip Morris. Rodiče spoléhají po právu na stát a na školu, neboť žijeme v komunitě, kde je dělba práce. Tedy rodiče nemohou sami věci změnit, neboť pracují ve prospěch státu, tvoří jeho hodnoty a tedy po právu očekávejme, že se škola postará i o to, aby se v ní děti nemohly naučit drogové závislosti! Vyučující musí mít zákonný nástroj k odebírání tabákové drogy dětem, jinak jejich práce je znehodnocována, neboť tabák je na prvním místě psychodegenerativní droga, která každému uživateli odebere, či zřetelně omezí soudnost v tom nejzákladnějším. V rozlišení dobrého a zlého. Kdokoliv, kdo si platí pomalou, velmi útrpnou rituální sebevraždu tabákovými výrobky, není jistě pro život připraven a to ať už dospělý a nebo dítě. To dítě na rozdíl od dospělého, ale nemá na výběr! Pomožte, prosím, tlakem na naši politickou scénu tuto alarmující situaci vyřešit.

Za iniciativu, my níže podepsaní:

Martin Škapík, nezávislý analytik a novinář :

vydavatel internetového serveru proti dětskému kuřáctví

www.nekurte.cz nekurte@seznam.cz

                 
Obsah vydání       14. 4. 2003
14. 4. 2003 Dobyt Tikrit, chaos trvá, americké hrozby Sýrii sílí
13. 4. 2003 V demokracii musejí být občané přesvědčeni, že je legitimní nesouhlasit
14. 4. 2003 Tahle krize iráckou válkou nekončí
14. 4. 2003 Nový Irák musí být úspěšný
13. 4. 2003 Vilka pro Jeho Veličenstvo Klause Karel  Mašita
11. 4. 2003 Ahmad Šalabí: Nový lídr svobodného Iráku? Josef  Brož
13. 4. 2003 Eagleburger: "Bush se nemůže odvážit zaútočit na Sýrii"
13. 4. 2003 USA: dalším terčem vojenského útoku bude zřejmě Sýrie
13. 4. 2003 Saddámův zbrojní poradce se vzdal Američanům
13. 4. 2003 "Na iráckém experimentu dost závisí"
13. 4. 2003 USA příslíbily, že zasáhnou proti iráckým plenitelům
13. 4. 2003 Američané spolu s iráckou policií budou hlídkovat v Bagdádu ve snaze zabránit plenění
11. 4. 2003 Rumsfeld o rabování v Iráku: "Svoboda je nepořádná"
13. 4. 2003 Iráčtí výzvědní agenti měli skrýt informace o zbraních hromadného ničení
14. 4. 2003 Ministr války Tvrdík si z útoku na Irák dělá osobní show Josef  Trnka
14. 4. 2003 Bush: "Bude chvilku trvat, než naše vojska znovuvytvoří v Iráku chaos" Jan  Čulík
13. 4. 2003 Charta proti dětskému kuřáctví Martin  Škapík
13. 4. 2003 O monopolní distribuci českého tisku
13. 4. 2003 Pohlednice z Timoru VII Jaroslav  Kováříček
14. 4. 2003 Memento 1. Miloš  Dokulil
14. 4. 2003 Divné dějiny světa Petr  Říha
14. 4. 2003 Ověření slabomyslnosti Robert  Vašíček
14. 4. 2003 Zrušte regulované nájemné! Libor  Dellin
5. 2. 2003 Pošta redakci
12. 4. 2003 Hospodaření OSBL za březen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
14. 4. 2003 Tahle krize iráckou válkou nekončí   
13. 4. 2003 Pohlednice z Timoru VII Jaroslav  Kováříček
13. 4. 2003 Charta proti dětskému kuřáctví Martin  Škapík
13. 4. 2003 V demokracii musejí být občané přesvědčeni, že je legitimní nesouhlasit   
11. 4. 2003 Jordánský princ Hassan: "Žádná válka není dobrá"   
11. 4. 2003 Atómový útok zastaví slovenská horčica Lubomír  Sedláčik
11. 4. 2003 Amatérova analýza: tentokrát Právo Vladimír  Bernard
11. 4. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ:
Surrealistické strasti Otce vlasti
Hugo  Schreiber
11. 4. 2003 Dramaturg televize veřejné služby, neposkvrněné početí a podrazy v public relations církví Štěpán  Kotrba
11. 4. 2003 Nad "Irákem" mj. trochu o diskusi (a "názorech") Miloš  Dokulil
11. 4. 2003 Spojené státy a mezinárodní právo   
11. 4. 2003 Americké úřady nechaly zmizet programátora firmy Intel   
10. 4. 2003 Irák: Byla to od Spojených států humanitární akce? Jan  Čulík
10. 4. 2003 Vraždění v Kongu je nejhorší ze všech válek od roku 1945   
9. 4. 2003 IRÁK: Chci, aby moje země byla normální